Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Trời sinh hai đứa chúng mình

           

         

                

Trời sinh hai đứa chúng mình
Cũng tài hoa, cũng đa tình cả hai


Trời cho ta xuống cõi đời
Đứa làm thơ, đứa làm người yêu thơ
Để rồi như thực như mơ
Ta thành đôi lứa bao giờ không hay
Lạy trời, từ bấy đến nay
Vâng trời, hai đứa con này thương nhau
Chênh vênh cùng bước qua cầu
Xương rồng giáo lý ngăn rào vẫn đi
Đứa si tình, đứa tình si
Câu thơ mọc cánh cũng vì có đôi

Mai kia khi trở về trời
Cúi xin lại được luân hồi yêu nhau

 

Vũ Huy Long