Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Thất trung của Yôram, Ôkhôzya, Athalya và Yôas (2Ks 21,1 - 24,27)

                           5–THẤT TRUNG CỦA
             YÔRAM, ÔKHÔZYA, ATHALYA VÀ YÔAS

                21. 1Yôsaphat đã nằm xuống với tổ tiên và được tống táng với tổ tiên trong thành Đavit. Và Yôram con ông lên làm vua kế vị ông.

Triều Yôram
                2Ông có các em, con cái của Yôsaphat, là: Azaryah, Yơkhiel, Zakaryahu, Azaryahu, Mikael, Shơphatyahu. Các người này hết thảy đều là con của Yôsaphat vua Israel. 3Cha họ đã ban cho họ nhiều quà: bạc, vàng, báu vật, với những thành trì ở Yuđa; còn vương quyền, thì ông chuyển cho Yôram, vì là con cả. 4Yôram lên kế vị ngôi cha, và nên vững mạnh rồi thì ông cho tuốt gươm giết hết các em và cả ít tướng lĩnh Israel.
                5Yôram được ba mươi hai tuổi khi lên làm vua và trị vì tám năm ở Yêrusalem. 6Ông đã đi theo đường lối của các vua Israel như những điều nhà Akhab làm, vì con gái của Akhab là vợ ông; và ông đã làm sự dữ trước mặt Yavê. 7Nhưng Yavê không nỡ hũy diệt nhà Đavit nhân vì Giao ước Người đã kết với Đavit, theo điều Người đã phán là sẽ ban cho ông và con cái ông được có đèn luôn mãi.
                8Vào thời ông, Eâđom đã khởi loạn rũ quyền Yuđa và lập cho mình một vị vua. 9Yôram vượt qua (ranh giới) với các tướng lĩnh và tất cả đoàn xe trận. Đang đêm ông đã chỗi dậy và đánh xuyên qua quân Eđom bao vây ông cùng các quan xe trận. 10Eđom đã khởi loạn rũ quyền Yuđa cho đến ngày nay. Bấy giờ Libnah cũng khởi loạn rũ quyền ông vào thời ấy.
                Vì ông đã bỏ Yavê Thiên Chúa của tổ tiên ông. 11Ông cũng đã làm cả những cao đàn trên các đồi núi Yuđa và đã làm dịp cho dân cư Yêrusalem làm trò thất trung ngoại tình và Yuđa lạc lối.
                12Có văn thư của Elya tiên tri đến với ông, rằng: “Yavê Thiên Chúa của Đavit cha ngươi phán thế này: Bởi vì ngươi không nói theo đường lối của Yôsaphat cha ngươi, và đường lối của Asa vua Yuđa, 13mà noi theo đường đi của các vua Israel và rủ rê Yuđa và dân cư Yêrusalem làm trò đĩ điếm như nhà Akhab đã làm, ngươi lại giết các em ngươi, thuộc nhà cha ngươi, những người lương hảo hơn ngươi, 14thì này: Yavê sắp đánh phạt một đòn nặng nề trên dân ngươi, trên con cái, thê thiếp và tất cả các sản nghiệp của ngươi. 15Chính ngươi sẽ (lâm) trọng bịnh, bệnh tình nơi tạn phủ ngươi, đến đỗi bệnh sẽ làm ngươi lòi ruột ra ngày này qua ngày khác”.
                16Yavê đã xúi tâm thần quân Philitin, Á rập sống bên cạnh dân Kushi chống lại Yôram. 17Họ đã tiến lên Yuđa, xông vào cướp bóc  sản nghiệp gặp được của hoàng gia, và bắt cả con cái, thê thiếp của Yôram, không chừa lại ai ngoài Ôkhôzya, con út của ông. 18Sau mọi điều ấy, Yavê đã phạt ông mắc bịnh tạng phủ vô phương điều trị. 19Và ngày này qua ngày khác, như vậy đến mãi hai năm, ruột ông lòi ra vì bịnh tình và ông đã chết vì những bịnh hiểm độc. Dân không lo hương khói cho ông như đã la cho tổ tiên ông.
                20Ông được ba mươi hai tuổi khi lên ngôi vua và trị vì tám năm ở Yêrusalem. Ông đã quá vãng không ai thương tiếc; và người ta đã chôn cất ông trong thành Đavit, nhưng không phải trong mộ các vua.

