Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Tình yêu như thể...

 

Tình yêu như thể... rút thăm,
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.


Tình yêu như thể... dây thun,
Lúc co lúc giãn lúc cùn như chơi.


Tình yêu như thể... điểm mười,
Có học cho hết cả đời vẫn mong.


Tình yêu như thể... đuôi công,
Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.

 

Tình yêu như thể... bánh mì

Tây, ta đều thích bởi vì nó... ngon

 

 

 


Tình yêu như thể... thỏi son,
Sinh ra chỉ để làm mòn cái môi

 

Tình yêu như thể... bầu trời

Ai không với được thì thời chia tay

 

Tình yêu như thể... ăn ngay

Nuốt không dzô được, có ngày tắc hơi

 

Tình yêu như thể... trò chơi

Chơi trò sản xuất... ra đời trẻ con...