Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Vương quyền Đavit (1Ks 11,1 - 14,17)

                   II. ĐAVIT, KẺ SÁNG LẬP TẾ TỰ TẠI ĐỀN THỜ
                                1–VƯƠNG QUYỀN ĐAVIT
Đavit được xức dầu
           11. 1Toàn thể Israel họp lại bên Đavit ở Hêbrôn, và nói: “ Này chúng tôi là cốt nhục của ngài. 2Ngay hôm qua hôm kia, ngay thời Saul còn làm vua, ngài đã điều khiển Israel ra vào. Yavê đã phán với ngài: chính ngươi sẽ chăn dắt dân của Ta là Israel. ngươi sẽ là thủ lĩnh trên dân của Ta là Israel”. 3Tất cả các hàng kỳ mụci đã đến với vua ở Hêbrôn, và Đavit đã kết ước với họ ở Hêbrôn trước nhan Yavê. Và họ đã xức dầu tấn phong Đavit làm vua trên Israel, chiếu theo lời Yavê đã phán ngang qua Samuel.

Đánh chiếm Yêrusalem 
           4Đavit và toàn thể Israel tiến đến Yêrusalem, tức là Yơbusi; bấy giờ dân Yơbusi là dân cư trong xứ. 5Dân cư Yơbusi nói vơi Đavit: “ Ông sẽ không vào đây!” nhưng Đavit đã chiếm được đòn Sion, từ là thành Đavit. 6Đavit nói: “ Người nào, bất cứ là ai hạ được quân Yơbusi trước nhất thì sẽ được làm nguyên súy, làm tướng!” Và Yôab, con của Xơruyah đã lên được trước nhất, nên ông đã thành nguyên súy. 7Đavit đã đặt dinh trong đồn; cho nên người ta gọi tên nó là thành Đavit. 8Rồi ông đã xây xung quanh thành, từ Millô đến xung quanh, còn Yôab đã tu bổ các chỗ còn lại trong thành. 9Đavit càng ngày càng được lớn lao, và Yavê Thiên Chúa các cơ binh ở với ông.

Các võ biển của Đavit
           10Đây là những người cầm đầu trong hàng võ biển của Đavit, những người, vào triều ông, đã ra sức phò ông làm một toàn thể với Israel để tôn ông làm vua, chiếu theo lời Yavê trên Israel. 11Đây là danh sách các võ biển của Đavit: Ishbaal con một người Khakmôn, cầm đầu bộ ba. (có lúc) ông đã vung giáo trên ba trăm tử thi một lần.
           12Sau ông là Êlêazar, con của Đôđô, người Akhoash cũng thuộc bộ ba võ biển. 13Ông ở với Đavit tại Êphes-Đammim, khi quân Philitin tụ tập lại ở đó để giao chiến … ở đó có một thửa đồng trồng đầy lúa mạch; binh lính đều đã tẩu thoát trước mặt quân Philitin. 14Nhưng ông đã cầm cự giữa thửa ruộng, đuổi địch khỏi thửa ruộng và đã đánh bại quân Philitin. Và Yavê đã ban đại thắng.
           15Ba người trong nhóm ba mươi đã xuống với Đavit vào đầu mùa gặt, ở hang Ađullam, trong khi doanh trại của quân Philitin trú đóng ở cánh đồng Rophaim. 16Bấy giờ Đavit đã ở nơi đồn trú, còn một trạm binh Philitin lúc đó đóng ở Bêlem. 17Đavit mới ao ước rằng: “ Phải chi ta được uống nước bể nơi cổng (thành) Bêlem!” 18Bộ ba ấy đã xuyên qua trại Philitin múc nước  bể Bêlem nơi cổng thành mà đem về dâng cho Đavit. Nhưng Đavit đã không chịu uống, ông đã đổ làm quán tế dâng Yavê. 19Ông nói: “Gở thay trước mặt Thiên Chúa nếu ta làm thế! Há ta lại uống máu những người này, trên sinh mạng của họ, vì họ đã liều mạng đi lấy (nước) về!” Và ông đã không chịu uống nước ấy. Đó là điều ba võ biển đã làm.
