Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

YÔNATAN THỐNG LÃNH DOTHÁI VÀ LÀM TƯ TẾ (1M 9,23 - 10,21)

Phe thân Hilạp mạnh thế
Yônatan được bầu chấp sự thay Yuđa
          23Xảy ra là sau khi Yuđa chết rồi, thì quân tặc tử ngốc đầu nơi mọi xó trong Israel, và tất cả những phường tác quái chổi dậy. 24Trong những ngày ấy xảy có nạn đói rất trầm trọng và cả xứ đã qui thuận chúng. 25Bakkhiđes chọn những đứa vô đạo và đặt làm chúa trên xứ. 26Chúng truy nã lùng bắt các ban hữu của Yuđa mà dẫn tới Bakkhiđes; ông này trừng trị và nhạo cười họ. 27Thật là một cơn quẫn bách lớn trong Israel, như chưa từng xảy ra từ ngày không còn thấy tiên tri xuất hiện cho họ.
          28Bấy giờ tất cả các bạn hữu Yuđa quây tụ lại mà nói với Yônatan: “29Từ ngày anh ông là Yuđa quá vãng, đã không có người nào sánh được với ông ấy để xuất chinh đánh với địch thù, với Bakkhiđes cùng với những kẻ thù ghét dân tộc ta. 30Vậy nay chúng tôi xin chọn ông thay ông ấy để từ ngày hôm nay ông làm tướng, vị chỉ đạo của chúng tôi, giao tranh trận chiến của chúng tôi”. 31Yônatan ngay lúc ấy đã chịu lấy quyền thống lãnh và đứng lên thay Yuđa anh ông.

Sa mạc Tơqua
Vụ đổ máu gần Mađaka
          32Bakkhiđes biết được thì truy lùng để giết ông. 33Biết được Yônatan và Simon anh ông cùng tất cả những người đi với ông trốn vào sa mạc Tơqua và hạ trại ở gần nước hố Asphar. –34Bakkhiđes biết được vào ngày Hưu lễ và ông cùng tất cả quân binh đến Bên-kia-sông Yorđan–
           35Yônatan sai em, người lãnh đạo đoàn quân, đi xin những người thân hữu Nabatê cho phép tạm gởi nơi chúng, số hành lý quá nhiều của họ. 36Nhưng con cái Yambri, những người thuộc Mađaba ra đánh cướp và bắt Yoan cùng tất cả những gì ông có mà đem đi mất. 37Sau các biến cố ấy, người ta tin cho Yônatan và Simon anh ông là con cái Yambri cả hành đám cưới đại thể và từ Nađabat chúng rước dâu trọng thể con gái một vị thân hào lớn của dân Canaan. 38Họ nhớ lại vụ đổ máu Yoan người em của họ, và họ lên núp một chổ ẩn khuất trên núi. 39Ngước mắt lên họ nhìn, thì này có tiếng ồn ào, rồi nhiều đồ hành trang, tân lang, cùng với các bạn hữu và các anh em bà con ra nghinh đón chúng với trống kèn đàn địch và nhiều khí giới. 40Từ ở phục kích (người Dothái) xông tới trên chúng mà chém giết, nhiều người bị tử thương, còn những người khác thì trốn lên núi; đoạn họ thu dọn lấy chiến phẩm. 41Và đám cưới đã trở thành đám tang, tiếng hòa nhạc của chúng đã trở thành tiếng kêu ai oán. 42Rửa hận báo thù cho máu em họ xong, họ lại quay về truông sông Yorđan.

