Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

Dạy chồng

 Hoan hô gái đảm cầm roi dạy chồng!

 

(Có vợ mà vẫn mải chơi

Cho nên em phải cầm roi dạy chồng...)         

Một roi em đánh đàn ông

Để chừa cái tội đêm không ngủ nhà

 

Hai roi đánh tội trăng hoa

Ra đường gái vẫy vội sà vào ngay

 

Ba roi đánh tội rượu say

Lè nhè, xiêu vẹo... lăn quay ra đường

 

Bốn roi đánh tội ẩm ương

Con thì quát mắng, chẳng thương vợ mình

 

Năm roi đánh tội linh tinh

Cờ bạc, nói khoác... chỉ rình đi chơi...

 

*

Hôm nay em đánh năm roi

Mai còn hư nữa đánh mười roi luôn!

 

                             Bích Thuần