Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Từ triều Athalya tới Êlisa chết (2V 11,1 - 13,25)

          6 – TỪ TRIỀU ATHALYA TỚI ÊLISA CHẾT

Athalya
 
           11. 1Khi Athalya mẹ của Ôkhôzya thấy con bà đã chết, thì bà liền đứng lên tru diệt tất cả dòng giống nhà vua. 2Nhưng Yôshêba, con của vua Yôram, và là em gái của Ôkhôzya, bồng lấy con Yôas con của Ôkhôzya; bà lấy trộm trẻ ấy giữa các hoàng tử bị tàn sát mà đặt nó và người vú nuôi trong phòng để giường nằm; và nhờ vậy, người ta đã giấu được Yôas khuất mặt Athalya và Yôas khỏi chết. 3Yôas đã ở với bà trong Nhà Yavê, lẩn trốn như vậy sáu năm, trong khi Athalya làm vua trên xứ.
           4Đến năm thứ bẩy, Yơhôyađa sai mời các viên bách quản của đạo quân Kari và quân hành sai. Ông đem họ vào với ông nơi Nhà Yavê và kết ước với họ, bắt họ tuyên thệ trong Nhà Yavê, đoạn ông tỏ cho họ thấy con của vua. 5Đoạn ông ra lịnh cho họ rằng: “Đây là điều các ông sẽ thi hành: một phần ba trong số các ông, những người làm phiên ngày Hưu lễ, sẽ lo canh phòng đền vua; 6một phần ba ở cổng Móng tường và một phần ba ở Cổng sau (điếm) quân hành sai. Các ông sẽ luân phiên canh phòng Nhà (của vua). 7Hai đội của các ông, tất cả những ai mãn phiên ngày Hưu lễ, sẽ lo canh phòng Nhà Yavê bên vua. 8Các ông sẽ bao quanh vua, mỗi người sẵn nơi tay khí giới của mình. Kẻ lạ nhập vào hàng ngũ sẽ bị giết; các ông sẽ theo sát vua, khi ngài ra vào”.
           9Các viên bách quản đã thi hành đúng lịch của Yơhôyađa, vị tư tế. Họ đã đem theo mình, mỗi người, đội lâm phiên ngày Hưu lễ, và đội mãn phiên ngày Hưu lễ, mà đến với Yơhôyađa, vị tư tế. 10Tư tế trao cho các bách quản giáo và thuẫn của vua Đavit cất trong Nhà Yavê. 11Quân hành sai, mỗi người tay cầm khí giới, đứng từ cánh hữu Nhà đến cánh tả Nhà, xung quanh vua. 12Bấy giờ (tư tế) rước con vua ra và trao mệnh bội và chiếu chỉ. Người ta phong vương và xức dầu cho con vua; rồi họ vỗ tay và hoan hô: “Vạn tuế Đức Vua!”
           13Athalya nghe tiếng của dân chúng thì đến với dân trong Nhà Yavê. 14Bà trông lên, thì này vua đứng ở cột trụ theo nghi thức, cùng các tướng lĩnh, và kèn loa bên vua, và toàn dân trong xứ hoan lạc thổi loa! Athalya mới xé áo mình và la lên: “Mưu phản, mưu phản!” 15Yơhôyađa vị tư tế truyền cho các bách quản cai binh, ông bảo họ:  “Hãy dẫn nó ra khỏi hàng ngũ. Ai đi theo nó, hãy tuốt gươm giết đi”. Vị tư tế nói: “Đừng để nó bị giết trong Nhà Yavê !” 16Họ liền tra tay túm lấy bà và theo đường Ngựa vào, bà tới được Đền vua; bà đã bị giết ở đó.
           17Bấy giờ Yơhôyađa đã kết giao ước giữa Yavê, vua và dân, để làm dân Yavê, rồi (giao ước) giữa vua và dân. 18Đoạn toàn dân trong xứ kéo vào điện Baal mà triệt hạ các tế đàn và đập tan tành tượng ảnh. Còn Mattan, tư tế của Baal, thì họ giết ngay trước các tế đàn.
           Tư tế đặt những phiên trông nom Nhà Yavê. 19Rồi ông lấy theo mình các viên bách quản, quân Kari, với hành sai và toàn dân trong xứ: Họ rước vua từ Nhà Yavê xuống, và theo ngả Cổng quân hành sai, họ vào nhà của vua. Và vua đã lên ngồi ngai của các vua. 20Toàn dân trong xứ mừng rỡ, và kinh thành thì cứ lặng yên. Còn Athalya, thì họ đã tuốt gươm xử tử trong đền vua.
Yoas, vua Yuđa
           12. 1Yôas được bảy tuổi khi lên làm vua. 2Năm thứ bẩy đời Yêhu, Yôas lên ngôi, và ông đã trị vì bốn mươi năm ở Yêrusalem. Mẹ ông tên là Xibyah, người Bơer-Sêba. 3Yôas đã làm điều ngay chính trước mắt Yavê mọi ngày đời ông, vì ông đã được tư tế Yavê đào tạo. 4Nhưng có điều là các cao đàn không bị hủy: dân chúng vẫn còn tế lễ và huân yên trên các cao đàn.
           5Yôas nói với hàng tư tế: “Tất cả bạc tiền thuế thánh nạp Nhà Yavê, tiền mặt của mỗi người, tiền trị giá tùy theo nhân mạng, tất cả bạc tiền tự ý mỗi người nạp Nhà Yavê, 6các tư tế sẽ lĩnh lấy, mỗi người nơi kẻ mình quen biết, và chính họ sẽ sửa chữa những gì đổ nát trong Đền thờ, bất kỳ chỗ nào gặp thấy có đổ nát”. 7Thế mà đến năm hai mươi ba đời vua Yôas, các tư tế vẫn không sửa chữa những chỗ đổ nát trong Đền thờ. 8Vua Yôas mới triệu tư tế đến mà nói với họ: “Tại sao các ông không lo sửa chữa những chỗ đổ nát trong Đền thờ? Vậy bây giờ các ông đừng lĩnh bạc nơi những kẻ các ông quen biết, nhưng hãy trao lại để chi vào những sự hư hại của Đền thờ”. 9Các tư tế đã ưng thuận thôi nhận bạc tiền của dân, và khỏi phải lo việc sửa chữa những gì hư hại trong Đền thờ.
           10Tư tế Yơhôyađa lấy một cái hòm, khoét một lỗ trên nắp hòm, và đặt bên cạnh tế đàn, bên hữu khi người ta vào Nhà Yavê. Các tư tế giữ thủ hộ bỏ vào hòm ấy tất cả bạc tiền dâng vào Nhà Yavê. 11Khi nào họ thấy trong hòm đã có nhiều bạc, thì viên ký lục của vua và thượng tế lên, và người ta đúc thành từng thoi mà đếm bạc có trong Nhà Yavê. 12Bạc đã được kiểm điểm thì họ trao tay những cán sự, những người hữu trách về Nhà Yavê; và những người này phân phát cho thợ mộc, thợ nề làm việc nơi Nhà Yavê, 13cho thợ xây tường, và thợ đá, và để mua gỗ và đá đẽo, dùng vào việc sửa chữa những gì hư hại nơi Nhà Yavê, tóm lại cho tất cả những khoản chi phí vào việc sửa chữa Đền thờ. 14Song người ta không lấy bạc nạp Nhà Yavê mà làm: chậu bạc, dao, chóe, loa, bất cứ bình vàng hay bình bạc nào cho Nhà Yavê, 15nhưng người ta trao bạc ấy cho những người cán sự và họ đã dùng để sửa chữa Nhà Yavê. 16Những người đã được trao tay bạc tiền để trả cho thợ làm công, người ta đã không đòi phải tính sổ vì họ ở liêm chính. 17Bạc dâng xin lễ đền tội, và bạc dâng xin lễ tạ tội thì không phải nạp vào Nhà Yavê, nó thuộc về hàng tư tế.
           18Bấy giờ Khazael, vua Aram, tiến lên giao chiến với thành Gat và đã chiếm được thành. Rồi Khazael định tiến lên đánh Yêrusalem. 19Yôas vua Yuđa đã lấy tất cả của thánh tổ tiên ông: các vua Yuđa, Yôsaphat, Yôram, Ôkhôzya, đã cúng, và những của thánh ông đã dâng, tất cả vàng tìm được trong kho Nhà Yavê và đền vua, mà gửi đến cho Khazael vua Aram, và ông ấy đã rời Yêrusalem.
           20Còn các việc khác của Yôas, mọi sự ông đã làm, lại đã không chép trong sách Ký sự các vua Yuđa đó sao? 21Bọn thuộc hạ của ông đã dấy lên, âm mưu mà hạ sát Yôas ở Bet-Millô, trong khi ông xuống Silla. 22Yôzabađ con của Shimơat, và Yơhôzabađ con của Shômer, là thuộc hạ của ông đã hạ sát ông và ông đã chết; người ta đã tống táng ông với tổ tiên trong thành Đavit. Và Amasya con ông đã lên làm vua kế vị ông.

