Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Hít vào và thở ra

 

Trăm năm trong cõi người ta
Ai ai cũng phải hít ra, thở vào


Trăm năm trong cõi người nào
Ai ai cũng phải hít vào, thở ra

 

 

Xa xa như nước Cu-Ba
Người ta còn phải thở ra, hít vào

 


Gần gần như ở nước Lào
Người ta cũng phải hít vào, thở ra

 

 

Giàu như Nhật, Mỹ, Pháp, Nga...

Người ta đều phải thở ra, hít vào

 

Nghèo khổ, đói rét thế nào

Người ta cũng phải hít vào, thở ra...

 

**


Nói chung trong cõi người ta 
Muốn sống là phải thở ra, hít vào...