Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Tình trạng mới (Ds 27,12 - 30,1)

Yôshua làm đầu cộng đồng
                12Yavê phán với Môsê rằng: “Ngươi hãy lên ngọn núi này của dãy Abarim và hãy nhìn xem đất Ta đã ban cho con cái Israel. 13Khi ngươi đã nhìn thấy rồi, ngươi sẽ phải qui hồi tiên tổ, cả ngươi nữa, cũng như Aharôn anh ngươi đã qui hồi, 14là vì trong vụ cộng đồng gây gổ, các ngươi đã ngỗ nghịch chống lại lịnh Ta sa mạc Xin, lịnh phải làm Ta Hiển thánh trước mắt chúng (là làm ra cho có) nước”. (Đó là nước tại Mơribah ở Cađès, trong sa mạc Xin).
                15Môsê thưa với Yavê rằng: « 16Xin Yavê, Thiên Chúa cai các thần khí nơi mọi xác phàm, xin người đặt ai trên cộng đồng, 17để ra trước chúng và vào trước chúng, để đem chúng ra và đem chúng vào(, hầu cộng đồng của Yavê khỏi như (đàn) chiên không người chăn dắt ». 18Yavê phán với Môsê: “Hãy lấy Yôshua, con của Nun, người được có thần khí ở nơi mình, và ngươi sẽ ấn tay trên nó. 19Và ngươi sẽ đặt nó đứng trước mặt Elêazar, vị tư tế, và trước mặt toàn thể cộng đồng, ngươi sẽ truyền lịnh cho nó trước mắt chúng, 20ngươi sẽ san cho nó một phần uy lẫm của ngươi, ngõ hầu toàn thể cộng đồng, con cái Israel vâng lời nó. 21 trước mặt Elêazar, vị tư tế, nó sẽ đứng và (Elêazar)sẽ xin cho nó phán quyết của Urim trước nhan Yavê. Theo lịnh của (Elêazar) chúng sẽ ra, theo lịnh của (Elêazar) chúng sẽ vào, nó và toàn thể con cái Israel với nó, tất cả cộng đồng”.
                22Môsê đã làm như Yavê đã truyền cho ông: Ông đã dẫn Yôshua và đã cho đứng trước mặt Elêazar, vị tư tế, và trước mặt toàn thể cộng đồng. 23Ông đã ấn tay trên Yôshua và truyền lịnh cho như Yavê đã phán, nhờ tay Môsê.

Chỉ thị về các lễ vật
                28. 1Yavê phán với Môsê rằng: “2Hãy truyền cho con cái Israel; ngươi sẽ nói với chúng:
                “Lễ vật lương thực của ngươi dâng cha Ta, là hoả tế cho Ta, như hình hương giải hờn cho Ta, các ngươi sẽ chu đáo mà tiến dâng cho Ta đúng thời đúng buổi.
                “3Ngươi sẽ bảo chúng: Này là hoả tế các ngươi sẽ tiến dâng Yavê:

a)Lễ tế hằng ngày
                “Chiên một năm, hoàn hảo: hai con mỗi ngày, làm thượng hiến thường xuyên. 4Ngươi sẽ tế con chiên thứ nhất ban sáng; còn con chiên thứ hai, ngươi sẽ tế giữa hai chiều, 5với một phần mười Epha bột tinh lúa miến pha một phần tư hin dầu ôliu giã cối. 6Thượng hiến thường xuyên đã được tế ở núi Sinai, làm hinh hương giải hờn, hoả tế dâng kính Yavê. 7Quán tế kèm theo là một phần tư hin cho chiên thứ nhất. Chính trong thánh điện, người ta sẽ đổ quán tế rượu nồng dâng Yavê. 8Và chiên thứ hai, ngươi sẽ tế vào giữa hai chiều. Ngươi sẽ tế cùng với cúng lễ như ban sáng và quán tế kèm theo nó, làm hoả tế hinh hương giải hờn dâng kính Yavê.

b) Ngày hưu lễ
                “9Ngày hưu lễ: hai chiên một năm, hoàn hảo, hai phần mười (Epha) bột tinh lúa miến làm cúng lễ pha với dầu, kèm theo có quán tế. 10Đó là thượng hiến của hưu lễ, mỗi hưu lễ, không kể thượng hiến thường xuyên cùng quán tế kèm theo nó.

