Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Tân Ước

Trang 7: Loa thứ bảy.(Kh 11,15-12,1-13,18)

Loa thứ bảy
15
Và Thiên thần thứ bảy thổi loa: Và xảy có những tiếng lớn trên trời, rằng:
"Vương quyền trên cả thế gian đã thuộc về Chúa chúng ta và Đức Kitô của Người. Và Ngài sẽ làm vua đời đời kiếp kiếp!"
16Và hai mươi bốn Lão công, những vị ngồi trên ngai trước nhan Thiên Chúa, phục mình xuống thờ lạy Thiên Chúa, 17mà rằng: "Chúng tôi đội ơn Người, lạy Chúa, Thiên Chúa toàn năng Đấng đang có và đã có, vì Người đã cầm lấy quyền năng cao cả, và đã đăng quang làm vua.
18Các dân chấn nộ. Nhưng đã đến sự thịnh nộ của Người, đã đến thời phán xét vong linh, và thưởng công cho các tôi tớ của Người, tiên tri và chư thánh, và những ai kính sợ Danh Người, kẻ bé và người lớn, và đánh bại những kẻ làm bại hoại cõi đất".
19Và Điện thờ của Thiên Chúa trên trời đã mở. Và Khám Giao ước hiện ra trong Điện thờ của Người. Và đã xảy ra chớp lòa, sấm sét, động đất và mưa đá cả thể.
IV – CON RỒNG. CHIÊN CON
1) ĐIỀM LẠ: NGƯỜI NỮ VÀ CON RỒNG
12. 1Một dấu lạ vĩ đại hiện ra trên trời: một Bà( có mặt trời bao quanh, chân trên mặt trăng, và đầu có triều thiên mười hai sao. 2Bà đang thai nghén, và kêu la đau đớn, quằn quại sinh con. 3Rồi một dấu lạ khác hiện ra trên trời: Kìa, con Rồng( lớn màu hung lửa, có bảy đầu và mười sừng, và trên bảy đầu, bảy vương miện. 4Và đuôi nó quét sạch một phần ba tinh tú trên trời mà xô chúng xuống đất. Và con Rồng đứng chực trước mặt Bà sắp sinh con, để Bà vừa sinh, là nó nuốt con Bà. 5Và Bà đã sinh con, một con trai, Đấng sẽ lấy trượng sắc chăn dắt các dân hết thảy. Và con Bà đã được cất bổng lên nơi Thiên Chúa, lên ngai của Người. 6Và Bà đã trốn vào sa mạc; ở đó, đã có chỗ Thiên Chúa dọn sẵn cho Bà để được cung dưỡng 1260 ngày.
7Và đã xảy ra đại chiến( trên trời. Mikael và các Thiên thần của Ngài giao chiến với con Rồng; và con Rồng và các Thiên thần phe nó nghinh chiến. 8Nhưng nó không có sức cự lại; chỗ của chúng không còn gặp thấy trên trời. 9Và nó bị xô nhào xuống, con Rồng lớn, con rắn thái sơ, gọi là Quỉ, là Satan, kẻ mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó đã bị xô nhào xuống đất, và các Thiên thần phe nó cũng bị xô nhào xuống làm một với nó.
10Và tôi đã nghe có tiếng lớn trên trời, rằng: "Nay đã thành sự toàn thắng, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa ta, và quyền bính của Đức Kitô của Người, vì nó đã bị xô nhào xuống, kẻ cáo tội anh em ta, kẻo cáo tội họ này đêm trước nhan Thiên Chúa.
11và họ đã thắng được nó, nhờ máu Chiên Con, và nhờ lời đoan chứng của họ, họ đã không ham sống sợ chết.
12Vì lẽ ấy, hãy hân hoan, hỡi các tầng trời, và các người ở nơi ấy! Khốn cho đất và biển! vì quỉ đã xuống với các ngươi, mang theo một mối căm hờn vĩ đại, vì biết rằng nó chỉ còn ít buổi nữa thôi".
13Và khi con Rồng thấy mình đã bị xô nhào xuống đất, thì nó đuổi theo Bà đã sinh con trai. 14Và đã ban cho Bà hai cánh đại bàng mà bay vào sa mạc, đến chỗ dọn cho Bà; ở đó Bà được cung dưỡng một thời, hai thời, và nửa thời, xa tầm con rắn. 15Con rắn mới phung tự mỏ nó nước chảy như sông đằng sau Bà, cho Bà chết trôi sông. 16Nhưng đất đã cứu Bà: Đất đã há miệng nó mà hớp cạn dòng sông mỏ Rồng phun ra. 17Và con Rồng tức tối với Bà, thì đi tuyên chiến với các người khác thuộc dòng giống Bà, những kẻ nắm giữ lịnh truyền Thiên Chúa và có nơi mình chứng của Đức Yêsu.
2) HAI MÃNH THÚ
Mãnh thú thứ nhất
18Và nó đứng trên bãi biển.
13. 1Và tôi đã thấy từ dưới biển đi lên một Mãnh thú, có mười sừng và bảy đầu; và trên các sừng là mười vương miện; và trên các đầu nó, nhưng danh hiệu lộng ngôn. 2Mãnh thú tôi thấy thì giống tợ báo; chân nó như chân gấu; và mõm nó như mõm sư tử. Và con Rồng trao quyền năng mình và ngai báu và quyền bính lớn lao của mình cho nó. 3Một đầu của nó dường như đã bị tử thương. Nhưng vết thương đã khỏi được; nên toàn thể cõi đất kinh ngạc đi theo( Mãnh thú, 4và họ thờ lạy con Rồng, vì nó đã ban quyền hành cho Mãnh thú. Và họ đã thờ lạy Mãn thú, mà rằng: "Ai nào giống như Mãnh thú! Ai nào có thể nghinh chiến với Ngài!".
5Và đã ban cho nó được mồm nói lớn và phạm thượng; và đã ban cho nó quyền hành 42 tháng. 6Và nó đã mở mồm phạm thượng nghịch cùng Thiên Chúa, lộng ngôn đến Danh Người và Nhà tạm của Người, đến các người ở trên trời. 7Và đã cho phép nó được giao chiến với các thánh và thắng họ; và đã ban cho nó quyền hành trên mọi dòng họ, dân tộc, tiếng nói và các nước. 8Và dân cư trên đất hết thảy sẽ thờ lạy nó, bất cứ ai tên không được viết từ tạo thiên lập địa trong Sổ sự sống của Chiên Con đã bị tế sát.
9Ai có tai thì hãy nghe! 10Ai phải đi tù, thì đi tù; ai sẽ phải chết gươm đâm, thì sẽ phải chết gươm đâm! Sự chịu đựng và lòng trung tín của các thánh là ở đó!

