Sách » Thể loại khác » Nhạc lý cơ bản

Cấp độ hợp âm và âm giai

Các Bậc của hợp âm và âm giai

Bảng dưới đây biểu diễn cách sử dụng hợp trong mỗi âm giai theo từng bậc

Hợp âm Âm giai trưởng Âm giai thứ Âm giai thứ hòa âm Âm giai thứ giai điệu
Trưởng I, IV, V III, VI, VII V, VI IV, V
Thứ II, III, VI I, IV, V I, IV I, II
Giảm VII II II, VII VI, VII
Tăng - - III III

Biết được loại hợp âm được sử dụng trong mỗi bậc rất hữu ích cho việc xác định hợp âm