c) Ngày sóc
                “11Vào các ngày sóc của các ngươi, các người sẽ tiến dâng thượng hiến cho Yavê: hai bò tơ, một cừu đực, bảy chiên một năm và hoàn hảo; 12ba phần mười (Epha) bột tinh lúa miến làm cúng lễ, pha với dầu, cho mỗi bò tơ; hai phần mười (Epha) bột tinh lúa miến làm cúng lễ, pha với dầu, cho con cừu đực độc nhất. 13Mỗi lần, một phần mười bột tinh lúa miến làm cúng lễ, pha với dầu, cho mỗi con chiên làm thượng hiến hinh hương giải hờn, hoả tế dâng kính Yavê. 14Và quán tế kèm theo các hy sinh ấy: thì cứ một nửa hin rượu cho một bò tơ, một phần ba hin cho cừu đực, và một phần tư hin cho một con chiên. Đó là thượng hiến dàng tháng, mỗi tháng, các tháng trong năm. 15Không kể thượng hiến thường xuyên: thêm một con dê đực làm lễ tạ tội dâng Yavê; nó sẽ được tế cùng với quán tế kèm theo.

d) Lễ bánh không men
                “16Tháng thứ nhất ngày mười bốn tháng ấy: là Lễ Vượt qua kính Yavê. 17Ngày mười lăm tháng ấy, sẽ là Ngày đại lễ, suốt bảy ngày, người ta sẽ ăn bánh không men. 18Ngày thứ nhất, thánh triệu: việc vàn vô dịch các ngươi sẽ không làm. 19Các ngươi sẽ tiến dâng hoả tế như thượng hiến cho Yavê: hai bò tơ, một cừu đực và bảy chiên một năm: chúng sẽ phải hoàn hảo đối với các ngươi. 20Cúng lễ kèm theo chúng sẽ là tinh bột lúa miến pha dầu: các ngươi sẽ tế ba phần mười (Epha) với mỗi bò tơ, và hai phần mười (Epha) với mỗi cừu đực. 21Ngươi sẽ tế mỗi lần một phần mười (Epha) với mỗi con chiên trong (số) bảy con chiên ấy. 22Thêm một con dê đực làm lễ tạ tội để làm phép xá tội trên các ngươi. 23Các ngươi sẽ tế các vật ấy không kể thượng hiến ban sáng thuộc về thượng hiến thường xuyên, 24các ngươi sẽ tế các vật như thế mỗi ngày suốt bảy ngày: Đó là lương thực, hoả tế, hinh hương giải hờn dâng kính Yavê kèm với thượng hiến thường xuyên: Nó sẽ được tế cùng với quán tế kèm theo nó. 25Và ngày thứ bảy, các ngươi sẽ có thánh triệu, mọi việc vàn nô dịch, các ngươi sẽ không làm.

e) Lễ các tuần
                “26Ngày dâng Của đầu mùa, khi các ngươi tiến dâng của cúng mới cho Yavê, vào (Lễ) các Tuần của các ngươi; các ngươi sẽ có thánh triệu, mọi việc vàn nô dịch các ngươi sẽ không làm. 27Các ngươi sẽ tiến dâng thượng hiến làm hinh hương giải hờn dâng kính Yavê: hai bò tơ, một cừu đực, bảy con chiên một năm. 28Và cúng lễ kèm theo chúng sẽ là bột tinh lúa miến pha dầu: ba phần mười (Epha) với mỗi con bò tư, hai phần mười (Epha) với mỗi con bò tơ, hai phần mười (Ephâ) với cừu đực, 29mỗi lần một phần mười (Epha) với mỗi con chiên, trong (số)bảy con chiên ấy. 30Một con dê đực làm lễ tạ tội để làm phép xá tội trên các ngươi. 31Các ngươi sẽ tế như thế không kể thượng hiến thường xuyên và cúng lễ kèm theo nó; chúng sẽ phải hoàn hảo đối với các ngươi cùng với quán tế kèm theo chúng.

f) Ngày “hò la”
                29. “1Tháng bảy, mồng một tháng ấy, các ngươi sẽ có thánh triệu; mọi việc vàn nô dịch, các ngươi sẽ không làm: Đó sẽ là ngày hò la đối với các ngươi. 2Các ngươi sẽ tế thượng hiến làm hinh hương giải hờn dâng kính Yavê: một bò tơ, một cừu đực, bảy con chiên một năm và hoàn hảo. 3Của cúng kèm theo chúng sẽ là bột tinh lúa miến pha dầu: Ba phần mười với bò tơ, hai phần mười với cừu đực, 4một phần mười (Epha) với mỗi con chiên trong (số) bảy con chiên. 5Thêm một con dê đực làm lễ tạ tội để làm lễ xá tội trên các ngươi. 6Không kể thượng hiến dâng mỗi tháng cùng với của cúng kèm theo nó, và thượng hiến thường xuyên cùng với của cúng kèm theo nó và các quán tế của chúng theo lệ làm hinh hương giải hờn, hoả tế dâng kính Yavê.

