Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Tờ cam đoan (Nê 10,1 - 13,31)

Tờ cam đoan
                10. 1Nhân vì các lẽ ấy, chúng tôi quyết định làm tờ cam đoan. Trong văn kiện niêm ấn (có tên) hàng lãnh đạo, các Lêvit, các tư tế của chúng tôi.
               2Trong những văn kiện niêm ấn (có tên): Nêhêmya, quan trấn con của Khakalyah và Xiđqiyah,
             3Sơrayah, Azaryah, Yirmyah, 4Pashơkhur, Amaryah, Malkiyah, 5Khattush, Shơbanyah, Malluk, 6Kharim, Mơrêmôt, Ôbađyah, 7Đaniyel, Ginnơtôn, Baruk, 8Mơshullam, Abiyah, Miyamin, 9Maazyah, Bilgai, Shơmayah. Các người này là tư tế.
               10Và các Lêvit: Yôsua, con của Azanyah, Binnui thuộc hàng con cái Khênađađ, Qađmiel. 11Và anh em của họ: Shơkanyah, Hôđavyah, Qơlita, Pơlayah, Khanan, 12Mika, Rơkhob, Khashabyah, 13Zakkur, Shêrêbyah, Shơbanyah, 14Hôđiyah, bani, Bơninu.
               15Hàng lãnh đạo của dân: Parơosh, Pakhat-Môab, Êlam, Zattu, Bani, 16Buni, Azgađ, Bêbai, 17Ađôniyah, Bigvai, Ađin, 18Ater, Hizqiyah, Azzur, 19Hôđiyah, Khashum, Bêxai, 20Khariph, Anatôt, Nôbai, 21Magpiash, Mơshullam, Khêzir, 22Mơshêzabel, Sađok, Yađua, 23Pơlatyah, Khanan, Anayah, 24Hôshêa, Khananyah, Khashshub, 25Hallôkhesh, Pilkha, Shôbeq, 26Rơkhum, Khashabnah, Maasêyah, 27Akhiyah, Khanan, Anan, 28Malluk, Kharim, Baanah.
                29Các người khác trong dân còn lại, các tư tế, Lêvit, giữ cửa, ca sĩ, các người hiến thân, và tất cả những ai đã li khai với các dân các xứ, để theo luật của Thiên Chúa, vợ và con trai con gái họ, tất cả những kẻ đã khôn lớn, 30hiệp với anh em họ, hàng quý tộc, và cam kết thề nguyện đi theo Luật của Thiên Chúa, (Luật) ban xuống nhờ tay Môsê, người tôi tớ của Thiên Chúa, và nắm giữ thi hành tất cả các lịnh truyền của Yavê Chúa chúng ta, và các phán quyết và luật điều của Người :
                31Là chúng tôi sẽ không gả con gái chúng tôi cho các dân trong xứ và không còn cưới con gái của họ cho con trai chúng tôi.
                32Các dân trong xứ có đem đến hàng hoá và các thứ ngũ cốc để bán ngày Hưu lễ, chúng tôi sẽ không mua gì của họ, ngày Hưu lễ hay ngày tháng nào.
              Chúng tôi sẽ bỏ (hoa lợi) năm thứ bảy và mọi thứ nợ nần.
             33Chúng tôi tự buộc mình làm như lịnh truyền: là dâng một phần ba seqel bạc mỗi năm để dùng vào việc phụng sự nhà của Thiên Chúa chúng tôi, 34để cung cấp bánh trưng hiến, lễ vật thường xuyên, thượng hiến thường xuyên (các lễ tế) các ngày Hưu lễ, ngày sóc, và các lễ bái, các tế tự, các hy sinh tạ tội để xá tội cho Israel, và mọi việc nơi Nhà của Thiên Chúa chúng tôi.
               35Chúng tôi đã bắt thăm - các tư tế, Lêvit, và dân chúng – về việc cung cấp củi nộp cho Nhà Thiên Chúa của chúng tôi, theo các gia tộc của chúng tôi, vào các thời nhất định hàng năm, để đốt trên tế đàn của Yavê Thiên Chúa của chúng tôi, như đã viết trong Lề luật.
