Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Từ Cađès đến Moab (Ds 20,1 - 22,1)

                                     TỪ CAĐÈS ĐẾN MOAB

Nước Mơribah

                20. 1Con cái Israel, toàn thể cộng đồng đến sa mạc Xin, vào tháng thứ nhất. Dân đã lưu lạc ở Cađès. Và tại đây, Miriam đã chết và đã được chôn cất ở đó.
                2Nước không có cho cộng đồng; và chúng tụ hội với nhau chống lại Môsê và Aharôn. 3Dân đã gây gổ với Môsê, chúng nói rằng: “Mà phải chi chúng tôi tắt thở trước nhan Yavê. 4Tại sao các ông đem đoàn hội của Yavê vào sa mạc này cho chết ở đây, chúng tôi và súc vật của chúng tôi? 5Tại sao các ông đã dẫn chúng tôi lên khỏi Aicập để đem chúng tôi vào nơi độc địa này, một nơi vô phương gieo vãi, không vả, không nho lựu, không nước uống!”
                6Môsê và Aharôn trốn đoàn hội mà vào cửa Trướng Tao phùngvà phục mình sấp mặt xuống. Và vinh quang Yavê đã hiện ra cho họ. 7Yavê phán với Môsê rằng: “8Cầm gậy và hội cộng đồng lại, ngươi và Aharôn anh ngươi; trước mặt chúng, các ngươi sẽ bảo Tảng đá cho nước và từ Tảng đá, ngươi sẽ làm cho nước phun ra; và sẽ cho cộng đồng cùng súc vật của chúng uống nước”.
                9Và Môsê lấy gậy từ trước nhan Yavê như Người đã truyền cho ông. 10Môsê và Aharôn đã hội lại đoàn hội trước Tảng đá. Và ông đã nói với họ: “Hãy nghe đây, hỡi phường loạn tặc: thử hỏi từ Tảng đá này, chúng ta có thế làm nước phun ra cho các ngươi không?” 11Và Môsê đã giơ tay, lấy gậy đập Tảng đá hai lần. Và nước đã phun ra tràn trề cho cộng đồng và súc vật uống.

Môsê và Aharôn bị phạt
                12Yavê phán với Môsê và Aharôn: “Bởi vì các ngươi đã không tin vào Ta để làm Ta được hiển thánh nơi mắt con cái Israel, cho nên các ngươi sẽ không đem đoàn hội này vào đất Ta định ban cho chúng”.
                13Đó là nước Mơribah, nơi con cái Israel gây gổ với Yavê và Người đã nên hiển thánh nơi họ.

Eđom từ chối không cho qua
                14Từ Cađès, Môsê gửi sứ đến với vua Eđom: “Em Israel của ngài xin thưa rằng: ngài biết tất cả những nỗi gian lao chúng tôi đã gặp. 15Cha ông chúng tôi đã xuống Aicập và chúng tôi đã ở Aicập nhiều ngày. Và dân Aicập đã hành hạ chúng tôi và cha ông chúng tôi. 16Và chúng tôi đã kêu lên với Yavê, và Người đã nghe tiếng chúng tôi và đã sai thần sứ đến đem chúng tôi ra khỏi Aicập. Và này chúng tôi đang ở Cađès, thành bên ranh giới lãnh vực của ngài. 17Xin cho phép chúng tôi đi qua đất của ngài. Chúng tôi sẽ không đi qua đồng ruộng hay vườn nho; chúng tôi sẽ không uống nước giếng; chúng tôi sẽ theo đường ngự giá mà đi, không xiên qua phải qua trái cho đến khi đã qua khỏi lĩnh vực của ngài”. 18Những Eđom đáp lại: “Anh không được băng qua chỗ tôi, chẳng vậy, tôi sẽ cầm gươm ra đón anh!” 19Con cái Israel mới nói:
“chúng tôi sẽ lên theo đường cái, nếu chúng tôi có uống nước của ngài, tôi và súc vật của tôi, tôi sẽ trả giá sòng phẳng: chẳng có điều gì khác là ngài cho phép tôi như khách bộ hành ngang qua!” 20Nhưng (Eđom) đáp lại: “Anh không được đi qua!” - Và Eđom đã ra đón đường với dân cả khối và uy lực hùng hậu. 21Eđom đã từ khước không cho Israel đi qua lĩnh vực của mình, và Israel đã bỏ đó rẽ đường khác.