g) Ngày xá tội
                “7Mồng mười tháng bảy ấy, các ngươi sẽ có thánh triệu, các ngươi sẽ hãm mình, và mọi việc vàn các ngươi sẽ không làm. 8Các ngươi sẽ tiến dâng thượng hiến cho Yavê làm hinh hương giải hờn: một bò tơ, một cừu đực, bảy chiên một năm, chúng sẽ phải hoàn hảo đối với các ngươi. 9Của cúng kèm theo chúng sẽ là bột tinh lúa miến pha dầu: ba phần mười với bò tơ, hai phần mười với cừu đực duy nhất, 10mỗi lần một phần mười (Epha) với mỗi con chiên trong (số) bảy con chiên. 11Một con dê đực làm lễ tạ tội, không kể hy sinh tạ tội ngày xá tội, cùng thượng hiến thường xuyên và của cúng kèm theo nó và các quán tế của chúng.

h) Lễ lều
                “12Ngày mười lăm tháng bảy, các ngươi sẽ có thánh triệu, mọi việc vàn nô dịch các ngươi sẽ không làm, các ngươi sẽ trẩy hội mừng Lễ của Yavê bảy ngày. 13Các ngươi sẽ tiến dâng thượng hiến hoả tế hinh hương giải hờn dâng kính Yavê: mười ba bò tơ, hai cừu đực, mười bốn con chiên một năm; chúng sẽ phải hoàn hảo. 14Của cúng kèm theo sẽ là bột lúa miến pha dầu: ba phần mười (Epha) với mỗi bò tơ trong (số) mười ba bò tơ; hai phần mười (Epha) với mỗi cừu đực trong (số) hai cừu đực, 15và mỗi lần một phần mười với mỗi con chiên trong (số)mười bốn con chiên. 16Một con dê đực làm lễ tạ tội, không kể thượng hiến thường xuyên, và của cúng cùng quán tế kèm theo.
                “17Ngày thứ hai, mười hai bò tơ, hai cừu đực, mười bốn con chiên một năm và hoàn hảo. 18Của cúng và quán tế kèm theo bò tơ, cừu đực, và chiên, tuỳ số của chúng, chiếu theo lệ. 19Một con dê đực làm lễ tạ tội, không kể thượng hiến thường xuyên, của cúng kèm theo và quán tế của chúng.
                “20Ngày thứ ba, mười một bò tơ, hai cừu đực, mười bốn chiên một năm (và) hoàn hảo. 21Của cúng và quán tế kèm theo bò tơ, cừu đực và chiên tuỳ số của chúng, chiếu theo lệ. 22Một dê đực làm lễ tạ tội, không kể thượng hiến thường xuyên và của cúng và quán tế của chúng.
                “23Ngày thứ tư, mười bò tơ, hai cừu đực, mười bốn chiên một năm, hoàn hảo. 24Của cúng và quán tế kèm theo bò tơ, cừu đực, và chiên tuỳ số của chúng, thiếu theo lệ. 25Một con dê đực làm lễ tạ tội, không kể thượng hiến thường xuyên, của cúng kèm theo và quán tế của chúng.
                “26Ngày thứ năm, chín bò tơ, hai cừu đực, mười bốn chiên một năm, hoàn hảo. 27Của cúng và quán tế kèm theo bò tơ, cừu đực và chiên tuỳ số của chúng, chiếu theo lệ. 28Một con dê đực làm lễ tạ tội, không kể thượng hiến thường xuyên, của cúng kèm theo và quán tế của chúng.
                “29Ngày thứ sáu, tám bò tơ, hai cừu đực, mười bốn chiên một năm, hoàn hảo. 30Của cúng và quán tế kèm theo bò tơ, cừu đực và chiên tuỳ số của chúng, chiếu theo lệ. 31Một con dê đực làm lễ tạ tội, không kể thượng hiến thường xuyên, của cúng kèm theo và quán tế của chúng.
                “32Ngày thứ bảy, bảy bò tơ, hai cừu đực, mười bốn chiên một năm, hoàn hảo. 33Của cúng và quán tế kèm theo bò tơ, cừu đực và chiên tuỳ số chúng, chiếu theo lệ. 34Một con dê đực làm lễ tạ tội, không kể thượng hiến thường xuyên, của cúng kèm theo và quán tế của chúng.
                “35Ngày thứ tám, sẽ có lễ bế mạc cho các ngươi; mọi việc vàn nô dịch các ngươi sẽ không làm. 36Các ngươi sẽ tiến dâng thượng hiến, hoả tế, hinh hương giải hờn dâng kính Yavê: một bò tơ, một cừu đực, bảy chiên một năm, hoàn hảo. 37Của cúng và quán tế kèm theo bò tơ, cừu đực và chiên tuỳ số của chúng, chiếu theo lệ. 38Một dê đực làm lễ tạ tội không kể thượng hiến thường xuyên, của cúng kèm theo và quán tế của chúng.
                “39Đó là những điều các ngươi sẽ tế cho Yavê trong các khánh nhật của các ngươi, - không kể các lễ khấn tạ, và lễ vật tự ý – về các thượng hiến, các lễ cúng, các quán tế và các lễ tế kỳ an".
                30. 1Môsê đã nói với con cái Israel theo mọi điều Yavê đã truyền cho Môsê.