                36Là hằng năm đem dâng vào Nhà Yavê của đầu mùa đồng ruộng chúng tôi, của đầu mùa trái trăng các loại cây, cũng như con đầu lòng trong hàng con cái chúng tôi và thú vật của chúng tôi như đã viết trong lề luật: 37Con đầu lòng bò vật chiên dê của chúng tôi - đến Nhà của Thiên Chúa chúng tôi, cho các tư tế phụng sự trong Nhà Thiên Chúa của chúng tôi. 38Và phần tinh hoa về bột bánh, về tài liễm, về trái trăng các thứ cây, rượu mới, dầu tươi, chúng tôi sẽ đem dâng cho các tư tế nơi các phòng của Nhà thiên Chúa chúng tôi, và thập phân lợi tức đồng ruộng của chúng tôi cho các Lêvit; chính họ, các Lêvit sẽ lo thu thuế thập phân trong mọi thành nơi chúng tôi canh tác. 39Một vị tư tế, trong con cái Aharôn sẽ đi với các Lêvit, khi các Lêvit thu thuế thập phân và các Lêvit sẽ tiến dâng thập phân của thập phân vào Nhà của Thiên Chúa chúng tôi, nơi các phòng của Nhà kho; 40vì chính nơi các phòng ấy, con cái Israel, con cái Lêvi sẽ đem dâng tài liễm về lúa mì, rượu dầu; ở đó cũng có các đồ đoàn của thánh điện và các tư tế đang chấp sự, các người giữ cửa và ca sĩ.
                Chúng tôi sẽ không bỏ bê Nhà của Thiên Chúa chúng tôi.

Dân cư Yêrusalem
               11. 1Trú ngụ tại Yêrusalem có hàng lãnh đạo dân. Còn các người khác trong dân thì bắt thăm, để cứ mười người thì đem một về ở thành thánh Yêrusalem, chí người khác thì cứ lưu lại trong các thành. 2Và dân cầu phúc cho tất cả những người tình nguyện đến lập cư ở Yêrusalem.
                3Đây là những đầu mục địa hạt đã lập cư ở Yêrusalem - hay trong các thành Yuđa, họ ở mỗi người nơi đại sở mình trong các thành của họ, dù là người Israel hay tư tế Lêvit, các người hiến thân, và con cái của những người nô lệ của Salômon.
                4Tại Yêrusalem đã lập cư: con cái Yuđa và con cái Benyamin:
                Thuộc con cái Yuđa: Atayah, con của Uzziyah, con của Zakaryah, con của Amaryah, con của Shơphatyah, con của Mahalalel, con của Phares. 5Maasêyah, con của Baruk, con của Kol-Khozeh, con của Khazayah, con của Ađayah, con của Yôyarib, con của Zakaryah thuộc họ Shêlani. 6Tất cả con cái Phares lập cư ở Yêrusalem là bốn trăm sáu mươi tám đinh tráng.
7Đây là con cái Benyamin: Sallu, con của Mơshullam, con của Yôeđ, con của Pơđayah, con của Qôlayah, con của Maasêyah, con của Itiel, con của Yơshayah, 8và anh em ông, những người kiện tráng: chí trăm hai mươi tám (người).               
               9Yôel con của Zikri làm ủy viên cai họ và Yuđa con của Hassê-nuah làm phó cai thành.
               10Thuộc hàng tư tế: Yơđayah, 11con của Mơshullam, con của Sađok, con của Mơrayôt, con của Akhitub, thủ lĩnh Nhà của Thiên Chúa, 12và các anh em ông, những người làm công tác nơi Đền thờ: tám trăm hai mươi hai người. Và Ađyah, con của Yơrôkham, con của Pơlalyah, con của Amxi, con của Zakaryah, con của Pashkhur, con của Malkiyah, 13và anh em ông, những tộc trưởng: hai trăm bốn mươi hai người. và Amasai con của Azarel, con trai Akhzai, con của Mơshillêmôt, con của Immer, 14và anh em ông, những đinh tráng, một trăm hai mươi tám (người);
              Và Zabđiel, con của Haggơđôi, làm ủy viên cai họ.
             15Thuộc hàng Lêvit: Shơmayah, con của Khashshub, con của Azriqam, con của Khashabyah, con của Bunni; 16trong hàng đầu mục của Lêvit, Shabơtai, và Yôzabađ lo về ngoại vụ. 17Mattanyah, con của mika, con của Zabđi, con của Asaph, người xướng đầu hết ca vịnh khi cầu kinh; Baqbuqyah là phó trong hàng anh em, và Ôbađya con của Shammua, con của Galal, con của Yơđtun. 18Tất cả các Lêvit trong thành thánh là hai trăm tám mươi bốn (người).
