Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

THÁNH VỊNH (Tv, 31,1 - 36,40)

                          THÁNH VỊNH 31 (30)
                        Lời cầu trong thử thách
    
1Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của Đavit.
               2Lạy Yavê, bên Người tôi ẩn náu :
                 Xin chớ để tôi tủi hổ muôn đời.
                 Vì ơn nghĩa của Người xin giải thoát tôi!
               3Xin khấn ghé tai lại cùng tôi,
                xin mau mau cứu lấy tôi,
                xin làm tảng đá, nơi tôi ẩn náu,
                làm thành lũy mà tế độ cho tôi.
              4Tảng đá và thành lũy của tôi là chính Người,
                vì Danh Người xin dẫn đưa dìu dắt tôi!
              5Xin kéo tôi khỏi lưới chúng giăng,
                vì chính Người là nơi tôi trú ẩn,
              6Nơi tay Người, tôi ký thác thần khí tôi :
                Người đã chuộc tôi, lạy Yavê, Thiên Chúa thủy chung.
              7Người ghét bọn thờ quấy hư không.
                phần tôi, tôi tin cậy vào Yavê .
              8Nhờ ơn Người, tôi sẽ nhảy mừng hân hoan,
                vì Người đã nhìn đến nỗi đọa đày của tôi,
                vận cùng mạng tôi Người đã thấu biết.
              9Người đã không phó nộp tôi trong tay kẻ thù,
                Người đã cho tôi vững chân nơi rộng thênh thang.
             10Xin dủ thương, lạy Yavê, vì tôi lâm bĩ,
                phiền sầu mắt đã ra mờ, họng hầu dĩ chí ruột gan!
             11Kiếp sinh tôi sầu khổ tiêu hao,
                 năm tháng của tôi trôi đi trong rên xiết,
                 Khí lực điêu tàn trong bĩ cực, xuơng cốt tiêu ma.
             12Tôi nên bia cho địch thù thóa mạ,
                 Đồ tởm cho hàng xóm,
                 kẻ quen biết đã lấy làm kinh,
                 ngoài phố xá, hễ thấy tôi là người ta lẫn trốn.
             13Tôi bị bỏ quên, như thây ma lòng rỗng,
                tôi đã nên như đồ hư vất bỏ.
             14Tôi nghe lắm người đàm tiếu, tứ phía kinh hoàng,
                chúng hùa rập cùng nhau để hại tôi,
                chúng mưu mô quyết lấy mạng tôi.
             15Nhưng tôi, tôi tin cậy vào Người, lạy Yavê,
                tôi nói: “Chính Người là Thiên Chúa của  tôi”.
             16Vận mạng tôi trong tay Người,
                xin giải thoát tôi khỏi tay địch thù, khỏi người bắt bớ.
             17Xin chiếu rạng nhan Người trên tôi tớ Người,
                vì ơn Người, xin cứu tôi!
             18Lạy Yavê , xin chớ để tôi tủi hổ,
                 khi đã kêu lên với Người!
                Chúng hãy xấu hổ, những kẻ ác nhân!
                chúng hãy ngậm câm xéo vào âm phủ!
            19Môi miệng điêu ngoa hãy câm đi,
                Bay quen nói năng xấc láo hại người ngay,
                bởi lòng kiêu căng, khinh bỉ!
             20Lớn lao thay, lạy Yavê, lòng từ hậu của Người ,
                Người dành sẵn cho những ai kính sợ Người,
                Người thi thố trên những ai ẩn náu bên Người,
                ngay trước mặt con cái loài Người!
             21Người giấu chúng trong nơi kín ẩn trước nhan Người,
                cho khỏi mưu chước phàm nhân.
                nơi lều trú của Người,
                Người tàng ẩn chúng xa tầm giặc lưỡi.
            22Chúc tụng Yavê, vì với tôi Người đã lấy phép ra ơn.
                trong thành kiên cố.
            23 Còn tôi, trong cơn hoảng hốt, tôi đã kêu lên :
               “Tôi bị truất khỏi mắt Người!”
                Song Người đã nghe tiếng tôi nài van,
                Lúc tôi kêu cứu với Người.
            24Hãy mến Yavê, hỡi những kẻ thành tín với Người .
               Yavê giữ gìn những người tín nghĩa,
               nhưng Người oán trả gấp bội cho kẻ kiêu căng.
            25Hãy can đảm, lòng hãy kiên cường,
                Hết thảy những ai tín thị vào Yavê!