Aharôn chết
                22Con cái Israel, tất cả cộng đồng bỏ Cađès trẩy đi đến Hor-sơn-lĩnh. 23 Yavê phán với Môsê và Aharôn ở Hor-sơn-lĩnh, bên rìa lãnh vực Eđom rằng: “24Aharôn sẽ phải qui hồi tiên tổ, vì nó sẽ không được vào đất Ta định ban cho con cái Israel, vì lẽ các ngươi đã loạn tặc chống lại lịnh Ta nhân vụ Nước ở Mơribah. 25Hãy lấy Aharôn và Êlêazar con nó mà đem lên Hor-sơn-lĩnh. 26Hãy cởi lấy y phục của Aharôn mà mặc cho Êlêazar con nó. Aharôn sẽ qui hồi và chết ở đó”.
                27Môsê đã làm như Yavê đã truyền. Các ông đã lên hỏ-sơn-lĩnh trước mắt toàn thể cộng đồng. 28Môsê đã cởi lấy y phục của Aharôn mà mặc cho Êlêazar, con ông, và Aharôn đã chết ở đó trên đỉnh núi. Đoạn Môsê và Êlêazar xuống núi. 29Toàn thể cộng đồng thấy Aharôn đã tắt thở và tất cả nhà Israel đã khóc Aharôn ba mươi ngày.

Chiếm Khorma
                21. 1Người Canaan – Vua Arad – ở vùng Namsa nghe tin là Israel tiến đến trên đường Atarim. Nó đã giao chiến với Israel và đã bắt tù ít người của Israel. 2Và Israel đã khấn lời khấn này với Yavê: “Nếu người khấng nộp dân ấy trong tay tôi, tôi nguyện thần tru cả các thánh của chúng”. 3Và Yavê đã nhận lời Israel và đã phó nộp dân Canaan. Và Israel đã thần tru chúng và các thành của chúng. Và người ta đã goi tên chỗ ấy là Khorma.

Rắn đồng
                4Họ bỏ Hor-sơn-lĩnh mà trẩy đi theo đường Biển sậy; để vòng quanh Eđom. Dọc đường dân đã thoi thóp hết thở được. 5Và dân đã nói phạm đến Thiên Chúa và Môsê: “tại sao lại đã đem chúng tôi lên khỏi Aicập để chết trong sa mạc, vì không bánh, không nước và cổ họng đã chán ứ cái thứ bánh nhẹ xọp ấy rồi?”
                6Và Yavê đã gửi đến phạt dân những con rắn lửa và rắn đã cắn dân, làm nhiều người trong dân Israel phải chết. 7Dân đến với Môsê và thưa “chúng tôi có tội bởi đã nói phạm đến Yavê và ông. Ông hãy khẩn cầu Yavê xin Người cho rắn rời xa chúng tôi đi”. Môsê đã khẩn cầu cho dân. 8 và Yavê đã phán bảo Môsê: “ngươi hãy làm cho mình một con rắn lửa và đặt nó trên cán cờ; ai bị rắn cắn mà nhìn thấy nó thì sẽ được sống”. 9Và Môsê đã làm con rắn đồng và đặt nó trên cán cờ. Và thực sự nếu rắn cắn nhằm ai và người ấy trông lên rắn đồng, thì người ấy được sống.

