Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Trung tín nửa vời của các vua Amaxya, Ôzya và Yôtam (2Ks 25,1 - 27,9)

6–TRUNG TÍN NỬA VỜI CỦA CÁC VUA

AMAXYA, ÔZYA VÀ YÔTAM

Triều Amazya
                25. 1Amaxya lên làm vua lúc hai mươi lăm tuổi, và đã trị vì hai mươi chín năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Yơhôađđan, quê ở Yêrusalem. 2Ông đã làm điều ngay chính trước mắt Yavê, nhưng có điều là không được thành tâm. 3Vừa khi vương quyền của ông đã vững, ông đã giết những thuộc hạ của ông, những kẻ đã hạ sát vua cha. 4Nhưng con cái họ, ông không xử tử, vì như đã viết trong lề luật, trong sách Môsê, Yavê đã truyền rằng: Cha sẽ không phải chết vì con, và con sẽ không phải chết vì cha; những mỗi người sẽ chết chỉ phải chết vì chính tội mình.

Chiến tranh chống Eđom
                5Amaxya qui tụ Yuđa lại và lập thành những gia tộc (trao) cho các viên cai ngàn quân, cai trăm quân, trong toàn thể Yuđa và Benyamin; đoạn ông cho lịnh kiểm tra họ từ hai mươi tuổi trở lên. Ông đã tìm thấy ba trăm ngàn tinh binh đầu quân, cầm đồng và lá chắn được. 6Ông thuê nơi Israel một trăm ngàn hùng binh với giá một trăm tạ bạc. 7Một người của Thiên Chúa đến gặp ông – mà rằng: “Tâu đức vua, đừng để quân Israel đi với ngài, vì Yavê không ở với Israel, hết thảy là con cái Ephraim. 8Chúng có đến, thì ngài có thi thố can đảm nơi chiến trường, Thiên Chúa cũng sec cho ngài nhào trước địch thù, vì chỉ nơi Thiên Chúa có sức cứu giúp hay đánh đổ”. 9Amaxya nói với người của Thiên Chúa: “Vậy thì phải tính sao về một trăm tạ bạc ta đã ban cho quân binh Israel”. Người của Thiên Chúa nói: “Yavê có quyền ban cho ngài hơn thế nhiều!” 10Amaxya mới tách quân của ông khỏi quân binh đã từ Ephraim đến để cho họ lui về quê họ; khí nộ họ bừng bừng với Yuđa và họ đã lui về giận ứ gan. 11Amaxya quyết định dẫn quân của ông đi đến thung lũng Muối và đã hạ một vạn người con cái Sêir. 12Con cái Yuđa đã bắt sống một vạn tù binh; họ đã đem chúng lên đầu Tảng đá mà xô nhào chúng từ đầu tảng đá xuống và chúng đã chết giập tất cả. 13Lũ quân Amaxya đã thải hồi không cho đi ra trận với mình, đã xông vào các thành Yuđa, từ Samari đến Bet-Khôrôn, hạ sát ba ngàn người và thu lấy rất nhiều chiến vật.
                14Xảy ra là sau khi Amaxya đánh quân Eđom vềm ông đã đem những thần của con cái Sêir, đặt lên làm thần của mình; ông đã bái lạy trước mặt các thần ấy và huân yên kính chúng. 15Nộ khí Yavê bốc cháy trên Amaxya, và người sai tiên tri đến gặp ông. (Tiên tri) nói với ông: “Tại sao ngươi tìm kiếm những thần của dân ấy, những thần không thể cứu lấy dân của chúng khỏi tay ngươi?” 16Tiên tri vừa nói vơi ông thì ông bảo: “phải chăng ta đặt ngươi làm cố vấn cho vua? thôi ngay đi! Tại sao ngươi muốn ăn đòn?” Tiên tri đã thôi can thiệp và nói: “Tôi biết là Thiên Chúa đã quyết để ngài hư đi,vì ngài đã làm thế, và không chịu nghe lời tôi khuyên nhủ”.

