Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Tân Ước

Trang 6: Chữa người bất toại Bêthesđa. (Yn 5,1-47)

Chữa người bất toại Bêthesđa
     5.1Sau đó, có lễ của người Do Thái, và Đức Yêsu lên Yêrusalem. 2Ở Yêrusalem nơi Ao Cừu, có sở gọi là Bêthesđa theo tiếng Hipri. Sở có năm dãy hành lang. 3Nằm trong các hành lang, có đoàn lũ những người ốm liệt, đui mù, tàn tật, què thọt [chờ khi nước động. 4Vì Thiên thần Chúa chốc chốc xuống ao và nước bị khuấy động, sau khi nước đã bị khuấy động, người nào xuống được trước nhất, thì dù mắc bịnh gì cũng được lành]. 5Ở đó có một người đã mang tật ba mươi tám năm. 6Thấy người ấy nằm đó và biết là đã bị kinh niên như thế, Đức Yêsu nói với người ấy: “Ngươi muốn được lành không?" 7Người ốm liệt đáp lại Ngài: “Thưa Ngài, tôi không có ai đem tôi xuống ao, mỗi khi nước động. Đang lúc tôi lê đi, thì người khác đã xuống trước tôi rồi!" 8Đức Yêsu bảo người ấy: “Hãy chỗi dậy, vác lấy mền chõng mà đi!" 9Và lập tức người ấy đã lành và vác mền chõng mình mà đi.

     Nhưng ngày ấy lại là Hưu lễ. 10Vậy người Do Thái nói với người vừa được chữa lành: “Hưu lễ mà! Anh không được phép vác mền chõng đi!" 11Người ấy đáp lại: “Chính người chữa tôi lành đã bảo tôi: Hãy vác lấy mền chõng mà đi". 12Họ hỏi: “Người nào đã bảo anh: Hãy vác lấy mà đi?" 13Nhưng người đã được chữa lành không biết là ai, vì Đức Yêsu đã lẫn vào đám người tụ lại nơi ấy. 14Sau đó, Đức Yêsu gặp người ấy trong Đền thờ và bảo: “Này, ngươi đã được lành, đừng phạm tội nữa, kẻo lại mắc họa khốn hơn!" 15Người ấy đi nói với người Do Thái rằng: chính Đức Yêsu đã chữa cho mình được lành. 16Bởi đó người Do Thái đả kích Đức Yêsu, vì Ngài thường làm thế ngày Hưu lễ. 17Nhưng Ngài đáp lại với họ: “Cha ta đến nay hằng làm việc, thì Ta cũng làm việc". 18Bởi vậy, người Do Thái cố tìm cách giết Ngài, vì chẳng những Ngài phá ngày Hưu lễ, mà còn dám gọi Thiên Chúa là chính Cha của mình, cho mình bằng Thiên Chúa.

Công việc của Con
     19Vậy Đức Yêsu đáp lại và nói với họ: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, Con không thể nào làm điều gì tự mình, nhưng mọi sự đều vì đã trông thấy Cha làm: vì điều gì Người làm, thì Con cũng làm như thế nữa.
     20Vì Cha yêu Con, và tỏ cho Con hết mọi điều Người làm và sẽ tỏ cho Con những việc lớn lao hơn nữa: khiến cho các ngươi sẽ phải kinh ngạc.
     21Vì cũng như Cha làm cho kẻ chết sống lại và tác sinh thế nào, thì cũng vậy, Con được tác sinh cho ai tùy ý.
     22Vì Cha không xử án ai, nhưng mọi việc xử án, Cha đã ban cho Con,       
     23ngõ hầu hết thảy phải tôn kính Con, như họ tôn kính Cha. Kẻ không tôn kính Con, là không tôn kính Cha, Đấng đã sai Ngài.
     24Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: kẻ nghe lời Ta và tin vào Đấng đã sai Ta, thì có sự sống đời đời, và khỏi đến tòa phán xét, nhưng đã ngang qua sự chết mà vào sự sống.
     25Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Giờ sẽ đến - và là ngay bây giờ - các kẻ chết sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đã nghe thì sẽ sống.
     26Vì cũng như Cha có sự sống trong mình, thì Người cũng ban cho Con được sự sống trong mình như vậy.
     27Và Người đã ban cho Ngài quyền làm thẩm phán vì Ngài là Con Người.
     28Về điều này các ngươi chớ ngạc nhiên: vì sẽ đến giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng Ngài 29mà đi ra, kẻ làm lành trong phục sinh sự sống, kẻ làm dữ trong phục sinh án xử.
     30Ta không thể làm điều gì tự mình Ta. Nghe sao, Ta xử vậy, và án Ta xử thật công minh, vì Ta không tìm kiếm ý của Ta mà ý của Đấng đã sai Ta.

Chứng của cha
     31Nếu Ta làm chứng cho Ta, chứng của Ta ắt không xác thực.
     32Có Đấng khác làm chứng cho Ta và Ta biết chứng Người tuyên ra về Ta là chứng xác thực.
     33Các ngươi đã phái người đi gặp Yoan, và ông đã làm chứng cho sự thật.
     34Phần Ta, Ta không phải nại vào chứng của người nào, nhưng Ta nói thế chỉ vì phần rỗi các ngươi.
     35Ông ấy là đèn được thắp lên và rạng sáng, các ngươi đã muốn vui hưởng chốc lát ánh sáng đèn ấy.
     36Phần Ta, Ta có chứng lớn hơn là chứng của Yoan: vì các việc Cha đã ban cho Ta để Ta chu toàn, chính các việc Ta làm đó chứng thực cho Ta là Cha đã sai Ta.
     37Cha, Đấng đã sai Ta, chính ngươi làm chứng cho Ta. Không bao giờ các ngươi đã nge tiếng Người, hay đã thấy nhan Người,
     38và lời Người, các ngươi không lưu giữ nơi mình các ngươi, vì Đấng Người đã sai, các ngươi lại không tin.
     39Các ngươi truy tầm Kinh thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ngươi có sự sống đời đời; ấy mà chính Kinh thánh lại làm chứng cho Ta.
     40Các ngươi không muốn đến cùng Ta, để có được sự sống!
     41Ta không cầu vinh nơi người đời!
     42Song Ta đã biết các ngươi: lòng mến Thiên Chúa, các ngươi không có nơi mình các ngươi.
     43Ta đã đến nhân danh Cha Ta, nhưng các ngươi không chịu lấy Ta; thảng hoặc có ai khác lấy danh mình mà đến, thì các ngươi chịu lấy nó.
     44Mà làm sao các ngươi có thể tin được, khi các người cầu vinh với nhau, còn vinh quang do Thiên Chúa, Đấng độc nhất, các ngươi lại không màng.
     45Đừng tưởng Ta sẽ cáo tội các ngươi nơi Cha đâu.
Người cáo tội có đó rồi: Môsê, người mà các ngươi nhờ cậy.
     46Vì nếu các ngươi tim Môsê, các ngươi đã tin Ta, vì chính về Ta mà ông đã viết.
     47Nếu chữ viết của ông, các ngươi không tin, thì làm sao các ngươi sẽ tin được lời của Ta?"