Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Yôsaphat và nền hành chánh (2Ks 17,1 - 20,37)

                 4–YÔSAPHAT VÀ NỀN HÀNH CHÁNH

Quyền năng của Yôsaphat

           17. 1Yôsaphat con ông lên làm vua kế vị ông; và mạnh thế át được Israel. 2Ông đặt quân binh trong tất cả các thành lũy Yuđa và đặt những trấn thủ trong xứ Yuđa và trong và trong các thành Epharaim mà Asa cha ông đã chiếm được .
           3Yavê ở với Yôsaphat, vì ông đã đi theo đường lối ban đầu của cha ông, va ông không tìm kiếm các Ball, 4nhưng ông tìm kiếm Thiên Chúa của cha ông và đi theo các lịnh truyền của Người, chứ khônng theo cách xử sự của Israel. 5Yavê cho vương quyền vững mạnh trong tay ông: toàn thể Yuđa triều cống cho Yôsaphat, và ông được phú quí và vinh sang dẫy đầy.
           6Lòng ông hiên ngang trên đường lối của Yavê và ông cũng còn khử trừ các các cao đàn va nêu thờ khỏi Yuđa.

Dạy đạo cho dân

           7Năm thứ ba triều ông, ông phái đi dạy trong các thành Yuđa, các quan chức của ông: Ben-Khail, Obađyah, Zakaryah, Nơtael, Mikayahu. 8Và cùng với họ, có các Lêvít: Shơmayahu, Nơtanyhu, Zơbađyahu, Asahel, Shơmiramôt, Yơhônatan, Ađôniyahu, Tobiyahu, Tôb-Ađôniyahu, những Lêvit; với họ có các tư tế Elishama, và Yohôram. 9Họ đã dạy dỗ Yuđa, và họ có sách lề luật của Yavê. Họ đã rảo quanh tất cả các thành Yuđa mà dạy dỗ dân chúng. 10Mọi nước xung quanh Yuđa đều khiếp sợ Yavê, và họ đã không giám gây hấn vơi Yôsaphat. 11Có những người Philitin đem triều cống cho Yôsaphat nhiều lễ vật từng khối bạc. Cả dân Arập cũng dâng ông dê, cừu: bảy mươi bảy ngàn cừu đực và bảy ngàn bảy trăm dê đực. 12Yôsaphat nên lớn lao thêm mãi đến cực điểm. Ông xây ở Yuđa thành quách và những thành thương khố.

Quân đội

           13Ông có những kho lớn trong các thành Yuđa, và những chiến sĩ hùng binh ở Yêrusalem. 14Họ được phân phối như thế này theo các gia tộc: thuộc Yuđa, các tướng cai nghìn quân–Ađnah, đại tướng, với ông có ba trăm ngàn hùng binh, 15bên cạnh ông, Yơhôkhanan,đại tướng, với ông có hai trăm tám mươi nghìn người; 16bên cạnh ông, Amasyah con của Zikri, chí nguyên phục vụ Yavê, với ông có hai trăm ngàn hùng binh.
           17Thuộc Benyamin, hùng binh Eâlyđa, với ông có hai trăm ngàn người trang bị cung nỏ và khiên mộc; 18bên cạnh ông, Yơhôzabađ, với ông có một trăm tám mươi ngàn người trang bị để đầu quân.
           19Đó là những người phục dịch, không kể những người vua đã đặt trong các thành lũy trong toàn cõi Yuđa.

