Sách » Văn Học Trong Nước » Lục bát vui

“Ca rao”... vợ chồng

     Ca dao, thành ngữ, tục ngữ về quan hệ vợ chồng đã có rất nhiều. Vậy chúng ta cùng đọc xem "ca... rao" về chuyện vợ chồng sẽ như thế nào?

 

 

Gió đưa gió đẩy bông trang
Rượu đưa, mồi đẩy cho chàng say sưa
Bao giờ cho đến... ngày xưa?

* *

Lom khom nghe vợ dặn dò
Vẫn còn mùi rượu chưa cho vào giường!

* *

Chồng người hay chữ là tiên
Chồng em mù chữ, nhiều tiền vẫn... hay!

* *

 

Chồng người đánh Bắc dẹp Đông

Chồng em ngồi bếp giương cung bắn mèo

 

* *

 

Chồng em áo rách em thương

Chồng người áo gấm….thương luôn chồng người.

 

* *

 

Chồng đánh bạc vợ đánh bài
Chồng hai ba vợ, vợ hai ba chồng

 

* *

 

Chàng rể mà đến mụ gia
Đánh một cái "ủm" chết ba con mèo
Mụ gia cắp nón chạy theo:
- Vợ chồng nhà nó đền mèo cho tao!

 

* *

 

Chồng hen lại lấy vợ hen
Đêm nằm cò cử như kèn thổi đôi

 

* *

 

Chồng người thổi sáo thổi tiêu
Chồng em ngồi bếp húp riêu bỏng mồm