Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Xây cất Thánh Điện - tiếp theo (Xh 37,35 - 40,38)

Trướng
           35Ông đã làm một bức màn bằng gấm tía, gấm điều, len cánh kiến, gai se, Ông thêu trên Trướng những Kêrubim, kiệt tác của xảo công. 36Ông đã làm cho nó bốn cột gỗ keo và ông thếp vàng, các móc bằng vàng; rồi ông đúc cho chúng bốn đế bạc. 37Ông đã làm bức Trướng nơi cửa lều bằng nhiễu tía, nhiễu điều, len cánh kiến và gai se, tác phẩm thợ thêu, 38với năm cột của nó và các móc ông thếp vàng đầu cột và các hoành then, còn năm đế thì bằng đồng.

Khám
           37. 1Bơxalêel đã làm một cái khám bằng gỗ keo, hai xích rưỡi chiều dài, một xích rưởi chiều rộng, một xích rưởi chiều cao. 2Ông đã dát khám bằng vàng ròng, cả trong lẫn ngoài ông dát nó và làm cho nó một cái mép xung quanh bằng vàng. 3Ông đúc cho khám bốn vòng vàng nơi bốn chân nó, hai vòng sườn bên này hai vòng sườn bên kia. 4Ông đã làm những cái đòn bằng gỗ keo, và ông thếp vàng. 5Ông đem đòn tra vào vòng bên sườn khám để khiên khám. 6Ông đã làm Bàn xá tội bằng vàng ròng hai xích rưỡi bề dài, một xích rưởi bề rộng. 7Ông làm hai Kêrubim vàng; ông làm dính liền khối với hai mút bàn xá tội. 8Ông làm một Kêrubim mút bên này và một Kêrubim ở mút bên kia; liền với Bàn xá tội. Ông đã làm các Kêrubim ở hai mút đó. 9Các Kêrubim xòe cánh bên trên, và phủ cánh trên Bàn xá tội, và cùng nhau đối diện. Mặt các Kêrubim cúi trên Bàn xá tội.

Án tự
           10Ông đã làm bàn bằng gỗ keo, hai xích chiều dài, một xích chiều rộng, một xích rưởi chiều cao. 11Ông dát nó bằng vàng ròng, ông làm cho nó một cái mép xung quanh bằng vàng. 12Ông làm xung quanh nó một cái khuôn. Ông làm cho cái khuôn ấy một cái mép xung quanh bằng vàng. 13Ông đã đúc cho nó bốn vòng. Ông tra các vòng ấy vào bốn góc, nơi bốn chân bàn; 14các vòng ấy ở bên khuôn làm khâu xỏ đòn để khiêng bàn. 15Ông làm các đòn bằng gỗ keo. Ông dát vàng các đòn ấy. Ông dùng đòn ấy để khiêng bàn. 16Ông đã làm các đồ phụ thuộc trên án tự: đậu, tước, thái tôn, tôn dùng mà quán tế bằng vàng ròng.

Trụ đăng
           17Ông làm một trụ đăng bằng vàng ròng. Ông làm trụ đăng ấy nhất khối, chân đứng và nhánh, đài, vành hoa, cánh hoa đều liền với nó. 18Sáu nhánh đâm ra hai bên: một bên trụ đăng ba nhánh và bên kia trụ đăng ba nhánh. 19Ba đài hoa, hình hoa hạnh đào, trên một nhánh cùng với vành và cánh hoa; ba đài hoa, hình hoa hạnh đào, nơi thành bên kia, cùng với nhánh và cánh hoa. Như thể cả sáu nhánh từ trụ đăng đâm ra. 20Và nơi trụ đăng bốn đài hoa, hình hoa hạnh đào, với vành và cánh hoa. 21Một vành hoa dưới hai nhành liền thân với nó; và một vành hoa dưới hai nhánh khác nữa liền thân với nó. Như thể cho sáu cả nhánh từ trụ đăng đâm ra. 22Vành hoa và các nhanh liền thân với nó. Tất cả nhất khối bằng vàng ròng. 23Ông làm cho nó bảy cái đèn. Ông làm nhíp bấc, liệu lư bằng vàng ròng. 24Ông dùng một tạ vàng ròng mà làm trụ đăng và tất cả các đồ phụ thuộc của nó.