Yôsaphat và Akhab
           18. 1Dẫu Yôsaphat được phú quí vinh sang đầy dãy, ông cũng đã thông gia với Akhab, 2Ít năm sau, ông xuống thăm Akhab ở Samari. Akhab đã tế sát nào chiên nào bò mừng ông và đám người đi với ông, rồi rủ ông lên đánh Ramôt-Galaađ. 3Akhab vua Israel nói với Yôsaphat vua Yuđa: “ngài đi Ramôt-Galaađ với tôi không?” Ông trả lời: “chúng ta là một, tôi và ngài, dân ngài và dân tôi; chúng tôi sẽ ở với ngài trong trận mạc”.
           4Yôsaphat nói vơi vua Israel: “Bây giờ xin ngài thìnhl lời Yavê trước đã”. 5Vua Israel triệu tập các tiên tri lại, gồm bốn trăm người, và nói với họ: “chúng ta nên đi chinh phạt Ramôt-Galaađ hay là ta phải đình lại?” Họ tâu: “Tiến lên, Thiên Chúa sẽ nộp thành trong tay các vua”. 6Yôsaphat nói: “Ở đây không còn tiên tri nào của Yavê nữa sao, để nhờ ngài chúng ta thỉnh vấn?” 7Vua Israel nói vơi Yôsaphat: “Còn một người nữa để nhờ để thỉnh vấn Yavê, nhưng tôi, tôi ghét hắn, vì hắn không bao giờ tuyên sấm gì may cho tôi, mà suốt đời luôn báo) điều dữ. Đó là Mikayahu, con của Yimla”. Yôsaphat nói: “xin đức vua đừng nói thế”. 8Vua Israel mới gọi một hoạn quan mà bảo: “đi kiêm Mikayahu, con của Yimla, mau!”. 9Vua Israel và Yôsaphat vua Yuđa mỗi người ngồi trên ngai mình, y chỉnh tề; họ ngồi ở “sân lúa”nơi chỗ vào cổng thành Samari, còn tất cả các tiên tri đang lên đồng trước mặt họ. 10Sêđêqya con của Kơnaanah làm cho mình những sừng bằng sắt, và nói: “Yavê phán thế này: Với những sừng này, ngươi sẽ húc quân Aram cho đến tận tuyệt”. 11Tất cả các tiên tri đều tuyên sấm như thế, mà rằng: “Tiến lên Ramôt-Galaađ, ngài sẽ thành công; Yavê sẽ nộp thành trong tay các vua”.
           12Sứ giả đi triệu Mikayahu nói với ông rằng: “Này, lời các tiên tri: Cùng một tiếng (họ đều báo) điềm may cho vua; phải chi lời ông cũng như một lời người nào trong họ, ông cũng báo được điềm may”. 13Mikayahu đáp lại: “Yavê hằng sống (tôi thề) là Thiên Chúa tôi phán sao, tôi sẽ nói vậy”. 14Ông vào yết kiến vua, và vua nói: “Mika, chúng ta nên đi chinh phạt Ramôt-Galaađ, hay phải đình lại?”Ông tâu vua: “Tiến lên, các ngài sẽ thành công; chúng sẽ bị nộp trong tay các ngài”. 15Vua mới bảo ông: “Ta còn phải nhắc nhà ngươi mấy lần nữa là nhà ngươi phải nói với ta sự thật mà thôi, nhân Danh Yavê!” 16Bấy giờ ông nói :
        “Tôi thấy toàn thể Israel tan tác trên đồi non,
        Như đàn chiên không người chăn dắt.
        Và Yavê phán: Chúng không còn thủ.
        Chúng về bình an, ai nơi nhà ấy”.
           17Vua Israel nói với Yôsaphat: “Tôi lại đã không nói với ngài sao, hắn không hề tuyên sấm gì may cho tôi, mà chỉ toàn là điềm dữ!” 18(Mikayahu) liền nói :
           “Đã vậy, các ngài hãy nghe lời Yavê! Tôi đã thấy Yavê ngự trên ngai và tất cả các cơ binh trên trời đứng chấu hai bên tả hữu. 19Và Yavê phán: Ai sẽ dụ được Akhab vua Israel cho nó tiếng lên mà ngã gục ở Ramôt-Galaađ?_Và kẻ nói thế này, người nói thế kia. 20Thần khí mới ra đứng trước nhan Yavê và nói: Tôi sẽ dụ được nó! Yavê phán hỏi: Làm sao? 21Thần khí đáp: Tôi sẽ trẩy đi và làm thần khí dối láo nơi miệng nơi miện các tiên tri hết thảy! Và Yavê phán: Ngươi sẽ dụ được. Và thế nào ngươi cũng được việc. Hãy trẩy đi và làm như thế!” 22Và bây giờ, này Yavê đã đặt thần khí dối láo nơi miệng các tiên tri của ngài đây, vì Yavê đã định để ngài mắt họa!”
           23Bấy giờ Sêđê, con của Kơnaanah tiến lại mà vả mặt Mikayahu và nói: “Thần khí Yavê đã ngang qua đường nào để ra khỏi ta mà đến nói với ngươi?” 24Mikayahu nói: “Này, ngày ấy chính ngươi sẽ thấy, ngày ngươi chạy từ phòng này qua phòng khác để lẩn trốn!” 25Đoạn vua Israel nói: “Bắt lấy Mikayahu mà trao cho đô trưởng Amôn và hoàng tử Yôas! 26Các ngươi sẽ nói: “Vua phán thế này: Các ngươi sẽ tống tên này vào nhà giam và hạn chế bánh ăn nước uống của nó lại, chờ lúc ta trở về bình an vô sự!”
           27Mikayahu mới nói: “Nếu ngài trở về bình an vô sự, thì chắc rằng Yavê đã không phán nơi tôi”. Đoạn ông nói: “các dân hết thảy hãy nghe…” 28Vua Israel và Yôsaphat vua Yuđa tiếng lên Ramôt-Galaađ. 29Vua Israel nói với Yôsaphat: “tôi sẽ trá hình mà ra trận; còn ngài, ngài cứ bận y phục của ngài”. vậy Israel đã trá hình, và họ đã ra trận. 30(Số là) Vua Aram đã ra lệnh cho các viên cai xe trận của ông rằng: “Các ngươi đừng giao chiến với ai, dù nhỏ, dù lớn, mà chỉ nhắm một mình vua Israel thôi!” 31Vậy khi các viên cai xe trận thấy vua Yôsaphat họ liền nói với nhau: “vua Israel đó!”và họ quay lại phía ông mà xông đánh. Nhưng Yôsaphat kêu lên; Yavê đã đáp cứu ông và Thiên Chúa sua họ đi khỏi ông. 32Các viên cai xe trận vừa thấy ông không phải là vua Israel thì họ rút lui không đuổi theo ông.
           33Có người trương cung bắn hờ, tình cờ trúng ngay vua Israel vào giữa khớp nối liền áo giáp; vua bảo người đánh xe: “Quay (ngựa) lại đem ta ra ngoài vòng chiến, vì ta bị thương rồi!" 34Trận chiến ngày ấy cứ càng thêm mãi ác liệt. Vua Israel phải tựa mình đứng trên xe quay mặt về phía quân Aram mãi đến chiều. Và ông đã chết vào lúc mặt trời lặn.
           19. 1Yôsaphat vua Yuđa trở về nhà ở Yêrusalem bình an vô sự. 2Yêhu, con của Khanani, thầy chiêm ra đón ông và nói với vua Yôsaphat: “Phải chăng ngài được phép tiếp viện ác nhân và làm thân với những kẻ thù ghét Yavê? Chính vì thế mà nghĩa nộ từ nhan Yavê giáng xuống trên ngài. 3Nhưng dù sao vẫn còn gặp được sự lành nơi ngài, vì ngài đã tảo thanh các Ashêrah khỏi xứ, và đã chú tâm tìm kiếm Thiên Chúa”.