           20Abyshay, em của Yôab, làm đầu toán ba mươi. (có lần) ông đã vung giáo trên ba trăm tử thi, và ông đã nổi danh trong toán ba mươi. 21Ông được tôn trọng hơn cả toán ba mươi và làm tướng cai họ. Nhưng ông không ngang hàng được với bộ ba.
           22Bơnayah con của Yơhôyađa một người dũng cảm, võ công hiển hách, quê ở Qabxơel. Chính ông đã hạ được hai võ tướng của Moab; chính ông cũng xuống đánh với sư tử dưới đáy hồ sâu, một ngày có tuyết. 23Và cũng chính ông đã đấu với một người Aicập vóc cao năm xích. Người Aicập nắm nơi tay một cái giáo  to như trục khung cửi; còn ông xuống đấu với hắn với một cây gậy. Ông đã giựt được cây giáo trong tay người  Aicập và đã giết hắn bằng chính cây giáo của hắn. 24Đó là những điều Bơnayahu đã làm, ông đã nổi danh trong toán ba mươi võ biển . 25Ông được tôn trọng hơn trong toán ba mươi, nhưng ông không ngang hàng với bộ ba. Đavit đã đặt ông vòa toán cận vệ.
           26Các võ biển tài cán: Asahel, em của Yôab; Elkhanan, con của Đôđô, quê ở Bêlem; 27Shammôt, người Kharôđ ;Eliqa người Kharôđ; Khêles người Pêlet; 28Ira con của Iqqsh, người Tơqoa; Abiêzer người Anatôt; 29Sibơkai người Khushah; Xilai người Akhôakh; 30Makharai người Nơtôphah; Khêleđ con của Baanah, người Notôphah; 31Itai con của Ribai, quê ở Gibơah của con cái Benyamin; Bơnayah người Pinoatôn; 32Khurai quê ở Khe-Gaash; Abiel người Bet-ha-Arabah; 33Azmavet người (Bakhurim); Elyakhba người Shaalbôn; 34Ha-Shem người Gimzô; Yônatan con của Shageh, người Harar; 35Akhiam con của Sakar, người Harar; Eliphal con của Ur; 36Khêpher người Mơkhêrah; Akhiya người Giloh; 37Khesrô người Karmel; Naarai con của Ezbai; 38Yôel anh của Tatan; Mibkhar con của Hargi; 39Xêleq người Ammon; Nakharai người Bơêrôt, hiệp sĩ theo Yôab concủa Xơruyah; 40Irai người Yattir; Gareb người Yattir; 41Uriya ngưởi Hit-tit; Zabađ con của Akhlai; 42Ađina, con của Shiza, người Ruben, cầm đầu nhóm Ruben, và ba mươi người đi với ông; 43Khanan con của Môakah; Yôsaphat người Mitni; 44Uzzia người Astarôt; Shama và Yơuel, con cái Khôtam, người Aroer; 45Yơđiael, con của Shimri, và Yôkha em ông, người Tixi; 46Aliel người Makhanaim; Yơribai và Yôsavyah, các con cái của Elnaan; và Yitmah, người Moab; 47Eliel, Ôbeđ và Yaasiel, quê ở Xôbah.

Những chiễn sĩ đầu tiên đi với Đavit
           12. 1Đây là những người đã đến với Đavit ở Xiqlag, thời ông bị cầm xa cách Saul con của Qish; họ đều thuộc hạng võ biển, “ viện binh tham chiến”, 2trang bị cung tên, thuận tay mặt cũng như tay trái, dù là bắn đá hay bắn tên bằngn nỏ :
          Trong hàng anh em Saul, thuộc Benyamin: 3Cầm đầu là Akhiêzer, rồi đến Yôash, con của Shơmayah, người Gibơah; Yiziel, Pêlet, con của Azmavet; (Bơrêkyah) và Yêhu người Amatôt. 4Yishmayah người Gabaôn, một võ biển, thuộc toán ba mươi người và đi đầu toán ba mươi. 5Yêrênya, Yakhaziel, Yôkhanan, và Yôzabađ, người Gơđêrah; 6Êluzai, Yơrimôt, Bơalyah, Shơmaryahu, và Shơphatyahu người Kharuph. 7Elqanah, Yishshiyahu, Azarel, Yôêzer, Yashôbơam, những người thuộc Qôrakh, 8Yôêlah và Zơbađyah, con của Yơrôkham, quê ở Gơđor.