Hương án
           25Ông làm hương án bằng gỗ keo. Một xích bề dài và một xích bề rộng; nó vuông vức và hai xích bề cao; các sừng ăn liền với nó. 26Ông dát nó bằng vàng ròng: mặt và bốn bề xung quanh và các sừng. Ông làm cho nó cái mép xung quanh bằng vàng. 27Ông làm cho nó hai vòng vàng bên dưới mép ở hai bên sườn, ông gắn chúng nơi hai cạnh làm khâu xỏ những đòn dùng để khiêng. 28Ông làm những cái đòn bằng gỗ keo, ông thếp vàng chúng. 29Ông chế dầu thánh tấn phong và nhang xạ hương, sản phẩm của thợ chế nhang.

Tế đàn
           38. 1Ông làm Tế đàn bằng gỗ keo, năm xích bề dài và năm xích bề rộng. Tế đàn vuông vức và ba xích chiều cao. 2Ông làm sừng ở bốn góc; các sừng ấy ăn liền với Tế đàn. Ôn bọc đồng nó. 3Ông làm tất cả những đồ phụ thuộc của Tế đàn: nhiều nồi đồng, cạo tro, tế xẻng, quán tôn, nĩa, lồng ắp, các đồ vật ấy, ông làm bằng đồng hết thảy. 4Ông làm cho Tế đàn một cái vỉ, kiểu như cái lưới bằng đồng dưới đầu Tế đàn bên dưới cho đến lưng chừng. 5Ông đúc bố vòng cho bốn mút vỉ đồng làm khâu để tra đòn khiêng. 6Ông làm đòn khiên bằng gỗ keo, và ông bọc đồng chúng. 7Ông tra đòn vào vòng bên sườn Tế đàn để dùng mà khiêng: ông đã làm bằng ván bộng.

Vạc đồng
           8Ông làm một cái vạc đồng và cái đế của nó bằng đồng, với những gương soi của phụ nữ chầu hầu nơi cửa Trướng Tao phùng.

Xây cất Tiền đình
           9Ông làm Tiền đình cho Nhà tạm phía Nam sa hướng Nam, Tiền đình có những lá buồm bằng gai se một trăm xích. 10Nó có hai mươi cột và hai mươi đế một trăm xích, hai mươi cột và hai mươi đế bằng đồng. Móc nơi cột và hoành then thì bằng bạc. 12Phía biển (Tây), những là buồm năm mươi xích, và mười cột và mười đế của chúng; và mọc nơi cột và hoành then bằng bạc. 13Phía Đông, về phía trước hướng mặt trời mọc, chiều rộng Tiền đình làm năm mươi xích. 14Lá buồm cho (hữu) dực, với ba cột của chúng và ba đế của chúng. 15Tả dực, ở bên này và ở bên kia cửa Tiền đình, có mười lăm xích lá buồm, với ba cột của chúng và ba đế của chúng. 16Các lá buồm Tiền đình, tất cả xung quanh, bằng gai se. 17Đế kê cột bằng đồng, móc cột và hoành then bằng bạc, trụ đầu dát bạc và có hoanh then bạc, tất cả các cột Tiền đình. 18Bức Trướng cửa Tiền đình, kiệt tác thợ thêu bằng gấm tía, gấm điều, len cánh kiến, gai se, hai mươi xích chiều dài, chiều cao năm xích trên chiều rộng theo tỉ lệ của lá buồm Tiền đình. 19Bốn cột và bốn đế bằng đồng của nó, và những móc của nó bằng bạc, trụ đầu và hoành then bằng bạc. 20Tất cả những nọc dùng cho Nhà tạm và Tiền đình xung quanh bằng đồng.

