Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

THƯ CHO DOTHÁI Ở AICẬP ( 2M 1,1 - 2,18)

THƯ I
                1. 1Các anh em Dothái ở Yêrusalem và trong xứ Yuđê kính gửi các anh em Dothái ở Aicập, lời chào bình an hạnh phúc! 2Nguyện xin Thiên Chúa thi ân gián phúc cho anh em và nhớ đến Giao ước của Người với Abraham, Yssac và Yacob, những tôi trung của Người. 3Xin Người ban cho anh em một tấm lòng để kính thờ Người và làm theo ý Người với lòng quảng đại và hồn đầy thiện chí. 4Xin mỡ lòng anh em vâng theo Lề luật và giới lệnh của Người và (xin Người) kiến tạo bình an, 5và khấn nhậm lời anh em cầu xin mà giảng hòa với anh em và đừng bỏ anh em trong cơn khốn khó. 6Đó là những lời chúng tôn khẩn nguyện cho anh em. 7Dưới triều vua Đêmetrius, năm –169, chúng tôi, những người Dothái, chúng tôi đã viết cho anh em: “Trong quẫn bách tột cùng gián xuống chúng tôi suốt những năm ấy, kể từ khi Yasôn và bè lũ đã phản bội Đất nước Thánh, 8cùng đã phóng hỏa cổng thành và đổ máu vô tội, chúng tôi đã cầu xin Chúa và đã được nhậm lời. Chúng tôi đã dâng lễ tế cùng bột tinh lúa miến; chúng tôi đã chưng đèn và đặt bánh”. 9Vậy nay anh em hãy mừng các ngày của Lễ Nhà tạm tháng Kislêu, năm –188.
 THƯ II
                10Những người ở Yêrusalem và Yuđê, cùng với Lão viện và Yuđa, gửi lời chào và chúc khang ninh cho Aristôbulô, thái sư của vua Ptôlêmê, hậu duệ của các vị tư tế chịu xức dầu cùng những người Dothái ở Aicập.

Antiôkhô bị nạn

                11Được Thiên Chúa cứu khỏi những mối nguy ngập cả thể, chúng tôi hết lòng tạ ơn Người, vì chúng tôi phải đương đầu với một vị hoàng đế. 12Quả nhiên chính Người đã cho cuốn đi những kẻ đã xông đánh thành thánh. 13Vì chưng tướng (của chúng) đã trẩy đi Batư với một đạo binh coi như vô định, đã bị đánh tơi bời trong đền thờ Nanaia, nhờ xảo kế các tư tế của Nanaia bày ra. 14Viện cớ là để kết duyên với nữ thần, Antiôkhô đi đến nơi ấy cùng các thân hữu của y, với dụng ý là đoạt lấy của cải đầy dẫy ở đó như của hồi môn. 15Sau khi các tư tế của đền thờ Nanaia đã trưng bày các của ấy, y cùng một số ít người tiến vào hành lang của miếu điện. Antiôkhô vừa vào, thì họ đóng chặt đền thờ lại, 16 đoạn họ mở của bí mật trên trần nhà mà ném đá xuống như sét đánh trên vị tướng ấy, họ băm ta thành mảnh và chặt các thủ cáp mà liệng ra cho những người ở bên ngoài. 17Đáng chúc tụng thay Thiên Chúa chúng ta về mọi phương diện, Đấng đã phó nộp những quân vô đạo.

Lửa tế lễ

                18Sắp mừng vào ngày 25 tháng Kislêu việc thanh tẩy Đền thờ,
chúng tôi thiết nghĩ là nên ngỏ cho anh em hay điều ấy, ngõ hầu cả anh em nữa, anh em cũng mừng (một cách như) lễ Nhà tạm và lễ Lửa (đã xuất hiện) khi xây xong Đền thờ và Tế đàn Nêhêmya đã dâng lễ tế. 19Số là khi tổ tiên chúng ta bị bắt dẫn đi Batư, thì những tư tế đạo đức thời ấy đã lấy trộm lửa nơi tế đàn đem giấu nơi một bộng giếng cạn khô, và họ đã giấu kỹ đến nỗi không ai biết được chổ nào 20Nhiền năm qua, khi Thiên Chúa khấng định, Nêhêmya được vua Batư sai đi, đã phái con cháu những vị tư tế đã giấu lửa xưa đi tìm. Những người này đã ngỏ cho chúng tôi hay là họ không tìm ra lửa, nhưng chỉ có một thứ nước đặc. (Nêhêmya) đã truyền cho họ cứ múc lấy đem về. 21Khi các đồ cần cho lễ tế đã chất lên, Nêhêmya truyền cho các tư tế lấy nước ấy tưới trên củi và những vật đặt trên củi. 22Làm như vậy xong, và qua một khoảng thời gian, mặt trời trước kia bị mây che, vừa lóe rạng, thì khối lửa lớn bật cháy lên làm mọi người khinh ngạc. 23Trong khi lễ vật tiêu tan, các tư tế đọc kinh nguyện; cùng với hàng tư tế có tất cả mọi người, Yônatan xướng, các người khác đáp lại cùng với Nêhêmya. 24Kinh ấy thế này: “Lạy Chúa, lạy Chúa và là Thiên Chúa, Đấng tạo thành vạn vật, Đấng đáng kính sợ, mạnh mẽ, công minh và nhân thứ, chỉ một mình Người là vua, là nhân lành. 25Một mình người là quảng đại, một mình người là công chính, là toàn năng, là hằng có. Đấng cứu Israel khỏi mọi sự dữ, Đấng đã chọn lấy tổ tiên chúng tôi và tác thánh họ. 26Xin đoái nhận lễ tế này cho tòan dân Israel của Người, xin bảo vệ phần cơ nghiệp của Người và tác thánh họ. 27Xin thâu họp lại những người của chúng tôi bị tản mác, xin giải phóng kẻ bị khinh rẻ và nhờm tởm, và ước gì các dân tộc nhận biết rằng Ngươi là Thiên Chúa, của chúng tôi. 28Xin hãy trừng phạt những kẻ cầm quyền như ác chúa và kiêu mạn bạo hành. 29Xin hãy vun trồng dân người trong Nơi Thánh của Người, như Môsê đã nói”.
                30Các tư tế xướng hát ca vãn. 31Vừa khi các lễ vật đã bị thiêu hủy, thì Nêhêmya truyền đổ nước còn lại trên những viên đá lớn. 32Vừa làm thế xong, một ngọn lửa bốc lên và bị tan vào trong ánh sáng lóe lên do từ tế đàn. 33Sự ấy một khi đã được đồn đãi thì người ta đã thuật lại cho vua Batư rằng nơi các tư tế đã bị thiên cư đã giấu lửa, có một thứ nước xuất hiện và Nêhêmya và những người quanh ông đã lấy nước ấy mà thiêu các vật tế lễ. 34Sau khi đã điều tra về việc ấy, nhà vua đã cho rào xung quanh và làm thành một nơi thánh. 35Vua đã được lợi nhiều nhờ đó và đã chia phần cho những ai được vua mến chuộng. 36Nêhêmya và những người quanh ông gọi nước ấy là Nephtar, nghĩa là “thánh tẩy”, nhưng phần đông người ta gọi là Nephtai.