Yôakhaz, vua Israel
           13. 1Năm hai mươi ba đời Yôas, con của Ôkhôzya, vua Yuđa, Yôakhaz, con của Yêhu lên làm vua Israel, ở Samari. (Ông trị vì) mười bảy năm. 2Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê, và ông đã đi theo tội của Yơrôbôam con của Nơbat, do đó Yơrôbôam đã làm cho Israel phạm tội. Ông đã không lánh xa được.
           3Nên nộ khí của Yavê đã bốc cháy trên Israel: Người đã phó nộp họ, mọi ngày, trong tay Khazael vua Aram, và tay Ben-Hađađ con của Khazael. 4Nhưng Yôakhaz đã xoa dịu nhan Yavê, và Yavê đã nhậm lời ông, vì Người thấy cảnh áp bức Israel phải chịu, bởi vua Aram đã áp bức họ. 5Yavê đã ban cho Israel một vị cứu tinh. Và họ đã thoát khỏi quyền đô hộ của Aram; con cái Israel lại được an cư trong lều trại của họ như hôm qua hôm kia. 6Song họ đã không lánh xa tội của nhà Yơrôbôam, do đó Yơrôbôam đã làm cho Israel vấp phạm. Người ta đã ở lì trong tội. Và ngay cả nêu thờ vẫn còn dựng đứng ở Samari. 7Về binh đội, người ta chỉ để chừa lại cho Yôakhaz năm mươi kị binh, mười xe trận và một vạn bộ binh; quả vua Aram đã tàn sát họ và nghiền tán nên như bụi người ta chà đạp.
           8Còn các việc khác của Yôakhaz, mọi sự ông làm, lòng dũng cảm của ông, lại đã không được chép trong sách Ký sự các vua Israel đó sao? 9Yôakhaz đã an nghỉ với tổ tiên và người ta đã tống táng ông ở Samari. Yôas con ông đã làm vua kế vị ông.