Cải tổ tư pháp
           4Yôsaphat lưu lại ở Yêrusalem. Rồi ông lại ra kinh lược dân từ Bơer-Sêba đến vùng núi Ephraim, và ông đã đem (dân) trở lại với Yavê Thiên Chúa của tổ tiên họ. 5Trong xứ, trong tất cả các thành trì của Yuđa, thành nào thành nấy ông đều đặt các thẩm phán. 6Ông nói với các thẩm phán: "Các ông hãy coi phải làm gì, vì các ông không làm thẩm phán cho ngừơi phàm mà là cho Yavê, Đấng ở với các ông khi tuyên án. 7Bây giờ, ước gì các ông hãy giới sợ Yavê! Hãy giữ lấy (điều ấy) mà thi hành, vì nơi Yavê Thiên Chúa của chúng ta, không có bất công, tây vị hay ăn hối lộ".
           8Và cả ở Yêrusalem, Yôsaphat cũng đặt những Lêvit, tư tế và trưởng tộc của Israel đứng coi tòa án Yavê và những vụ kiện tụng của dân cư Yêrusalem. 9Rồi ông truyền cho họ rằng: “Các ông phải làm thế, trong sự kính sợ Yavê, tín trực và thành tâm. 10Mọi vụ kiến đến trước các ông do anh em các ông, những người ở trong các thành – dù liên can đến việc đổ máu, hay đến lề luật, lệnh truyền, luật điều, phán quyết, các ông sẽ minh giảng cho họ biết, để họ khỏi mắc tội với Yavê, làm cho nghĩa nộ giáng xuống trên các ông và anh em các ông. Các ông sẽ xử sự như vậy và các ông sẽ không mắc tội.
           “11Này Amaryahu, Thượng tế, sẽ kiểm soát các ông về mọi việc liên quan đến Yavê; và Zơbađyahu con của Ishmael, thủ lĩnh nhà Yuđa coi mọi việc liên quan đến vua. Các Lêvit sẽ là những viên lục sự dưới quyền các ông. Hãy phấn chấn vào việc! Xin Yavê ở với kẻ nào lành!”.

