Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Thiếu thời (tiếp theo) (1S 2,18 - 3,21)

Samuel tại Silô
           18Samuel phụng sự trước nhan Yavê, như một thanh niên vận bào trúc bâu. 19Mẹ cậu may cho cậu một áo choàng nhỏ và hằng năm, bà đem lên cho cậu khi bà cùng với chồng lên dâng lễ tế thường niên. 20Êli đã chúc lành cho Elqanah cùng vợ ông và nói. “Xin Yavê dùng bà hoàn lại cho ông miêu duệ hay của gửi bà đã kí thác cho Yavê!” Đoạn ông bà đã trở về quê. 21Bởi Yavê đã viếng thăm Anna, thì bà đã có thai và sinh ra được ba trai hay gái. Còn trẻ Samuel đã lớn lên bên Yavê.

Trở lại chuyện con cái Êli
          22Êli đã già lắm: ông nghe biết mọi điều các con ông đã làm đối với toàn thể Israel, và cả việc chúng ăn nắm với các phụ nữ phục dịch nơi cửa Trướng Tao phùng. 23Ông bảo chúng: “Làm sao các ngươi lại giám làm những điều như thế? Như ta nghe được nơi (miệng) mọi người trong dân những điều ngang trái các ngươi làm đó! 24Không hỡi các con, vì không hay gì, tiếng đồn ta nghe dân của Yavê tung khắp nơi đó. 25Người mắc tội với người còn có Thiên Chúa phân xử, nhưng nếu người ta mắc tội với Yavê, ai sẽ bàu chữa cho?” Song chúng đã không nghe lời cha chúng vì Yavê muốn diệt chúng đi.
          26Còn trẻ Samuel cứ lớn lên và càng được đẹp lòng cả Yavê lẫn người ta.

Báo trước hình phạt
          27Một người của Thiên Chúa đến với Êli và nói với ông: “Yavê phán thế này: Há Ta đã chẳng tỏ mình Ta ra cho nhà cha ngươi, thời chúng ở Aicập, thuộc quyền nhà Pharaô sao? 28Ta đã chọn chúng giữa các chi tộc Israel, cho chúng sung làm tư tế cho Ta, cho lên tế đàn của Ta mà luận yên của lễ hinh hương, cho mang Ephođ trước nhan Ta. Ta đã ban cho nhà cha ngươi các hỏa tế hết thảy của con cái Israel. 29Vậy tại sao các ngươi chà đạp lên lễ tế và của cúng dâng cho Ta, Ta đã truyền phải có thường trực nhà Ta; tại sao ngươi tôn trọng con cái ngươi hơn Ta, để mà béo thân các ngươi vời phần ưu hảo trên các của cúng Israel dâng biếu. Xứng làm dân Ta. 30Cho nên – Sấm của Yavê Thiên Chúa Israel thờ – Thật Ta đã phán về nhà ngươi và nhà cha ngươi là chúng sẽ đi trước nhan Ta mãi mãi; nhưng nay – Sấm của Yavê – gở thay! Vì những ai tôn trọng Ta, Ta sẽ tôn trọng chúng; những ai khinh Ta, sẽ đốn mạt. 31Này sẽ đến ngày ta đặt cánh tay nhà cha ngươi, khiến không còn một người già trong nhà ngươi. 32Ngươi sẽ cảm thấy quẫn bách (thường trực) nơi nhà, trong khi phúc đến cho Israel và trong nhà ngươi sẽ không hề có một người già lão. 33Hẳn Ta sẽ không tiễu trừ người nào của ngươi khỏi tế đàn của Ta, để cho mắt ngươi tiêu hao và hồn ngươi mòn mỏi, trong khi mọi kẻ sinh sôi trong nhà ngươi sẽ phải chết, (gươm) người ta đâm. 34Này là dấu cho ngươi điều sẽ đến cho hai đứa con ngươi, Khôphni và pinơkhas: cũng trong một ngày chúng sẽ chết cả hai. 35Ta sẽ;làm chỗi dậy cho ta một tư tế trung thành: nó sẽ làm theo như lòng Ta muốn, như hồn Ta mong; Ta sẽ xây nhà vĩnh tồn cho nó và nó sẽ đi trước nhan vị Cao tôn của Ta mọi ngày. 36Và sẽ xảy ra là ai còn sót lại nơi nhà ngươi sẽ phải đến van lạy nó để được chút tiền bổng hay một ổ bánh, và nói: “Xin thương nhận tôi vào một phận vụ tư tế nào cũng được, cho tôi được miếng bánh ăn!”