Qua sông Yorđan
                43Bakkhiđes nghe tin thì đến tận bờ (sông) Yorđan với binh lực hùng hậu vào một ngày Hữu lễ. 44Yônatan mới bảo những người ở bên sông: “Chổi dậy, ta hãy giao chiến để thoát mạng! Vì nay không phải như bữa qua bữa kia; 45và này giặc đánh đằng trước ta, sau lưng ta, còn hai bên thì có nước sông Yorđan, truông sình, bụi rậm, không còn chổ nào mà tránh né. 46Vậy bây giờ hãy kêu lên Trời để được thoát tay địch thù chúng ta”. 47Trận chiến đã diễn ra, Yônatan giơ tay đánh Bakkhiđes, ông này giật lùi tránh được. 48Yônatan và những người đi với ông nhảy ùm xuống (sông) Yorđan và bơi qua bờ bên kia; (phe địch) đã không vượt qua sông đuổi theo họ. 49Phía Bakkhiđes ngày ấy đã thiệt mất lối một ngàn người.

Bakkhiđes lo việc phòng thủ
Alkimos chết
                50Bakkhiđes trở về Yêrusalem, và cho xây những thành có phòng thủ ở Yuđê: đồn lũy ở Yêrikhô, Emmau, Bet-Khôrôn, Bêthel Tamnatha, Pharathon, Têphôn, với những tường cao, cổng và then chốt, 51và đặt quân canh trong mỗi ngày thành ấy để gây cừu địch với Israel. 52Ông đã tăng các thành Bet-Xur, Gazara, và Thượng đồn, đặt quân binh và những kho tích trữ lương thực, 53và bắt con cái những đầu mục trong vùng làm con tin và giam giữ chúng ở Thượng đồn tại Yêrusalem.
          54Năm 152, tháng hai, Alkimos truyền phá tường ở Tiền đình bên trong nơi Thánh, (như vậy) là ông đã đập phá công trình của các tiên tri, ông bắt đầu phá. 55Vào lúc ấy, Alkimos ngã bịnh, và công việc ông làm đã bị đình chỉ; ông bị cấm khẩu bất toại, không thể nói một lời và trối trăn gì cho gia đình ông. 56Và Alkimos đã đau đớn dữ dằn mà chết trong thời ấy. 57Bakkhiđes thấy Alkimos đã chết thì hồi kinh chầu vua, và xứ Yuđa đã được yên hàn hai năm.

Vây Bet-Basi

          58Tất cả những đứa lương bàn bạc cùng nhau mà rằng: “Này Yônatan và những người phe hắn đang yên hàn, chắc dạ. Vậy bây giờ ta sẽ mời Bakkhiđes đến và ông ấy tóm cổ chúng cả bọn nội một đêm”. 59Chúng đã trẩy đi và mưu tính với ông. 60Bakkhiđes đã động binh mà đến với binh lực đông đảo và gởi mật thư cho các đồng minh của ông ở Yuđê phải bắt lấy Yônatan và những người phe ông. Nhưng chúng không thể làm được vì ý định chúng bị bại lộ. 61Ngược lại (phe Yônatan) đã bắt năm mươi người trong hạng đàn anh trong vùng đã chủ mưu tội ác kia mà giết đi.
62Yônatan, Simon và phê ông rút lui vào Bet-Basi, trong sa mạc, xây dựng lại những gì đã bị tàn phá và cũng cố thêm. 63Biết được, Bakkhiđes thu thập toàn quân và báo tin cho những người thuộc Yuđê: 64đến nơi, ông hạ trại quanh Bet-Basi. Ông đã đánh thành nhiều ngày và đặt chiến cụ. 65Yônatan để anh là Simon lại trong thành, còn ông thì lẻn ra ngoài vùng rồi về lại với một số quân. 66Ông đánh bại Ôđômêra, các anh em của hắn, và con cái Phasirôn trong các liều trại của chúng; rồi chúng cũng bắt đầu (phụ lực) đánh giúp và kéo binh lực cùng lên. 67Bấy giờ Simon cùng thuộc hạ ra khỏi thành và phóng hỏa các chiến cụ, 68và giao chiến với Bakkhiđes; Bakkhiđes bị họ đánh bại, và lâm vào thế rất bí, vì mưu định của ông, sách lược của ông đều ra hư luống. 69Ông đùng đùng nổi giận với những quân bất lương đã chủ mưu mời ông đến trong vùng; ông giết nhiều người trong bọn chúng rồi quyết định lui về xứ sở. 70Yônatan biết được thì sai sứ giả đến nghị hòa với ông và xin ông trao trả cho họ tù binh. 71Ông đã chấp nhận và làm theo lời Yônatan cùng thề với Yônatan là ông sẽ không còn tìm hại Yônatan nữa trong mọi ngày đời ông. 72Ông đã trả lại cho Yônatan tù binh đã bắt được trong đất Yuđa, rồi ông quay về xứ sở; ông đã không còn trở lại bờ cõi của họ nữa. 73Can qua đã lặng trong Israel và Yônatan trấn ngụ ở Makhmas. Và Yônatan bắt đầu làm thẩm phán trên dân và diệt phường vô đạo Israel .
 