           9Có những người Gađ đã đào thoát đến với Đavit ở đồn trú trong sa mạc, những người anh tài, thuộc bộ tộc tham chiến, trang bị lá chắn xà mâu; diện mạo họ như dáng sư tử, và lanh chai như linh dương trên đồi núi. 10Đầu hết là Êzer; thứ đến là Ôbađyah, thứ ba là Êâliab, 11thứ tư là Mishmanah; thứ năm là Yirmya; 12thứ sáu là Attai; thứ bảy Eâliel; 13thứ tám Yôkhanan; thứ chín Elzabađ; 14thứ mười Yirmơyahu; thứ mười một Makbannai. 15Các người này thuộc con cái Gađ, những tướng quân, một ngươi đọ được một trăm, nếu là nhỏ nhất, lớn nhất thì đọ được một ngàn. 16Chính những người này đã vượt qua sông Yođan ngay trong tháng giêng đang lúc sông lụt vỡ bờ, và đánh đuổi tất cả (các dân cư) ở trong các thung lũng hai bên Đông Đoài.
           17Có những người Benyamin và Yuđa đã đến với Đavit ở đồn trú ẩn. 18Đavit ra đón họ. Ông cất tiếng nói với họ: “Ví thử các ông có thiện chí hòa hảo mà đến giúp tôi, tôi sẵn lòng cùng các ông kết khối; nhược bằng các ông manh tâm phản tôi để phò địch, đang khi nơi bàn tay tôi không có bạo cử, thì xin Thiên Chúa của tổ tiên chúng ta biết và giáng phạt!”.
           19Thần khí xuống trùm người Amassai, kẻ cầm đầu toán ba mươi: “Thuộc về ông, hỡi Đavit; với ông, hỡi Ysai! Bình an!
           Bình an cho ông, bình an cho kẻ tiếp viện ông,
           Vì Thiên Chúa của ông đáp cứu ông”.
           Và Đavit đã thâu nạp họ và đặt họ làm đầu toán quân.
            20Có cả những người Manassê đã ngả theo Đavit, khi ông phải đi cùng quân Philitin đến giao chiến với Saul. Nhưng ông đã không trợ giúp họ vì các sứ quân Philitin đã sa thải ông về, vì họ bàn với nhau rằng: “Hắn sẽ lấy đầu chúng ta để ngả về phe Saul chủ hắn” 21Vậy lúc ông về lại Xiqlag thì có những người Manassê đã ngả theo ông; Ađnakh, Yôzabađ. Yơđiael, Mikael, Yôzabađ, Êlihu, Xillơtai: những trưởng cơ trong Manassê. 22Họ đã trợ giúp Đavit, cai toán binh vì họ hết thảy đều là những người anh tài và đã thành tướng quân.
           23Quả thực, ngày này qua ngày khác, người ta kéo đến tiếp viện cho Đavit, khiến trại đã nên như một trại của Thiên Chúa.

Chiến sĩ tôn vương Đavit 
           24Đây là số những quân binh có trang bị đã đến với Đavit ở Hêbrôn, để truyền vương quyền Saul cho ông, theo lịnh Yavê: 
           25Con cái Yuđa, có mang lá chắn xà mâu: sáu ngàn tám trăm quân binh có trang bị.
           26Thuộc con cái Simêon, những người anh tài trong đạo binh: bảy ngàn một trăm.