Yôsaphat thắng nhờ phép lạ
        20. 1Xảy ra là sau đó con cái Moab, con cái Ammon và cùng với họ những người Maôn đến khai chiến với Yôsaphat. 2Người ta đến báo cho Yôsaphat rằng: “Một đám người đông đảo đã đến từ bên kia biển Eđom đến đánh ngài, và này chúng đang ở Khaxơxon Thamar – tức là En-Gađi”.
        3Yôsaphat đâm sợ và dốc quyết thỉnh ý Yavê; ông hô hào toàn thể Yuđa giữ chay. 4(Dân) Yuđa đã tề tựu lại để khẩn cầu Yavê. 5Yôsaphat đứng trong đại hội Yuđa, ở Yêrusalem, nơi Nhà Yavê, đối diện với Tiền đình mới, 6và ông nói: “Yavê Thiên Chúa, của tổ tiêng chúng tôi, Người không phải là Thiên Chúa trên trời, là Đấng quản cai mọi nước, các dân thiên hạ sao? Trong tay Người sức mạnh uy quyền; không ai cự lại được với Người. 7Lạy Thiên Chúa của chúng tôi, lại không phải chính người đã đánh bạt dân cư xứ này trước mặt dân Israel của Người và đã ban xứ ấy mãi mãi cho dòng giống Abraham kẻ thiết nghĩa với Người đó sao? 8Chúng đã lập cư ở đó, và đã xây cho Người thánh điện thờ Danh Người, mà rằng: 9Nếu họa tai giáng xuống chúng tôi: giặc giã, hình phạt, ôn dịch, đói kém, chúng tôi sẽ đứng trước Nhà này, và trước nhan Người, vì Danh Người ở trong Nhà này; từ khốn quẫn chúng tôi sẽ kêu lên Người, Người sẽ nghe và đáp cứu.
        “10Và bây giờ, này con cái Ammon, Môab, và dân núi Sêir, nơi chúng, Người đã không cho Israel tiến vào thời họ, từ đất Aicập đến, và thực (Israel) đã tránh nơi chúng và đã không tru diệt chúng; 11này đây chúng đền ơn chúng tôi là kéo đến xua đuổi chúng tôi khỏi giang sơn của Người mà Người cho chúng tôi chiếm lấy. 12Lạy Thiên Chúa của chúng tôi, phải chăng Người không xử tội chúng? Chúng tôi đây bất lực trước một đám đông như thế đến đánh chúng tôi; chúng tôi không biết phải làm gì; nhưng mắt chúng tôi (ngước trông) lên Người”.
          13Toàn thể Yuđa đứng trước nhan Yavê, có cả trẻ con, đàn bà và con cái họ. 14Có Yakhaziel, con của Zakaryahu, con của Bơnayah, con của Yơel, con của Mattanyah, một Lêvit thuộc hàng con cái Asaph. Thần khí Yavê đến trên ông, ở giữa đại hội. 15Ông nói: “Chú ý đây, toàn thể Yuđa, dân cư Yêrusalem, và vua Yôsaphat, Yavê phán thế này với các ngươi: Các ngươi đứng hãi sợ, tán đảm trước đám đông ấy, vì chiến đấu không phải là việc của các ngươi mà là của Thiên Chúa. 16Ngày mai, các ngươi hãy xuống chống lại chúng. Này chúng lên lối Dốc Hoa và các ngươi sẽ gặp chúng ở cuối thung lũng đối diện với sa mạc Yơruel 17Các ngươi sẽ không chiến đấu ở nơi ấy. Các ngươi chỉ phải ra mắt rồi đứng lại mà coi cuộc chiến thắng của Yavê ở với các ngươi, hỡi Yuđa và Yêrusalem: đừng sợ hãi, đừng tán đảm! Ngày mai các ngươi hãy ra đón chúng và Yavê sẽ ở với các ngươi”.
        18Yôsaphat khấu đầu, mặt sát đất; và toàn thể Yuđa và dân cư Yêrusalem sấp mình trước nhan Yavê mà thờ lạy Yavê. 19Các Lêvit thuộc hàng con cái Qơhat, tức là những người thuộc hàng con cái  Qôrakh, chỗi dậy mà lớn tiếng ngợi khen Yavê Thiên Chúa của Israel.
        20Sáng ngày họ dậy sớm và xuất chinh đến sa mạc Tơqa. Khi họ khơi hành, Yôsaphat đứng mà nói: “Hãy nghe ta, hỡi Yuđa và dân cư Yêrusalem, hãy tin vững vào Yavê Thiên Chúa của các ngươi và các ngươi sẽ thành công”. 21Đoạn ông bàn với dân xếp chỗ cho những người hát mừng Yavê: họ sẽ mặc thánh phục xướng lời ngợi khen, mà khởi hành trước mặt binh tráng, rằng: “Hãy cảm tạ Yavê vì ơn Người miên man vạn đại”. 22Vào chính lúc họ bắt đầu hò reo khen ngợi, thì Yavê cho phục binh ập xuống con cái Ammon, Moab và dân núi Sêir đang tiến đánh Yuđa, và chúng bị đánh bại. 23Con cái Ammon và Môab dấy lên đánh dân cư Núi Sêir mà thần tru họ; khi đã giết sạch dân cư Sêir rồi, chúng lại giúp tay nhau mà tự diệt.
          24Quân của Yuđa đi đến nơi làm vọng canh nhìn xuống sa mạc được mà quay nhìn về phía đám đông, thì này chúng chỉ là một đám thây ma la liệt trên đất, không một mống nào sống sót. 25Yôsaphat và dân cư của ông đến hôi chiến quả và họ đã gặp thú vật vô số cùng sản nghiệp, áo xống đồ quí; họ đã thu lấy cho họ nhiều đến không tải đi nổi; họ phải dùng ba ngày trường mà hôi chiến quả, vì quá nhiều. 26Ngày thứ tư, họ hội lại trong thung lũng Bơrakah; họ đã chúc tụng Yavê ở đó; vì thế người ta gọi tên chỗ ấy là Bơrakah cho đến ngày này. 27Rồi mọi người Yuđa và Yêrusalem, với Yôsaphat cầm đầu, kéo về Yêrusalem, kéo về trong vui mừng vì Yavê đã cho họ được vui mừng trên quân địch. 28Họ về Yêrusalem với tiếng sắt, tiếng cầm, tiếng loa, tiến vào nhà Yavê. 29Sự khiếp sợ Thiên Chúa xuống trên mọi nước, các xứ, khi nghe tin Yavê giao chiến với địch thù của Israel. 30Triều Yôsaphat đã được yên hàn vì Thiên Chúa của ông cho ông được yên hàn từ bề.