Alexanđro Balas
 Yônatan làm thượng tế
                10. 1Năm 160, Alêxanđrô Êpiphanê con của Antiôkhô đổ bộ chiếm Ptôlêmai. Người ta tiếp đón ông và ông đã lên làm vua ở đó. 2Nghe tin, vua Đêmêtrius thu thập binh lực rất nhiều và xuất chinh nghinh chiến với ông. 3Đêmêtrius sai đem thư cho Yônatan với những lời ôn hòa hứa sẽ nâng cao chức vị, 4vì ông nói: “Ta phải mau kết hòa với chúng trước khi Yônatan kết hòa với Alêxanđrô chống lại ta, 5vì hắn sẽ nhớ lại tất cả những sự dữ ta đã gieo rắc cho chính mình hắn cùng anh em và dân tộc hắn”. 6Và ông đã ban phép cho Yônatan chiêu binh, chế tạo vũ khí, và làm đồng minh của ông; ông truyền phải rao trao trả cho Yônatan những con tin cầm giữ trong Thượng đồn.
                7Yônatan liền tới Yêrusalem và đọc thư trước mặt toàn dân cũng như trước những người ở trong Thượng đồn. 8Những người thất kinh khi nghe tin là vua đã ban phép cho ông được chiêu binh. 9Quân ở Thượng đồn đã trao trả con tin cho Yônatan, và ông đã cho chúng về với cha mẹ. 10Yônatan đã về ở Yêrusalem và khởi công tái thiết và tu bổ thành. 11Ông truyền cho những người đốc xuất công việc lo xây tường và vòng đai quanh núi Sion bằng đá đẽo để bố phòng, và họ đã làm như thế. 12Những người dị chủng trấn đóng các đồn lũy Bakkhiđes đã xây bấy giờ chạy trốn, 13mỗi người bỏ vị trí mà lui về sứ sở. 14Chỉ có ở Bet-Xur là còn sót lại những kẻ đã bỏ lề luật và giới lịnh, vì đó là nơi ẩn trú của chúng.
                15Vua Alexanđrô nghe biết những lời hứa hẹn Đêmêtrius đã sai đến cho Yônatan. Và người ta đã thuật lại cho ông, những trận giặc, những chiến công (Yônatan) và anh em ông đã lập được, cùng những gian lao họ đã chịu, 16nhà vua mới nói: “Ta kiếm đâu ra được một người như thế? Bây giờ ta phải thu phục ông ấy làm thân hữu và làm đồng minh mới được”. 17Vua đã biên thư gửi đến ông lời lẽ như sau: “18Vua Alêxanđrô gửi lời chào đại huynh Yônatan. 19Ta đã nghe biết nhà ngươi là người anh tài dũng cảm, đáng làm thân hữu của ta. 20Nay ta đặt nhà ngươi làm thượng tế của dân tộc nhà ngươi kể từ hôm nay và được gọi là thân hữu của hoàng đế–vua cũng sai đem đến cho ông áo cẩm điều và triều thiên vàng–ngõ hầu nhà ngươi cũng tâm đồng ý hợp với ta và giữ trọn tình nghĩa với ta”.
                21Yônatan đã mặc thánh phục tháng bảy năm 160, ngày lễ Nhà Tạm. Và ông đã chiêu binh và chế tạo nhiều vũ khí.