Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Cù Chính Lan

Cù Chính Lan - sinh nǎm 1929, tại làng Quỳnh Đôi Quỳnh Lưu, Nghệ An, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong trận tấn công cừ điểm Giang Mở, cách thị xã Hòa Bình 8 ẩm về phía Nam, ngày 13-12-1951, Anh - lúc này là tiểu đội trưởng, một mình đuổi xe tǎng giặc, dũng cảm nhảy lên thành xe, ném lựu đạn vào buồng lái, tiêu diệt địch, tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Chiến công của anh có ý nghĩa khích lệ mạnh mẽ tinh thần chiến đấu của bộ đội ta. Trên toàn mặt trận (chiến dịch Hòa Bình) đã dấy lên phong trào thi đua "noi gương Cù Chính Lan"