Sách » Thể loại khác » Nhạc lý cơ bản

Nguồn gốc tên gọi của các hợp âm 7

Nguồn gốc tên gọi của các hợp âm 7

Hiểu biết được nguồn gốc tên gọi của các hợp âm giúp bạn có thể nhớ được cấu trúc của nó

Hợp âm Nguồn gốc tên gọi
ÁT 7 Hợp âm này được xây dựng trên âm át của các âm giai trưởng, thứ hòa âm và thứ giai điệu
Trưởng 7 Hợp âm trưởng 3 nốt và quãng 7 trưởng
Thứ 7 Hợp âm thứ 3 nốt và quãng 7 thứ
7 giảm Hợp âm giảm 3 nốt và quãng 7 giảm
7 bán giảm Hợp âm giảm 3 nốt và quãng 7 thứ, cho nên nó được gọi là bán giảm

Như được trình bày ở bảng trên, các hợp âm át 7 được gọi theo tên của cấp âm giai mà chúng được hình thành. Tên gọi của các hợp âm thứ 7, trưởng 7 và 7 giảm được xác định bởi loại hợp âm và quãng 7 mà chúng được hình thành.