Sách » Thể loại khác » Nhạc lý cơ bản

Hợp âm 7 và cấp độ của âm giai

Hợp âm 7 và các bậc của âm giai

Bảng sau đây biểu diễn các bậc của âm giai mà chúng ta sẽ tìm thấy từng loại hợp âm 7.

Hợp âm Âm giai trưởng Âm giai thứ tự nhiên Âm giai thứ hòa âm Âm giai thứ giai điệu
ÁT 7 V VII V IV, V
Trưởng 7 I, IV III, VI VI -
Thứ 7 II, III, VI I, IV, V IV II
7 giảm - - VII -
7 bán giảm VII II II VI, VII
3 nốt tăng và
quãng 7 trưởng
- - III III
thứ 3 nốt và
quãng 7 trưởng
- - I I

Biết được từng loại hợp âm 7 trong mỗi bậc của âm giai sẽ rất hữu ích khi xác định hợp âm 7.

Xác định hợp âm 7

Có hai cách xác định hợp âm 7

Thứ nhất, hợp âm 3 nốt và quãng 7 sẽ hình thành nên hợp âm cần xác định. Ðể sử dụng được phương pháp này thì bạn cần phải biết cơ cấu của từng loại hợp âm 7 khác nhau.

Cách khác, loại hợp 7 có thể được xác định bằng cách xác định âm chủ và cấp độ của âm giai mà hợp âm này được hình thành.