Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Từ Cađès đến Moab - tiếp theo (Ds 22,2 - 23,3)

Vua Moab kêu cầu Balaam
                2Balaq, con của Sippor, đã chứng kiến tất cả những điều Israel đã làm cho dân Amori. 3Moab sợ cuống lên trước mặt dân, vì dân đông đảo.
                Và Moab đã phát kinh trước mặt con cái Israel. 4Moab nói với các kỳ mục Mađian: “Bây giời cái lũ (này) sẽ ngoặm nhẵn sạch cả vùng xung quanh chúng ta, như bò ngoặm cỏ xanh ngoài đồng!”
                Balaq con của Sippor là vua Moab thời ấy. 5Ông mới sai sứ đến với Balaam, con của Bơor, ở Pơtor, trên bờ sông cả, trong xứ những người đồng tông với ông, để mời ông rằng: “Này có dân xuất từ Aicập. Chúng đông nghẹt cả xứ và chúng lập cư ngay đằng trước tôi! 6Vậy bây giờ xin thầy đến trù ẻo dân ấy hộ tôi, vì chúng mạnh hơn tôi. Mong rằng nhờ đó tôi có thể đánh bại chúng và đuổi chúng cút khỏi xứ, vì tôi biết: thầy chúc phúc cho ai thì người ấy được phúc, và thầy trù ẻo cho ai thì người ấy phải khốn”.
                7Các kỳ mục Moab và các kỳ mục Mađian lên đường, tay sẵn tiền quẻ; họ đến với Balaam và bạch lại với ông các lời lẽ của Balaq. 8Ong bảo họ: “Các ông nghỉ đêm nay ở đây, và tôi sẽ trả lời chiếu theo điều Yavê đã phán dạy tôi”. Và các tướng lĩnh Moab đã ở lại với Balaam. 9Thiên Chúa đến với Balaam và phán: “Ai vậy, những người ở với ngươi đó?” 10Balaam thưa với Thiên Chúa: “Balaq, con của Sippor, vua Moab đã gửi đến nói với tôi: 11Này dân từ Aicập đông nghẹt cả xứ. Bây giờ xin thầy đến trù ẻo cho chúng hộ tôi. Mong rằng nhờ đó tôi có thể đánh bại chúng và đuổi chúng cút đi”. 12Thiên Chúa đáp Balaam: “Ngươi không được đi với họ, ngươi không được trù ẻo dân ấy, vì nó đã được chúc phúc”. 13Sáng sớm Balaam trỗi dậy và nói với các tướng lĩnh của Balaq: “Các ông hãy trở lại xứ nhà, vì Yavê đã khước từ không cho phép tôi đi với các ông”. 14Các tướng lĩnh Moab trỗi dậy ra về với Balaq và thưa: “Balaam từ chối không đến với chúng tôi”. 
                15Một lần nữa Moab lại sai các tướng lĩnh đi, nhiều hơn và trọng vọng hơn những người trước. 16Họ đến với Balaam và nói: “Balaq, con của Sippor nói thế này: Xin thầy đứng ngại đến với tôi, 17quả tôi muốn trọng đãi thầy vô ngần và mọi điều thầy dạy, tôi sẽ tuân hành; vậy xin thầy đến trù ẻo dân ấy hộ tôi!” 19Balaam đáp lại và nói với những người bầy tôi của Balaq: “Cho dù Balaq có cho tôi đầy nhà ông, những vàng với bạc, tôi cũng không thể trái lệnh Yavê, Thiên Chúa của tôi, mà làm gì dẫu bé dẫu lớn. 19Và bây giờ, xin các ông cũng tạm lưu lại đêm nay, để tôi được biết Yavê lại có phán gì với tôi không!” 20Thiên Chúa đến với Balaam, ban đêm, và phán bảo ông: “Các người ấy đến mời ngươi đi, ngươi cứ dậy đi với chúng, nhưng ngươi sẽ chỉ được làm điều ta bảo ngươi!” 21Sáng sớm Balaam trỗi dậy thắng con lừa cái và đã ra đi với các tướng lĩnh Moab.