Chặng đường tới bên kia Yorđan
                10Con cái Israel trẩy đi và cắm trại ở Ôbôt. 11Rồi họ bỏ Ôbôt trẩy đi cắm trại ở phế tích Abarim trong sa mạc đối chọi với Moab, về phía mặt trời mọc. 12Họ lại bỏ đó, trẩy đi cắm trại ở khe Zaređ. 13Rồi họ lại bỏ đó trẩy đi cắm trại bên kia Arnon ở trong sa mạc, phát nguồn tự lĩnh vực dân Amori, vì Arnon là ranh giới của Moab, giữa Moab và dân Amori. 14Bởi thế trong sách những cuộc chiến của Yavê có nói:
                “Vaheb ở Supha và các khe thác, Arnon,
                15và triền bên các thác, thoai thoải chạy mãi đến vị trí của Ar
                 và ngả mình vào ranh giới Moab”.
                16Từ đó đến Bêer
                Đó là Giếng đã được Yavê phán bảo Môsê: “Hãy thâu họp dân lại và Ta sẽ ban nước cho chúng!” 17Bấy giờ Israel đã hát bài ca này:
                 “Lên đi, hỡi giếng!
                 Hò cho nó lên đi!
                18Giếng đã được các tướng lĩnh đào lên.
                 những bậc vương công trong dân bới tát
                 với phủ việt, với quyền trượng!”
                 Và từ sa mạc đến Mattana. 19Rồi từ Mattana đến Nakhaliel và từ Nakhaliel đến Bamot. 20Và từ Bamot đến thung lũng trong cánh đồng Moab, đỉnh Pisgah ngó về phía hoang địa.       
       
Đánh chiếm vùng bên kia Yorđan
                21Và Israel đã sai sứ đến với Sikhôn, vua Amori, mà rằng:
                “22Xin cho phép tôi đi qua đất của ngài! Chúng tôi sẽ không xiên qua đồng ruộng hay vườn nho; chúng tôi sẽ không uống nước giếng; chúng tôi sẽ theo đường ngự giá mà đi cho đến khi đã qua khỏi lĩnh vực của ngài”.
                23Nhưng Sikhôn đã không cho phép Israel đi qua lĩnh vực của nó. Sikhôn đã thâu họp tất cả dân của nó và ra đón đường Israel tận sa mạc. Nó đã đến Yahaxah và đã giao chiến với Israel. 24Israel đã sẵn lưỡi gươm đánh lại và chiếm đất đai nó, từ Arnon đến Yabboq, đến tận bên con cái Ammôn, vì biên trấn con cái Ammôn mạnh.
                25Israel đã lấy hết các thành ấy và Israel đã lập cư trong các thành của dân Amori, tại Khêsbôn và tất cả các thành phụ thuộc. 26Là vì Khêsbôn là thành của Sikhôn, vua dân Amori, và ông này đã chiến đấu với vua Moab trướng kia, và đã lấy tất cả đất đai của vua Moab mãi đến Arnon. 27Vì thế nên các thi hào đã nói:
                “Hãy đến Khêsbôn,
                 Hãy xây lên, hãy đứng vững,
                 thành của Sikhôn!
                28Vì lửa đã xuất tự Khêsbôn,
                 hoả hào từ đô thị Sikhôn,
                 mà thiêu huỷ Ar Moab,
                 các thành hoàng cao đàn Arnon!
                29Khốn cho ngươi, Moab,
                 vong mạng (đến nơi), dân của Kamoso.
                 Chúng đã bị nộp, nam nhi khi tẩu thoát,
                 nữ nhi trong phận tù đày
                 cho vua Amori tức thị Sikhôn.
                30Nó vong mạng rồi, Khêsbôn,
                 cung tên Ta nã chúng mãi tận Đibôn,
                 Ta đã phá tan cho đến Nophakh
                 giáp cận với Mađaka”.
                31Và Israel đã lập cư trong đất Amori. 32Môsê sai đi thám thính Yazêr; và họ đã chiếm lấy các thành phụ thuộc. (Israel) đã xua đi dân Amori ở đó.
                33Và họ đã quay đi mà lên đường đi Basan, Og, vua Basan ra nghinh chiến cùng với toàn dân ở Eâdrêi. 34Yavê phán với Môsê: “Đừng sợ nó, vì Ta đã phó nộp (nó) trong tay ngươi, nó cùng với toàn dân, toàn xứ của nó; ngươi sẽ xử với nó như đã xử với Sikhôn vua Amori, trấn tại Khêsbôn”. 35Và họ đã đánh bại nó, và con cái nó, cùng toàn dân của nó, đến không còn để lại mống nào sống sót; và họ đã chiếm lấy đất đai.
              22. 1Con cái Israel trẩy đi cắm trại trong Hoang giao Moab, bên kia Yorđan (đối diện với) Yêrikhô.