Mãnh thú thứ hai
11Và tôi thấy một mãnh thú khác từ đất mà lên; nó có hai sừng giống con chiên; và nó nói năng như con Rồng. 12Nó thi hành tất cả quyền của Mãnh thú thứ nhất, trước mặt nó, và cố làm cho cõi đất và dân cư trên đất thờ lạy Mãnh thú thứ nhất, Mãnh thú đã được khỏi vết tử thương. 13Nó làm được những dấu lạ cả thể, đến nỗi khiến được lửa tự trời sa xuống trước mặt người ta. 14Và nó làm mê hoặc dân cư trên đất nhờ các dấu lạ đã ban cho nó làm trước mặt Mãnh thú, bảo dân cư trên đất tạc tượng Mãnh thú đã bị nhát gươm đâm, và đã hồi dương ấy. 15Và đã cho nó làm tượng Mãnh thú được có sinh khí, khiến tượng Mãnh thú nói được; và được quyền ra lịnh giết tất cả những ai không thờ lạy tượng Mãnh thú. 16Nó bắt mọi người: kẻ bé và người lớn, giàu và nghèo, tự do và nô lệ, ai ai cũng phải xin thích tự nơi tay hữu hay trên trán họ, 17khiến không ai có thể mua bán mà lại không thích tự tên Mãnh thú, hay mã số tên nó. 18Tinh khôn là ở đây! Ai có trí, hãy tính xem mã số của Mãnh thú. Vì đó là mật mã của một người, và mã số đó là 666.