Yêrêmya giấu kỹ đồ thờ

                2. 1Người ta tìm thấy trong các hồ sơ tiên tri Yêrêmya đã truyền cho những người lưu đày phải lấy lửa đem đi, như đã nói, 2và làm sao, sau khi đã ban Lề luật cho họ, tiên tri đã căn dặn những người lưu đày đừng quên giới lệnh của Chúa, đừng để lòng trí thác lạc khi thấy những tượng thần vàng bạc, phủ đầy đồ trang sức. 3Và nói những lời khác như vậy, ngài khuyến khích họ đừng để Lề luật rời khỏi lòng họ. 4Trong văn thư ấy còn nói là tiên tri theo lời sấm xảy đến cho ngài, đã truyền phải khiêng Nhà tạm và Khám đi theo ngài, và ngài đã đi tới núi Môsê đã lên và được chiêm ngắm cơ nghiệp của Thiên Chúa 5Đến nơi, Yêrêmya gặp một cái nhà như kiểu cái hang, và ngài đã đem Nhà tạm, Khám và hương án vào đó, đoạn bít cửa lại. 6Trong những người tháp tùng ngài, có kẻ lui trở lại để đánh dấu đường vào nhưng đã không thể tìm ra. 7Khi Yêrêmya biết được, ngài đã quở trách họ, và nói: “Nơi ấy, sẽ không ai có thể biết được, cho đến khi nào Thiên Chúa, thâu họp dân lại và dủ lòng thương đoái. 8Và bây giờ Chúa sẽ tỏ bày các điều ấy ra, và vinh quang Chúa cũng như đám mấy sẽ xuất hiện, như đã hiển hiện dưới thời Môsê, và khi Salômon cầu xin cho Nơi được huy hoàng tác thánh. 9Cu4ng có cắt nghĩa làm sao Salomon được sự khôn ngoan đã dâng lễ tế cung hiến và hoàn thành Đền thờ. 10Như Môsê đã cầu xin với Chúa, và lửa đã từ trời xuống đã tiêu hủy các lễ vật, thì Salômon cũng vậy, đã cầu xin và lửa xuống đã tiêu tan các lễ vật thượng hiến. 11Môsê đã nói: “Vì người ta đã không ăn của lễ tạ tội, nên nó đã bị thiêu tan”. 12Cũng vậy Salômon đã mừng lễ tám ngày.

Thư viện của Nêhêmya

                13Các điều ấy cũng được doãn lại trong các hồ sơ và kỷ yếu của Nêhêmya, và cũng vậy làm sao ông thu thập những sách về các vua và các tiên tri, những sách của Đavit, và các thư của các vua liên can đến các đồ cúng. 14Cũng vậy, cả Yuđa nữa đã thu thập tất cả những sách đã bị tản mác vì chiến cuộc xảy đến cho chúng tôi; và các sách ấy hiện có nơi chúng tôi. 15Vậy khi nòa anh em cần đến, anh em hãy sai người đến lấy đem về.
                16Vậy sắp cử hành lễ Thánh tẩy (Đền thờ), chúng tôi viết thư này cho anh em. Bởi thế anh em sẽ cư xử phải đạo nếu anh em cũng mừng các ngày ấy. 17Thiên Chúa đã cứu tất cả dân Người và ban cho hết thảy được cơ nghiệp, vương quyền, chức tư tế và ơn tác thánh, 18như Người đã hứa trong Lề luật, qủa chúng tôi trông cậy là Thiên Chúa, sẽ kíp thương đoái chúng ta và thâu hộp chúng ta lại từ khắp mọi nơi về Nơi thánh; vì Người đã giải thoát chúng tôi khỏi những đại họa và đã thánh tẩy Nơi Thánh