Sách » Thể loại khác » Nhạc lý cơ bản

Ðảo quãng

Ðảo quãng

Muốn đảo quãng thì đảo nốt thấp của quãng lên vị trí cao hơn một quãng 8 hoặc đưa nốt cao hơn xuống một quãng 8.

Bảng dưới đây cho bạn thấy được một quãng sẽ biến đổi như thế nào sau khi đảo quãng:

Trước khi đảo quãng sau khi đảo quãng
quãng 2 quãng 7
quãng 3 quãng 6
quãng 4 quãng 5
quãng 5 quãng 4
quãng 6 quãng 3
quãng 7 quãng 2

 

Chất lượng quãng Sau khi đảo quãng
Trưởng Thứ
Thứ Trưởng
Tăng Giảm
Giảm Tăng
Ðúng Ðúng

Ðảo quãng rất thuận tiện cho việc phân tích các quãng 6 và quãng 7

Các ví dụ về đảo quãng

 

Xác định quãng bằng cách đảo quãng

Cách dễ dàng nhất để xác định quãng 6 và quãng 7 là đảo quãng và phân tích kết quả các quãng 2 và quãng 3 tạo thành

Ví dụ, thay vì phải tính toán số lượng cung và nửa cung trong quãng 6 F# - D#, bạn có thể đảo quãng và phân tích quãng 3 tạo thành. Vì quãng 3 D#-F# là quãng 3 thứ nên quãng 6 F#-D# phải là quãng 6 trưởng.

Quãng E-Db là một quãng 7 giảm vì nó trở thành quãng 2 tăng sau khi đảo quãng