Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Tuổi trẻ và ơn gọi của Môsê - tiếp theo (Xh 5,19 - 7, 6)

Dân than trách – Môsê kêu cầu
            19Các ký lục con cái Israel tức tối nhìn các người ấy khi họ nói:  “các anh sẽ không được giảm bớt số gạch, ngày nào có việc của ngày ấy”. 20Họ gặp thấy Môsê và Aharôn đứng đón họ, khi họ bỏ Pharaô đi ra. 21Họ nói với các ông: “Xin Yavê xem xét các ông; xin Người xét xử! Thật các ông đã làm chúng tôi ô danh xấu tiếng trước mặt Pharaô và bầy tôi của người: Các ông đã trao gươm tay họ để họ giết chúng tôi”. 22Môsê mới quay lại Yavê và thưa: “Lạy Chúa, nhân sao Ngài lại hại dân này ? nhân sao Ngài lại sai tôi? 23Từ lúc tôi đến Pharaô để nói nhân danh Người, thì ông ấy lại làm hại dân này, thực Người đã chẳng cứu thoát dân Người”.
            6. 1Yavê nói với Môsê: “Bây giờ ngươi sẽ thấy điều Ta sắp làm cho Pharaô vì dưới bàn tay mạnh mà nó phải thả chúng ra. Và dưới bàn tay mạnh mà nó phải đuổi chúng khỏi xứ nó”.
Một trình thuật khác về ơn gọi của Môsê  
            2Thiên chúa phán với Môsê và Người nói: “Ta là Yavê! 3Ta đã từng hiện ra cho Abraham, Isaac, Yacob nhu El-Shadday, nhưng dưới danh hiệu Yavê, Ta chưa cho chúng biết. 4Hơn nữa Ta đã lập Giao ước với chúng là ban cho chúng đất Canaan, đất chúng nương ngụ, nơi chúng đã sống như khách lạ. 5Ta cũng nghe tiếng con cái Israel rên van vì bị người Aicập bắt làm tôi mọi, và Ta đã nhớ lại lời Giao ước của Ta. 6Bởi vậy, ngươi hãy nói với con cái Israel: Ta là Yavê, Ta sẽ đem các ngươi ra từ dưới ách khổ dịch của Aicập, Ta sẽ giựt các ngươi khỏi cảnh làm tôi mọi chúng, Ta sẽ giương cánh tay và dùng án phạt lớn lao mà chuộc lấy các ngươi. 7Ta sẽ lấy các ngươi làm một dân thờ Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi, Đấng đem các người ra từ dưới ách khổ dịch của Aicập. 8Ta sẽ đem các ngươi vào đất Ta đã giơ tay thề mà ban cho Abraham, Ysaac, Ycob và ta sẽ ban đất ấy cho các ngươi làm sở hữu! Ta là Yavê! » 9Môsê đã nói như vậy với con cái Israel. Nhưng họ đã không nghe Môsê vì nhuệ khí đã cạn và cảnh tôi mọi quá nghiệt.
         10Yavê đã phán với Môsê: “11Ngươi hãy đi nói với Pharaô vua Aicập để nó thả con cái Israel ra đất nó”. 12Môsê đã thưa trước nhan Yavê rằng: “Này con cái của Israel đã chẳng nghe tôi! thì làm sao Pharaô lại nghe tôi, một kẻ cứng môi cứng miệng”. 13Yavê đã phán với Môsê và Aharôn và truyền họ (đến) với con cái Israel và Pharaô, vua Aicập, để đem con cái Israel ra khỏi đất Aicập.

Phổ hệ Môsê và Aharôn      
          14Đây là những người làm đầu các gia tộc của họ: con cái của Ruben, trưởng tử của Israel: Hênoc, Pallu, Khesrôn và Karmi. Đó là các thị tộc của Ruben.
        15Con cái của Simêon: Yơmuel, Yamin, Ohad, Yakin, Xôkhar, Saul con của người (vợ) gốc Canaan. Đó là các thị tộc của Simeon.
         16Đây là danh sách con cái của Lêvi, chiếu theo dòng dõi của chúng: Gersôn, Qơhat, Mơrari. Những năm đời Lêvi là một trăm ba mươi bảy năm. 17Con cái của Gersôn: Libni, và Simêi, chiếu theo các thị tộc của chúng.
         18Con cái của Qơhat: Amram, Yisowhar, Hêbrôn, Uzziel. Những năm đời của Qơhat là một trăm ba mươi ba năm.
         19Con cái của Mơrari: Makhli và Mushi. Đó là các thị tộc của Lêvi chiếu theo dòng dõi của chúng.
         20Amram lấy vợ là Yokebed người cô của ông; và sinh hạ cho ông Aharôn và Môsê. Những năm đời của Amram là một trăm ba mươi bảy.
         21Con cái của Yisơhar: Qorakh, Nepheg, và Zikri.
         22Con cái của Uzziel: Mishael, Elxaphan và Sitri.
        23Aharôn lấy vợ là Elisabeth con của Amminađab, em gái của Nakhshôn. Và bà đã sinh hạ ông: Nađab, Abihu, Elêazả và Ithamar.
         24Con cái của Qorakh: Assir, Elqanah, và Abiasaph. Đó là các thị tộc của (nhóm) Qorakh.                         
         25Êlêazar con của Aharôn lấy vợ trong những con gái của Putiel. Và bà sinh hạ cho ông Pinkhas.
        Đó là những người làm đầu các gia tộc Lêvi chiếu theo các thị tộc của chúng.
       26Chính họ, Aharôn và Môsê, những người được Yavê phán bảo: “Hãy đem con cái Israel ra khỏi Aicập với các cơ binh của chúng” 27Chính họ đã nói với Pharaô vua Aicập để đem con cái Israel ra khỏi Aicập: đó là Môsê và Aharôn.

Tiếp trình thuật về ơn gọi của Môsê
         28Vào ngày Yavê phán với Môsê ở đất Aicập, 29Yavê đã phán với Môsê rằng: “ta là Yavê, hãy nói với Pharaô vua của Aicập, mọi điều ta đã phán với ngươi ». 30Và Môsê đã thưa trước nhan của Yavê: “Này, tôi, một kẻ cứng môi cứng miệng làm sao Pharaô lại sẽ nghe   tôi ?”
         7. 1Yavê nói với Môsê: “Kìa coi, Ta đã cho ngươi làm thần trên Pharaô. Và Aharôn, anh ngươi sẽ làm tiên tri cho ngươi, 2Ngươi sẽ nói mọi điều Ta đã truyền cho ngươi! Và Aharôn anh ngươi, sẽ nói với Pharaô để nó thả con cái Israel ra khỏi đất nó. 3Còn Ta, Ta sẽ làm cho Pharaô cứng lòng và Ta sẽ tăng gia các dấu lạ điềm thiêng của Ta trên đất Aicập. 4Pharaô sẽ không nghe các ngươi, và Ta sẽ nhấn tay Ta xuống Aicập và Ta sẽ đem các cơ binh của Ta, dân của Ta, con cái của Israel ra khỏi Aicập bằng những án phạt lớn lao giữa chúng.
          “5Dân Aicập sẽ biết Ta là Yavê lúc Ta giơ tay Ta trên Aicập và đem con cái Israel ra khỏi đó”.
          6Môsê và Aharôn đã làm như Yavê đã truyền cho các ông. 7Môsê đã được tám mươi tuổi và Aharôn được tám mươi ba tuổi khi họ nói với Pharaô.