Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Tiến tới việc xây cất Đền thờ (tiếp theo) (1Ks 26,1 - 29,30)

Các người giữ cửa
          26. 1Về các ban giữ cửa: 
           Thuộc họ Qôrakh: Mơshêlêmyahu, con của Qôrakh, thuộc hàng con cái Ebyasaph. 2Mơshêlêmyahu có con là: Zakaryahu, con đầu; Yơđiael, con thứ; Zơbađyahu thứ ba; Yatniel thứ tư; 3Êlam, thứ năm; Yơkhôkhanan thứ sáu; Êlyohoenai thứ bảy.
           4Oâbeđ-Eđom có con là: Shơmayah con đầu; Yohôzabađ con thứ; Yôakh thứ ba; Sakar thứ tư; Nơtanel thứ năm; 5Ammiel thứ sáu; Issakhar thứ bảy; Pơulơtai thứ tám. Vì Yavê đã chúc lành cho ông. 6Shơmayah con (của Obeđ-Eđom) cũng có nhiều con sinh ra, những người con có uy thế trong gia tộc, vì là những bậc anh tài. 7Con cái của Shơmayah: Othni, Rơphael, Obeđ, Elzabađ, và anh em họ, những người tài cán: Elihu, Sơmakyahu. 8Tất cả các người này đều thuộc hàng con cái Obeđ-Eđom, họ cùng con cái và anh em của họ, những người tài cán, đang sức phục vụ, sáu mươi hai người thuộc Obeđ-Eđom.
           9Còn của Mơshêlêmyahu: con cái và anh em, những người tài cán, mười tám người.
           10Khôsah, thuộc hàng con cái Mơrari, có con là: Shimri–Vì con đầu lòng không còn, nên cha ông đặt ông làm con đầu lòng–11Khilqi-yahu là thứ; Tơbalyahu thứ ba; Zakaryahu thứ tư. Tất cả con cái và anh em của Khôsah: mười ba người.
           12Các ban giữ cửa này, tùy theo số đinh tráng của họ, có nhiệm vụ, cũng một thể như các anh em họ, là phụng sự Nhà Yavê. 13Họ đã bắt thăm về mỗi cửa, bất luận là gia tộc của họ thuộc về người nhỏ hay kẻ lớn. 14Về hướng Đông, thăm nhằm Shêlêmyahu. Đoạn người ta bắt thăm cho cả Zakaryahu con ông, một vị cố vấn minh mẫn, và thăm của ông đã trúng hướng Bắc. 15Về phần Obeđ-Eđom, hướng Nam; còn con cái ông thì giữ nhà kho. 16Trúng Khôsah, hướng Tây, gần bên cửa Shallêket, trên đường cái quan đi lên. Trạm nào trạm ấy (chia thế này): 17phía Đông, mỗi ngày, sáu người; phía Bắc, mỗi ngày, bốn người; phía Nam, mỗi ngày, bốn người. Các kho, từng hai ngườ một; 18nơi hậu đường phía Tây: đường cái quan, bốn người, hậu đường: hai người. 19Đó là các ban giữ cửa, thuộc hàng con cái Qôrakh và con cái Mơrari.

Các phận vụ Lêvit khác
           20Có những Lêvit, anh em họ, cai các kho báu trong Nhà của Thiên Chúa, và các kho trử của Thành!
           21Con cái Laơđan, tức là con cái họ Gersôn chi Laơđan và các tộc trưởng của Laơđan, người họ Gersôn, gồm có họ Yơkhiel. 22Con cái họ Yơkhiel, Zêtam và Yôel em ông, cai các kho báu Nhà Yavê.
