Sách » Thể loại khác » Nhạc lý cơ bản

Quãng 6

Quãng 6

Quãng 6 có thể có các loại quãng 6 trưởng, quãng 6 thứ, quãng 6 tăng và quãng 6 giảm. Dưới đây bạn có thể biết được số cung của quãng 6 theo chất lượng của nó

Quãng 6 giảm: 3 cung rưỡi (tức 7 nửa cung)

Quãng 6 thứ: 4 cung (tức 8 nửa cung)

Quãng 6 trưởng: 4 cung rưỡi (tức 9 nửa cung)

Quãng 6 tăng: 5 cung (tức 10 nửa cung)

Xác định chất lượng quãng 6

Cách dễ dàng nhất để xác định chất lượng của quãng 6 là đảo quãng và xác định chất lượng của quãng 3 tạo thành. Ví dụ, C#-A#:

  • Quãng nghịch đảo là A#-C#.
  • Chúng ta xác định quãng ba tạo thành này.
  • A#-C# là quãng 3 thứ nên C#-A# là quãng 6 trưởng.

Một quãng 6 trưởng sẽ trở thành một quãng 3 thứ sau khi nghịch đảo