Yôas, vua Israel 
           10Năm ba mươi bảy đời Yôas vua Yuđa, Yôas con của Yôakhaz lên làm vua Israel ở Samari; (ông đã trị vì) mười sáu năm. 11Ông đã làm sự dữ trước mắt Yavê, và đã không lánh xa tội của Yơrôbôam đã làm cho Israel vấp phạm; trái lại ông đã buông theo tội ấy.
           12Còn các việc khác của Yôas mọi sự ông đã làm, lòng dũng cảm của ông khi giao chiến với Amasya vua Yuđa, lại đã không được chép trong sách Ký sự các vua Israel đó sao? 13Yôas đã yên nghỉ với tổ tiên, và Yơrôbôam đã lên ngự ngai của ông. Yôas đã được tống táng ở Samari với  các vua Israel.

Êlisa chết
           14Êlisa lâm bệnh (bệnh khiến ông phải chết). Và Yôas vua Israel xuống gặp ông mà khóc trên mặt ông và nói: “Ôi, cha ơi, cha ơi, binh xa chiến mã của Israel!” 15Êlisa bảo ông: “Cầm lấy cung tên!” Và ông đã cầm lấy cung tên. 16(Êlisa) lại bảo vua Israel: “Tay hãy kéo cung”. Và tay ông kéo cung. Êlisa đặt tay mình lên tay vua, 17và bảo: “Mở cửa sổ, về hướng Đông”, và vua mở cửa sổ. Êlisa bảo: “Bắn!” và ông bắn. Êlisa nói: “Mũi tên thắng trận của Yavê! Mũi tên thắng trận trên Aram! Ngài sẽ đánh Aram tận tuyệt ở Aphêk”.
           18Ông lại bảo: “Cầm lấy tên!” và vua đã cầm tên, ông bảo vua Israel: “Đập xuống đất!”. Vua đập ba lần rồi ngừng lại. 19Người của Thiên Chúa đã nổi thịnh nộ với vua mà nói: “Đáng lẽ phải đập năm hay sáu lần, và đánh tận tuyệt Aram. Nhưng bây giờ, ngài sẽ chỉ đánh được Aram ba lần”.
           20Êlisa chết và người ta đã chôn cất ông. Hằng năm có những toán quân du kích của Moab xâm nhập vào xứ. 21Xảy ra là có những người đi chôn một người kia, khi thấy một trong những toán quân du kích ấy, thì họ đã vất người (chết) trên mộ của Êlisa và đi mất. Người (chết) vừa đụng phải hài cốt Êlisa thì đã hồi dương và đứng dậy được.

Yôas thắng Aram
           22Khazael, vua Aram áp bức Israel suốt đời Yôakhaz. 23Nhưng Yavê đã khoan hồng chạnh thương họ, và đoái nhìn đến họ, vì Giao ước của Người với Abraham, Ysaac và Yacob, Người đã không nỡ tru diệt họ. Người đã không khử bỏ họ khỏi nhan Người, cho đến thời này. 24Khazael vua Aram chết và Ben-Hađađ con ông lên làm vua kế vị ông.
            25Bấy giờ Yôas con của Yôakhaz đã đến giựt khỏi tay Ben-Hađađ con của Khazael các thành Khazael đã chiếm được của ông Yôakhaz cha ông trong thời chiến tranh. Yôas đã đánh bại (Ben-Hađađ) ba lần và lấy lại được các thành của Israel.