Sách » Việt Nam » Lịch sử - địa lý các dân tộc

Các dân tộc Việt Nam theo nhóm ngôn ngữ

1. Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Việt Mư­ờng

 

- Dân tộc Mư­ờng
- Dân tộc Chứt
- Dân tộc Thổ

 

2. Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơme

 

- Dân tộc Khơ Mú
- Dân tộc Kháng
- Dân tộc Ơ Đu
- Dân tộc Xinh Mun
- Dân tộc Bru
- Dân tộc Mảng
- Dân tộc Khơ me

- Dân tộc Ba Na
- Dân tộc Xơ Đăng
- Dân tộc Cơ Ho
- Dân tộc Hrê
- Dân tộc Mnông
- Dân tộc Stiêng
- Dân tộc Cơ tu

- Dân tộc Tà Ôi
- Dân tộc Mạ
- Dân tộc Co
- Dân tộc Gié - Triêng
- Dân tộc Chơ-ro
- Dân tộc Rơ-Măm
- Dân tộc Brâu

 

3. Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái

 

- Dân tộc Thái
- Dân tộc Lào
- Dân tộc Lự
- Dân tộc Tày
- Dân tộc Nùng

- Dân tộc Cao Lan - Sán Chỉ
- Dân tộc Giáy
- Dân tộc La Ha
- Dân tộc Pu Péo

- Dân tộc Pu Nà
- Dân tộc Bố Y
- Dân tộc Tu Dí
- Dân tộc Thủy
- Dân tộc Tống

 

4. Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Mèo - Dao

 

- Dân tộc Mèo
- Dân tộc Dao
- Dân tộc Pà Thẻn

 

5. Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng - Miến

 


- Dân tộc Hà Nhì
- Dân tộc La Hủ
- Dân tộc Cống


- Dân tộc Si La
- Dân tộc Lô Lô
- Dân tộc Phù Lá

 

6. Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Hoa

- Dân tộc Hoa
- Dân tộc Sán Dìu

 

7. Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ khác

- Dân tộc Cờ Lao
- Dân tộc La Chí