Chiến tranh chống Israel

                17Sau khi đã bàn bạc, Amaxya vua Yuđa sai người đến với Yôas con của Yôakhaz, con của Yêhu, vua Israel, mà rằng: “Nào, ta hãy đấu với nhau một trận!” 18Yôas vua Israel mới sai người đến với Amaxya vua Yuđa mà rằng: “Cà cuộc trên rặng Liban sai sứ đến bá hương  trên rặng Liban, mà rằng: Cho tôi cưới lịnh nữ của ngài cho nam tử của tôi! Nhưng dã thú trên rặng Liban ngang qua đã dày xéo mất cà cuốc! 19Ông nói: “Này ta đã đánh bại Eđom!”Và lòng lâng lâng khiến ông vinh quang. Ông hãy ngồi yên ở nhà đi! Tại sao ông muốn chuốc lấy họa, mà lụy vào thân với cả Yuđa một thể?”.
                20Nhưng Amaxya đã không chịu nghe, vì việc do bởi Thiên Chúa để nộp họ trong tay (địch), vì họ đã tìm kiếm những thần Eđom. 21Yôas vua Israel mới tiến lênvà họ đã đấu với nhau một trận, ông và Amaxya vua Yuđa, ở Bet-Shêmesh, (thành) của Yuđa. 22Yuđa đã thảm bại trước mặt Israel, và đã đào tẩu, ai về lều nấy. 23Còn Amaxya vua Yuđa, con của Yôas, con của Ôkhôzya thì Yôas vua Israel, đã bắt được ở Betshê- mesh và dẫn về Yêrusalem; ôâng đã đập phá tường thành Yêrusalem, từ cổng Ephraim đến cổng góc thành, một khoảng bốn trăm xích. 24Đoạn ông lấy tất cả vàng bạc, tất cả các vật dụng gặp thấy trong nhà của Thiên Chúa – dưới quyền Obeđ-Eđom – và các kho của Đền vua, và một số con tin, rồi ông trở về Samari.

Cuối triều
                25Sau khi Yôas con của Yôakhaz vua Israel chết rồi, Amaxya con của Yôas, vua Yuđa còn sống mười lăm năm.
                26Phần sự nghiệp khác của Amaxya từ đầu chí cuối, lại đã không được chép trong sách các vua Yuđa và Israel đó sao? 27Khởi từ lúc Amaxya đã phản phúc vơi Yavê, thì người ta bày mưu lập kế hại ông ở Yêrusalem. Nên ông đã chạy trốn đến Lakish, nhưng người ta sai đuổi ông đến Lakish, và đã giết ông ở đó. 28Người ta đặt ông trên ngựa chở về, và đã chôn cất ông với tổ tiên trong thành Đavit.

Đầu triều Ôzya
                26. 1Toàn dân Yuđa đã đặt Ôzya mới mười sáu tuổi làm vua kế vị cha là Amaxya. 2Chính ông đã tái thiết Eâlat và đã thu hồi được thành ấy về cho Yuđa, sau khi vua đã nằm xuống tổ tiên. 3Ôzya được mười sáu tuổi khi lên làm vua, và đã trị vì năm mươi hai năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Yơkholyahu, quê ở Yêrusalem. 4Ông đã làm điều ngay chính trước mắt Yavê, mọi sự như Amaxya cha ông đã làm. 5Ông chuyên cần tìm kiếm Thiên Chúa trong những ngày đời Zakarya, người dạy đường kính sợ Thiên Chúa. Và trong những ngày ông tìm kiếm Yavê, thì Thiên Chúa cho ông được thịnh đạt.
              6Ông đã xuất chinh đánh Philitin, phá đổ tường thành của Gat, tường thành của Asđôđ; ông đã xây thành trong (vùng) Asđôđ và (vùng) quân Philitin. 7Thiên Chúa trợ giúp ông đánh quân philitin, quân Á rập ở Gur-Baal, và dân Maôn. 8Dân Maôn đã dâng cống lễ cho Ôzya và danh ông đã lan đến đường vào Aicập, vì ông đã nên hùng cường đến cực điểm.
                9Ôzya xây tháp ở Yêrusalem trên Cổng góc thành, Cổng thung lũng và trên Xó-hẻm; và bố phòng các tháp ấy. 10Ông cũng đã xây tháp trong sa mạc và đào nhiều bể cạn vì có nhiều đàn súc vật ở vùng Ha-Bạn cũng như ở cao nguyên; ông có người cày ruộng, có thợ vườn nho trên núi đồi, trong những vườn trái cây; ông là người hâm mộ canh nông.
                11Ôzya có một đạo binh thiện chiến: đầu quân theo từng toán, quân số do kiểm tra nhờ tay Yơiel viên ký lục, và Maasêyahu, viên thư lại, dưới quyền Khananyahu, một tướng lãnh của vua. 12Tổng số những trưởng tộc của các hùng binh ấy là hai ngàn sáu trăm. 13Dưới quyền họ có một đạo quân gồm có ba trăm lẽ bảy ngàn năm trăm lính thiện chiến, anh dũng để trợ lực vua dẹp giặc. 14Ôzya trang bị cho họ, cho mỗi trận chiến: thuẫn, đòng, cùng mũ chiến, áo giáp, cung nỏ và đá bắn ná. 15Ở Yêrusalem ông cho làm những thứ xảo công do một xảo thủ đã xảo chể ra, để đặt trên tháp, và trên các góc thành mà bắn tên và đá lớn. Danh ông đã đồn xa, vì ông có biệt tài kiếm được trợ giúp đắc lực đến đỗi ông đã nên hùng cường.

