Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Tân Ước

Trang 2: Nhập đề. (1C 1,1-31)

THƯ THỨ NHẤT GỬI TÍN HỮU CORINTHÔ

Nhập đề
     1. 1Phaolô, bởi ý định Thiên Chúa, đã được kêu gọi làm tông đồ của Đức Kitô Yêsu, cùng với người anh em là Sosthênê.
     2Kính gửi Hội thánh của Thiên Chúa tại Corinthô, những người đã được tác thánh trong Đức Kitô Yêsu, chư thánh đã được (Thiên Chúa) hiệu triệu, làm một với hết thảy mọi người khắp mọi nơi đang kêu khẩn Danh Chúa chúng ta, Đức Yêsu Kitô, (Chúa) của họ cũng như của chúng ta.
     3Ân sủng và bình an cho anh em do tự Thiên Chúa, Cha chúng ta, và Chúa Yêsu Kitô!
     4Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa cho anh em vì ơn Thiên Chúa đã ban cho anh em trong đức Kitô Yêsu. 5Bởi chưng về mọi mặt, anh em đã được nên giàu có trong Ngài, về mọi thứ ngôn ngữ, và mọi ơn trí tri, 6tùy theo mức kiên cố chứng cứ về Đức Kitô đã đạt được nơi anh em, 7khiến anh em không thiếu một ân điển nào, trong khi anh em ngóng đợi sự mạc khải của Chúa chúng ta, Đức Yêsu Kitô. 8Chính Ngài là Đấng sẽ làm cho anh em được kiên cố đến cùng, và vô phương trách cứ, trong Ngày của Chúa chúng ta, Đức Yêsu Kitô: 9Thiên Chúa trung tín, Đấng đã kêu gọi anh em đến chung phần hợp nhất với Con của Người, Đức Yêsu Kitô, Chúa chúng ta.

I – ĐÍNH CHÍNH
(chiếu theo báo cáo người nhà Khloe)
1. SỰ KHÔN NGOAN TRONG CÚA KITÔ, VÀ CÁC BÈ PHÁI TẠI CORINTHÔ 

Khuyên nhủ hợp nhất
     10Hỡi anh em, nhân Danh Chúa chúng ta, Đức Yêsu Kitô, tôi nài xin anh em hãy lo cho được đồng ý với nhau hết thảy, đừng để có sự chia rẽ trong anh em, nhưng hãy đoàn kết trong cùng một tâm trí, cùng một quan điểm. 11Quả tôi được gia nhân bà Khloê, hỡi anh em, tỏ cho hay rằng, có những kình địch xảy ra nơi anh em. 12Tôi muốn nói là anh em mỗi người, ai cũng phân phô:
     -Tôi, tôi về phe Phaolô!
     -Tôi, tôi về phe Apollô!
     - Còn tôi, tôi về phe Kêpha!
     -Và tôi, tôi về phe Đức Kitô!
     13Đức Kitô bị phân mảnh rồi sao? Phải chăng Phaolô đã chịu đóng đinh thập gía vì anh em, hay anh em đã được thanh tẩy nhân danh Phaolô? 14Đội ơn [Thiên Chúa] là tôi đã không thanh tẩy cho ai, chỉ trừ có Krispô và Gaiô,
15để đừng có ai nói rằng anh em đã được thanh tẩy nhân danh tôi. 16Phải, tôi còn thanh tẩy cho gia đình Stêphana nữa. Kỳ dư tôi không biết đã thanh tẩy cho ai khác.

Sự khôn ngoan của Thiên Chúa: Sự điên rồ Thập giá
     17Quả vậy, Đức Kitô đã không sai tôi đi thanh tẩy, mà là rao giảng Tin mừng: không phải bằng sự khôn ngoan của khoa ngôn ngữ, kẻo Thập giá của Đức Kitô bị ra hư không. 18Vì chưng lời giảng Thập giá, đối với những kẻ đang hư đi, là một sự điên rồ; còn đối với chúng ta, những người đang ở trên đường cứu thoát, lại là quyền năng của Thiên Chúa. 19Vì đã viết:
Ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của hạng khôn ngoan,
Và trí thông thái của hạng thông thái, ta sẽ thủ tiêu.
20Người khôn ngoan đâu? Ký lục đâu?
Người hùng biện đâu?
     Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan thế gian ra điên rồ đó sao? 21Vì chưng một khi thế gian, đứng trước sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đã không lợi dụng khoa khôn ngoan mà nhìn biết Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã quyết ý dùng sự điên rồ của lời rao giảng để cứu những kẻ tin. 22Vì chưng trong khi Do Thái đòi có dấu lạ, và Hi lạp tìm sự khôn ngoan, 23thì chúng tôi lại rao giảng một vì Kitô đã bị đóng đinh thập giá, cớ vấp phạm cho Do Thái, sự điên rồ đối với dân ngoại, 24nhưng đối với những ai được kêu gọi dù là Do Thái hay Hi lạp, thì lại là chính Đức Kitô, quyền năng của Thiên Chúa, và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. 25Bởi vì sự điên rồ nơi Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn loài người, và sự yếu đuối nơi Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn loài người.

Thí dụ nơi giáo hội Corinthô
     26Hãy coi đến, hỡi anh em, việc anh em được kêu gọi! Hẳn không có mấy người khôn ngoan xét theo xác thịt, không mấy người quyền thế, không mấy người tôn quí. 27Nhưng chính những điều thế gian coi là điên rồ, thì Thiên Chúa đã chọn để bêu nhuốc hạng khôn ngoan; và những điều thế gian coi là yếu đuối, thì Thiên Chúa đã chọn để bêu nhuốc những gì là mạnh mẽ. 28Những điều thế gian cho là ti tiện, là không đáng kể, thì Thiên Chúa đã chọn, những điều không không, để hủy ra không những điều có, 29ngõ hầu đừng có xác phàm nào dám vinh vang trước mặt Thiên Chúa. 30Chính do tự Người mà anh em được có trong Đức Yêsu Kitô, Đấng do bởi Thiên Chúa đã nên sự khôn ngoan cho chúng ta. sự công chính, sự thánh thiện và cứu chuộc, 31ngõ hầu, như đã viết: Kẻ vinh vang, hãy vinh vang trong Chúa.