                         THÁNH VỊNH 32 (31)
                 Xưng thú được giải thoát khỏi tội
     1Của Đavit. Thi khúc
                Phúc cho ai tội phạm được tha,
                lỗi lầm được khỏa lấp!
              2Phúc cho người Yavê không hạch tôi,
                và tâm thần không nhiễm gian ngoa!
              3Bởi tôi câm miệng, thì xương cốt tôi rã rời,
                trong lúc suốt ngày tôi kêu rống.
              4Bởi thâu ngày thâu đêm, tay Người đè nặng trên tôi,
                tủy xương tôi sọm lại như phơi nắng hạ.
              5Lỗi tôi, tôi xin thú với Người,
                tội tôi, tôi không giấu nữa.
               Tôi nói : Tôi xin xưng với Yavê, tội tôi đã phạm,
               và chính Người, Người đã cất tội tôi đi.
              6Bởi đó mọi kẻ thành tín sẽ cầu khấn Người,
                khi lâm thời quẫn bách, khi cơn nước lớn ngập tràn, 
                nó vẫn xa tầm vô hại.
              7Chính Người là chốn tôi nương náu,
                Người gìn giữ tôi khỏi lúc ngặt nghèo,
                Người bao quanh tôi với lời reo thoát nạn.
              8Với ngươi, Ta muốn dạy khôn,
               Ta muốn chỉ đường phải đi,
               mắt dõi theo ngươi, Ta muốn nhủ khuyên.
              9Người chớ ra như ngựa, như lừa vô tri,
               phải lấy dàm lấy hãm, ghì kỹ sức ngông,
               kẻo nó nhảy chồm tới ngươi.
            10Đau đớn nhiều, phần dành kẻ dữ,
                còn kẻ tin cậy Yavê, ơn nghĩa bao quanh. 
            11Hãy mừng vui trong Yavê,
                hãy nhảy nừng, những người công chính,
                hãy reo vui, hết thảy những kẻ lòng ngay!

                      THÁNH VỊNH 33 (32)
                    Ca vãn Đấng quan phòng

              1Hãy reo vui mừng Yavê, hỡi những người công chính.
                Ngợi khen Người, việc xứng đáng cho hạng người chính trực.
              2Hãy tạ ơn Người, họa với tiếng cầm,
                hãy đàn ca Người, hòa theo tiếng sắt thập huyền.
              3Hãy hát mừng Người một bài ca mới,
                hãy tấu nhạc du dương trong tiếng hò reo.
              4Vì lời Yavê, lời chính trực,
                mọi việc Người làm đều vì trung tín.
              5Người mến chuộng tín nghĩa công minh,
                ơn của Yavê tràn đầy dương thế.
              6Bởi lời Yavê, các tầng trời đã được dựng lên,
                bởi hơi khí miệng Người, có các cơ binh hết thảy.
              7Nước biển, Người nhốt lại như đổ vò,
                thủy trào, Người chất trong kho.
              8Toàn thể cõi đất hãy kính vì Yavê,
                khách ngụ dương gian hãy giới sợ Người!
              9Vì Người phán và liền có,
                Người truyền và đã thành sự.
            10Yavê phá đổ dự định các nước,
                Người đập tan mưu cơ các dân.
             11Dự định Yavê muôn đời kiên vững,
                mưu cơ lòng Người còn mải đời đời.
             12Phúc cho nước được có Yavê làm thần bản mệnh,
                và dân được Người chọn làm cơ nghiệp.
             13Từ trời Yavê trông xuống,
                Người thấy con cái loài người hết thảy
             14Từ nơi Người ngự, Người quan sát
                mọi kẻ sống ở trần gian.
             15Đấng nắn ra lòng dạ chúng thay thảy,
                Đấng am tường mọi việc chúng làm.
             16Vua oai không thắng nhờ lắm quân binh,
                anh hùng không thoát do nhiều sức mạnh.
            17Chiến mã hão huyền cho chiến thắng,
                sức nó dẫu nhiều, cũng không làm cho thoát nạn!
             18Này mắt Yavê trên kẻ kính sợ Người,
                trên những ai trông cậy ơn Người.
             19Để giựt thoát mạng chúng khỏi tử thần,
                và cứu sống chúng trong thời cơ cận.
             20Sinh mạng chúng tôi trông cả vào Yavê,
                chính Người là sức hộ vực, là thuẫn đỡ cho chúng tôi.
             21Vì nơi Người, lòng chúng tôi mừng rỡ,
                vì nơi Danh thánh Người chúng tôi tin cậy.
             22Xin ơn Người ở lại trên chúng tôi,
                như chúng tôi trông cậy nơi Người.