             19Và những người giữ cửa: Aqqub, talmôn, và anh em họ, những người giữ cửa: một trăm bảy mươi hai (người).
              20Những người Israel (cùng) tư tế (và) Lêvit khác thì ở trong tất cả các thành Yuđa, mỗi người nơi cơ nghiệp mình...

Phụ chú bổ túc
               21Các người hiến thân cư trú ở Ôphel; Xikha và Ghishpa cai các người hiến thân. 22Uỷ viên cai các Lêvit ở Yêrusalem là Uzzi, con của Bani, con của Khashabyah, con của Mattanyah, con của Mika, thuộc hàng con cái Asaph, những người hát xướng theo phụng tại Nhà của Thiên Chúa; 23vì đã có linh vua về họ và một luật về các ca sĩ, quy định ngày nào việc ấy. 24Pơtakhyah, con của Mơshêzabel thuộc hàng con cái Zêrakh, con của Yuđa, khâm sai của vua lo mọi việc dân.
                25... và trong các thôn trong nơi đồng ruộng của họ.
                Có những người thuộc con cái Yuđa cư trú ở Qiriat – ha - Arba và các thành thuộc: ở Đibôn và các thành phụ thuộc, ở Yơqabxơel và các thôn trang của nó, 26ở Yêshua, ở Môlađah, 27ở Bet – Pêlet, ở Khaxar Shual, ở Bơer-Sêba và các thành phụ thuộc, 28ở Xiqlag, ở Mơkonah và các thành phụ thuộc, 29ở En-Rimmôn, ở Xôrơah, ở Yarmut, 30Zanôakh, Ađullam, và các thôn trang của chúng, Lakish và đồng ruộng xung quanh, Azêqa và các thành phụ thuộc. Họ đã định cư từ Bơer-Sêba đến thung lũng Hinnom.
                31Có những người thuộc Benyamin (cư trú) ở Ghêba, Mikmas, Ayyah, Bêthel và các thành phụ thuộc, 32Anatôt, Nob, Ananyah, 33Khaxor, Ramah, Ghittaim, 34Khađiđ, xơbôim, Nơballat, 35Lôđ, Ônô, thung lũng Thợ mộc.
                36Trong hàng Lêvit, có những ban ở Yuđa (đã qua) ở Benyamin.

Tư tế và Lêvit trở về dưới thời Zôrôbabel và Yôsua
                12. 1Đây là những tư tế và Lêvit hồi hương với Zôrobabel, con của Shơaltiel và Yôsua: Sơrayah, Yirmyah, Ezra, 2Amaryah, Malluk, Khattush, 3Shơkanyah, Rơkhum, Mơrêmôt, 4Iđđô, Ginnơtôn, Abiyah, 5Miyyamin, Maađyah, Bilgah, 6Shơmayah, Yôyarib, Yơđayah, 7Sallu, Amoq, Khilqiyah, Yôđayah. Đó là đầu mục của các tư tế và của anh em họ vào thời Yôsua.
                8Và các Lêvit: Yôsua, Binnui, Qađmiel, Shêrêbyah, Yuđa, Mat-tanyah, người coi việc hát xướng cùng với anh em ông. 9Baqbuqyah, Unniy (và) anh em họ đứng song song với họ, tuỳ theo phận vụ.
                10Yôsua sinh Yôyaqim; Yôyaqim sinh Êlyashib; Êlyashib sinh Yôyađa; 11Yôyađa sinh Yôkhanan;Yôkhanan sinh Yađđua.