Triều Ôkhôzya
                22. 1Dân cư Yêrusalem tôn Ôkhôzya, con út của ông lên làm vua kế vị ông, vì các con đầu lòng đã bị quân cướp theo quân Á rập đột nhập vào trại giết sạch. Ôkhôzya con của Yôram vua Yuđa đã lên làm vua. 2Ôkhôzya được hai mươi hai tuổi khi lên làm vua và trị vì một năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Athalya, con của Omri. 3Cả ông nửa cũng đi theo đường lối của nhà Akhab, vì mẹ ông làm cố vấn xúi ông làm ác. 4Ông đã làm sự dữ trước mặt Yavê, y nhà Akhab, vì sau khi cha ông chết rồi, chúng là quân sư cho ông làm ông hư đốn. 5Và cũng theo lời chỉ vẽ của chúng, ông đã dùng Yôram con của Akhab vua Israel xuất chinh đi đánh Khazael vua Aram, ở Ramôt-Galaađ. Quân Aram đã đánh Yôram bị thương. 6(Yôram) đã lùi về điều trị ở Yizrơel vì các thương tích người ta đã gây ra cho ông ở Ramah, trong lúc ông giao chiến với Khazael, vua Aram.
                Ôkhôzya con của Yôram vua Yuđa, đã xuống thăm Yôram con của Akhab ở Yizroel, vì ông lâm bịnh. 7Do bởi Thiên Chúa, Ôkhôzya đi thăm Yôram để chuốc lấy họa diệt vong. Đến nơi, ông đã ra với Yôram đón Yêhu, con của Nimshi, người Yavê đã xức dầu để tiễu trừ nhà Akhab. 8Trong khi Yêhu xử tội nhà Akhab, ông gặp những người quyền thế Yuđa và con cái của anh em ông Ôkhôzya, thuộc hạ của Ôkhôzya và ông đã giết hết. 9Rồi (Yêhu) lùng kiếm Ôkhôzya. Người ta đã bắt được ông trong khi ông lẫn trốn ở Samari. Người ta đã dẫn ông đến cho Yêhu; và Yêhu; và Yêhu đã giết chết ông, và người ta đã chôn cất ông, vì họ nói: “đó là con của Yôsaphat, một người đã hết lòng tìm kiếm Yavê!”.

Tội ác của Athlya
                Và nhà Ôkhôzya, không còn ai đủ khả năng làm vua. 10Khi Athalya mẹ của Ôkhôzya thấy con bà đã bị chết, thì bà liền đứng lên tru diệt tất cả dòng giống của vua nhà Yuđa. 11Nhưng Yôshêba, con gái vua, đã bồng lấy Yôas con của Ôkhôzya: Bà đã lấy trộm trẻ ấy giữa các hoàn tử bị tàn sát, mà đặt nó và người vú nuôi trong phòng để giường; và nhờ vậy Yôshêba, con vua Yôram, vợ của Yơhôyađa vị tư tế, vì bà là chị của Ôkhôzya, đã giấu được Yôas khuất mặt Athalya khiến Athalya đã không giết được nó. 12Nó đã ở với họ trong Nhà Thiên Chúa, ẩn trốn như vậy sáu năm trong khi Athalya làm vua trên xứ.