                     THÁNH VỊNH 34 (33)
            Ngợi khen sự công chính của Thiên Chúa

     1Của Đavít. Khi ông giả điên trước mặt Abimêlek,
 ông bị đuổi và ra đi
.
              2Tôi sẽ chúc tụng Yavê mọi thời,
                luôn luôn lời ngợi khen Người nơi miệng tôi.
              3Hồn tôi tự hào nơi Yavê :
                Hạng nghèo hèn hãy nghe và hãy vui mừng!
              4Hãy tôn dương Yavê làm một với tôi,
                cùng nhau, ta hãy tán tụng Danh Người!
              5Tôi sẽ tìm kiếm Yavê, và Người đáp lại lời tôi!
                khỏi mọi nỗi khiếp sợ, Người đã giải thoát tôi.
              6Họ đã nhìn đến Người và được chiếu soi,
                mặt họ sẽ không hề tủi hổ.
              7Kẻ hèn này kêu và Yavê đã nghe,
                Người đã tế độ cho khỏi mọi khốn cùng.
              8Thần sứ Yavê cắm trại,
                xung quanh những kẻ kính sợ Người và gỡ thoát họ.
              9Hãy nếm và xem Yavê tốt lành nhường bao!
                Phúc cho ai ẩn náu bên Người!
            10Hãy kính sợ Yavê, các thánh của Người,                Yôđ.
                vì những ai kính sợ Người, sẽ chẳng lâm cơn thiếu thốn.
            11Hạng người giàu có sa nghèo và phải đói,              Kaph.
                song ai tìm kiếm Yavê, sự lành chẳng thiếu.
            12Hãy đến, hỡi các con, hãy nghe Ta,          Lamđ.
                ta sẽ dạy cho biết đàng kính sợ Yavê.
            13Ai là người mong được trường sinh,       Mem.
                và hoài bão những ngày thấy được hạnh phúc.
            14Hãy giữ lưỡi xa điều ác,               Nun.
                và môi miệng cho khỏi nói lời điêu ngoa.
            15Hãy lánh dữ, hãy làm lành,          Samek.
                hãy tìm, hãy đeo đuổi bình an.
            16Nhan Yavê trên phường làm ác,                Ain.
                để diệt khỏi đất, danh tính chúng đi.
            17Mắt Yavê trên hạng người công chính,    Phê.
                và chúng kêu cứu Người ghé tai nghe.
            18Chúng than vãn và Yavê đã nghe,              Xađê.
                Người đã giựt chúng khỏi mọi nỗi khốn cùng.
            19Yavê gần bên những tấm lòng bầm tím, Qoph.
                và những tâm thần tan nát được Người tế độ.
            20Tai dồn họa dập trên kẻ lành,     Resh.
                nhung Yavê đều cho thoát cả.
            21Người gìn giữ xương cốt Ngài thay thảy,                Shin.
                toàn bộ không một cái nào bị dập.
            22Cái ác giết chết ác nhân,             Tav.
                ai ghét người lành thì chuốc vạ vào thân.
            23Yavê chuộc mạng các tôi tá Người,
                và không hề mắc vạ, những ai ẩn náu bên Người.

