Sách » Thể loại khác » Nhạc lý cơ bản

Quãng 7

Quãng 7

Quãng 7 có thể có các loại quãng 7 trưởng, quãng 7 thứ, quãng 7 tăng và quãng 7 giảm. Dưới đây bạn có thể biết được số cung của quãng 7 theo chất lượng của nó.

Quãng 7 giảm:  4 cung rưỡi (tức 9 nửa cung)

Quãng 7 thứ:  5 cung (tức 10 nửa cung)

Quãng 7 trưởng:  5 cung rưỡi (tức 11 nửa cung)

Quãng 7 tăng: 6 cung (tức 12 nửa cung)

Xác định chất lượng quãng 7

Cách dễ dàng nhất để xác định chất lượng của quãng 7 là đảo quãng và xác định chất lượng của quãng 2 tạo thành. Ví dụ, quãng C-B:

  • Quãng nghịch đảo là B-C.
  • Chúng ta xác định quãng 2 tạo thành.
  • B-C là một quãng 2 thứ nên C-B là một 7 trưởng

Quãng 7 trưởng trở thành quãng 2 thứ sau khi đảo quãng