Bản kết toán
           21Đây là bản kết toán về Nhà tạm–Nhà tạm Chứng tri–tính sổ theo lịnh Môsê: dịch vụ của các Lêvit dưới quyền Ithamar, con của Aharôn tư tế.
           22Bơxalêel, con của Uri, con của Hur, chi tộc Yuđa đã thi hành mọi điều Yavê đã truyền cho Môsê. 23Cùng với ông, có Oholiab, con của Akhisamak, chi tộc Đan, thợ chạm xảo công có tài thêu gấm tía, gấm điều, len cánh kiến và gai mịn.
           24Tất cả vàng dùng vào công việc, trong tất cả công việc dựng thánh điện: vàng dâng cúng là 29 tạ và bảy trăm ba mươi seqel, theo seqel của thánh điện. 25Bạc do kế toán của cộng đồng: một trăm tạ và một ngàn bảy trăm bảy mươi lăm seqel, theo seqel của thánh điện. 26Mỗi đầu một bêqa, tức là nữa seqel theo seqel của thánh điện, trên bất cứ ai qua hàng kiểm tra, từ hai mươi tuổi trở lên, tức là sáu trăm lẻ ba ngàn năm trăm năm mươi người. 27Một trăm tạ bạc dùng để đúc các đế của thánh điện, và đế của bức màn: một trăm đế mất một trăm tạ, mỗi đế một tạ. 28Còn một ngàn bảy trăm bảy mươi lăm seqel thì ông dùng để làm móc nơi các cột, và dát trụ đầu và làm các hoành then. 29Đồng cúng quảy: bảy mươi tạ và hai ngàn bốn trăm seqel. 30Ông dùng để làm đế nơi cửa Trướng Tao phùng, Tế đàn bằng đồng, và vỉ đồng của nó, và tất cả những đồ phụ thuộc của Tế đàn. 31và tất cả các đế của Tiền đình xung quanh, các đế nơi cửa Tiền đình, tất cả những nọc của Nhà tạm và tất những nọc của Tiền đình xung quanh.

Lễ phục của tư tế
           39. 1Gấm tía, gấm điều, len cánh kiến, thì người ta đã dùng để làm y phục (theo nghi tiết) để hành lễ trong thánh điện, và làm thánh phục cho Aharôn như Yavê đã truyền cho Môsê.
           2Ông đã làm bào bằng vàng, nhiễu tía, nhiễu điều, len cánh kiến, gai se. 3Ông tán vàng thành lá và cắt làm kìm tuyến để dát vào giữa gấm tía, gấm điều, len cánh kiến và gai mịn, kiệt tác xảo công. 4Họ lam khiên chương kết liền, với hai đầu (áo bào) nó sẽ được kết liền. 5Các đai đới quanh bào bên trên se cùng một kiểu và làm một với nó:
bằng vàng, nhiễu tía, nhiễu điều, len cánh kiến, gai se như Yavê đã truyền cho Môsê. 6Họ đã dũa ngọc mã não, nhận trên nền vàng, khắc kiểu như kiểu khắc triện theo tên con cái Israel. 7Ông đã đặt chúng trên khiên chương áo bào ngọc kỷ vật về con cái Israel, như Yavê đã truyền cho Môsê.
Bổ tử
           8Ông đã làm bổ tử, một kiệt tác xảo công, một kiểu như áo bào: bằng vàng, gấm tía, gấm điều, len cánh kiến, gai se. 9Nó vuông vức, và kép, một gang chiều dài, một gang chiều rộng. 10Họ đã cẩn bốn hàng ngọc: một hàng hồng não, hoàng ngọc, bích ngọc; hàng thứ nhất. 11Hàng thứ hai: xích ngọc, lam ngọc, lục châu; 12hàng thứ ba: ngọc miêu, kim lục, tử ngọc; 13hàng thứ tư: kim châu, mã não, ngọc thạch nhận trên nền vàng khi cẩn chúng. 14Các viên ngọc mang tên con cái Israel: mười hai tên, khắc kiểu triện, mỗi viên một tên, chúng thuộc mười hai chi tộc. 15Họ làm trên bổ tử những dây chuyền như dải buộc, kiểu sà tích vàng ròng. 16Họ làm hai huy bài vàng và hai vòng vàng, và họ kết hai vòng vàng với hai mút bổ tử. (17Họ kết hai sà tích vàng với hai mút bổ tử. 18Và hai mút sà tích vàng với hai huy bài; họ gắn vào khiên chương áo bào, phía đằng trước mặt. 19Họ làm hai vòng vàng: Và họ gắn chúng vào hai mút bổ tử bên rìa áo nó, ở mặt bên kia áo bào phía trong. 20Họ làm hai vòng vàng, họ kết với hai khiên chương áo bào bên dưới, phía đằng trước mặt kề bên chỗ cột, bên trên đại đới áo bào. 21Chúng sẽ thắt chẳt bổ tử, nhờ các vòng của nó với vòng của áo bào, với dải nhiễu tía ở trên đại đới áo bào và cho bổ tử không xê dịch được trên áo bào, như Yavê đã truyền cho Môsê.