                       THÁNH VỊNH 35 (34)
         Lời nguyện của người công chính bị bách hại

     1Của Đavit
                Hãy tấn công, lạy Yavê, những ai tấn công tôi, 
                hãy giao chiến với những người giao chiến với tôi.
              2Hãy chụp lấy khiên mộc,
                và đứng lên hộ vực tôi.
              3Hãy tung lao liệng giáo
                vào mặt những kẻ đuổi theo tôi. 
               Hãy phán với mạng tôi:
               “Ta đây, sức tế độ cho ngươi!”
             4Cho chúng xấu hổ bẽ mặt,
               những kẻ bắt hại mạng tôi,
               cho chúng xéo lui thẹn thuồng,
               những kẻ mưu họa cho tôi!
             5Chúng hãy nên như trấu lép hong trước gió,
                bị thần sứ Yavê tróc nã! 
             6Đường chúng đi hãy nên tối tăm trơn trượt, 
               bị thần sứ Yavê rượt theo sau!
             7Bởi chưng vô cớ chúng đã căng lưới hại tôi, 
               vô cớ chúng đã đào hố cho tôi vong mạng.
             8Tai họa bất ngờ ập lại trên mỗi đứa :
               Lưới nó căng thì nó mắc cạm,
               hố kia lại chính nó sa vào!
            9Sinh mạng tôi nhảy mừng trong Yavê, 
               và hởn hở trong ơn cứu độ của Người.
           10Xương cốt tôi hết thảy nói lên : 
               “Yavê nào ai giống được như Người!
              Đấng giải thoát người nghèo khỏi cường hào lấn hiếp,
              và người nghèo khó khỏi quân bóc lột”.
           11Chứng nhân buộc tội đứng lên,
                điều tôi không hay không biết, họ vặn hỏi.
           12Chúng lấy oán báo lại ơn tôi,
                thật vô bổ cho mạng tôi.
           13Còn tôi, lúc chúng lâm bệnh,
               thì thay vì áo, tôi quàng lấy bị.
              Tôi phạt mình chay kiêng
               và lời khấn xin vọng trong đáy lòng,
           14dường thể cho người thân yêu cốt nhục.
              Tôi lang thang như người mang tang mẹ,
              ủ rũ, tôi khom mình xuống.
           15Còn tôi vừa sẫy ngã, 
               thì chúng mừng, chúng hùa tập lại.
              Chúng hùa tập lại quanh tôi,
              cả những người xa lạ tôi không hề biết,
              chúng vừa phanh xé vừa la inh ỏi.
           16Quân giả hình, chúng mặc sức nhạo cười tôi,
              nghiến răng tức tối.
           17Lạy Chúa tôi, cho đến bao giờ Người còn thấy thế?
                Hãy giựt mạng tôi khỏi thú gầm
                và thân phận này khỏi đàn sư tử.
           18Tôi sẽ tạ ơn Người nơi đại hội,
                 Giữa đám đông, tôi sẽ ngợi khen Người .
           19Chớ để chúng mừng đắc chí trên tôi,
                những kẻ thù vô cớ.
                Và nháy mắt với nhau,
                những kẻ nhưng không đã ghét tôi.
            20Vì chúng không hề nói đến binh an,
                đói với những người hiền lương trong xứ,
                chúng những bày chước hiểm mưu thâm.
            21Về tôi, chúng toe tóet mồm,
                chúng nói: “Ha ha mắt  ta đã thấy!”
            22Người đã thấy, lay Yavê, xin chớ nín thinh,
                lạy Chúa tôi xin chớ xa tôi,
            23Xin thức giấc, xin tỉnh dậy xử đoán cho tôi,
                và bênh kiện cho tôi, lạy Thiên Chúa và là Chúa tôi,
            24Xin xử cho tôi theo lẽ công minh của Người,
                lạy Yavê, Thiên Chúa của tôi,
                chớ để chúng mừng đắc chí trên tôi!
            25Chúng đừng nói được trong lòng:
                “Ha Ha! Thích chưa!” Chúng đừng nói được:
                “Ta đã nuốt trôi nó rồi!”
            26Chúng hãy xấu hổ then thuồng cả lũ,
                những kẻ mừng vì tôi mắc họa.
                Tủi hổ, sỉ nhục hãy trùm lấy chúng,
                những kẻ thừa thế lấn tôi.
            27Hãy reo vui, hãy mừng rỡ,
                những ai ước nguyện thấy tôi trắng án.
                Họ hãy nói luôn: “lớn lao thay Yavê,
                Đấng tha thiết với phúc bình an của tôi tá Người”.
            28Và lưỡi tôi sẽ ngâm ca đức công chính của Người,
               và suốt ngày ngợi khen Người.

