Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Yeptê và các "Thẩm phán nhỏ" (Thp 10,1 - 12,15)

                                                  YEPTÊ VÀ CÁC "THẨM PHÁN NHỎ"
6 – TÔLA

        10. 1Sau Abimelek, thì đã chỗi dậy để cứu Israel, Tôla, con của Puah, con của Đôđô, người Yssakhar. Ông ở Shamir trong miền núi Ephraim. 2Ông làm thẩm phán trên Israel hai mươi ba năm; đoạn ông chết và được chôn cất ở Shamir.

7 – YAIR
        3Sau ông, Yair người Galaađ đã chỗi dậy. Ông đã làm Thẩm phán trên Israel hai mươi hai năm. 4Ông có ba mươi con trai! chúng cỡi ba mươi con lừa và có ba mươi thành. Các thành ấy, người ta gọi là các "trang trại Yair" cho đến ngày nay, và ở trong xứ Galaađ.
            5Đoạn Yair chết và được chôn cất ở Qamôn. 

8 – YEPTÊ
Israel dưới ách người Ammôn
        6Con cái Israel lại làm sự dữ trước mặt Yavê, họ phụng thờ các Baal, và Astartê, các thần của Aram, các thần của Siđôn, các thần của Moab, các thần của con cái Ammôn, các thần của dân Philitin; họ đã bỏ Yavê và không phụng thờ Người. 7Nộ khí Yavê bốc cháy trên Israel và Người đã bán họ trong tay người Philitin và trong tay con cái Ammôn. 8Chúng đã áp bức hành hung con cái Israel trong năm ấy, rồi trong vòng mười tám năm, trên toàn thể con cái Israel ở Bên Kia (sông) Yorđan, trong xứ người Amori ở Gallađ. 9Con cái Ammôn đã tràn qua (sông) Yorđan để giao chiến với cả Yuđa, Benyamin và nhà Ephraim và Israel đã lâm phải ngặt nghèo quá đỗi. 10Con cái Israel kêu lên với Yavê mà rằng! "Chúng tôi có tội với Người, vì chúng tôi đã bỏ Thiên Chúa của chúng tôi mà phụng thờ các Baal". 11Và Yavê đã phán với con cái Israel! "Khi quân Aicập, quân Amori, con cái Ammôn, quân Philitin, 12người Siđôn, và Amalek cùng Mađian đã áp bức các ngươi, và các ngươi đã kêu lên với Ta! Há ta đã chẳng cứu các ngươi khỏi tay chúng sao? 13Còn các ngươi, các ngươi đã bỏ Ta. Và đã phụng sự các thần khác! Vì thế Ta sẽ không lại cứu các ngươi lần nữa. 14Đi đi mà kêu lên với các thần các ngươi đã chọn, để chúng sẽ cứu các ngươi trong nỗi ngặt nghèo!" 15Con cái Israel thưa với Yavê! "Chúng tôi có tội; trong mọi sự, xin xử chúng tôi như mắt Người thấy sao là phải; nhưng chỉ xin giải thoát chúng tôi ngày hôm nay!" 16Rồi họ đã loại đi các thần của ngoại dân khỏi giữa họ và đã phụng sự Yavê; và Yavê đã nóng lòng sốt ruột trước cảnh đọa đày của Israel.
        17Con cái Ammôn tập họp và đóng trại ở Galaađ. Con cái Israel đã họp lại và đóng trại ở Mispa. 18Quân và tướng của Galaađ nói với nhau! "Ai sẽ khởi công giao chiến với con cái Ammôn? Người ấy sẽ cầm đầu tất cả dân cư Galaađ!".

Yeptê đặt điều kiện
          11. 1Yeptê người Galaađ là một chiến sĩ. Ông là con của mộ gái điếm, và Galaađ đã sinh ra Yeptê. 2Nhưng chính thất của Galaađ cũng đã sinh con cho ông. Các con của chính thất lớn lên thì đã đuổi Yeptêâ đi; họ mới nói với ông! "Mày không được chia gia tài của nhà cha chúng ta, vì mày là đứa con hoang mẹ đĩ". 3Yeptê phải bỏ anh em mà bôn tẩu, và đã lập cư ở đất Tob. Những kẻ vô lại đã kết đảng với Yeptê và cùng đi cướp bóc.
        4Ngày tháng (qua đi), xảy có giặc, con cái Ammôn đánh Israel. 5Vậy khi con cái Ammôn giao chiến với Israel, thì hàng kỳ mục Galaađ đi tìm Yeptê ở đất Tob. 6Họ nói với Yeptê! "Đi đi! Ông sẽ là tướng của chúng tôi. Và chúng ta sẽ giao chiến với con cái Ammôn". 7Nhưng Yeptêâ nói với hàng kỳ mục Galaađ! "Không phải các ông đã ghét tôi và đã đuổi tôi khỏi nhà cha tôi sao? Tại sao lại đến với tôi, bây giờ lúc các ông lâm phải ngặt nghèo?" 8Hàng kỳ mục Galaađ nói với Yeptêâ! "Sự đã rồi! Nên bây giờ chúng tôi đến với ông, ngõ hầu ông đi với chúng tôi; và giao chiến với con cái Ammôn; và ông sẽ cầm đầu tất cả dân cư Galaađ!" 9Yeptê mới nói với hàng kỳ mục Galaađ! "Nếu các ông muốn đem tôi về để giao chiến với con cái Ammôn, và nếu như Yavê nộp chúnng trước mặt tôi, thì tôi phải làm đầu các ông mới được!" 10Hàng kỳ mục Galaađ mới nói với Yeptê! "Yavê sẽ chứng giám giữa chúng ta, nếu chúng tôi không làm theo lời ông!" 11Và Yeptê đã đi với hàng kỳ mục Galaađ và dân đã đặt ông làm đầu và làm tướng trên họ. Đoạn Yeptê đã nói lại tất cả các lời ấy trước mặt Yavê ở Mispa.

