Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Tân Ước

Trang 5: Người phụ nữ Samari. (Yn 4,1-54)

Người phụ nữ Samari
     4. 1Vậy khi Đức Yêsu biết rằng Biệt phái đã nghe được là Ngài chiêu mộ và thanh tẩy được nhiều môn đồ hơn Yoan - 2Tuy rằng không phải chính Đức Yêsu thanh tẩy, nhưng là môn đồ của Ngài - 3thì Ngài bỏ Yuđê mà về lại Galilê. 4Nhưng Ngài phải băng qua Samari.
     5Vậy Ngài đến một thành  Samari, gọi là Sykhar, cạnh bên thửa đất Yacob đã cho Yuse con ông. 6Ở đó có giếng Yacob. Mỏi mệt vì đường sá, nên Đức Yêsu ngồi phệt xuống bên giếng. Lúc ấy chừng giờ thứ sáu.
     7Có một phụ nữ người Samari đến kín nước. Đức Yêsu nói với bà ấy: “Cho tôi uống với”. 8Vì môn đồ Ngài đã vào thành mua thức ăn. 9Người phụ nữ Samari ấy mới nói với Ngài: “Làm sao ông là Do Thái mà lại xin uống với tôi là đàn bà Samari?"- [vì Do Thái không được chung đụng với người Samari] - 10Đức Yêsu đáp lại và bảo bà ấy:
     “Nếu ngươi biết được ơn của Thiên Chúa, và ai là người nói với ngươi:
Cho tôi uống với, thì chính ngươi đã khẩn xin và ngài sẽ cho nước sinh sống”.
     11Bà ấy nói với Ngài: “Thưa Ngài, gàu Ngài không có, giếng thì lại sâu, vậy Ngài lấy đâu cho có nước sinh sống? 12Dễ chừng Ngài lại lớn hơn Yacob cha chúng tôi, người đã cho chúng tôi giếng này, và người cũng uống nước đây nữa, cùng với con cái và gia súc của người?" 13Đức Yêsu đáp lại bà ấy:
     “Phàm ai uống nước này sẽ còn khát lại; 14Nhưng kẻ nào một lần đã uống nước Ta sẽ ban, thì đời đời sẽ không khát nữa; nhưng nước Ta sẽ ban cho nó sẽ nên mạch suối trong nó có nước vọt đến sự sống đời đời”.
     15Người phụ nữ mới nói với Ngài: “Thưa Ngài, xin Ngài ban cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây kín nước”.
     16Ngài bảo bà ấy: “Hãy đi gọi chồng ngươi, rồi đến đây!" 17Người phụ nữ đáp lại và nói: “Tôi không có chồng”. Đức Yêsu bảo: “Ngươi nói phải: Tôi không có chồng! 18Vì ngươi đã năm đời chồng, còn người hiện ngươi có, không phải chồng ngươi. Điều này, quả ngươi đã nói thật”. 19Người phụ nữ mới nói với Ngài: “Lạy Ngài, tôi thấy Ngài là một tiên tri... 20Cha ông chúng tôi đã thờ phượng trên núi này, còn các ông thì lại bảo: Yêrusalem mới là nơi thờ phượng!" 21Đức Yêsu nói với bà ấy:
“Này bà, hãy tin Ta, sẽ đến giờ không phải trên núi này hay tại Yêrusalem mà các ngươi sẽ thờ phượng Cha!
     22Các ngươi thờ sự các ngươi không biết; còn chúng ta, chúng ta thờ sự chúng ta biết, vì ơn giải thoát khơi nguồn tự Do Thái.
     23Nhưng giờ sẽ đến - và là ngay bây giờ - những kẻ thờ phượng đích thật sẽ thờ phượng Cha trong Thần khí và sự thật vì Cha chỉ muốn gặp thấy những kẻ thờ phượng Người như thế.
     24Thiên Chúa là Thần khí nên những kẻ thờ phượng cũng phải thờ phượng trong Thần khí và sự thật”.
     25Người phụ nữ thưa Ngài: “Tôi biết Đức Mêsia - tức là Đức Kitô - sẽ đến. Khi nào Ngài đến, Ngài sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự”. 26Đức Yêsu bảo bà ấy: “Chính là Ta, người đang nói với ngươi”.
     27Nhằm lúc đó, môn đồ của Ngài đã về. Họ ngạc nhiên thấy Ngài ngỏ lời cùng phụ nữ. Tuy vậy không có ai nói: “Thầy muốn gì?" hay “nói gì với bà ấy?". 28Vậy người phụ nữ đó bỏ lại vò nước và đi vào thành và nói với người ta: 29“Hãy đến mà xem: có người đã nói được với tôi tất cả mọi sự tôi đã làm. Có khi Ngài là Đức Kitô chăng?" 30Họ đi ra khỏi thành mà đến gặp Ngài.
     31Trong khi ấy, môn đồ nài nẵng với Ngài rằng: “Rabbi, xin Ngài ăn”. 32Nhưng Ngài bảo họ: “Ta phải ăn một thứ lương thực mà các ngươi không biết". 33Môn đồ mới nói cùng nhau: “Phải chăng đã có ai đem cho Ngài ăn rồi?" 34Đức Yêsu nói với họ:
     “Lương thực của Ta là làm theo ý Đấng đã sai Ta, và chu toàn công việc của người.
     35Các ngươi đã chẳng nói thế này sao: Bốn tháng có qua, mùa nàng mới đến!
Này Ta bảo các ngươi:
Hãy ngước mắt mà nhìn:
Đồng lúa đã chín vàng chờ gặt!
Rồi kìa 36thợ gặt lĩnh công,
và thu lượm hoa màu sự sống đời đời, để cho kẻ gieo một thể cùng người gặt đều hoan hỉ.
     37Vì đây lời tục ngữ cũng thật: người này gieo kẻ khác gặt!
     38Ta sai các ngươi đi gặt điều các ngươi đã không vất vả làm ra; có những kẻ khác đã vất vả rồi, còn các ngươi đã đến thừa hưởng công lao của họ”.
     39Tự trong thành, có lắm người Samari đã tin vào Ngài, vì lời người phụ nữ chứng thực: Ông ấy đã nói được với tôi tất cả mọi sự tôi đã làm. 40Vậy khi những người Samari đến gặp Ngài, họ đã xin Ngài lưu lại với họ. Và Ngài đã lưu lại ở đó hai ngày. 41Và còn có nhiều người hơn nữa đã tin vì lời Ngài; 42và họ nói với người phụ nữ: “Không còn phải vì câu chuyện của chị mà chúng tôi  tin, vì chính chúng tôi cũng đã nghe và chúng tôi biết: thật Ngài là Đấng Cứu Thế”.

