Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Tân Ước

Trang 1: Nội dung.

THƯ GỬI TÍN HỮU RÔMA

Nội dung
     Ngoài nhập đề (1,1-17) và đoạn kết (15,14; 16,27) nhắc lại mục đích lá thư, rồi những lời gửi gắm và chào hỏi, thì Rm đại khái chia làm ba phần. Phần I, dài hơn cả, trình bày trọng tâm của lời Phaolô rao giảng, Tin mừng về sự công chính Thiên Chúa đặt trên nền tảng độc nhất là lòng tin vào Chúa Kitô (1,18; 8,39). Phần II bàn thêm một vấn đề liên hệ với thần học thánh sử, và đánh động nhiều người Do Thái nhiệt tình với dân tộc như  Phaolô: Phải hiểu làm sao về việc dân Do Thái, dân Thiên Chúa chọn và đã mang ân nhiều, lại không tin lúc kế đồ Thiên Chúa thành tựu đã đến (9,1; 11,36). Phần III đem đến những lời chỉ giáo thực tế cho sinh hoạt đạo đức của cộng đoàn bên trong và bên ngoài.
    
Trọng tâm của phần I nói riêng, và cả bức thư Rm cùng thần học của Phaolô nói chung, là các câu 3,21-26 (hay 21-31). Đây là tế bào mầm giống của tư tưởng Phaolô; từ đây phóng đi, thánh Tông đồ tìm cách quán xuyến các vấn đề thần học nảy ra cho ngài. Do tự lòng tin vào việc cứu thoát oai hùng của Thiên Chúa nhờ Chúa Kitô, một mãnh lực định đoạt mọi sự, không dung một sức cạnh tranh nào khác, mà Phaolô hiểu được ý nghĩa Kinh thánh, (trong đoạn 4)ngay từ khởi điểm của đường cứu rỗi, ta đã gặp lòng tin rồi; Abraham đã được sự công chính và lời hứa chỉ vì đã có lòng tin. Từ 3,21-26 mà nhìn lui, Phaolô tìm cách cắt nghĩa tình trạng nhân loại trứơc Chúa Kitô và không có Chúa Kitô; bức vẽ đen tối ngài phác họa ra trong 1,18; 3,20, không phải là một luận đề của một nhà luân lý đạo mạo biến thế. Kỳ thực Phaolô đã vạch ra cảnh hư đốn đó dưới ánh sáng của 3,21-26, báo trước vắn tắt bằng các câu 1,16-17. Có tin nhận đạo lý căn bản đó mới lường ra được tình cảnh hư đốn của nhân loại là gì, của Do Thái cũng như của dân ngoại. Còn đoạn 5, thì một phần (1-11) ngó đến tương lai và nhờ đó kết thúc điều đã nói trong 3,21-26; tuy gặp đau khổ, kẻ nào tin vẫn trông cậy được vinh quang; Thiên Chúa đã cứu thoát họ khi còn là tội lỗi, thì hẳn là Người sẽ hoàn tất việc cứu thoát đó nơi những kẻ đã được giảng hòa lại cùng Người; và một phần nữa (5,12-21) so sánh hai mút cùng lịch sử cứu rỗi: Chúa Kitô đầu mối dòng người được cứu thoát, và Ađam, đối chọi lại, là đầu mối mở đàng hư khốn. Trong nhãn giới bao la đó, Lề luật chỉ là một “khúc nối” ở giữa, và chỉ làm cho họa khốn trầm trọng thêm. Trong 6 1, 8 39 Phaolô rút những kết lậun của 3,21-31 cụ thể ra “người ta được giải án tuyên công”, “chúng ta được giảng hòa”, “ân sủng tràn trề chan chứa”: những điều đó là gì? Sự kiện ta tin đó, có hậu quả gì trong sinh hoạt thực tế của kẻ tin? Phaolô phác họa ra đây những vấn đề căn bản của nền đạo đức Kitô giáo; ngài đặt trước mặt mình cái thực tại là: Một đàng tín hữu đã được cứu thoát, được mua chuộc, được làm con, được cùng chết với Chúa Kitô và được biến đổi với ngài; nhưng đàng khác, quyền lực tội lỗi vẫn còn xông đánh, vẫn còn phải có luật , sự chết (những tay sai của sự tội), còn có các mãnh lực của thời cũ luôn luôn vẫn hiện tại. Như thế là một buổi giao thời. Đoạn 6 nói đến việc người đã chịu thanh tẩy thì thoát khỏi quyền của sự tội, Lề luật, sự chết, nhưng sự biến đổi và giải phóng đó còn phải củng cố luôn luôn bằng một đời sống trong phục vụ cho sự công chính. Đoạn 7 bàn đến yếu tố Lề luật cách riêng; 1-6, giải phóng khỏi Lề luật là gì; 7,7-25 bàn đến liên lạc giữa sự tội và Lề luật; mãnh lực của sự tội lợi dụng Lề lậut mà thống trị một con người bị xâu xé tự bên trong. Dựa vào Lề luật thánh thiện hay giới răn tốt lành, tội được cứ điểm để công phá, gieo rắc sự chết cho con người (7,7-13); một con người đã bị rạn vỡ tự bên trong, đã bị bán làm tôi sự tội, con người xác thịt, thoái thoát trứơc đòi hỏi của Lề luật Thiên Chúa mà lương tâm vẫn nhận là phải, tình cảnh thật đen tối (7,14-25). Nhưng với đoạn 8, ánh sáng lan tỏa trên hững vấn đề rắc rối đó; bằng những lời lẽ thấm thía và xúc động, vang lên theo kiểu ca ngợi, Phaolô tuyên ngôn về sự chắc chắn của mình: nhờ việc cứu thoát Chúa Kitô đã thnàh sự, tức là nền móng của kế đồ cứu rỗi: nhờ Thiên Chúa đã ban cho những ai tin được hi vọng vinh quang của lai thời.
     Phần II, về vấn đề dân Do Thái không tin vào Chúa Kitô và như thế tách ra ngoài ơn cứu chuộc, Phaolô tuy ưu phiền về số phận dân mình (9,1-5), cũng thờ lạy quyền Thiên Chúa hoàn tòan tự do trong việc thi hành các lời hứa (9,6-29), rồi ngài tự hỏi: Tại sao người Do Thái bị loại? Ấy là vì muốn tín thị vào việc làm theo Lề luật để nên công chính (9,30; 10,21). Nhưng Thiên Chúa có thể cải dữ hóa lành: một ngày kia Do Thái phẫn ghen vì dân ngoịa đã thay thế mình, mà hồi đầu trở lại (đoạn 11). Đứng trước ý nhiệm mầu của Thiên Chúa, người ta chỉ có việc cúi đầu thờ lạy (11 33-36).
    