Tư tế và Lêvit thời thượng tế Yôyaqim
                12Thời Yôyaqim, những trưởng tộc tư tế là: Mơrayah cho (họ) Sơrayah; Khananyah cho (họ) Yirmyah; 13Mơshullam cho (họ) Ezra; Yôkhanan cho (họ) Amarynh; 14Yônatan cho (họ) Malluk... Yôseph cho (họ) Shơbanyah; 15Ađna cho (họ) Kharim; Khelqai cho (họ) Mơrêmôt; 16Zakaryah cho (họ) Iđđô; Mơshullam cho (họ) Ginnơtôn; 17Zôkri cho (họ) Abiyah; ...cho (họ) Minyamin; Piltai cho (họ) maađyah; 18Shammua cho (họ) Bilgah; Yônatan cho (họ) Shơmayah; 19Matnai cho (họ) Yôyarib; Uzzi cho (họ) Yơđayah; 20Qallai cho (họ) Salu; Êber cho (họ) Amôq; 21Khashabyah cho (họ) Khilqiyah; Nơtanơel cho (họ) Yơđayah.
               22Vào các thời Êlyashib, Yôyađa, Yôkhanan, Yađđia – các trưởng tộc tư tế được ghi tên cho đến triều Đarius, người Batư.
               23Con cái Lêvi :
               Những trưởng tộc đã được ghi sổ trong sách Ký sự cho đến thời Yôkhanan con của Êlyyashib.
                  24Đầu mục các Lêvit: Khashabyah, Shêrêbyah, Yôsua, Binnui, Qađmiel và các anh em họ, đứng song song với họ để khen ngợi cảm tạ (Yavê), theo lịnh truyền của Đavit, người của Thiên Chúa, ban (nào) theo ban (ấy): 25Mattanyah, Baqbuqyah và Ôbađyah. còn Mơshullam, Talmôn, Aqqub, là những kẻ giữ cửa, thì canh các kho gần bên các cửa.
               26Các người này sống thời Yôyaqim con của Yôsua, con của Yôxađaq; và vào thời Nêhêmya tổng trấn và Ezra tư tế ký lục.

Khánh thành tường thành Yêrusalem
               27Vào dịp khánh thành Tường Yêrusalem, người ta tìm các Lêvit từ hết các nơi họ ở, để mời họ về Yêrusalem để làm lễ khánh thành trong ca ngợi, tấu nhạc với chũm choẹ, với tiếng sắt tiếng cầm. 28Con cái Lêvi làm ca sĩ thì tụ họp lại vùng xung quanh Yêrusalem và từ các thôn trang Nơtôphah, 29từ Bet-ha-Gilgal, cánh đồng Ghêba, Azmavet; và các ca sỹ đã lập thôn trang xung quanh Yêrusalem. 30Các tư tế và Lêvit đã thanh tẩy mình và thanh tẩy dân, các cổng và tường thành.
              31Tôi bảo hàng quan viên Yuđa lên trên tường thành và tôi đã đặt làm hai đoàn kiệu: một đoàn đi về bên tay phải, trên tường thành, hướng về Cổng Rác. 32đi sau họ có Hôshayah và một nửa các quan viên Yuđa, 33và Azaryah, Ezra, Mơshullam, 34Yuđa, Benyamin, Shơmayah, Yirmyah, 35thuộc hàng tư tế và cầm loa – rồi Zakaryah, con của Yônatan, chon của Shơmayah, con của Mattanyah, con của Mikayah, con của Zakkur, con của Asaph, 36và các anh em ông: Shơmayah, Azarel, Milakai, Gilalai, Maai, Nơtanơel, Yuđa, khanani, với những nhạc khí của Đa vít, người của Thiên Chúa, và Ezra viên ký lục đi trước họ. 37(Đến) Cổng Giếng họ tiến lên thẳng trước mặt, trên những tầng cấp thành Đavit, (qua) bấc thang gần tường thành, phía bên trên đền của Đavit và đến Cổng Nước về phía Đông.
                38Đoàn kiệu thứ hai đi về phía tay trái: có tôi đi theo sau với một nửa các quan viên của dân, trên tường thành, bên trái Tháp Lò và cho đến Tường Rộng, 39đền cổng Ephraim, Cổng Yơshanah, Cổng Cá, Tháp Khananel, Tháp Trăm cho đến Cổng Cừu. Người ta dừng lại ở Cổng Lao xá.