                        THÁNH VỊNH 36 (35)
        Lòng ác của kẻ tội lỗi. Lònh nhân từ của Thiên Chúa

     1Phần nhạc trưởng. Của tôi tớ Yavê vê. Của Đavít.
              2Tôi tuyên sấm cho kẻ dữ nơi đáy lòng,
                giới  sợ Yavê không còn trước mắt.
              3Nó tự mơn trớn đến thành ra mù quáng,
                để khỏi nhận ra mà chừa ghét tội khiên.
              4Nó nói ra toàn tai quái, điêu ngoa,
                hết khôn ngoan và còn đâu lương thiện.
              5Trên gường nằm, nó mưu mô ác quái,
                đường bất lương nó đứng vững gan lì,
                và điều ác nó không sao từ được.
              6Lạy Yavê, ơn của Người đạt đến trời cao,
                thành tín Người thấu tận mây.
              7Chính trực Người như núi thần non thánh,
                công minh Người như vực thẳm bao la,
                Người tế độ cho muôn người muôn vật.
              8Quí thay ơn hụê của Người, lạy Thiên Chúa!
                Nơi bóng cánh Người, con cái loai người nương ẩn.
              9Chúng sẽ được no đầy mỡ béo nhà Người,
                nơi hoan lạc, Người cho chúng uống.
             10Bởi chưng nơi Người có mạch sự sống,
                trong ánh sang Người, chúng tôi được thấy ánh sáng.
             11Xin diên trì ơn Người cho những kẻ biết Người,
                và đức công chính Người cho những kẻ lòng ngay.
             12Xin chớ đêû chân phường kiêu hãnh kịp tôi ,
                và tay lũ ác nhân xua tôi bạt xứ!
             13Đó kìa, chúng lăn nhào, phường tác quái,
                ngã quỵ rồi, chúng vô phương chỗi dậy.