Phần III là khuyến thiện, vạch ra cách xử thế của con người đã được nên công chính: đời tín hữu là một tế lễ thiêng liêng (12,1-2). Rồi Phaolô đề cập đến việc sử dụng các ơn lạ (12,3-8) vì ích chung cộng đoàn, lòng yêu mến nhau (12,9-21). Tín hữu không sống cô lập, vậy phải biết cư xử với quyền đời (13,1-7). Rồi Phaolô lại trở về với đức mến và đời sống tín hữu, con cái sự sáng (13,8-14), và bàn đến một vấn đề riêng biệt: cư xử làm sao với những người còn bám lấy những việc kiêng kị của Do Thái (14,1; 15,13).

Bố cục
1,1-17 Nhập đề
I. 1,18; 8,39 SỰ CÔNG CHÍNH CỦA THIÊN CHÚA
     1) 1,18; 3,20 Nhân loại vô phương đạt đến sự công chính của Thiên Chúa.
     2) 3,21; 4,25 Sự công chính của Thiên Chúa mạc khải trong Chúa Kitô.
     3) 5,1-21 Sự công chính và vinh quang sẽ đến: nhờ Chúa Kitô Ađam mới.
     4) 6,1; 7,25 Sinh hoạt của tín hữu trong thời hiện tại.
          a) 6,1-23 Đã được giải phóng để phục vụ sự công chính.
          b) 7,1-25 Đã được giải thoát khỏi Lề luật.
          c) 8,1-39 Hi vọng bất diệt được vinh quang.

II. 9,1; 11,36 VẤN ĐỀ DÂN DO THÁI KHÔNG TIN.

III. 12,1; 15,13 SỰ CÔNG CHÍNH ĐÒI HỎI NHỮNG GÌ?
     1) 12,1; 13,14 Thực hành sự công chính.
     2) 14,1; 15,13 Nố lương tâm về sự kiêng kị.

IV. 15,14; 16,27 TIN TỨC, CHÀO BIỆT, KẾT LUẬN.