Yavê gọi Samuel
     3. 1Trẻ Samuel lo việc phụng sự Yavê dưới sự trông nom của Êli. Trong những ngày ấy, lời Yavê hiếm, thị kiến khan. 2Số là một ngày kia, Êli nằm ngủ trong buồng - mắt ông đã bắt đầu loà mờ, ông không thể thấy được nữa – 3đèn thắp trước Thiên Chúa chưa tàn và Samuel nằm ở điện thờ Yavê, nơi có Khám của Thiên Chúa . 4Yavê gọi Samuel. Và cậu thưa: “Này con đây!” 5Rồi cậu chạy lại bên Êli và nói: “Này con đây, ngài đã gọi con!” Ông nói: “Ta có gọi con đâu, về nằm đi!” Cậu đã đi nằm. 6Yavê lại gọi lần nữa: “Samuel!” Và Samuel chỗi dậy, đi lại bên Êli và nói: “Này con đây! Ngài đã gọi con!” Ông nói: “Hỡi con ta không gọi con; con về nằm đi!” 7Samuel chưa biết Yavê; và lời Yavê chưa được mạc khải ra cho cậu. 8Yavê lại gọi lần thứ ba: “Samuel!” cậu chỗi dậy đi lại bên Êli và nói: “Này con đây, ngài đã gọi con!” Khi ấy Êli mới hiểu là chính Yavê đã gọi cậu bé. 9Êli bảo Samuel: “Con cứ đi nằm! Và nếu có (tiếng) gọi con, con sẽ thưa: Lạy Yavê, xin Người phán, và tôi tớ Người đang nghe!” Samuel đi về nằm chỗ mình.
          10Yavê đến và đứng dừng mà gọi như các lần trước: “Samuel, Samuel!” Samuel thưa: “Xin Người phán dạy, vì tôi tớ Người đang nghe!” 11Yavê phán với Samuel: “Này Ta sắp làm trong Israel một điều mà mọi kẻ nghe đến sẽ ù cả hai tai. 12Ngày ấy, Ta sẽ làm ứng nghiệm trên Êli mọi điều Ta đã phán về nhà nó, từ đầu chí cuối. 13Ta sẽ báo cho nó biết là Ta sẽ xét xử nhà nó mãi mãi vì nó đã biết con cái nó nguyền rủa Thiên chúa, mà nó đã chẳng sửa dạy chúng. 14Vì thế cho nên Ta thề với nhà Êli là tội nhà Êli sẽ không bao giờ lấy lễ tế hay cúng quảy mà khoả lấp được”.
          15Samuel nằm cho đến sáng. Sáng ngày, cậu dậy sớm mở của Đền Yavê. Samuel sợ không dám thuật lại thị kiến cho Êli; 16Êli mới gọi Samuel và nói: “Samuel, con ơi!” Cậu thưa: “Này con đây!” 17Ông nói: “Thế nào, lời Người đã phán với con? Ta xin con đừng giấu giếm ta. Xin Thiên Chúa phạt con như thế và còn khốn hơn thế, nếu con giấu giếm ta chút gì trong mọi điều Người đã phán với con!” 18Samuel đã thuật lại cho ông mọi sự, không giấu giếm điều gì. Êli nói: “Người là Yavê! Xin Người làm như Người xét là phải!”.
          19Samuel đã lớn lên và Yavê ở với ông. Người không để rơi xuống đất một lời nào Người đã phán với ông. 20Và toàn thể Israel từ Đan đến Bơer-Sêba, đều nhìn biết Samuel đáng tin là tiên tri của Yavê. 21Yavê lại tiếp tục hiển hiện ở Silô, vì chính ở Silô, Yavê đã mạc khải mình ra cho Samuel, bằnglời của Yavê. Êli đã già lắm. Còn con cái ông thì ngày càng thêm hư hốt trước nhan Yavê.
           4. 1Lời Samuel tới với toàn thể Israel.