           27Thuộc con cái Lêvi: bốn ngàn sáu trăm. 28Và có cả Yơhôyađa thủ lĩnh của họ Aharôn, và cùng với ông, ba ngàn bảy trăm người. 29Và các Sađok, một tráng niên anh tài, với gia tộc ông: hai mươi hai vị chức sắc.
           30Thuộc con cái Benyamin, anh em của Saul: ba ngàn; cho đến lúc ấy phần đông những người của họ vẫn giữ tiết nghĩa với nhà Saul.
           31Thuộc con cái Ephraim: hai mươi ngàn tám trăm, những người anh tài, có danh vọng trong các gia tộc của họ.
           32Thuộc nửa chi tộc Manassê: mười tám ngàn, đã được chỉ đích danh để đến tôn vương Đavit.
           33Thuộc con cái Issakhar, những người biết chiêm nghiệm thời cơ để hiểu rõ điều Israel phải làm: hai trăm đầu mục của họ, với tất cả anh em họ dưới quyền điều khiển của họ.
           34Thuộc Zabulôn: những người đầu quân tham chiến với tất cả binh khí :năm mươi ngàn, sẵn sàng ủng hộ một lòng không hai.
           35Thuộc Neptali: một ngàn tướng, và cùng với họ, ba mươi bảy ngàn người, có lá chắn và giáo mác.
           36Thuộc dân Đan: hai mươi tám ngàn sáu trăm người tham chiến. 
           37Thuộc Asher: bốn mươi ngàn người xuất quân tham chiến.
           38Bên kia (sông) Yorđan, của các nhóm Roben, Gađ và nửa chi tộc Manssê: có khí giới của quân tham chiến chỉnh tề: một trăm hai mươi ngàn người.
           39Tất cả những chiến sĩ ấy, những “ viện binh tham trận” cùng một lòng thành, đã đến Hêbrôn để tôn Đavit lên làm vua trên toàn thể Israel. Mà tất cả Israel còn lại cũng một lòng một ý đến tôn vương Đavit. 40Họ đã ở lại đó vơi Đavit ba ngày, và ăn uống, vì anh em họ đã dọn sẵn đãi họ. 41Và cả những nhóm láng giềng bên họ, cho đến Issakhar, Zabulôn, Neptali cũng đem lương thực đến, chở trên lừa, lạc đà, la hay bò, các thức ăn: bột, mức vả, nho khô, rượu, dầu, bò, chiên vô số, vì thực là mối hoan lạc trong Israel.
Đavit và Khám Giao ước
           13. 1Đavit bàn với các trưởng cơ, bách quản, tất cả các tướng lĩnh. 2Đoạn Đavit nói với tất cả đoàn hội Israel: “Nếu các ngươi cho là phải, và nếu sự việc cũng hợp ý Yavê Thiên Chúa của chúng ta, thì chúng ta sẽ sai người đến với anh em chúng ta còn ở trong tất cả các xứ của Israel, đến với các tư tế và Lêvit ở với họ trong các thành cận giao, mời họ tề tựu lại với chúng ta. 3Và chúng ta sẽ kiệu Khám của Thiên Chúa về với chúng ta, vì chúng ta đã chẳng ngó ngàng tới dưới đời Saul”.
           4Tất cả các đoàn hội đã thưa là phải làm thế, vì điều ấy đã hợp ý toàn dân. 5Đavit đã hội lại toàn thể Israel từ Shikhor của Aicập đến đường vào Khamat, để đưa Khám của Thiên Chúa từ Qiriat-Yơarim về. 6Đavit và toàn thể Israel lên Baalah ở Qiriat-Yơarim của Yuđa, để kiệu Khám của Thiên Chúa từ đó lên, Khám được đội tên “ Yavê, Đấng ngự trên Kêrubim”. 7Người ta đặt Khám của Thiên Chúa trên một cỗ xe mới từ nhà Abinađab. Uzza và Akhyô đánh xe. 8Đavit và toàn thể Israel nhảy mừng trước nhan Yavê hết sức họ, với ca vãn, với đàn cầm, đàn sắt, với trống khẩu, với chũm chọe và loa. 9Khi đến sân lúa của Kiđôn, thì Uzza giơ tay nắm lấy Khám vì bò kéo hỏng chân. 10Nộ khí Yavê bốc cháy trên Uzza vì ông đã giơ tay trên Khám; và ông đã chết ngay tại chỗ trước nhan Thiên Chúa. 11Và Đavit cũng đâm bực mình vì Yavê đã phạt Uzza tông hổng, và người ta đã gọi chỗ ấy là Lỗ hổng Uzza cho đến ngày nay.
