Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Tân Ước

THƯ THỨ HAI CỦA THÁNH YOAN.(2Yn*)

THƯ THỨ HAI CỦA THÁNH YOAN (2Yn)
Đề thư
1
Niên trưởng
Kính gởi Bà chúa đã được tuyển lựa, và con cái Bà, những người tôi chân thành yêu mến,không cứ gì một nình tôi mà thôi, nhưng là hết mọi người đã được phúc biết sự thật, 2nhờ bởi sự thật lưu lại trong ta, và sẽ ở với ta cho đến đời đời.
3Sẽ ở với ta, ân sủng, lòng thương xót, sự bình an, do bởi Thiên Chúa Cha, và do bởi Đức Yêsu Kitô, Con của Cha, trong sự thật và đức mến.
Khuyên nhủ thương yêu nhau
4
Tôi vui mừng vì đã gặp thấy trong hàng con cái Bà có những kẻ đi trong sự thật, thể theo lịnh truyền ta đã lĩnh tự nơi Cha. 5Và hiện giờ đây, thưa Bà Chúa, tôi xin Bà, không phải như thể tôi viết cho Bà một lịnh truyền mới, nhưng là điều ta đã có từ thuở ban đầu - là ta phải yêu mến nhau. 6Và lòng mến ấy chính là: ta hãy đi theo các lịnh truyền của Người. Lịnh truyền ấy, như anh em đã nghe dạy từ thuở ban đầu, là anh em phải đi trong lòng mến.
Những Phản Kitô
7
Ấy là vì đã có lắm kẻ lừa gạt xuất hiện trong thế gian, những kẻ không tuyên xưng Đức Yêsu Kitô đến trong xác thịt. Đó là kẻ lừa gạt, và là Phản Kitô. 8Hãy coi chừng chính mình anh em, để khỏi làm hư hỏng mất các công khó của chúng tôi; nhưng mà để được lĩnh một phần thưởng sung mãn. 9Phàm ai xông tới trước( mà không lưu lại giáo huấn của Đức Kitô, tất không có Thiên Chúa. Kẻ nào lưu lại trong giáo huấn kẻ ấy được có Cha và Con. 10Nếu ai đến với anh em mà không đem theo giáo huấn ấy, anh em đừng tiếp vào nhà, cũng đừng có chào hỏi nó.
11Vì ai chào hỏi nó là thông công vào những việc xấu xa nó làm.
Lời tạ từ
12
Có lắm điều phải viết cho anh em, nhưng tôi không muốn nhờ giấy mực. Song tôi trông cậy sẽ đến với anh em, và diện đối diện mà đàm đạo, ngõ hầu sự vui mừng của chúng ta nên trọn.
13Con cái của Bà được chọn, chị em với Bà gởi lời chào Bà.