           23Còn về các họ Amram, Yishar, Hêbrôn và Uzziel: 24thì Shubael con của Gersôn, con của Môsê, làm giám đốc các kho báu. 25Còn anh em bà con ông, chi Eâliêazer, là: Rơkhabyahu con ông, Ysayahu con ông, Yôram con ông, Zikri con ông, Shơlomôt con ông. 26Ông Shơlomôt này và các anh em cai quản  kho của thánh do vua Đavit, các trưởng tộc, trưởng cơ, bách quản và binh tướng đã cung hiến. 27Họ đã lấy trên chiến phẩm mà cung hiến để tài trợ Nhà Yavê. 28Và những điều Samuel thầy chiêm, Saul, con của Qish, Abner con con của Ner, Yôab con của Xơruyah, và những người khác đã cung hiến, tất cả đều đặt dưới quyền quản sóc của Shơlômôt và anh em ông.
           29Họ Yishar có Kơnanyah và các con ông đứng làm ký lục và thẩm phán quản đốc việc bên ngoài trên Israel.
           30Họ Hêbrôn có Khashabyahu và anh em ông, bốn ngàn bảy trăm người tài cán, lo cai trị người Israel bên kia sông Yorđan, về hướng Tây, về mọi việc của Yavê và dịch vụ của vua. 31Thuộc họ Hêbrôn, đầu là Yơriyah–về họ Hêbrôn chiếu theo gia phả của họ, thì năm bốn mươi đời vua Đavit, người ta đã khảo sát và tìm thấy họ có những người anh tài ở Yazer xứ Gaalađ–32anh em ông là những người tài cán, hai ngàn bảy trăm người, những trưởng tộc; Đavit đã đặt họ cai các nhóm Ruben, Gađ, nửa chi tộc Nanassê, để lo tất cả những điều liên quan đến Thiên Chúa và nhà vua.

Tổ chức quân sự và dân sự
           27. 1Con cái Israel theo sổ :
           Các trưởng tộc, các trưởng cơ và bách quản, và các ký lục cai các nhân viên phục dịch nhà vua; về các ban hằng tháng luân phiên vào và ra, suốt các tháng trong năm, mỗi ban là hai mươi bốn ngàn người.
           2Cai ban thứ nhất, tháng thứ nhất: Ishbaal con của Zabđiel; thuộc ban của ông: hai mươi bốn ngàn người–3ông thuộc hàng con cái Phares, (và) làm đầu các tướng quân tháng thứ nhất.
           4Cai ban thứ hai: Đôđai, Người Khôakh–ban của ông có Miqlot làm tư lệnh; thuộc ban ông: hai mươi bốn ngàn người.
           5Tướng quân thứ ba, cho tháng thứ ba: Bơnayahu, con của Yơhôyađa, Thượng tế–thuộc ban của ông: hai mươi bốn ngàn người. 6Bơnayahu này là võ biển trong nhóm ba mươi; và khi ông được đặt cai nhóm ba mươi, thì ban của ông được sang cho Ammizabađ con ông.
           7Người thứ tư, cho tháng thứ tư, Asahel, em của Yôab, rồi Zơbađyah con ông kế thay ông; thuộc ban của ông: hai mươi bốn ngàn người.
           8Người thứ năm, cho tháng thứ năm, tướng Shammôt họ Zêrakh; thuộc ban của ông: hai mươi bốn ngàn người. 9Người thứ sáu, cho tháng thứ sáu: Ira, con của Iqqesh, người Tơqoa; thuộc ban của ông: hai mươi bốn ngàn người. 10Người thứ bảy, cho tháng thứ bảy; Khêles, người Pêlet thuộc hàng con cái Ephraim; thuộc ban của ông: hai mươi bốn ngàn người. 11Người thứ tám, cho tháng thứ tám: Sibbơkai, người Khushah, họ Zêrakh, thuộc ban của ông; hai mươi bốn ngàn người. 12Người thứ chín, cho tháng chín: Abiêzer, người Anatôt, thuộc Benyamin; thuộc ban của ông: hai mươi bốn ngàn người. 13Người thứ mười, cho tháng mười: Maharai người Nơtôphah, họ Zêrakh; thuộc ban của ông: hai mươi bốn ngàn  người. 14Người thứ mười một, cho tháng mười một: Bơnayah, người Pirơatôn, thuộc hàng con cái Ephraim; thuộc ban của ông: hai mươi bốn ngàn người. 15Người thứ mười hai, cho tháng mười hai: Khelđai, người Nơtôphah, thuộc (họ) Otniel: thuộc ban của ông: hai mươi bốn ngàn người.