Yôas lên ngôi

                23. 1Đến năm thứ bảy, Yơhôyađa cương quyết kết nạp vào Giao ước vơi ông các bách quản: Azarah con của Yơrôkham, Ishmael con của Yơhôkhanan, Azaryahu con của Oâbeđ, Maasehyahu con của Ađayahu, Elishaphat con của Zikri. 2Họ rảo khắp Yuđa, và thâu họp lại các Lêvit thuộc tất cả các thành Yuđa, cùng cả trưởng tộc của Israel. Và người ta kéo đến Yêrusalem. 3Toàn thể đại hội kết ước với vua trong nhà của Thiên Chúa và (Yơhôyađa) nói với họ: “Này là con vua: ngài phải làm vua chiếu theo điều Yavê đã phán về con cái Đavit! 4Đây là điều các ông phải thi hành: một phần ba trong số các ông, những người lâm phiên ngày hưu lễ, dù là tư tế hay Lêvit, sẽ làm đội canh giữ ngưỡng cửa; 5một phần ba nơi hoàng cung; và một phần ba nơi Cổng Móng tường; và toàn dân trong các Tiền đình của Nhà Yavê. 6Không ai được vào Nhà Yavê, trừ phi là tư tế và những Lêvit đương phiên phục dịch, vì họ đã được hiến thánh; và toàn dân sẽ giữ những điều Yavê truyền giữ. 7Các Lêvit sẽ bao quanh vua, mỗi người sẵn nơi tay khí giới của mình – Ai vào Nhà sẽ bị giết; các ông sẽ theo sát vua, khi ngài ra vào”.
                8Các Lêvit và toàn thể Yuđa đã thi hành đúng lịnh của Yơhôyađa vị tư tế. Họ đã đem theo mình những ai lâm phiên ngày Hưu lễ và những ai mãn phiên ngày hưu lễ, vì Yơhôyađa vị tư tế không thải về một ban nào cả. 9Yơhôyađa vị tư tế trao cho các bách quản: giáo, mộc và thuẫn của vua Đavit cất trong Nhà của Thiên Chúa. 10Đoạn ông đặt toàn dân, mỗi người tay cầm lao, đứng từ cánh hữu Nhà đến cánh tả Nhà, trước tế đàn và trước Nhà, xung quanh vua. 11Bấy giờ người ta rước con vua ra vào trong vương miện và bằng sắc, và người ta phong vương trong khi Yơhôyađa và các con ông xức dầu (cho con vua); rồIsrael người ta hoan hô: “Vạn tuế Đức Vua!”.
        12Athalya nghe tiếng dân chạy lại và xướng hát mừng vua thì đến với dân trong Nhà Yavê. 13Và trông lên thì này, vua đứng cột trụ nơi cửa ra vào, cùng với các tướng lãnh và kèn loa bên vua, và toàn dân trong xứ hoan lạc thổi loa, các ca sĩ với nhạc khí điều khiển xướng hát. Athalya mới xé áo mình và la lên: “Mưu phản, mưu phản!” 14Yơhôyađa vị tư tế truyền cho các bách quản, cai binh, ông bảo họ: “Hãy dẫn nó ra khỏi hàng ngũ! Ai đi theo nó sẽ phải chết bằng gươm!” Và tư tế nói: “Các người không được giết nó nơi Nhà Yavê!” 15Họ liền tra tay túm lấy bà và khi bà đến lỗi vào Cổng ngựa, thì họ đã giết bà ở đó.

Công cuộc cải tổ

                16Bấy giờ Yơhôyađa đã kết giao ước giữa ông và toàn dân cùng vua, để làm dân của Yavê. 17Đoạn toàn dân kéo vào điện Baal mà triệt hạ các tế đàn và đập bể tượng ảnh. Còn Mattan, tư tế của Baal, thì họ giết ngay trước các tế đàn.
                18Yơhôyađa đặt phiên trông nom nhà Yavê trong tay các tư tế, các Lêvit – ông đã đặt những ban tư tế và Lêvit – Đavit đã phân phối trong Nhà Yavê để thượng tiến các thượng hiến cho Yavê như đã viết trong Luật Môsê, với hân hoan và ca hát theo chỉ thị của Đavit. 19Ông cũng đặt tuần canh nơi các cửa nhà Yavê, để cấm những ai nhiễm uế trong bất cứ trường hợp nào vào đó. 20Ông đem theo mình các viên bách quản, các thân hào, các người quyền thế trong dân làm một với toàn dân trong xứ. Họ rước vua từ Nhà Yavê xuống. Và theo cổng trên, họ vào hoàn cung và đặt vua ngồi trên ngai. 21Toàn dân trong xứ mừng rỡ, và kinh thành được yên hàn. Còn Athalya, thì họ đã tuốt gươm xử tử.

