Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Tân Ước

Trang 4: Nicôđêmô. Ơn tái sinh. (Yn 3,1-36)

Nicôđêmô. Ơn tái sinh
     3. 1Có người thuộc bè Biệt phái, tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do Thái. 2Ông này đến gặp Ngài ban đêm, và thưa Ngài: “Rabbi, chúng tôi biết Ngài tự Thiên Chúa mà đến như một tôn sư: vì không ai làm được các dấu lạ Ngài làm, trừ phi là có Thiên Chúa ở với người ấy” 3Đức Yêsu đáp lại và nói với ông:
     “Quả thật, quả thật, tôi bảo ông ai không bởi Trên sinh ra thì không thể thấy được Nước Thiên Chúa”.
     4Nicôđêmô mới nói cùng Ngài: “Làm sao một người đã già rồi, lại có thể sinh ra? Há còn có thể vào lòng mẹ lại lần nữa mà sinh ra ư?" 5Đức Yêsu đáp lại:
     “Quả thật, quả thật, tôi bảo ông, ai không sinh ra bởi Nước và Thần khí, thì không thể vào được Nước Thiên Chúa.
     6Sự gì sinh ra bởi xác thịt là xác thịt, và sự gì sinh ra bởi Thần khí là Thần khí.
     7Ông chớ ngạc nhiên vì tôi nói: các người phải sinh lại bởi Trên.
     8Khí muốn đâu thì thổi đến; ông nghe được tiếng, nhưng nào có biết được từ đâu mà đến hay lại đi đâu?
Cũng vậy về mọi kẻ sinh bởi Thần khí”.
     9Nicôđêmô đáp lại và nói với Ngài: “Làm sao có thể xảy ra như vậy?" 10Đức Yêsu đáp lại và bảo ông: “Ông là bậc làm thầy của Israel, mà điều ấy ông lại không biết?
     11Quả thật, quả thật, tôi bảo ông, chúng tôi có biết, chúng tôi mới nói, và chúng tôi có thấy, chúng tôi mới làm chứng, nhưng các ông không nhận chứng của chúng tôi.
     12Việc dưới đất, tôi nói ra, các ông còn không tin, huống hồ là tôi nói với các ông về việc trên trời, các ông sẽ tin làm sao được?
     13Không ai đã lên trời, trừ phi Đấng tự trời mà xuống, Con Người, Đấng ở trên trời.
     14Như Môsê giương cao con rắn trong sa mạc, Con người cũng sẽ bị giương cao như vậy 15ngõ hầu kẻ nào tin thì nhờ Ngài mà được sự sống đời đời.
     16Vì Thiên Chúa đã yêu mến thế gian như thế , đến đỗi đã ban  Con Một của Người, ngõ hầu phàm ai tin vào Ngài thì khỏi phải hư đi, nhưng có được sự sống đời đời.
     17Vì Thiên Chúa không sai Con đến trong thế gian, để xử án thế gian, nhưng để nhờ Ngài mà thế gian được cứu.
     18Kẻ tin vào Ngài thì sẽ không bị án xử, kẻ không tin thì đã bị án xử rồi, bởi vì không tin vào Danh Con Một của Thiên Chúa.
     19Án xử là thế này: sự sáng đã đến trong thế gian, mà người ta đã yêu mến tối tăm hơn sự sáng, vì việc họ làm là điều xấu.
     20Bởi chưng ai làm sự dữ thì ghét sự sáng, không đến với sự sáng, kẻo bị bắt lỗi về các việc của mình.
     21Còn ai làm sự thật, thì đến với sự sáng để được thấy rạng tỏ là các việc của mình đã được làm trong Thiên Chúa”.

Yoan làm chứng lần cuối cùng
     22Sau đó, Đức Yêsu và môn đồ đi đến xứ Yuđê và lưu lại đó với họ, cùng ban thanh tẩy. 23Cả Yoan nữa cũng ban thanh tẫy tại Ainôn gần Salim, vì ở đó có nước nhiều. Và người ta lai vãng để được thanh tẩy. 24Vì bấy giờ Yoan chưa bị tống ngục.
25Vậy có một cuộc tranh luận xảy ra giữa môn đồ của Yoan và một người Do Thái về việc quán tẩy. 26Họ mới đến gặp Yoan và nói với ông: “Rabbi, người đã ở với Ngài bên kia sông Yorđan, và Ngài đã làm chứng cho, thì này: ông ấy ban thanh tẩy và mọi người đều kéo đến với ông ấy!" 27Yoan đáp lại và nói:
“Không ai có thể chịu lấy một điều gì mà lại không do tự trời ban xuống.
28Chính các ông làm chứng cho tôi, là tôi đã nói: Tôi không phải là Đức Kitô, mà là kẻ đã được sai đi trước mặt Ngài”.
29Ai có tân nương mới là tân lang( còn bạn của tân lang, kẻ đứng kề bên mà nghe Ngài, thì khấp khởi mừng vui, vì tân lang lên tiếng. Vậy đó là sự vui mừng của tôi: thực nó đã được sung mãn.
30Ngài phải tiến, còn tôi phải suy giảm.
31Đấng tự trên mà đến, thì ở trên hết mọi người; kẻ bởi đất mà ra thì thuộc về đất, và nói về việc dưới đất. Đấng tự trời mà đến, thì ở trên hết mọi người.
32Thấy gì, nghe gì, thì Ngài đoan chứng, nhưng không ai nhận lấy chứng của Ngài.
33Kẻ nhận lấy chứng của Ngài, ắt đã niêm ấn ký nhận Thiên Chúa là chân thật.
34Vì kẻ Thiên Chúa sai, thì nó được lời của Thiên Chúa, bởi không phải theo lường hạn mà (Người) ban Thần khí cho.
35Cha yêu mến Con, đã ban cho mọi sự trong tay Ngài.
36Kẻ nào tin vào Con, thì có sự sống đời đời; còn kẻ bất phục đối với Con thì sẽ không thấy sự sống; nhưng sự thịnh nộ của Thiên Chúa cứ lưu lại trên nó”.