Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Từ Lụt Hồng Thủy tới Apraham

                                      3- TỪ LỤT HỒNG THỦY TỚI ABRAHAM
Noê và các con
        18Các người con của Noê đã ra khỏi tàu là Sem, Kham và Yaphet. Kham là Cha của Canaan. 19Ba người ấy là Con của Noê và dân cư tất cả trần gian đã (phát nguồn) từ họ.
     20Noê là nông dân đã khởi xướng việc trồng nho. 21Ông đã uống rượu nho và đâm say, và đã cởi truồng ra trong lều. 22Kham, cha của Canaan, thấy chỗ kín của cha thì ra ngoài kháo láo với hai anh nó. 23Nhưng Sem và Yaphet cầm lấy áo choàng, và cả hai nâng áo đằng vai họ rồi đi giật lùi mà đến phủ trên chỗ kín của cha họ, mặt quay nghịch lại, và không nhìn thấy chỗ kín của cha họ. 24Khi Noê tỉnh say mà biết được con út của ông  đã làm đối với ông, 25thì ông đã nói: “Canaan thật đồ chúc dữ! nó hãy làm mạt nô suốt đời cho anh em nó”.
     26Rồi ông nói: “Chúc tụng Yavê Thiên chúa của Sem, và Canaan hãy là nô lệ của nó.
     27Xin Thiên Chúa phát gia Yaphet, nó hãy ngụ trong lều trại của Sem và Canaan hãy là nô lệ của nó.
     28Sau Hồng thủy Noê đã sống ba trăm năm mươi năm. 29Tất cả ngày đời của Noê là chín trăm năm mươi năm. Đoạn ông chết.

Các dân tộc
     10. 1Đây là dòng dõi của Noê, Sem, Kham và Yaphet. Đã sinh ra cho họ con cái sau Hồng thủy. 2Con cái của Yaphet: Gomer, Magog, Maday, Môsek, Tiras. 3Con cái của Gomer: Askênaz, Riphat, Togarmah. 4Con cái của Yavan: Elisa, Tarsis, Kittim, Rodanim. 5Phát xuất từ họ, những người đã di thực đến các đảo của các nước. Đó là con cái của Yaphet, trong các miền của họ mỗi người tùy theo tiếng nói, tùy theo thị tộc, trong các nước của họ.
     6Con cái của Kham: Kush, Misraim, Put, Canaan. 7Con cái của Kush: Xêba, Havila, Sabta, Raamah, Sabtơca. Con cái của Raamah: Sêba, Đơđan.
     8Kush đã sinh ra Nemrođ. Ông là người thứ nhất đã nên hùng cường trên đất. 9Ông là tay thiện xạ trước nhan Yavê. Bởi thế ngạn ngữ nói rằng: “Như Nemrođ, tay thiện xạ trước nhan Yavê”. 10Khởi điểm nước ông là Babel, Erek, Akkad, Kalnet, trong đất Sinêar. 11Từ nơi đất ấy, ông xuất chinh chiếm Assur, và xây Ninivê, và các công trường của thành, và Kalah, 12rồi Rêsen giữa Ninivê và Kalah (Đó là một thành lớn).
13Misraim đã sinh ra các dân xứ: Lud, Anam, Lơhab, Naphtuk, 14Patros, Kalukh và Kaptor, tự đó phát xuất ra dân Philitin.
     15Canaan đã sinh ra Siđon là con cái đầu lòng, rồi Khet. 16Dân Yơbusi, Amori, Ghirgasi, 17dân Khiuvi, Arqi, Sini, 18dân Arvađi, Sơmari, Khamati. Rồi các thị tộc Canaan gồm từ Siđôn, mãi thấu Ghêrar, Gaza và mãi thấu Sođôm, Gomora, Admah và Sơboyim cho đến Lêsa. 20Đó là con cái của Kham tùy theo thị tộc và tiếng nói của họ trong các miền các nước của họ.
     21Cả Sem nữa, cũng đã có con cái sinh ra, ông là cha tất cả những con cái của Eber và là anh cả của Yaphet.
     22Con cái của Sem: Elam, Assur, Arpakshad, Lud, Aram. 23Con cái của Aram: Us, Khul, Gheter, Mash.
     24Arpakshad đã sinh ra Selakh. Selakh đã sinh ra Eber. 25Eber có hai người con: tên người thứ nhất là Peleg, vì vào thời ông, đất đã bị phân chia, và tên em là Yoqtan. 26Yoqtan đã sinh ra Almođađ, Seleph, Khaxarmavet, Yarakn, 27Hadoram, Uzal, Điqlah, 28Obal, Abimael, Sêba, 29Ophir, Havila, Yobab. Đó là những con của Yoqtan. 30Nơi ở của họ, từ Mêsa, mãi thấu tới Sphar là vùng núi phía Đông.
        31Đó là con cái của Sem tùy theo thị tộc và tiếng nói của họ, trong các miền các nước của họ. 32Và đó là các thị tộc của con cái Noê, tùy theo dòng dõi của họ, trong các nước của họ. Phát xuất từ họ những dân đã di thực trên đất sau Hồng thủy.