Cuối triều
        31Yôsaphat làm vua Yuđa. Ông được ba mươi lăm tuổi khi lên làm vua; và đã trị vì  hai mươi lăm năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Azubah, con gái của Shilkhi. 32Ông đã đi theo đường lối của cha ông là Asa, không hề sai chạy mà làm điều ngay chính trước mắt Yavê. 33Duy có điều là các cao đàn cũng không biến và dân vẫn chưa vững lòng theo Thiên Chúa của tổ tiên họ. 34Phần sự nghiệp khác của Yôsaphat từ đầu chí cuối, này đã được chép trong (Sách) các lời của Yêhu, con của Khanani, đăng tải trong Sách các vua Israel.
        35Sau đó Yôsaphat vua Yuđa đã liên kết với Ôkhôzya vua Israel. (Tuy) hạnh kiểm ông này không tốt. 36Họ đã liên kết với nhau để đóng những tàu đi Tarsis. Họ đã đóng tàu ở Exiôn-Gêber. 37Eâliêzer con của Dôđavahu quê ở Mareshah tuyên sấm trên Yôsaphat rằng: “Bởi ngươi liên kết  với Ôkhôzya, Yavê đã phá đổ công trình của người!” Và quả các tàu đã bị phá vỡ và họ đã không còn có phương tiện đi Taris.