Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Yôsya và cuộc cải cách tôn giáo (2V 22,1 - 23,30)

                  3 – YÔSYA VÀ CUỘC CẢI CÁCH TÔN GIÁO

Yôsya, vua Yuđa 
           22. 1Yôsya được tám tuổi khi lên làm vua, và đã trị vì ba mươi mốt năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Yơđiđah, con của Ađayah, quê ở Bosqat. 2Ông đã làm điều ngay chính trước mắt Yavê và trong mọi sự ông đã đi theo đường lối của Đavit cha ông; không xiêu qua phải, vẹo qua trái.

Tìm được sách luật
           3Xảy ra là năm thứ mười tám đời vua Yôsya, nhà vua sai viên ký lục Shaphan, con của Axalyahu, con của Mơshullam lên Nhà Yavê, mà rằng: "4Hãy lên gặp Khilqiyahu, thượng tế, (bảo) ông tổng cộng bạc dâng vào Nhà Yavê, mà những người thủ hộ đã thu được nơi dân, 5để người ta trao tay những kẻ lo công việc, những người hữu trách về Nhà Yavê, và để họ trả cho nhân công nơi Nhà Yavê mà sửa chữa những gì hư hại nơi Nhà, 6cho thợ mộc, cho thợ nề, thợ xây, và cũng để mua gỗ và đá đẽo mà sửa chữa những gì hư hại nơi Nhà. 7Nhưng đừng đòi họ tính sổ về bạc đã trao tay họ, vì họ lo việc một cách tín cẩn". 
             8Khilqiyahu thượng tế nói với Shaphan viên ký lục: "Tôi tìm thấy một sách Luật trong Nhà Yavê". Rồi Khilqiyahu trao sách cho Shaphan đọc. 9Shaphan, viên ký lục về lại với vua và báo cáo lại cho vua hay. Ông nói: "Bầy tôi của ngài đã đúc bạc tìm thấy được trong Nhà và họ đã trao tay các kẻ lo công việc, những người hữu trách về Nhà Yavê". 10Đoạn Shaphan, viên ký lục trình lại với vua: "Khilqi- yahu tư tế đã trao cho tôi một quyển sách", và Shaphan đọc lên trước mặt vua.

Thỉnh vấn nữ tiên tri Hulđa
           11Vua vừa nghe các lời trong sách rồi, thì xé áo mình. 12Đoạn vua truyền cho Khilqiyahu vị tự tế, Akhiqam, con của Shaphan, Akbor con của Mikayah, Shaphan viên ký lục, và Asayah tôi tớ của vua, rằng:   "13Hãy đi thỉnh vấn Yavê cho ta và cho dân, cho toàn thể Yuđa, về các lời trong sách đã tìm được này: quả là lớn, cơn thịnh nộ của Yavê bốc cháy trên chúng ta, bởi chưng tổ tiên chúng ta đã không vâng nghe các lời của sách này, để làm theo mọi điều đã viết trong đó".
           14Khilqiyahu vị tư tế, Akhiqam, Akbor, Shaphan và Asayah đã đi gặp nữ tiên tri Hulđah, vợ của Kharkhas. Bà lưu trú ở Yêrusalem, quận nhì; và họ đã nói chuyện với bà 15và bà nói với họ: "Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này: Các ngươi hãy nói với người đã sai các ngươi đến với Ta: 16Yavê phán thế này: Này Ta sắp giáng họa chốn này, trên dân cư chốn này, tất cả các lời trong sách vua Yuđa đã đọc. 17Bởi vì chúng đã bỏ Ta và huân yên cho các thần khác, mà chọc tức Ta với tất cả các việc tay chúng đã làm. Cơn thịnh nộ của Ta đã bùng cháy trên chốn này và sẽ không tắt nữa. 18Với vua Yuđa, kẻ sai các ông đến thỉnh vấn Yavê, các ông sẽ nói với ngài: Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này: Các lời ngươi đã nghe … 19Bởi vì ngươi đã mủi lòng và hạ mình xuống trước nhan Yavê, khi ngươi nghe điều Ta phán về chốn này và dân cư chốn này, điều đó nên mối kinh tởm, nên lời rủa độc; bởi vì ngươi đã xé áo và khóc trước nhan Ta, thì cả Ta nữa Ta cũng đã nghe – sấm của Yavê. 20Cho nên, này Ta sẽ cho ngươi được sum vầy với tổ tiên, và ngươi được qui hồi bằng yên trong mồ mả của ngươi. Mắt ngươi sẽ không trông thấy tất cả cái họa Ta sắp giáng xuống chốn này và dân cư chốn này!" Và họ đã trình bày lại tự sự cho vua.