Áo choàng
           22Ông may áo cổn choàng trên áo bào, công việc thợ dệt, toàn bằng gấm tía. 23Lỗ cổ của áo cổn ở chính giữa như lỗ cổ giáp bào mà (có) viền quanh lỗ cổ không sao rách được. 24Họ làm nơi gấu áo cổn những quả lựu bằng gấm tía, gấm điểu, len cánh kiến, gai se. 25Họ làm những chuông nhỏ vàng ròng và đặt chuông giữa những quả lựu nơi gấu áo cổn, cả vòng quanh, chen giữa các quả lựu. 26Chuông và các quả lựu kết cách nhau nơi gấu áo cổn tất cả vòng quanh, để hành lễ như Yavê đã truyền cho Môsê.

Y thường
           27Họ đã làm y thường gai mịn, công việc thợ dệt, cho Aharôn và các con ông. 28Cùng khăn khít gai mịn, vọng câu của tế quan bằng gai mịn, quần (lót) trúc bâu, gai se; 29đai lưng gai se, gấm tía, gấm điều, len cánh kiến, kiệt tác thợ thêu như Yavê đã truyền cho Môsê.

Dầu hiến thánh
           30Họ đã làm hoa kim ba thánh vàng ròng và họ viết trên đó chữ khắc triện: "Thánh của Yavê". 31Họ lấy chỉ gấm tía thắt chặt mà cài trên khăn chít, mút bên trên, như Yavê đã truyền cho Môsê.

Hoàn tất công việc
           32Và mọi dịch vụ Nhà tạm Trướng Tao phùng đã hoàn tất. Con cái Israel đã làm theo mọi điều Yavê đã truyền cho Môsê: họ đã làm như thế. 33Họ đã đem lại cho Môsê Nhà tạm, Trướng và tất cả các đồ vật phụ thuộc, móc cài, ván, then ngang, cột và đế cột; 34mái che da cừu nhuộm đỏ, mái che da cá lợn, bức màn, bức trướng. 35Khám Chứng tri và đòn khiêng, và Bàn xá tội, 36soạn bàn, và đồ phụ thuộc, oản nhan; 37trụ đăng (vàng) ròng, và các đèn, đèn theo từng hàng, và mọi đồ phụ thuộc, và dầu thắp đèn, 38án tự vàng và dầu tấn phong, nhang xạ hương; bức trướng che cửa Trướng; 39Tế đàn bằng đồng và vỉ đồng của nó, đòn khiêng và mọi đồ phụ thuộc, vạc và đế của nó; 40các lá buồm Tiền đình với cột và đế; bức trướng ở cửa Tiền đình, dây cột và nọc, và mọi đồ cần trong dịch vụ nơi Nhà tạm, nơi Trướng Tao phùng; 41y phục theo nghi tiết để hành lễ trong thánh điện, thánh phục của Aharôn tư tế, và phẩm phục của con cái ông để sung làm tư tế. 42Theo mọi điều Yavê đã truyền cho Môsê, thì như thế con cái Israel đã làm tất cả mọi công việc.
           43Môsê nhìn xem tất cả công việc, và này họ đã làm rồi như Yavê đã truyền cho sao, họ đã làm như vậy. Và Môsê đã chúc lành cho họ.