Đàm phán giữa Yeptê và người Ammôn
        12Yeptê sai sứ đến với vua con cái Ammôn, mà nói! "Giữa tôi và ngài nào có chuyện gì mà ngài lại đến gieo giặc vào xứ tôi?" 13Vua con cái Ammôn nói với sứ Yeptê rằng! "Ấy là vì khi từ Aicập lên, Israel đã chiếm xứ tôi, từ Arnon, cho đến Yabboq, và đến (sông) Yorđan. Vậy bây giờ hãy yên thắm trao trả lại đi". 14Yeptê lại sai sứ đến với con cái Ammôn lần nữa, 15mà nói với ông! "Yeptê nói thế này! Israel đã không chiếm đất của Moab, – hay của con cái Ammôn, 16vì khi từ Aicập đi lên, Israel đã đi trong sa mạc cho đến Biển Sậy và tới Cađès. 17Israel đã sai sứ đến với vua Eđôm, mà nói! "Xin cho phép chúng tôi đi qua đất của ngài". Nhưng vua Eđôm đã không nghe. Họ cũng sai sứ đến với vua Moab và ông ấy cũng không ưng thuận. Và Israel đã quay lại Cađès. 18Đoạn họ đã đi trong sa mạc mà vòng quanh xứ Eđôm và xứ Moab, và đến tại phía Đông của xứ Moab. Họ cắm trại ở bên kia Arnon, chứ họ không vào trong xứ Moab, vì Arnon là ranh giới Moab. 19Rồi Israel sai sứ đến với Sikhôn vua Amori, vua Khesbôn, và nói với ông! "Xin cho phép chúng tôi đi qua đất của ngài để tới chỗ tôi đi đến". 20Và Sikhôn đã không chịu để Israel ngang qua bờ cõi của ông. Và Sikhôn đã thâu họp tất cả quân của ông và cho cắm trại ở Yahaxah; rồi ông đã giao chiến với Israel. 21Nhưng Yavê Thiên Chúa của Israel, đã nộp Sikhôn và toàn quân ông ấy trong tay Israel. Israel đã đánh bại họ và chiếm lấy cả xứ của dân Amori đang lập cư trong vùng ấy. 22Và Israel đã chiếm lấy tất cả bờ cõi của dân Amori từ Arnon cho đến Yabboq, và từ sa mạc cho đến (sông) Yorđan. 23Và bây giờ Yavê Thiên Chúa của Israel đã xua đuổi dân Amori khỏi trước mặt dân của Người là Israel, còn ngài, ngài lại muốn xua đuổi họ đi! 24Sự gì Kamosh thần linh ngài thờ đã cho ngài chiếm lấy, ngài lại không chiếm giữ hay sao? Thế thì sự gì Yavê Thiên Chúa chúng tôi thờ đã   cho chúng tôi chiếm lấy, chúng tôi lại không chiếm giữ hay sao? 25Và bây giờ, phải chăng ngài lại trổi xa hơn Balaq, con của Xip-por, vua Moab? Ông ấy có tranh giành với Israel không? Có giao chiến với họ không? 26Israel đã lập cư ở Khesbôn và các thành phụ cận, ở Yazer và các thành phụ cận và hết thảy trong các thành tả hữu ngạn Arnon (từ ba trăm năm) rồi, tại sao ngài không giải phóng các thành ấy suốt thời gian đó? 27Vậy không phải tôi mắc tội với ngài, nhưng chính ngài đã giá họa cho tôi là gây chiến với tôi! Xin Yavê, vị Thẩm phán, phân xử hôm nay giữa con cái Israel và con cái Ammôn!" 28Nhưng vua con cái Ammôn đã không nghe lời lẽ Yeptê đã sai sứ nói với ông.