Kết giao ước trên lề luật
           23. 1Vua sai đi (hiệu triệu), và tất cả các kỳ mục Yuđa và Yêrusalem tề tựu lại với ông. 2Vua lên Nhà Yavê, cùng với ông có tất cả các người Yuđa, toàn thể dân cư Yêrusalem, các tư tế, các tiên tri và tất cả dân chúng từ bé chí lớn. Ông đã đọc vào tai họ tất cả các lời trong sách Giao ước đã tìm thấy trong Nhà Yavê. 3Vua đứng nơi cột trụ, và kết giao ước trước nhan Yavê, (tự buộc) theo Yavê, và tuân giữ các lịnh truyền, phán quyết, luật điều của Người hết lòng, hết linh hồn, để thực hiện các khoản của giao ươc, những khoản đã được chép trong sách ấy. Và toàn dân đã nhập Giao ước.

Cải cách tôn giáo
             4Vua truyền cho Khilqiyahu thượng tế, các tư tế đệ nhị phẩm, các thủ hộ phải đem ra khỏi Đền thờ của Yavê hết các đồ vật đã làm để kính Baal, Ashêrah, và tất cả cơ binh trên trời, mà thiêu hủy ngoài (thành) Yêrusalem, trong các nương rẫy Kêđrôn, rồi người ta đem tro tàn qua Bêthel. 5Ông cho thủ tiêu những tư tế các vua Yuđa đã đặt ra để huân yên trên các tế đàn nơi các thành Yuđa và vùng ngoại ô Yêrusalem, cùng những kẻ huân yên cho Baal, Nhật Nguyệt, các chòm sao và tất cả cơ binh trên trời. 6Ông cho đem nêu thờ khỏi Nhà Yavê ra bên ngoài Yêrusalem, trong Khe Kêđrôn, mà thiêu hủy trong Khe Kêđrôn( và tán thành tro và vất tro trên mồ mả lê dân. 7Ông triệt hạ các nhà chứa điếm tế tự nam nơi Nhà Yavê, nơi mà các phụ nữ dệt áo cho Ashêrah.
            8Đoạn ông triệu về tất cả các tư tế, từ các thành Yuđa, và ông cho làm uế tạp các cao đàn, nơi các tư tế huân yên từ Ghêba cho đến  Bơer-Sêba. Ông triệt hạ các cao đàn dê tinh Cổng thành, ở nơi cửa Cổng-Yôsua, cai thành, phía bên trái khi người ta đi vào cổng thành. 9Song tư tế các cao đàn không được lên tế đàncủa Yavê ở Yêrusalem, mà chỉ được ăn bánh không men ở giữa anh em của họ. 10Ông cho làm uế tạp Tophet trong thung lũng Ben-Hinnom, để đừng có ai truyền qua lửa con trai con gái của mình, cho Môlok. 11Ông đã phá hủy những con ngựa các vua Yuđa đã cung hiến cho Mặt Trời ở lối vào Nhà Yavê, giáp phòng Natan Mêlek viên hoạn quan, thuộc hậu đường và ông cho phóng hỏa những xe của Mặt Trời. 12Và những tế đàn trên sân thượng của nhà Akhaz Do các vua Yuđa đã làm, cùng những tế đàn Manassê đã làm nơi hai Tiền đình Nhà Yavê, vua đã triệt hạ và đập tan tành ngay tại chỗ rồi quăng các mảnh vụn xuống Khe Kêđrôn. 13Các cao đàn đối diện với Yêrusalem, về phía Nam Núi Tàn Phá, do Salômon vua Israel đã xây cho Astartê, đồ tởm của dân Siđôn, Kamosh, đồ tởm của Moab, Milkom, đồ quái gở của con cái Ammon, vua cho làm ra uế tạp, 14và đập bể các bài vị, chặt các nêu thờ và chất đầy xương người vào đó.

