Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Tân Ước

Trang 7: Giao ước mới không cần tế lễ nào khác.(Hr 10,15-11,7)

Giao ước mới không cần tế lễ nào khác
15
Vả lại đó là điều Thánh Thần đoan chứng với ta. Vì sau khi đã nói:
16Này là Giao ước Ta sẽ an bài cho chúng, thì, sau những ngày ấy, Chúa phán: Ta sẽ ban luật điều của Ta, nơi lòng dạ chúng và nơi trí khôn chúng Ta sẽ khắc vào.
17Và tội lỗi của chúng, các việc gian ác chúng làm Ta sẽ không còn nhớ đến nữa.
18Mà ở đâu tội lỗi được tha, thì không còn việc dâng lễ vì tội nữa!
E – KHUYÊN NHỦ: GIỮ VỮNG ƠN ĐÃ ĐƯỢC
Tin, Cậy, Mến
19Vậy, hỡi anh em, một khi được dạn dĩ để vào thánh điện nhờ Bửu huyết của Đức Yêsu, 20- Con đường Ngài đã khai quang cho ta, tân kỳ và sống động, xuyên qua bức màn, tức là thân xác Ngài - 21(một khi ta có) vị tư tế lớn lao trên nhà của Thiên Chúa, 22ta hãy tiến lại, với một lòng chân thành sung mãn về đức tin, bởi đã được rảy (máu làm cho) lòng dạ sạch khỏi tâm tà; và khi thân mình đã được tắm gội bằng nước sạch trong, 23ta hãy nắm giữ không nao tín điều về niềm hi vọng, vì Người trung tín, Đấng đã ban lời hứa! 24Ta hãy nghĩ đến nhau mà lo đôn đốc lòng mến cùng các việc lành, 25không bỏ bê việc nhóm hội với nhau, như đã thành thói quen cho ít nhiều người, một hãy khích lệ nhau (về điều ấy), và phải bội phần hơn nữa, một khi anh em thấy Ngày đến gần.
Khốn cho kẻ chối đạo
26Vì chưng nếu ta cố tình phạm tội, sau khi đã lĩnh lấy tri thức về sự thật, thì không còn có tế lễ đền tội nữa, 27nhưng là viễn tượng đáng kinh hãi: cuộc phán xét và lửa bừng bừng sẽ thiêu phường đối địch. 28Kẻ nào phạm Luật Môsê, tất phải chết, không được dung thứ, theo chứng của hai hay ba người, 29thế thì anh em thử nghĩ xem, còn đáng phải chịu một hình phạt dữ dằn hơn gấp mấy, kẻ đã chà đạp Con Thiên Chúa, đã kể máu giao ước đã tác thánh mình dường đồ phàm tục, và đã lăng mạ Thần khí ân sủng? 30Vì ta biết ai đã nói: Oán phạt thuộc về Ta, Ta sẽ báo trả. Và lại hứa: Chúa sẽ phán xét dân Người. 31Kinh hãi thật, phải sa tay Thiên Chúa hằng sống!
Nhìn lại quá khứ đáng mừng
32
Nhưng hãy nhớ lại những ngày thuở trước, thời vừa được sáng soi, anh em phải chịu đựng bao là đau khổ xông đánh: 33một đàng thì bị bêu nhuốc với chửi bới và hiếp đáp, đàng khác thì lại liên đới với những người phải qua cũng đồng một cảnh. 34Vì chưng anh em đã chung phần đau khổ với những kẻ bị tù tội; và của cải bị tước đoạt, anh em đã vui mừng đón nhận, bởi biết rằng mình có những của cải hoàn hảo hơn và lại lâu bền. 35Vậy sự dạn dĩ của anh em, anh em đừng có ném đi! Đó là điều sẽ được thưởng công bội hậu.
Hãy kiên nhẫn trong lòng tin
36
Quả anh em cần phải có lòng kiên nhẫn, ngõ hầu sau khi đã thi hành ý muốn của Thiên Chúa, anh em được lĩnh lấy điều đã hứa. 37Vì chỉ còn lát nữa, có là bao, có là bao!
Đấng phải đến sẽ đến, và Ngài sẽ không trì hoãn.
38Mà kẻ công chính của Ta, do bởi tin sẽ sống. Và nếu nó tháo lui, thì hồn ta không vui thỏa nơi nó.

39Còn ta, ta không phải là hạng người đánh tháo để phải hư vong, nhưng là người của lòng tin, để bảo tồn lấy linh hồn!
IV – ĐỨC TIN VÀ SỰ KIÊN NHẪN
A – ĐỨC TIN CỦA TIỀN BỐI
Nhập đề. Thời tiên khởi
11
. 1Tin là cách chiếm hữu những điều còn trong hi vọng, là phương nhận thức các thực tại người ta không thấy. 2Vì nhờ đó các tiền nhân đã được (Thiên Chúa) chứng giám cho.
3Bởi tin, ta hiểu được là các thế giới đã được xếp đặt bởi lời Thiên Chúa, cho nên không phải do tự những vật hữu hình đã phát ra điều người ta thấy được.
4Bởi tin, Abel đã hiến dâng Thiên Chúa lễ tế sung túc hơn Cain, và nhờ đó ông đã được chứng giám là công chính: Thiên Chúa làm chứng ngay nơi lễ vật của ông, và nhờ đó, chết rồi, ông còn lên tiếng.
5Bởi tin, Hênóc đã được dời đi chốn khác để khỏi thấy cái chết: và người ta đã không còn gặp ông nữa, vì Thiên Chúa đã cho ông dời đi chốn khác - Nhưng trước lúc dời đi, ôngdã được chứng giám là đã làm đẹp lòng Thiên Chúa. 6Còn không đức tin, thì vô phương làm đẹp lòng (Thiên Chúa). Vì ai lại gần Thiên Chúa thì phải tin là Người có, và Người thưởng công nhưng ai tìm kiếm Người.
7Bởi tin, Noê được lời sấm báo cho những điều người ta chưa hề thấy; một lòng túc kính, ông sửa soạn chiếc tàu để cứu gia đình ông. Nhờ đó, ông đã lên án thế gian, và được thừa hưởng sự công chính chiếu theo lòng tin làm cơ nghiệp.