Lời khấn của Yeptê và cuộc toàn thắng
        29Thần khí Yavê đến trên Yeptê và ông đã qua Galaađ và Ma-nassê, rồi ông qua Mispeh của Galaađ, và từ Mispeh của Galaađ ông sang vùng con cái Ammôn. 30Yeptê đã khấn một lời khấn với Yavê, ông nói! "Nếu quả thực Người nộp con cái Ammôn trong tay tôi, 31thì người thứ nhất ra khỏi cửa nhà tôi để đón tôi, khi tôi được bình an vô sự từ vùng con cái Ammôn trở về, người ấy thuộc về Yavê và tôi xin thượng tiến nó làm lễ thượng hiến". 32Đoạn Yeptê qua vùng con cái Ammôn. và giao chiến với họ, và Yavê đã nộp họ trong tay ông. 33Ông đã đánh bại họ từ Aroer, cho đến đường vào Minnit – tức là hai mươi thành – và cho đến Abel-Korumin! một cuộc bại trận rất đỗi lớn lao. Như vậy con cái Ammôn đã bị hạ xuống trước mặt con cái Israel.
        34Yeptê trở về nhà ở Mispa, thì này cô con gái ông ra đón ông giữa trống kèn và múa nhảy, và cô lại là con một, ngoài cô ra ông không có con trai, con gái nào nữa. 35Ông vừa thấy con thì xé áo ra và nói! "Ôi! Con tôi ơi! Thật con làm khổ cha! Chính con, con ở như người giá họa cho cha! Và cha, cha đã lỡ lời mở miệng nói với Yavê và thành vô phương hối lại!" 36Nhưng cô nói với ông! "Thưa cha, cha đã lỡ lời mở miệng nói với Yavê đã báo phục cho cha trên quân thù trên con cái Ammôn!" 37Đoạn cô nói với cha! "Chỉ xin cho phép con một điều! Xin hoãn cho con hai tháng để con quanh quẩn trên núi non và khóc đời con gái còn trinh, con cùng mấy bạn gái của con!" 38Ông nói! "Con cứ đi!" và ông để con đi hai tháng. Cô đi cùng các bạn gái, mà khóc đời con gái còn trinh, trên các núi non. 39Cuối hai tháng, cô về với cha và ông đã hti hành trên con lời khấn của ông đã khấn. Cô đã chằng hề biết đến nam nhân. 40Có tục lệ trong Israel là năm này qua năm khác con gái Israel đã than khóc con gái Yeptê người Galaađ, mỗi năm bốn ngày.

Chiến tranh giữa Ephraim và Galaađ
Yeptê chết
        12. 1Người Ephraim tập hợp lại và qua Xaphôn. Họ nói với Yeptê! "Tại sao ông qua giao chiến với con cái Ammôn, mà lại không gọi chúng tôi đi với ông? Chúng tôi sẽ phóng hỏa thiêu nhà ông làm một với ông!" 2Yeptê mới nói với họ! "Tôi và dân tôi, có cuộc giao tranh ác liệt với con cái Ammôn; tôi đã kêu cứu các anh, mà các anh đã chẳng cứu tôi khỏi tay chúng. 3Một khi tôi thấy anh không thể cứu được tôi, thì tôi đã liều mạng mà qua vùng con cái Ammôn, và Yavê đã nộp chúng trong tay tôi. Tại sao các anh lại tiến lên đánh tôi hôm nay đểâ gây hấn với tôi?" 4Yeptê thâu họp tất cả các người Galaađ và giao chiến với Ephraim; người Galaađ đã đánh bại Ephraim, trong khi Ephraim nói! "Chúng mày, đồ bội phản Ephraim, bọn Galaađ kia bỏ Ephraim để dạt vào Manassê!" 5Rồi Galaađ chiếm giữ các chỗ lội qua (sông) Yorđan đi về Ephraim. Mỗi khi có người Ephraim nào trốn thoát nói! "Cho tôi qua đi!", thì những người Galaađ hỏi! "Anh là người Ephraim phải không?", nếu người ấy đáp! "Không!" 6thì họ bảo! "Hãy nói! Shibbolet!" và người kia nói! Sibbolet, vì người ấy không thể nói rành được. Và họ liền túm lấy mà hạ sát nơi chỗ lội qua sông Yorđan. Vào thời ấy, đã ngã gục bốn mươi hai ngàn người Ephraim.
        7Yeptê làm thẩm phán trên Israel sáu năm, đoạn Yeptê, người Galaađ đã chết và được chôn cất trong thành của ông ở Galaađ.

9 – IBXAN
        8Sau ông, Ibxan thuộc Bêlem đã làm thẩm phán trên Israel. 9Ông có ba mươi con trai, và ba mươi con gái; gái thì ông gả cho người ngoài; và đem gái ngoài về (làm vợ) cho các con trai của ông. Ông đã làm thẩm phán trên Israel bảy năm. 10Ibxan đã chết và được chôn cất ở Bêlem.

10 – EYLÔN
        11Sau ông, Eylôn người Zabulon đã làm thẩm phán trên Israel. Ông đã làm thẩm phán trên Israel mười năm. 12Eylôn người Zabulôn đã chết và được chôn cất ở Ayyalôn trong đất Zabulôn.

11 – ABĐÔN
        13Sau ông, Abđôn con của Hillel, người Pirơatôn đã làm thẩm phán trên Israel. 14Ông có bốn mươi con trai và ba mươi người cháu, chúng cỡi bảy mươi con lừa. Ông đã làm thẩm phán trên Israel tám năm.
15Abđôn con của Hillel, người Piroatôn đã chết và được chôn cất ở Pirơatôn trong đất Ephraim, trên núi của người Amalek.