Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Tân Ước

Trang 9: Do lai của Chúa Yêsu. (Yn 7,25-8,20)

Do lai của Chúa Yêsu
     25Có những người ở Yêrusalem nói: “Không phải ông ấy là người họ tìm giết đó sao? 26Ấy kìa ông nói năng công khai, thế mà họ không nói gì! Có khi các vị đã biết chắc thực ông ấy là Đức Kitô sao? 27Nhưng ông ấy, chúng ta biết tự đâu ra; còn Đức Kitô, khi Ngài đến, thì nào ai biết được do lai của Ngài?" 28Đức Yêsu đang giảng dạy trong Đền thờ thì hô lên: “Phải, các ngươi biết Ta, biết Ta từ đâu ra! Thế mà nào có phải tự Ta, Ta đã đến đâu! Nhưng Đấng sai Ta là Đấng chân thật, các ngươi lại không biết Người.
     29Còn Ta, Ta biết Người, bởi vì từ nơi Người mà Ta đến, vì chính Người đã sai Ta”.
     30Họ định bắt Ngài, nhưng chẳng ai tra tay trên Ngài, vì giờ của Ngài chưa đến.
     31Còn trong dân chúng có nhiều người đã tin vào Ngài; họ nói: “Khi Đức Kitô đến, Ngài sẽ làm nhiều phép lạ hơn ông này làm không?" 32Biệt phái nghe biết dân chúng rỉ tai bàn tán về Ngài như thế. Và các thượng tế và Biệt phái sai thủ hạ đi bắt Ngài.
     33Vậy Đức Yêsu nói: “Ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa; rồi Ta ra đi đến với Đấng đã sai Ta.
     34Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta, nhưng sẽ không gặp; vì nơi Ta ở, các ngươi không thể đến được”.
    35Người Do Thái nói cùng nhau: “Ông ấy sắp đi đâu mà ta sẽ không gặp ông ấy được? Họa chăng là ông ta sắp trẩy đi đến với kiều bào ở giữa Hi lạp, mà giảng dạy cho cả Hi lạp nữa?
     36Thế thì lời ông nói đó là gì: “Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta, nhưng sẽ không gặp; và nơi Ta ở, các ngươi không thể đến được?"

Hứa ban Thánh Thần
     37Vào ngày cuối cuộc lễ, một đại lễ, Đức Yêsu đứng dậy mà hô lên rằng: “Ai khát thì hãy đến với Ta, và hãy uống 38kẻ tin vào Ta! như Kinh thánh đã nói: Tự lòng Ngài có những sông tuôn chảy nước sinh sống.
     39Điều ấy, Ngài nói về Thần khí các kẻ tin vào Ngài sẽ lĩnh lấy, vì Thần khí chưa có, bởi Đức Yêsu chưa được tôn vinh.

Chia rẽ trong hàng ngũ Do Thái
     40Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: “Hẳn thật Ngài là Đấng tiên tri”. 41Kẻ khác rằng: “Ngài là Đức Kitô”. Nhưng có kẻ lại nói: “Dễ chừng Đức Kitô đến từ Galilê sao? 42Kinh thánh lại đã không nói là: Đức Kitô thuộc dòng giống Đavit và đến từ Bêlem làng quê Đavit sao?" 43Ấy vậy vì Ngài mà nảy ra sự chia rẽ trong dân chúng. 44Có kẻ muốn bắt Ngài, nhưng chẳng ai tra tay trên Ngài.
     45Bọn thủ hạ về lại với các thượng tế và Biệt phái. Các người này nói với họ: “Tại sao chúng bây không điệu nó đến?" 46Bọn thủ hạ đáp: “Không bao giờ có ai nói năng như ông ấy nói!" 47Biệt phái mới trả lời họ: “Cả chúng bây nữa, cũng đã bị phỉnh gạt sao? 48Nhưng thử hỏi: ai trong hàng đầu mục hay biệt phái đã tin vào nó? 49Nhưng lũ dân quèn không biết lề luật ấy, thật đồ chúc dữ!" 50Nicôđêmô, người đã đến gặp Ngài trước kia, và cũng là một người thuộc phe họ, mới nói: 51“Há luật của chúng ta lại lên án người nào trước khi nghe người ấy, và biết người ấy làm gì ư?" 52Họ đáp lại và nói với ông: “Dễ chừng ông cũng là người Galilê sao? Ông hãy truy tầm mà xem: không có một tiên tri nào chỗi dậy từ Galilê cả”.