2 – NƠI CHÚA YÊSU: LỜI BAN SỰ SỐNG

Chữa con một quan chức
     43Sau hai ngày, Đức Yêsu bỏ đó mà trẩy đi Galilê. 44Vì chính Đức Yêsu đã cam đoan rằng: Không tiên tri nào có thế giá gì nơi quê hương mình. 45Vậy khi Ngài đến Galilê, thì người Galilê tiếp đón Ngài, bởi đã được chứng kiến mọi điều Ngài đã làm ở Yêrusalem trong dịp lễ, vì chính họ cũng đã trẩy lễ. 46Ngài lại đến Cana xứ Galilê, nơi Ngài đã làm cho nước thành rượu.
     Có một vương công: ông có đứa con ốm liệt ở Capharnaum. 47Nghe biết Đức Yêsu đã bỏ Yuđê mà đến Galilê, thì ông đi gặp Ngài và xin Ngài xuống chữa cho con ông, vì nó đã sắp chết. 48Đức Yêsu nói cùng ông: “Nếu các ngươi không thấy dấu thiêng điềm lạ, ắt các ngươi sẽ không tin!" 49Vương công nói cùng Ngài: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, trước khi con tôi chết!" 50Đức Yêsu bảo ông: “Ông hãy đi! Con ông sống!" Người ấy đã tin vào lời Đức Yêsu nói với mình và đi về. 51Ông đã đi xuống, nhưng (đang xuống) thì tôi tớ đón gặp ông và nói là con ông sống. 52Ông hỏi họ hồi mấy giờ nó đã khá lại. Họ đáp: “Hôm qua hồi bảy giờ, cậu đã qua cơn sốt”. 53Người cha nhận ra chính vào giờ ấy Đức Yêsu đã nói với mình: Con ông sống; nên ông đã tin là một với tất cả gia đình ông.
     54Đó là dấu lạ thứ hai Đức Yêsu đã làm, khi Ngài bỏ Yuđê mà về Galilê.