Hiến thánh thánh điện
           40. 1Yavê phán với Môsê: « 2Tháng thứ nhất, mồng một tháng ấy, ngươi sẽ dựng Nhà tạm, Trướng Tao phùng. 3Ngươi sẽ đặt ở đó Khám Chứng tri; và ngươi sẽ lấy màn ngăn trước khám. 4Ngươi sẽ đem lại bàn và ngươi sẽ soạn ra điều phải soạn trên bàn! ngươi sẽ đem lại trụ đăng, và ngươi sẽ đặt đèn lên trên. 5Ngươi sẽ đặt bàn thờ vàng để hương trước Khám Chứng tri; và ngươi sẽ treo bức trướng nơi cửa Nhà tạm. 6Ngươi sẽ đặt Tế đàn thượng hiến trước cửa Nhà tạm Trướng Tao phùng. 7Ngươi sẽ đặt vạc giữa Trướng Tao phùng và tế đàn, ngươi sẽ đổ nước vào đó. 8Ngươi sẽ thiết đặt Tiền đình xung quanh, ngươi sẽ treo bức Trướng cửa Tiền đình. 9Ngươi sẽ lấy dầu tấn phong, ngươi sẽ xức dầu Nhà tạm và tất cả đồ đoàn trong đó. Ngươi sẽ tác thánh nó và tất cả các đồ phụ thuộc. Và nó sẽ là vật thánh. 10Ngươi sẽ xức dầu tế đàn thượng hiến và tất cả các đồ phụ thuộc: ngươi sẽ tác thánh tế đàn và tế đàn sẽ là vật cực thánh. 11Ngươi sẽ xức dầu vạc và đế nó; ngươi sẽ tác thánh nó. 12Ngươi sẽ dẫn Aharôn và các con nó lại gần cửa Trướng Tao phùng, ngươi sẽ lấy nước quán tẩy chúng; (13Ngươi sẽ mặc thánh phục cho Aharôn; ngươi sẽ xức dầu cho nó để nó sung làm tư tế cho Ta. 14Ngươi sẽ dẫn các con cái nó lại và mặc y thường cho chúng. 15Ngươi sẽ xức dầu cho chúng như đã xức dầu cho cha chúng để chúng sung làm tư tế cho Ta: việc xức dầu sẽ tác thành chức tư tế vĩnh viễn suốt các thế hệ của chúng".
           16Môsê đã thi hành mọi điều như Yavê đã truyền, ông đã làm thế. 17Tháng thứ nhất năm thứ hai mồng một tháng ấy, Nhà tạm đã được dựng lên. 18Môsê đã dựng Nhà tạm và đã đặt đế, và đã lắp ván, đã tra then, đã dựng cột. 19Ông đã căn trướng trên Nhà tạm và đã phủ rạp che Nhà tạm ở trên như Yavê đã truyền cho Môsê. 20Ông đã lấy và đặt chứng tri trên khám, ông đã đặt đòn khiêng bên khám và lắp bàn xá tội vào khám, bên trên. 21Ông đã đem khám vào Nhà tạm và treo màn trướng và ngăn khuất khám Chứng tri như Yavê đã truyền cho Môsê. 22Ông đã đặt bàn trong Trướng Tao phùng, bên sườn Nhà tạm, hướng Bắc, bên ngoài Màn. 23Ông đã soạn trên đó oản phải soạn trước nhan Yavê như Yavê đã truyền cho Môsê. 24Ông đã để trụ đăng trong Trướng Tao phùng, song song với bàn bên sườn Nhà tạm hướng Nam. 25Ông đã đốt đèn trước nhan Yavê như Yavê đã truyền cho Môsê. 26Ông đã để bàn thờ vàng trong Trướng Tao phùng đằng trước Màn. 27Ông đã thắp nhang ở trên, nhang xạ hương, như Yavê đã truyền cho Môsê. 28Ông đã treo Trướng nơi cửa Nhà tạm. 29Còn Tế đàn thượng hiến, thì ông để trước cửa Nhà tạm Trướng Tao phùng; trên đó ông đã dâng lên thượng hiến và vật cúng, như Yavê đã truyền cho Môsê.30Ông đã để Vạc ở giữa Trướng Tao phùng và Tế đàn, ông đã đổ nước vào đó để quán tẩy. 31Môsê, Aharôn, và các con đã lấy nước ấy mà quán tẩy chân họ. 32Mỗi khi họ vào Trướng Tao phùng hay tiến lại Tế đàn, thì họ quán tẩy, như Yavê đã truyền cho Môsê. 33Ông đã dựng Tiền đình xung quanh Nhà tạm và Tế đàn, ông đã treo trướng ở cửa Tiền đình. Và Môsê đã hoàn tất công việc.

Yavê chiếm hữu thánh điện
           34Và đám mây đã phủ Trướng Tao phùng, và vinh quang Yavê đầy Nhà tạm. 35Môsê đã không thể vào Trưởng Tao phùng, vì mây đậu lại ở trên và vinh quang Yavê lấp đầy Nhà tạm.

Mây dẫn đàng
           36Vậy khi nào mây bốc lên khỏi Nhà tạm thì con cái Israel lên đường, những khi họ phải lên đường. 37Nhưng nếu đám mây không bốc lên thì họ không lên đường, cho đến ngày mây bốc lên. 38Vì mây của Yavê trên Nhà tạm ban ngày và có lửa trong đó ban đêm, trước mắt của tất cả Nhà Israel, mọi khi họ phải lên đường.