Tháp Babel
     11. 1Khắp nơi trên đất cùng một ngôn ngữ, từng tiếng như nhau. 2Xảy ra là trong khi họ thiên cư bên phương Đông thì họ đã tìm thấy một cánh đồng ở Sinêar ; và họ đã đậu cư ở đó. 3Họ nói với nhau: "Nào! Ta xây thành ta ở, và xây tháp, ngọn sao cho thấu trời! Ta hãy gây danh cho ta! ngõ hầu ta khỏi bị phân tán ra khắp mặt đất". 5Yavê đi xuống để xem thành và cây tháp, con cái loài người đang xây. 6Và Yavê nói: " Này hết thảy chúng là một dân duy nhất, một ngôn ngữ như nhau. Chúng đã bắt đầu làm thế, thì từ nay còn có mưu định nào mà chúng lại không có thể làm nổi. 7Nào! Ta xuống! Ở đó, Ta hãy làm cho ngôn ngữ chúng ra balaba láp, sao cho chúng không hiểu được ngôn ngữ của nhau". 8Và tự đó Yavê đã phân tán họ ra khắp mặt đất. Và họ đã thôi xây thành. 9Bởi thế mà thiên hạ gọi tên thành là Babel vì ở đó Yavê đã làm cho ra ba la ba láp ngôn ngữ của khắp nơi trên đất. Và chính tự đó Yavê đã phân tán họ ra khắp mặt đất.

Các tổ phụ sau lụt Hồng thủy
     10Đây là dòng dõi của Sem: Sem sống được một trăm năm thì đã sinh ra Arpakshad, hai năm sau Hồng thủy. 11Sau khi sinh ra Arpakshad, Sem đã sống năm trăm năm và ông đã sinh con trai con gái.
     12Arpakshad sống được ba mươi lăm năm, thì sinh ra Selakh. 13Sau khi sinh ra Selakh, Arpakshad đã sống bốn trăm lẻ ba năm. Ông đã sinh ra con trai con gái.
     14Selakh sống được ba mươi năm, thì đã sinh ra Eber. 15Sau khi ra Eber, Selakh đã sống bốn trăm lẻ ba năm, Ông đã sinh ra con trai con gái.
     16Eber sống được ba mươi năm thì đã sinh ra Pêleg. 17Sau khi sinh ra Pêleg, Eber đã sống bốn trăm lẻ ba mươi năm, Ông đã sinh con trai con gái.
     18Pêleg sống được ba mươi năm thì đã sinh ra Rơu. 19Sau khi sinh ra Rơu, Pêleg đã sống hai trăm lẻ chín năm. Ông đã sinh con trai con gái.
     20Rơu sống được ba mươi năm thì sinh ra Sơrug. 21Sau khi sinh ra Sơrug, Rơu đã sống hai trăm lẻ bảy. Ông đã sinh ra con trai con gái.
     22Sơrug sống được ba mươi năm thì đã sinh ra Nakhor. 23Sau khi sinh ra Nakhor, Sơrug đã sống hai trăm năm. Ông đã sinh con trai con gái.
     24Nakhor sống được hai mươi chín năm thì đã sinh ra Terakh. 25Sau khi sinh ra Terakh, Nakhor đã sống một trăm mười chín năm. Ông đã sinh con trai con gái.
     26Terakh sống được bảy mươi năm thì đã sinh ra Abram, Nakhor, và Kharan.

Dòng dõi của Têrakh
     27Đây là dòng dõi của Têrakh: Têrakh sinh ra Abram, Nakhor, và Kharan sinh ra Lot. 28Kharan đã chết trước mặt Têrakh, cha mình, ở nơi sinh quán, Ur của dân Kanđê. 29Abram và Nakhor đã cưới vợ: tên người vợ của Abram là Saray, và tên vợ của Nakhor là Milkah,con của Kharan: (Kharan) là cha của Milkah và Yiskah. 30Và Saray là người son sẻ: bà không có con. 31Têrakh đã đem Abram con ông và Lot cháu ông và là con của Kharan, cùng với Saray, con dâu của ông, vợ của Abram, con ông. Ông đã đem họ ra khỏi Ur của dân Kanđê để đến đất Canaan. Họ đến Haran và đậu cư ở đó. 32Ngày đời của Têrakh là hai trăm lẻ năm năm. Đoạn ông chết tại Haran.