Cải cách lan đến khu vực Israel, phía Bắc
           15Cũng vậy, tế đàn ở Bêthel, cao đàn Yơrôbôam, con của Nơbat đã làm, và gây dịp cho Israel phạm tội, ông đã triệt hạ tất cả tế đàn ấy cùng với cao đàn, ông đã phóng hỏa cao đàn (và) tán vụn nó ra cùng đốt nêu thờ.
           16Yôsya quay lại thì thấy ở đó, ngay trên núi, có mồ mả, và ông sai đi quật mả lấy xương cốt mà đốt trên tế đàn mà làm uế nó đi, theo lời Yavê, người của Thiên Chúa đã kêu lên, lúc Yơrôbôam đứng bên tế đàn nhân dịp lễ. Đoạn ông quay đi và ngước mắt lên thấy mộ chôn người của Thiên Chúa đã kêu lên các lời ấy. 17Ông nói: "Miễu gì ta thấy đằng kia?" Dân thành mới trình với ông: "Đó là mộ người của Thiên Chúa từ Yuđa đến và đã kêu lên báo trước các điều này, các điều mà ngài đã thực hiện về tế đàn Bêthel". 18Ông bảo: "Hãy để yên ngài đó! Đừng có ai động đến hài cốt của ngài!". Vậy người ta đã để yên hài cốt của ngài, cùng với hài cốt của vị tiên tri xuất tự xứ Samari
.
           19Tất cả nhà cửa nơi các cao đàn trong các thành Samari, do các vua Israel làm lên để khiêu giận (Yavê), Yôsya cũng đã dẹp hết; ông đã xử trí với chúng hoàn toàn một kiểu như ông đã làm ở Bêthel. 20Ông cho tế sát trên các tế đàn tất cả các tư tế cao đàn có ở đó, và cho thiêu xương người trên các tế đàn ấy; đoạn ông trở về Yêrusalem.

Lễ vượt qua
           21Vua truyền cho toàn dân rằng: "Hãy cử hành lễ Vượt qua kính Yavê Thiên Chúa của các ngươi, như đã chép trong sách Giao ước này". 22Quả thực người ta chưa hề cử hành một lễ Vượt qua như thế từ ngày các Thẩm phán phân xử Israel và suốt thời các vua Israel và các vua Yuđa. 23Mãi đến năm mười tám đời vua Yôsya, người ta mới cử hành kính Yavê lễ vượt qua như thế ở Yêrusalem.

Tổng quát sự nghiệp Yôsya
           24Các đồng bóng, pháp sư, các Têraphim, tà thần và tất cả các xú thần người ta thấy ở đất Yuđa và ở Yêrusalem, Yôsya đều bài trừ, để duy trì các lời của Lề luật đã chép trong sách Khilqiyahu, vị tư tế đã tìm thấy trong Nhà Yavê. 25Trước ông không có một vua nào được như ông, là đã trở lại với Yavê hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, chiếu theo tất cả Luật Môsê; và sau ông cũng không (thấy) chỗi dậy một người nào như ông.
           26Nhưng dẫu thế Yavê cũng đã không hối lại lôi đình nghĩa nộ lớn lao của Người đã bùng cháy trên Yuđa, vì những điều Manassê đã làm mà khiêu giận chọc tức Người. 27Và Yavê đã phán: "Cả Yuđa nữa, Ta cũng xua khỏi nhan Ta, như Ta đã xua trừ Israel; Ta sẽ từ rẫy thành này Ta đã chọn, tức là Yêrusalem, và Nhà mà Ta đã nói: Ở đó sẽ có Danh Ta!"
           28Còn các việc khác của Yôsya và mọi sự ông đã làm, lại đã không chép trong Sách Ký sự các vua Yuđa đó sao?
         
29Vào thời ông, Pharaô Nêkô, vua Aicập lên với vua Assur, bên sông Phơrat, nên vua Yôsya đã trẩy đi đón đường ông; nhưng vừa thấy ông, Pharaô đã hạ sát ông. 30Các thuộc hạ của ông đã chở thi hài ông lên xe rồi từ Mơgiđđô đã đem ông về Yêrusalem mà chôn cất trong mộ của ông. Đoạn dân trong xứ đã chọn Yôakhaz con của Yôsya mà sức dầu, tôn làm vua kế vị cha.