Kiêu ngạo và hình phạt

                16Nhưng khi đã nên hùng cường, lòng ông sinh kiêu ngạo đến phải hư đi: ông đã ở thất trung với Yavê Thiên Chúa ông thờ; ông đã giám vào Đền thờ Yavê để huân yên trên hương án. 17Azaryahu vị tư tế cũng vào theo ông cùng với tám mươi tư tế của Yavê, những người cương nghị. 18Họ đứng cản vua Ôzya mà nói với ông: “Ôzya, thượng hương không phải quyền ngài mà là quyền của hàng tư tế, con cái Aharôn, những người đã được hiến thánh để thượng hương. Ra ngay khỏi thánh điện vì ngài đã làm trái; vinh quang do bởi Thiên Chúa không thuộc phần ngài!” 19Ôzya, tay cầm lư hương để thượng hương, mới phẫn nộ; nhưng, ngay khi ông phẫn nộ với các tư tế thì phung hủi đã xuất hiện trên trán ông trước mặt các tư tế, trong Nhà Yavê, ngay bên cạnh hương án. 20Thượng tế Azaryahu và tất cả tư  tế quay lại phía ông, và này ông đã bị phùng hủi trên trán! Họ liền xua ông ra khỏi nơi đó; và cả ông cũng vội vã ra đi, vì Yavê đã đánh phạt ông.
                21Vua Ôzya đã mắc tật phung hủi mãi cho đến chết và ông đã biệt cư trong cung cấm như người phung hủi, vì ông đã bị loại ra khỏi Nhà Yavê. Yôtam con ông là tướng phủ thì cũng làm ngư sử trên dân trong xứ. 22Phần sự nghiệp khác của Ôzya từ đầu chí cuối, chính tiên tri Ysaya, con của Amos đã chép lại. 23Ôzya đã nắm xuống với tổ tiên và người ta đã chôn cất ông với tổ tiên trong nghĩa địa các vua vì người ta nói: Ông đã mắc tật phung. Và Yôtam con ông đã lên làm vua kế vị ông. 

Triều Yôtam
                27. 1Yôtam được hai mươi lăm tuổi khi lên làm vua, và đã trị vì mười sáu năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Yơrushah con của Sađok. 2Ông đã làm điều ngay chính trước mắt Yavê, mọi sự như cha Ôzya cha ông đã làm. Có điều là ông đã không vào Đền thờ của Yavê. Còn dân chúng thì vẫn hư đốn.
                3Chính ông đã xây cửa trên của Nhà Yavê và ông cũng xây cất nhiều trên tường Ophel. 4Ông đã xây nhiều thành trên vùng núi Yuđa; và trong những miền rừng, ông đã xây thành quách và tháp.
                5Ông đã giao chinh với vua con cái Ammon và đã thắng họ. Năm ấy, con cái Ammon đã nộp cho ông một trăm tạ bạc, một vạn kor lúa miến và một vạn kor lúa mạch; con cái Ammon cũng đem lại cho ông từng ấy thứ vào năm thứ hai và thứ ba. 6Yôtam đã nên hùng cường bởi ông đã bước đi vững vàng trước nhan Yavê Thiên Chúa của ông.
                7Còn các việc khác của Yôtam, tất cả những trận chiến và hành động của ông, thì đã được chép trong sách các vua Israel và Yuđa. 8Ông được hai mươi lăm tuổi khi lên làm vua và đã trị vì mười sáu năm ở Yêrusalem. 9Yôtam đã nằm xuống với tổ tiên và người ta đã chôn cất ông trong thành Đavit. Akhaz con ông đã lên làm vua kế vị ông.