Người nữ ngoại tình
     [53Rồi mỗi người họ về nhà.
     8.1Còn Đức Yêsu, thì Ngài đi ra Núi Cây Dầu. 2Vừa rạng đông, Ngài đã vào lại Đền thờ, và toàn dân đến với Ngài. Và ngồi xuống Ngài giảng dạy cho họ. 3Ký lục và Biệt phái dẫn đến một phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang, và bắt đứng giữa đám. 4Họ nói với Ngài: “Thưa Thầy, phụ nữ ngoại tình này bị bắt tại trận. 5Trong Lề luật, Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà như thế. Vậy Thầy dạy sao?" 6Họ nói thế với chủ ý cho Ngài mắc bẫy, để làm sao có cớ mà cáo tội Ngài. Còn Đức Yêsu, thì Ngài cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. 7Bởi họ cố riết hỏi Ngài, thì Ngài ngẫng lên và bảo họ: “Trong các ông, ai vô tội thì hãy ném đá trước hết người này đi!" 8Rồi Ngài lại cúi xuống viết trên đất. 9Họ nghe thế rồi, thì kẻ trước người sau họ rút lui hết, các kẻ cao niên dẫn đầu, mà để lại một mình Ngài, và phụ nữ kia đứng ở giữa. 10Ngẩng lên, Đức Yêsu nói với người ấy: “Bà kia, họ đâu rồi? Không ai xử tội ngươi sao?" 11Người ấy đáp: “Thưa Ngài, không ai cả!" Đức Yêsu lại nói: “Ta cũng không xử tội ngươi đâu! Đi đi! Và từ nay đừng phạm tội nữa!"]

Sự sáng
     12Đức Yêsu lại nói với họ rằng: “Sự sáng thế gian, chính là Ta! Ai theo Ta sẽ không phải đi trong tối tăm, nhưng nó sẽ có ánh sáng sự sống”.

Chứng của Cha và Con
     13Vậy Biệt phái nói với Ngài: “Chính ông làm chứng cho ông, chứng ông không xác thực!" 14Đức Yêsu đáp lại và bảo họ: “Dẫu Ta làm chứng về Ta, chứng của Ta vẫn xác thực, bởi Ta biết: Tự đâu Ta đến, và lại đi đâu, còn các ngươi không biết tự đâu Ta đến, hay lại đi đâu.
     15Các ngươi chỉ bằng vào xác thịt mà xét: phần Ta, Ta không xét xử ai;
     16và nếu Ta có xét xử, thì án xử của Ta hẳn là chân thật, vì Ta không chỉ một mình, nhưng có Ta và Đấng đã sai Ta.
     17Mà trong luật các ngươi đã có viết: Chứng của hai người kể là chứng xác thực.
     18Chính Ta làm chứng cho Ta, và Cha, Đấng đã sai Ta, cũng làm chứng về Ta”.
     19Vậy họ nói với Ngài: “Cha ông ở đâu?" Đức Yêsu đáp: “Các ngươi chẳng biết Ta, mà cũng chẳng biết Cha Ta; nếu các ngươi biết Ta, tất các ngươi đã biết Cha Ta”.
     20Các lời ấy, Ngài nói gần Hòm tiền, trong lúc giảng dạy trong Đền thờ, mà không ai bắt Ngài, vì giờ của Ngài chưa đến.