Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Yacob tách biệt Esau - Tới Sikem - Đinah bị cưỡng hiếp - Simêon và Lêvi trả thù cho em

Yacob tách biệt Esau
    
12Esau nói: “Ta hãy rỡ trại đi nào; tôi sẽ cầm đầu đi trước cho”. 13Yacob thưa: “Đức ông biết: các cháu yếu ớt, vả lại tôi phải lo cho cừu cái và bò mẹ đang nuôi con. Nếu lùa chúng hối hả một ngày mà thôi thì tất cả dê cừu chết mất. 14Xin đức ông cứ qua trước tôi bộc của ngài; phần tôi xin để tôi lững thững tiến dần theo bước bầu đoàn đi trước, theo bước các cháu, cho đến khi nào đến với đức ông ở Sêir”. 15Esau mới nói: “Để tôi cho ít người tháp tùng của tôi ở lại với chú". Yacob nói: "Cần gì vậy! Miễn sao tôi được nghĩa trước mặt đức ông thôi!” 16Vậy hôm ấy, Esau đã lên đường trở về Sêir. 17Còn Yacob rỡ trại đi Sukkot. Ông đã xây nhà cho mình và dựng lều cho thú vật, bởi thế người ta gọi tên nơi ấy là Sukkot.

Tới Sikem
    
18Yacob đã tới thành Sikem trong đất Canaan, an toàn khi từ Pađđan-Aram mà đến. Ông đã cắm trại đàng trước thành. 19Ông đã tậu thửa ruộng, nơi ông dựng lều, của con cái Khamor, cha của Sikem, giá là một trăm lạng bạc. 20Ở đó ông đã dựng tế đàn và ông gọi là: “El-Thiên Chúa của Israel”.

Đinah bị cưỡng hiếp
34. 1Đinah người con gái Lêa đã sinh ra cho yacob đi ra xem đàn bà con gái trong miền. 2Sikem, con của Khamor, người Khiuvi, ông hoàng trong xứ, thấy cô thì đã bắt lấy và nằm với cô và đã hãm hiếp cô. 3Lòng ông trắn tríu Đinah, con gái của Yacob, chàng yêu con bé cùng vỗ về lòng con bé. 4Sikem thưa với Khamor, cha chàng rằng: “Xin cưới cho con cô gái ấy làm vợ”. 5Yacob nghe biết rằng chàng đã phạm đến tiết hạnh Đinah, con ông, bởi con cái ông ở với thú vật ngoài đồng thì Yacob đã làm thinh cho đến lúc họ về.
     
6Khamor, cha của Sikem, đã đến với Yacob để nói với ông. 7Con cái Yacob ở ngoài đồng về nghe biết được thì bọn người ấy đã uất ức, họ đều nổi tam bành lên vì người ta đã làm điều càn dở trong Israel là đã nằm với con gái của Yacob: điều không được phép làm! 8Khamor nói với họ rằng: “Sikem, con tôi phải lòng con gái các ông. Xin các ông cho nó lấy nàng làm vợ. 9Các ông hãy sui gia với chúng tôi: các ông gả con gái các ông cho chúng tôi và cưới lấy con gái chúng tôi. 10Các ông sẽ lập cư nơi chúng tôi và xứ nầy mở ra trước mặt các ông. Các ông cứ việc lập cư, và ngược xuôi trong xứ, và làm chủ đất đai”. 11Sikem nói với cha và các anh em cô: “Ước gì tôi được nghĩa trước mặt các ông! Bất cứ điều gì các ông đòi tôi sẽ dâng. 12Các ông có thách cao sính lễ hay quà tặng đi nữa, tôi xin dâng như các ông đòi, chỉ xin ban cho tôi cô bé làm vợ”.
    
13Con cái Yacob trả lời cho Sikem và Khamor cha chàng; và bởi mưu mô mà họ đã nói, vì chàng đã phạm đến tiết hạnh Đinah em gái của họ. 14Họ nói với các người kia: “Một điều như thế chúng tôi không thể làm được, gả em gái chúng tôi cho một người không cắt bì, vì đó sẽ là sự sỉ nhục cho chúng tôi. 15Chỉ như thế nầy chúng tôi mới ưng thuận được: nếu các ông cũng nên như chúng tôi, là mọi người đàn ông các ông đều chịu cắt bì. 16Và chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho các ông, và cưới lấy con gái của các ông; chúng tôi sẽ lập cư nơi các ông và chúng ta sẽ thành một dân mà thôi. 17Ví bằng các ông không nghe chúng tôi mà chịu cắt bì, thì chúng tôi lấy con gái chúng tôi và chúng tôi trẩy đi”. 18Lời lẽ của họ vừa ý Khamor - và Sikem con của Khamor - 19Và chàng trai đã không ngại ngùng làm theo điều ấy, vì chàng mê mết con gái của Yacob. Vả chàng lại được cả nhà trọng vì kính nể.
    
20Khamor và Sikem con ông đến nơi cổng thành của họ và nói với người trong thành rằng: “21Các người ấy cũng hiếu hòa: cho họ ở với chúng ta, cho họ lập cư trong xứ, và ngược xuôi ở đây; xứ nầy mở rộng được tứ phía cho họ; ta sẽ cưới lấy con (gái của) họ và gả con ta cho họ. 22Nhưng chỉ như thế này các người ấy mới ưng thuận lập cư giữa chúng ta để thành một dân mà thôi: trai hết thảy trong chúng ta đều chịu cắt bì cũng như họ đã cắt bì. 23Thú vật của họ, sản nghiệp của họ và súc vật của họ hết thảy, há lại không phải là của ta đó ư! Miễn là ta ưng thuận lời họ, và họ lập cư giữa chúng ta ». 24Các kẻ ra vào cổng thành (của ông) hết thảy đều nghe theo lời Khamor - và Sikem con ông - và mọi trai, mọi kẻ ra vào cổng thành của ông đều chịu cắt bì.

Simêon và Lêvi trả thù cho em
     25Ngày thứ ba, trong khi họ còn đau liệt, thì hai người con của Yacob, Simêon và Lêvi, anh của Đinah, mỗi người xách gươm mình đường đột vào thành và giết sạch dàn ông. 26Và họ đã giết như ở trận tiền, Khamor và Sikem con ông, đoạn lấy lại Đinah khỏi nhà Sikem mà đi ra. 27Con cái Yacob dẫm lên trên những người tử nạn mà cướp phá thành, vì người ta đã phạm đến tiết hạnh em gái của họ. 28Họ lấy chiên, bò lừa của dân thành, những gì ở trong thành hay ở ngoài đồng. 29Họ bắt lấy của cải người ta, và đàn bà con trẻ hết thảy và cướp phá tất cả những gì có trong nhà.
    
30Yacob bảo Simêon và Lêvi: “Chúng mầy giá họa cho tao, làm tao ra như đồ dịch tả, nơi dân cư trong xứ, nơi dân Canaan và Phơrizi. Gia nhân tao có được mấy mống! Họ xúm lại đánh tao, thì tao sẽ bị tiệt nòi, tao và gia đình tao”. 31Nhưng họ đáp lại: “Há người ta lại xử em gái chúng tôi như con điếm được sao?”.