           12Và ngày ấy Đavit đã kính sợ Thiên Chúa và ông nói: “ Làm sao tôi có thể đưa Khám của Thiên Chúa đến với tôi được?” 13Vậy ông đã không kiệu khám ghé nhà Obeđ-Eđom, người thành Gat. 14Khám của Thiên Chúa đã lưu lại nơi gia đình Obeđ-Eđom, trong nhà ông, ba tháng. Và Yavê đã chúc lành cho gia đình Obeđ-Eđom và mọi sự thuộc về ông.

Đavit tại Yêrusalem
           14. 1Khiram vua Tyrô sai sứ giả đến với Đavit cùng với gỗ bá hương, và thợ nề, thợ mộc, để xây nhà cho ông. 2Đavit biết là Yavê đã củng cố ông làm vua trên Israel, và triều ông đã được thịnh vượng rất cao vì Israel dân của Người.
           3Đavit đã cưới thêm vợ ở Yêrusalem. Và Đavit còn sinh ra nhiều con trai và con gái. 4Đây là tên những người đã sinh ra cho ông ở Yêrusalem: Shammua, Shôbab, Natan, Salômon, 5Yibkhat, Êlishua, Elpêler, 6Nôgah, Nêpheg, Yaphia, 7Êlishama, Baalyađa, Êliphêler.

Chiến thắng quân Philitin
           8Quân Philitin nghe biết là Đavit đã được xức dầu tấn phong làm vua trên toàn thể Israel, thì tất cả quân Philitin kéo lên truy nã Đavit. Đavit nghe tin thì xuất chinh đón họ: 9Quân Philitin đã xông vào cướp phá cánh đồng Rơphaim. 10Đavit  thỉnh ý Yavê Thiên Chúa rằng: “Tôi sẽ lên đánh quân Philitin hay không? Người sẽ phó nộp chúng trong tay tôi không?” Yavê phán vơi ông: “lên đi và Ta sẽ phó nộp chúng trong tay ngươi”. 11Họ đã lên Baal-Pơraxim, và Đavit đã đánh bại họ ở đó. Và Đavit nói: "Thiên Chúa đã dùng tay tôi tông hổng địch thù tôi, như lỗ hổng nước xoi”. Cho nên người ta gọi tên chỗ ấy là Baal-Pơraxim. 12Họ đã bỏ lại đó các thần của họ và Đavit nói: “phải phóng hỏa chúng đi!”.
           13Quân Philitin lại xông vào cướp phá cánh đồng lần nữa. 14Đavít lại thỉnh ý Yavê Thiên Chúa lần nữa và Thiên Chúa phàn bảo ông: “ Đừng lên đuổi theo chúng, nhưng đi vòng mà đánh chúng; ngươi sẽ đến trên chúng trước lùm (cây) Tàm ma. 15Khi nào ngươi nghe tiếng chân bước trên tàn (cây) Tàm ma, đó là lúc ngươi phải xuất chinh vì Thiên Chúa xuất trận trước ngươi, để đánh trại quân Philitin”. 16Đavit đã làm như Thiên Chúa đã truyền cho ông. Và người ta đã đánh bại trại Philitin từ Gabaôn cho tới Gêzer.
           17Danh tiếng Đavit đã đòn ra khắp xứ và Yavê gieo kinh khủng của Người trên hết thảy các dân tộc.