Triều chính của Yôas

        24. 1Yôas được bảy tuổi khi lên làm vua, và đã trị vì bốn mươi năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Xibyah, quê ở Bơer-Sêba. 2Yôas đã làm điều ngày chính trước mắt Yavê suốt những ngày tư tế Yơhôyađa (còn sống). 3Yơhôyađa đã cưới cho ông hai vợ và ông sinh được con trai con gái. 4Sau đo Yôas lập tâm phải tu bổ Nhà Yavê.
                5Ông hội lại các tư tế và nhà Lêvit, và nói với họ: “các ông hãy đi đến các thành Yuđa và thâu lại nơi toàn thể Israel bạc để sửa chửa Nhà Thiên Chúa các ông thờ, tùy theo nhu cầu của mỗi năm; và hãy làm việc ấy mau lên”. Nhưng các Lêvit đã chểnh mảng không làm ngay. 6Vua mới triệu Yơhôyađa là thượng tế đến và nói với ông: “Tại sao người không đòi các Lêvit thâu nơi Yuđa và Yêrusalem mà đem lại cống vật Môsê tôi tớ Yavê và đại hội đã ra cho Israel dâng cho Nhà tạm Chứng tri? 7Quả Athalya, quả con người thất đức ấy và bè lũ đã phạm đến Nhà của Thiên Chúa và tất cả những của thánh trong Nhà Yavê, chúng cũng sung vào (việc thờ bái) các Baal”. 8Vua nói thế rồi thì họ đã làm một cái hòm mà đặt nơi Cổng Nhà Yavê ở phía ngoài. 9Đoạn người ta hô hào Yuđa và Yêrusalem đem dâng Yavê, công vật Môsê tôi tớ Thiên Chúa đã ra cho Israel trong sa mạc. 10Các tướng lĩnh hết thảy và toàn dân vui mừng đem dâng bỏ vào hòm cho đến khi đầy hòm.
                11Và vào lúc người ta đem hòm lại, nhờ tay các Lêvit, cho quyền (của) vua kiểm soát, và một khi thấy đã có nhiều bạc, thì viên ký lục của vua cùng uỷ viên của thượng tế đến, rồi người ta đổ hòm ra, đoạn đem đặt lại chổ cũ. Ngày này qua ngày khác người ta đã làm như thế và đã thu nhiều bạc. 12Vua và Yơhôyađa trao bạc cho những người cán sự nơi Nhà Yavê; và những người này thuê thợ đá, thợ mộc, mà tu bổ Nhà Yavê, và cả những thợ rèn, thợ đồng để sửa chữa nhà Yavê. 13Những người cán sự đã làm thế, và việc trùng tu tiến triển trong tay họ. Họ đã làm cho Nhà của Thiên Chúa lại có được qui mô cũ và được vững chãi. 14Hoàn tất rồi, họ đem bạc còn dư đến trước mặt vua và Yơhôyađa; và người ta lấy bạc ấy làm những dùng trong Nhà Yavê: đồ thờ, đồ tế tự, bát đĩa, các đồ vạng bạc.
                Và suốt đời Yơhôyasđa, người ta thượng tiến hàng ngày lễ thượng hiến trong nhà Yavê. 15Yơhôyađa đã già và no đầy tuổi tác và ông đã chết, thọ được một trăm hai mươi tuổi khi chết. 16Người ta đã chôn cất ông trong thành Đavit với các vua, vì ông làm sự lành trong Israel, cũng như đối vơi Thiên Chúa và gia đình ông.  

Yôas sa ngã và hình phạt
                17Yơhôyada chết rồi, các trướng lĩnh Yuđa đến bái lạy vua, và bấy giờ vua đã nghe theo họ. 18Họ đã bỏ Yavê Thiên Chúa của tổ tiên họ mà đi phụng sự những Ashêrah và những thần tượng: khiến nghĩa nộ giáng xuống Yuđa và Yêrusalem vì tội họ đã phạm ấy. 19Người đã sai đến nơi họ những tiên tri để đem đến nơi họ trở lại với Yavê; các vị đã cảnh cáo họ, nhưng họ không màng để tai nghe. 20Thần khí Thiên Chúa xuống trùm vào người Zacarya, con của Yơhôyađa vị tư tế. Ông đứng bên trên dân và nói với họ: “Thiên Chúa phán thế này: Tại sao các ngươi vi phạm các lịnh truyền của Yavê mà chẳng thành đạt được gì? Aáy là các ngươi đã bỏ Yavê và người cũng đã bỏ các ngươi”. 21Bấy giờ họ đã hùa rập với nhau chống lại ông và ném đá ông theo lịnh vua trong Tiền đình Nhà Yavê. 22Vua Yôas đã vong ân với Yơhôyađa cha cha (của Yakarya) đã xử nghĩa với mình; và đã giết người con. Zakarya lúc chết đã nói: “Xin Yavê chiếu giám và hỏi tội!”.
                23Và quả thật vào lối xuân phân, binh đội Aram tiến lên đánh ông. Chúng xâm nhập vào Yuđa và Yêrusalem; chúng giết sạch các tướng lĩnh trong dân và gửi tất cả các chiến phẩm về cho vua Đama. 24Tuy binh đội Aram đến với một số ít người, Yavê cũng đã phó nộp trong tay chúng cả một đạo binh rất đông, vì họ đã bỏ Yavê Thiên Chúa của tổ tiên họ.
                Vậy chúng đã xử tội Yôas. 25Khi chúng đã rời xa ông, – bỏ ông lại với nhiều thương tích – thì các bộ hạ của ông đã âm mưu hại ông, báo oàn cho máu con của Yơhôyađa vị tư tế; và họ đã giết ông trên giường. Ông đã chết và người ta chôn cất ông trong thành Đavit; nhưng người ta không chôn cất ông trong mộ các vua. 26Đây là những người chủ mưu hại ông: Zabađ con của Shimơat, bà người Ammon, Yơhôzabađ con của Shimrit, bà người Moab. 27Còn về con cái ông, cống nạp đã thu lại cho ông, và việc tái tạo Nhà chúa, này hết các điều ấy đã được chép trong thư chú sách các vua. Amaxya con ông lên làm vua kế vị ông.