Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Tân Ước

Trang 1: Nội dung.

THƯ THỨ HAI GỬI TÍN HỮU CORINTHÔ

Nội dung
     Thư II gửi tín hữu Corinthô (2C) là lời thanh minh của Phaolô về sứ vụ Tông đồ của ngài. Tuy trong thư có những sự kiện đạo lý quan trọng như liên lạc giữa hai giao ước (đ. 3-4); mầu nhiệm Giáng sinh và cứu chuộc (1,19t; 3,17t; 5,14t; 17-21; 8,9); về Thánh Thần (1,22; 3,3-8; 13,10) về số phận tín hữu sau khi chết (5,6-10); liên lạc giữa Chúa Kitô và tín hữu, và giữa tín hữu với nhau; mầu nhiệm các thánh thông công. Nhưng điều đáng chủ ý thì buộc bình diện tâm lý và đời sống thiêng liêng của Phaolô. Về mặt này, không có thư mào cho ta biết con người của Phaolô bằng 2C. về mặt tự nhiên, Phaolô đã là một nhân vật phong phú lạ lùng về nhiều phương diện (trí khôn, tình cảm, ý chí); về mặt thiêng liêng, ngài lại được những ơn cao siêu lạ thường.

Thư gồm có ba phần:
     Đoạn 1-7: lời thanh minh. Sau nhập đề vắn gọn, Phaolô biện hộ cho thái độ của mình:
- đáp lại những lời trách móc như nông nổi, lừa đảo, xuyên tạc đạo lý Tin mừng.
- rồi vạch ra nhiệm vụ cao cả của sứ vụ tông đồ trong Giao ước mới.
- kết thúc lời thanh minh, Phaolô kêu gọi lòng tin cậy yêu đương của tín hữu.
     Đoạn 8-9: tổ chức quyên giáo giúp tín hữu Yêrusalem. Tuy có vẻ vật chất, nhưng Phaolô lấy làm quan trọng: việc quyên trợ này chứng tỏ tín hữu thành thực nhận quyền của vị tông đồ, và làm sáng tỏ sự đoàn kết nhất khối của Hội thánh đại đồng.
     Đoạn 10-13: trở lại vấn đề biện hộ cho sứ vụ Tông đồ của Phaolô, nhưng nhắm cách riêng đến hạng người quấy rối. Trước tiên Phaolô trả lời lại những lời vu cáo của đối phương: Thiên Chúa đã ban cho ngài quyền lực để gầy dựng Hội thánh, và ngài đã ra công chinh phục cho Thiên Chúa, chứ không vịn vào kẻ khác để khoe khoang. Sau đó, Phaolô tự thuật về công việc truyền giáo của mình, đó là bằng chứng cụ thể về sứ vụ tông đồ của ngài. Và kết thúc, ngài trù tính về việc sắp trẩy đi Corinthô.

Bố cục
1,1-11 Nhập đề (đề thư và tạ ơn)
I. 1,12; 7,16         PHAOLÔ PHÂN TRẦN VỀ CÁCH XỬ SỰ CỦA MÌNH
     1) 1,12; 2,13      Về dự định hành trình.
     2) 2,14; 7,4        Về sứ vụ Tông đồ.
     3) 7,5-16             Trở lại việc dự định hành trình

II. 8,1; 9,15          VỀ VIỆC QUYÊN TRỢ GIÚP TÍN HỮU YÊRUSALEM

III. 10,1; 13,10           THANH MINH VỀ SỨ VỤ TÔNG ĐỒ
     1) 10,1-18             Đáp lại những lời trách móc riêng tư.
     2) 11,1, 12 18       Sự nghiệp của Phaolô.
     3) 12,19; 13,10     Những lời cảnh cáo cuối cùng.
         13,11-13            Kết thúc.