           16Cai các chi tộc Israel: trên Ruben, thủ lĩnh Êliêzer, con của Zikri; trên Simêon, Shơphatyahu, con của Maakah; 17trên Lêvit, Khashabyah, con của Qơmuel trên Aharôn, Sađok: 18trên Yuđa,    Êlihu trong các anh em của Đavit; trên Issakhar, Omri con của Mikael;
19Trên Zabulôn, Yishmayahu, con của Obađyayahu; trên Neptali, Yơrimôt con của Azriel; 20trên con cái Ephraim, Hôsê con của Azazyahu; trên nửa chi tộc Manassê, Yôel con của Pơđayahu; 21trên nửa chi tộc Manassê ở Gaalađ, Yiđđô con của Zakaryahu; trên Benyamin. 22Đó là hàng thống lĩnh của chi tộc Israel.
           23Đavit đã không đăng sổ, những người trong họ từ hai mươi tuổi trở xuống, vì Yavê đã phán là Người sẽ cho Israel nên nhiều như sao trên trời. 24Yôab, con của Xơruyah đã bắt đầu đếm số, nhưng ông chưa hoàn tất, thì thần nộ đã xẩy đến trên Israel, nên con số đã không được đưa vào sách ký sự của vua Đavit.
           25Cai các kho lẫm của vua: Azmavet, con của Ađiel. Cai các kho lẫm ở vùng quê: các thành, các làng, các tháp, Yơhônatan con của Uzziyahu. 26Cai các nông phu lo công việc đồng áng: Ezri con của Kơlub. 27Cai các vườn nho: Shimơi, người Ramah. Cai những người lo kho rượu nơi các vườn nho: Zabđi, người Shơpham. 28Cai (vườn) cây dầu, và sung ờ vùng hạ-bạn: Baal-Khanan, người Gađer. Cai các kho dầu: Yôash. 29Cai bò vật chăn ở Sharôn: Shitrai người Sharôn. Cai bò vật ở thung lũng: Shaphat, con của Ađlai. 30Cai lạc đà: Obil người Ismael. Cai lừa cái: Yêkhđơyahu, người Mêrônôt. 31Cai dê cừu: Yaziz, thuộc dân Hagar. Tất cả các người này là quản lý tài sản thuộc về Đavit.
           32Yơhônatan, chú của Đavit, là cố vấn; ông là một người thông minh và có học thức. Yơkhiel, con của Khakmoni, lo cho các hoàng tử. 33Akhitophel, cố vấn của vua. Khushai là vương hữu. 34Yơhôyađa con của Bơnayahu và Abiyatar thay chỗ Akhitiphel. Yôab là tướng quân của vua.

Chỉ thị của Đavit về Đền thờ
           28. 1Đavit đã hội lại ở Yêrusalem tất cả những người cầm đầu Israel – Các người cầm đầu các chi tộc, trưởng các ban lo phục dịch nhà vua, các trưởng cơ, các bách quản, những người cai mọi thứ tài sản và súc vật của vua, hay trông nom đến các con ông làm một với các hoạn quan, các võ biển và tất cả những người anh tài. 2Vua Đavit chỗi dậy, và đứng nói: 
           “Hãy nghe ta, hỡi anh em và là dân của ta. Ta đã hoài bão xây nhà làm nơi an nghỉ cho Khám Giao ước của Yavê, bệ chân của Thiên Chúa chúng ta. Ta đã soạn sửa công việc xây cất, 3nhưng Thiên Chúa phán với ta: Ngươi sẽ không xây nhà cho Danh Ta, vì ngươi là con người chiến tranh và ngươi đã đổ máu.
