Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Thư

Thư Do Thái


Thư Thánh Phao Lô Tông Đồ
Gởi Cho Dân Do Thái
Thư Thánh Phao Lô Tông Đồ
Gởi Cho Dân Do Thái

Tựa

    1. Ngày trước, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán bảo nhiều lần và bằng nhiều cách. Cũng những ngày xưa, nay Ngài lại phán dạy chúng ta bằng Chúa Con, Đấng Ngài đã đặt làm thừa kế vũ trụ, cũng vì Đấng ấy mà Ngài đã tạo thành các thế hệ. Chính Đấng mặc dầu hiển vinh rực rỡ, là hình ảnh bản tính Ngài dùng lời quyền phép mình nâng đỡ vạn vật, rửa sạch tội lỗi, ngồi bên hữu oai quyền trên trời: càng được tốt lành hơn các thiên sứ bao nhiêu, càng được thừa hưởng danh cao hơn các vị đó bấy nhiêu.

Trọng Hơn Thiên Sứ

Vì có bao giờ Ngài phán bảo thiên sứ nào: "Ngươi là con Ta, hôm nay Ta đã sinh ra con", đâu? Hoặc rằng: "Ta sẽ làm Cha ngươi và chính ngươi sẽ làm con Ta", đâu? Nhưng khi Ngài đem con đầu lòng vào địa cầu thì Ngài phán: "Lại các sứ thần Thiên Chúa đều phải thờ lạy Con!" Còn khi phán với thiên sứ thì nói: "Ngài làm nên thiên sứ mình như gió và các cán sự mình như ngọn lửa". Nhưng với Con thì phán: "Chúa ơi! Ngai Ngài muôn đời! Phủ việt nước Ngài là phủ việt công minh. Ngài yêu công bằng và ghét gian dối, do đó, Thiên Chúa là Chúa Trời! Ngài đã xức cho Ngài, dầu hoan lạc trổi hơn các bằng hữu của Ngài", lại phán "Chúa ôi! Ban đầu Chúa đã tạo thành trái đất tầng trời cũng là công việc do tay Chúa. Chính các tầng trời cũng sẽ qua đi, còn Ngài sẽ tồn tại, lại hết thảy cũ kỹ đi như quần áo, Ngài sẽ biến đổi họ như áo khoác, họ cũng sẽ bị thay đổi, còn Ngài vẫn y nguyên, các niên tuế của Ngài chẳng bao giờ cùng.

Có bao giờ Thiên Chúa phán bảo một thiên sứ nào: "Con hãy ngồi bên phải Ta cho tới lúc Ta đặt các địch thủ Con làm bệ chân Con". Hết thảy các vị đó chẳng phải là quản trị viên thiêng liêng được sai đi giúp đỡ những người sẽ thừ hưởng phần rỗi nào?