              40Cả hai đoàn kiệu dừng lại ở Nhà Thiên Chúa. Cùng với tôi có một nửa hàng chức trách... 41và các tư tế: Êlyaqim, Maasêyah, Minyamin, Mikayah, Êlyôêmai, Zakaryah, khananyah, (họ đều cầm) loa, 42và Maasêyah, Shơmayah, Êlêazar, Uzzi, Yônatan, Moalkiyah, Êlam và Azer; các ca sĩ lên tiếng hát, có Yizrakhyah điều khiển. 43Và ngày ấy họ đã tế những lễ vật lớn, và họ mừng vui vì Thiên Chúa đã ban cho họ được vui mừng, một sự vui mừng lớn lao; cả đàn ba và trẻ con cũng vui mừng, và sự vui mừng của Yêrusalem đã vang đồn xa.

Một thời lý tưởng
                44Thuở ấy, đã có những người được bổ nhiệm trông coi những phòng dùng làm kho chứa giáo liễm, của tiên thường, và thuế thập phân, để thu nạp vào đó những phần do đồng ruộng của các thành dành cho tư tế và Lêvit như luật đạ quy định vì Yuđa đặt niềm vui của họ nơi các tư tế và Lêvit tại vị. 45Các vị này chăm lo việc thờ Thiên Chúa của họ và việc thanh tẩy - các ca sĩ và giữ cửa (cũng làm) theo lịnh Đavit và Salômon con ông đã ra. 46Quả xưa kia, vào thời Đavit, Asaph đã làm đầu các ca sĩ, và đã có việc xướng hát lời ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa. 47Toàn thể Israel, thời Zôrôbabel và thời Nêhêmya đã dâng phần cho các ca sĩ và giữ cửa, đủ nhu cầu hằng ngày, và phần của thánh cho các Lêvit, và các Lêvit dâng phần của thánh cho con cái Aharôn.
              13. 1Thuở ấy, người ta đọc sách Môsê cho dân nghe. Trong đó thấy có chép rằng: Người Ammon và người Moab sẽ không được nhập đại hội của Thiên Chúa bao giờ 2vì chúng đã không đem bánh đem nước ra đón con cái Israel; và nó đã thuê Balaam để rủa độc (Israel), nhưng Thiên Chúa của chúng ta đã đội lời rủa độc hoá ra chúc lành. 3Khi họ nghe Luật rồi, họ bài trừ tất cả những gì là ngoại bang ra khỏi Israel.

Sứ vụ thứ hai của Nêhêmya
               4Trước đó, Êlyashib vị tư tế được đặt cai các nhà phòng nơi Nhà Thiên Chúa của chúng ta, ông là bà con gần với Tôbiyah, 5nên đã dọn cho y một phòng lớn, nơi trước kia người ta trữ đồ cúng, hương, đồ đoàn, thuế thập phân về lúa, rượu và dầu, những điều quy định dành cho Lêvit, cá sĩ, giữ cửa; và giáo liễm dành cho các tư tế. 6Mọi sự ấy (đã xảy ra) trong khi tôi không có ở Yêrusalem, vì năm ba mươi hai, đời Artaxerxes vua Babilon, tôi phải về kinh chầu vua. Sau một thời gian, tôi đã được phép vua, 7mà trở lại Yêrusalem, Tôi đã hay điều xấu xa Êlyashib đã làm vì Tôbiyah, (tức là) đã dọn một phòng cho y ngay nơi tiền đình Nhà của Thiên Chúa. 8Tôi lấy làm trái mắt và tôi đã lia ra khỏi phòng tất cả đồ đạc của nhà Tôbiyah. 9Tôi bảo người ta đem thánh tẩy các phòng, rồi tôi truyền đem về lại đó các đồ đoàn của Nhà Thiên Chúa, đồ cúng và hương.
               10Tôi đã được biết là người ta đã không nộp phần dành cho các Lêvit, và các Lêvít và ca sũ đảm đang công việc đã trốn đi, ai về ruộng nấy. 11Tôi đã hạch tội hàng chức trách và nói: “Tại sao nhà của Thiên Chúa lại bị bỏ bê?” Và tôi đã thâu họp lại (các Lêvít) và đặt họ vào địa vị của họ. 12Toàn thể Yuđa đã đem nộp thuế thập phân về lúa, rượu, dầu vào các kho lẫm. 13Tôi truyền cho tư tế Shêlêmyah, Sađok viên ký lục, và Pơđayah thuộc hàng Lêvit coi các kho lẫm; và để giúp tay họ vì có các Khanan, con của Zukhur, con của Mattanyah, vì họ có tiếng là thanh liêm; việc của họ là lo phân phát cho anh em họ. 14Vì sự này, xin nhớ đến tôi, lạy Thiên Chúa của tôi, xin đừng xóa bỏ các việc đức nghĩa tôi đã làm vì Nhà của Thiên Chúa tôi thờ và các giới điều của Người.