Con lừa của Balaam
                22Thiên Chúa bừng bừng nổi giận vì ông ra đi; và Thần sứ Yavê đứng trên đường địch lại ông, trong khi ông cỡi lừa (đi) và có hai gia nhân đi với ông. 23Con lừa cái thấy Thần sứ Yavê đứng trên đường, gươm tuốt cầm tay thì né ra bên đường mà đi xuống đồng. Balaam đánh đập con lừa, cho nó quay lại vào đường.
                24Nhưng Thần sứ Yavê dừng lại nơi khúc đường trũng, giữa những vườn nho, có luỹ rào hai bên. 25Con lừa cái thấy Thần sứ Yavê thì đi sát vào tường và ép chân Balaam và ông lại ra tay đánh đập con lừa.
                26Và Thần sứ Yavê lại đi qua mà đến dừng trong một chỗ hẹp, nơi không còn đường nào tránh được bên phải hay bên trái. 27Con lừa cái thấy Thần sứ Yavê thì phục xuống có Balaam vẫn trên mình nó. Balaam tức giận và đánh đập con lừa.
                28Yavê mới cho lừa mở miệng và nói với Balaam: “Tôi đã làm gì để ông đánh đập tôi nay đã ba lần như thế?” 29Balaam nói với con lừa: “Mày đã chơi đểu với tao! Phải cho tao có thanh kiếm nơi tay, thì tao đã giết mày ngay bây giờ!” 30Con lừa đáp lại Balaam: “Tôi không phải là lừa của ông hay sao? Ông đã cỡi tôi suốt đời ông mãi đến hôm nay? Hỏi tôi đã có thói xử với ông như thế bao giờ chưa?” Ông nói: “không!”
                31Và Yavê mở mắt cho Balaam thấy Thần sứ Yavê đứng trên đường, gươm tuốt cầm tay, và ông quì xuống, sấp mặt bái lạy. 32Thần sứ Yavê phán với ông: “Tại sao ngươi đã đánh đập con lừa của ngươi nay đã ba lần như thế? Này Ta xuất thân địch lại, vì ngươi đâm đầu lên đường trái ý Ta. 33Con lừa đã thấy Ta và đã tránh mặt Ta ba bận. Giả như nó không tránh mặt Ta, thì chính ngươi đã bị Ta giết ngay bây giờ, còn nó sẽ được Ta để cho sống!” 34Balaam thưa với Thần sứ Yavê: “Tôi có tội vì tôi không nhận biết là chính Người đứng đón tôi trên đường, và bây giờ, nếu điều này không đẹp mắt Người, thì tôi xin trở về!” 35Nhưng Thần sứ Yavê bảo Balaam: “Ngươi cứ đi với các người ấy. Nhưng ngươi sẽ chỉ được nói điều Ta bảo ngươi”. và Balaam đã ra đi với các tướng lĩnh Moab.

Balaam và Balaq
                36Balaq nghe tin Balaam đến thì ra nghinh đón ông ở (Ar) Moab ở ranh giới Arnon, bên rìa lĩnh vực. 37Balaq nói với Balaam: “Tôi đã chẳng sai sứ đi mời thầy sao? Tại sao Thầy lại không đến với tôi? Phải chăng tôi không thể trọng đại Thầy cho xứng?” 38Balaam nói với Balaq: “Này tôi đã đến với Ngài! Phải chăng bây giờ tôi có thể nói bất cứ điều gì? Lời lẽ Thiên Chúa đặt vào miệng tôi, đó là điều tôi phải nói!”
                39Balaam đi với Balaq; họ đến Qiriat-Khuxôt. 40Balaq tế sát ngưu dương và gửi (phần) đến cho Balaam và các tướng lĩnh đi với y. 41Sáng ngày, Balaq dẫn Balaam và đem lên Bamôt-Baal, từ nơi đó y có thể thấy được một góc dân.
                23. 1Balaam nói với Balaq: “Xin ngài xây cho tôi ở đây bảy tế đàn và dọn lên cho tôi ở đây bảy (cặp) ngưu dương”. 2Balaq đã làm như Balaam nói; Balaq và Balaam đã thượng hiến ngưu dương trên mỗi tế đàn. 3Balaam nói với Balaq: “Xin ngài lập vị bên hy sinh thượng hiến ngài dâng và để tôi đi (đằng kia). Mong rằng Yavê khấng đến hội ngộ với tôi. Điều gì Ngài cho tôi thấy, tôi sẽ biểu thị cho ngài”. Và ông đã đi đến một đồi trọc.