Sách » Thể loại khác » Nhạc lý cơ bản

Xác định hợp âm 7

Xác định hợp âm

Việc xác định hợp âm nhanh chóng và chính xác rất cần thiết nếu bạn muốn phân tích và hiểu được bản nhạc mà bạn trình bày hoặc nghe. Vì vậy, điều quan trọng là cần phải phát triển kỹ năng này trong mối quan hệ với xác định quãng, đặc biệt là quãng 3 và quãng 5

Sử dụng kiến thức về quãng, bạn có thể xác định hợp âm một cách nhanh chóng. Một cách để làm được điều này là xác định quãng 3 và quãng 5. Bảng sau đây biểu diễn sự phối hợp của các quãng, đó là đặc điểm của từng loại hợp âm.

Hợp âm Quãng 3 Quãng 5 Ví dụ
Trưởng Trưởng Ðúng acordes12.gif (2494 bytes)
Thứ Thứ Ðúng acordes14.gif (2380 bytes)
Giảm Thứ Giảm acordes16.gif (2422 bytes)
Tăng Trưởng Tăng acordes18.gif (2510 bytes)

Bạn cũng có thể xác định hai quãng 3 hình thành một hợp âm. Bảng dưới đây biểu diễn đặc tính quãng của từng loại hợp âm 3 nốt:

Hợp âm Quãng 3 đầu tiên Quãng 3 thứ hai Ví dụ
Trưởng Trưởng thứ Thứ acordes13.gif (2422 bytes)
Thứ Thứ Trưởng acordes15.gif (2381 bytes)
Giảm Thứ Thứ acordes17.gif (2329 bytes)
Tăng Trưởng Trưởng acordes19.gif (2439 bytes)

Lựa chọn và xác định hợp âm:

Hiểu rõ loại hợp âm được xây dựng trên mỗi cấp độ của giai điệu có thể giúp bạn xác định hợp âm một cách nhanh chóng.