                15Thời ấy, tôi thấy ở Yuđa có những người đạp bồn nho ngày Hưu lễ, đi lấy những dãy lúa và chở trên mình lừa, và cả rượu, nho, và đủ thứ gồng gánh và đem vào Yêrusalem ngày Hưu lễ: và tôi đã cảnh cáo họ không được bán hàng. 16Và ngay ở Yêrusalem, có những người Tyrô cư trú ở đó thường đem lại cá và mọi thứ hàng hóa mà bán cho con cái Yuđa ngày Hưu lễ. 17Tôi đã hạch tội hàng thân hào Yuđa, và tôi bảo họ: “Làm sao lại có điều xấu xa các ông làm đó, mà vi phạm ngày Hưu lễ? 18Há tổ tiên các ông lại không làm thế đó? và Thiên Chúa của chúng ta đã giáng xuống trên chúng ta tất cả các họa này, và trên thành này. Và các ông, các ông lại gia tăng thánh nộ trên Israel, là đi vi phạm Hưu lễ!” 19Khi bóng đã ngả trên các cổng Yêrusalem, trước Hưu lễ, tôi bảo người ta phải đóng cánh cổng lại và không được mở cho đến sau Hưu lễ. Và tôi đặt ít đinh tráng của tôi bên các cổng để không cho người ta gồng gánh vào, trong ngày Hưu lễ. 20Và một vài lần những thương gia và quân buôn bán đủ thứ hoá vật ngủ đêm bên ngoài Yêrusalem. 21Nên tôi đã cảnh cáo họ và bảo họ: “Tại sao các người ngủ đêm trước tường thành? Các người còn tái phạm, thì ta sẽ tra tay trên các ngươi!” Từ ngày ấy, họ đã không đến ngày Hưu lễ nữa. 22Và tôi đã bảo các Lêvit phải thanh tẩy mình và đi canh cổng, để thánh hóa ngày Hưu lễ. Cả vì điều này nữa, lạy Thiên Chúa tôi thờ, xin nhớ đến tôi, xin thương xót tôi chiếu theo nhân nghĩa bao la của Người!
                23Cũng vào thời ấy, tôi thấycó những người Do thái đã cưới vợ là người Asđôđ, Ammon, Moab, 24và các con cái của họ quá nửa chỉ biết nói tiếng Asđôđ, hay tiếng dân nọ dân kia, mà lại không biết nói tiếng Dothái.
              25Tôi hạch tội họ và chúc dữ cho họ; tôi đánh đòn ít người trong họ, giựt tóc họ, và nhân danh Thiên Chúa cảnh cáo ho: “Các ông sẽ không còn gả con gái các ông cho con trai chúng, hay cưới con gái chúng cho con trai các ông, và cho chính các ông. 26Há không phải vì thế mà Slômon vua Israel đã mắc tội sao? Trong lắm dân, không có ai sánh được với ông; ông lại được Thiên Chúa của ông yêu mến và Thiên Chúa cho ông làm vua trên toàn thể Israel; thế mà những người vợ ngoại đã dụ ông phạm tôi được! 27Phải chăng, người ta phải nghe biết là tất cả các ông nữa cũng làm sự dữ lớn lao này là đã bội phản với Thiên Chúa của chúng ta mà đi cưới vợ ngoại?”
                28Một người con của Yôyađa, con của thượng tế Êlyashib, là rể của Samballat tên Khơrôni. Tôi đã đuổi hắn xa tôi. 29Xin nhớ đến họ, lạy Thiên Chúa của tôi, vì những hoen ố họ đã làm cho chức tư tế và giao ước với hàng tư tế và Lêvit.
               30Tôi khử trừ khỏi giữa bất cứ những gì là dị chủng, và thiết lập giới điều cho tư tế và Lêvit, mỗi người trong công vụ của mình, 31cũng như về việc cung cấp củi vào các thời nhất định, và về của đầu mùa.
              Xin nhớ đến tôi, lạy Thiên Chúa tôi thờ, cho tôi được phúc.