Luật về lời khấn
                2Môsê nói với hàng đầu mục các chi tộc con cái Israel rằng: « Này là điều Yavê đã truyền:
                “3Khi người nào khấn một lời khấn với Yavê hay là cam kết bằng lời thề, mà tự buộc mình phải làm việc gì, nó sẽ không vi phạm lời của nó, nó sẽ thi hành chiếu theo mọi điều đã xuất tự miệng nó.
                “4Và khi một người nữ khấn một lời khấn với Yavê và buộc mình vào việc buộc mình nào, trong thời thiếu nữ, còn ở nhà cha, 5và nếu cha nó nghe biết lời khấn của nó và việc buộc mình nó đã tự buộc mình, mà đã làm thinh để mặc nó, thì hết các lời khấn của nó đều hữu hiệu, và hết các điều buộc nó đã tự buộc mình cũng đều hữu hiệu. 6Nhược bằng cha nó phản kháng ngay ngày ông nghe biết đựơc, thì hết các lời khấn và điều buộc mình nó đã tự buộc mình sẽ không có hiệu lực; Yavê sẽ dung thứ cho nó, vì cha nó đã phản kháng.
                “7Nếu nó đi lấy chồng, và vẫn còn mang lời khấn, hay điều gì môi miệng đã thổ lộ ra mà tự buộc mình, 8nếu chồng nó nghe biết và ngày nghe biết được, chồng đã làm thinh để mặc nó, thì các lời khấn của nó hữu hiệu và điều buộc mình nó đã tự buộc mình cũng hữu hiệu. 9Nhược bằng ngay ngày nghe biết được, chồng nó phản kháng, thì chồng nó huỷ bỏ lời khấn nó còn mang nơi mình, và điều môi miệng nó đã thổ lộ ra để tự ý buộc mình; và Yavê sẽ dung thứ cho nó.
                “10Lời khấn của quả phụ hay người đàn bà đã ly dị, tất cả các điều nó tự buộc mình, đều có hiệu lực đối với nó.
                “11Nhược bằng chính nơi nhà chồng mà một (người nữ)đã khấn hay tự buộc mình vào một điều tự buộc nào bằng lời thề, 12và chồng nó nghe biết, lại làm thinh để mặc nó và không phản kháng, thì hết các lời khấn của nó đều hữu hiệu và hết các điều tự buộc nó đã tự buộc mình cũng đều hữu hiệu. 13Nhược bằng chồng nó đã huỷ bỏ, ngay ngày nghe biết được, thì mọi điều xuất từ môi miếng nó, về lời khấn hay điều nó tự buộc mình đều sẽ không có hiệu lực: chồng nó đã huỷ bỏ các điều ấy, và Yavê cũng sẽ dung thứ cho nó.
                “14Mọi lời khấn và mọi lời thề tự buộc hãm mình, chồng nó được quyền chứng nhận là có hiệu lực, hay huỷ bỏ. 15Nếu ngày này qua ngày khác, chồng nó cứ làm thinh để mặc nó, thì người chồng chứng nhận là các lời khấn của nó hay mọi điều nó tự buộc mình, nó còn mang lấy, là có hiệu lực: chồng nó chứng nhận cho là có hiệu lực vì đã làm thinh để mặc nó ngày đã nghe biết được. 16Nhược bằng (về sau) chồng huỷ bỏ các điều ấy, sau khi đã nghe biết, thì chồng sẽ mang lấy tội của nó”.
                “17Đó là những luật điều Yavê đã truyền cho Môsê(về mối tương quan) chồng với vợ, cha với con gái trong thời thiếu nữ còn ở nhà cha.