           “4Yavê Thiên Chúa của Israel đã chọn ta trong cả nhà cha ta mà cho ta làm vua trên Israel mãi mãi, vì Người đã chọn Yuđa làm thủ lĩnh; và trong nhà Yuđa, Người đã chọn nhà Cha ta; và trong hàng con cái cha ta, Người đã chiếu cố đến ta mà đặt ta làm vua trên tất cả Israel. 5Cũng vậy trong tất cả con cái ta – bởi Yavê đã ban cho ta được đông con – Người đã chọn Salômon con ta, mà cho ngôi ngai vương quyền của Yavê trên Israel. 6Người cũng đã phán với ta: “Chính Salômon con người, sẽ xây Nhà Ta và Tiền đình của Ta, vì Ta đã chọn nó làm con Ta và Ta sẽ là cha nó; 7Ta sẽ cho vương quyền nó kiên vững mãi mãi, miễn là nó bền đỗ thì hành các lịnh truyền và phán quyết của Ta như ngày hôm nay.
           “8Và bây giờ trước mắt toàn thể Israel tức là đại hội của Yavê, và có tai Thiên Chúa của chúng ta nghe biết, hãy nghe lời lẽ của ta: hãy nắm giữ và truy tầm tất cả các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của các ngươi, ngõ hầu các ngươi được chiếm giữ đất tốt lành này và trối lại làm cơ nghiệp cho con cháu các ngươi về sau mãi mãi.
           “9Còn người, hỡi Salômon con ta, con hãy nhìn biết Thiên Chúa của cha con, và hãy lấy lòng thành, hồn trìu mến mà làm tôi Người, vì Yavê dò thấu mọi tâm hồn, biện phân mọi tâm trạng. Nếu con tìm kiếm Người, Người sẽ để cho con gặp; nhược bằng con bỏ Người, Người sẽ thải con đi cho đến đời đời. 10Bây giờ, coi kìa, Yavê đã chọn con để xây Nhà cho Người làm Thánh điện. Hãy mạnh mẽ lên mà (bắt tay) vào việc”.
           11Bấy giờ Đavit trao cho Salômon con ông, mẫu của Tiền đường và mãu của chính điện cùng các tàng khố, các gác, các phòng bên trong, và (họa đồ) của Nhà xá tội; 12và mẫu của tất cả những gì ông đã được Thần khí linh hứng cho về các Tiền đình của nhà Yavê và các phòng xung quanh, dành cho các kho báu nới Nhà của Thiên Chúa và các kho đồ thánh, 13cùng dành cho các ban tư tế và Lêvit cũng như cho tất cả các dịch vụ tại Nhà Yavê. (Và cả mẫu) của tất cả các đồ vật nơi Nhà Yavê: 14tất cả các đồ bằng vàng, với vàng cân đủ cho các đồ thờ; tất cả các đồ bằng bạc, với bạc cân đủ cho mọi đồ thờ, 15các trụ đăng bằng vàng và đèn trưng ở đó, với vàng cân đủ cho mỗi trụ đăng và các đèn của chúng; các trụ đăng bằng bạc, với bạc cân đủ cho mỗi trụ đăng và các đèn của chúng, tùy theo công dụng của mỗi trụ đăng. 16Và vàng cân đủ cho các soạn bàn trưng hiến, cho từng soạn bàn; và bạc cho các soạn bàn bằng bạc; 17nĩa, quán tôn, bát – bằng vàng ròng; những cái tô bằng vàng, với vàng cân đủ cho mỗi tô; những cái tô bằng bạc, với bạc cân đủ cho mỗi tô; 18hương án vàng luyện đủ cân. (thêm) mẫu của Xa giá, với những Kêrubim vàng, trương cánh phủ Khám Giao ước của Yavê. “19Mọi sự ấy đều có trong thư đồ do tay Yavê và Người đã thông báo tỏ cho ta tất cả các công trình kể trong mẫu”.