                        THÁNH VỊNH 37 (36)
         Số phận người công chính và kẻ ác nhân

     1Của Đavit.
                Ngươi chớ uâùt ức vì cớ những người bất lương ,
                chớ phân bì những kẻ làm điều phi nghĩa.
              2Vì như cỏ, kíp đây chúng sẽ tàn,
                như thảm cỏ xanh tươi, chúng sẽ úa.
              3Hãy cậy vào Yavê và hãy làm lành,
                hãy ở lại xứ và yên hàn vui sống.
              4Hãy vui khoái nơi Yavê
                và Người sẽ cho như lòng ngươi sở nguyện.
              5Vận mạng ngươi, hãy phó thác mặc Yavê,                Gimel.
                hãy cậy trông vào Người, Người sẽ ra tay.
              6Người sẽ cho lẽ phải của ngươi tỏ như ánh sáng,
                và quyền lợi của ngươi như chính ngọ.
              7Hãy nín đi trước mặt Yavê, và chờ đợi Người,         Đalet.
                chớ uất ức vì thấy kẻ hanh thông vận đời.
                Vì có người bày mưu lập kế,
                để hạ kẻ khó người nghèo.
              8Hãy nguôi cơn giận, hãy bỏ gay gắt,            .
               chớ có uất ức mà thành kẻ bất lương.
              9Vì phường bất lương sẽ bị tru đi,
                còn ai trông ở Yavê sẽ làm chủ đất đai.
            10Chỉ một ít nữa và sẽ không còn ác nhân,                Vav.
                ngươi chú ý lại chỗ nó, nhưng nó không còn.
            11Những hạng nghèo hèn sẽ làm chủ đất đai,
                chúng sẽ vui khoái trong phúc bình an muôn hộc.
            12Đứa ác nhân lập mưu hại người lành,     Zain.
                với kẻ ấy, nó nghiến răng tức tối.
            13Nhưng Chúa tôi, Người nhạo cười nó,
                vì Người đã thấy ngày nó đến nơi.
            14Phường gian ác tuốt gươm căng nỏ,       Het.
                để hạ sát những kẻ đường ngay.
            15Gươm chúng quật lại đâm lòng chúng,
                nỏ chúng bị đập gãy tan tành.
            16Ít ỏi nơi người công chính,          Tet.
                còn hơn của đời muôn hộc nơi phường gian phi.
             17Vì cánh tay kẻ dữ sẽ bị đập gãy
                 và kẻ chống đỡ người lành là chính Yavê.
             18Yavê thấu biết ngày đời của kẻ trọn lành,               Yôđ.
                cơ nghiệp của chúng sẽ còn mãi mãi.
             19Vào thời hoạn nạn, chúng sẽ chẳng phải thẹn thuồng,
                họ được no nê cả những ngày cơ cận.
             20Vỉ phường gian ác sẽ bị diệt vong,            Kaph.
                dòng giống chúng sẽ đi khất thực.
                Kẻ thù Yavê ví thể hào nhoáng cỏ đồng,
                chúng tan, chúng tan ra khói.
             21Kẻ gian ác vay mà không trả,     Lameđ
                còn người lành xót thương bố thí.
             22Kẻ được Người chúc lánh sẽ làm chủ đất đai,
                kẻ Người nguyền rủa sẽ bị tru di.
             23Yavê dẫn bước con người,         Mem.
                nó sẽ vững bước và Người vui thỏa trên đường nó theo.
             24Có ngã, nó cũng không nhoài,
                vì có Yavê nâng đỡ chống tay.
             25Từ niên thiếu đến tuổi bạc đầu, Nun.
                tôi không hề thấy người lành bơ vơ,
                và dòng dõi nó đi tìm bánh ăn.
            26Suốt ngày những thương người cho vay cho mượn,
                dòng giống ngài, một nguồn chúc phúc.
            27Hãy lánh dữ, hãy làm lành,          Samek.
                và ngươi sẽ được an cư mãi mãi.
             28Vì Yavê chuộng sự công minh,
                Người không bỏ những ai thành tín với Người.
                Và mãi mãi phường bất lương sẽ bị tiêu diệt,            Ain.
                dòng họ kẻ ác nhân sẽ bị tru di.
            29Hạng người công chính sẽ làm chủ đất đai,
                và được an cư đó mãi mãi.
            30Miệng người lành ngâm lẽ khôn ngoan, Phê.
                lưỡi người nói điều ngay chính.
            31Nơi lòng ngươi, luật Thiên Chúa của người,
                bước chân người sẽ không hề siêu vẹo.
            32Kẻ dữ rình hại người lành,          Sađê.
                những tìm cách hãm hại cho được người.
            33Nhưng Yavê không bỏ mặc người  trong tay nó,
                và không để người mắc án khi luận xử.
            34Hãy trông vào Yavê và giữ đường lối Người,          Qoph.
                Người sẽ cứu ngươi thoát khỏi kẻ dữ.
                Người sẽ nhắc ngươi lên làm chủ đất đai,
                ngươi sẽ thấy kẻ dữ bị tru di tiệt nòi. 
            35Tôi đã thấy ác nhân hùng hổ,      Resh.
                vươn cao những tùng bách Liban.
            36Tôi chỉ ngang qua và này nó không còn,
                tôi kiếm nó mà không còn gặp được.
            37Hãy coi người lương hảo, hãy nhìn kẻ ngay lành, Shin.
                kẻ hiền hòa không hề tiệt hậu.
            38Còn phường tội ác thì diệt vong cả lũ,
                hậu duệ ác nhân thì bị tru di.
            39Ơn tế độ người lành đến tự Yavê,             Tav.
                Người là đồn trú cho họ trong buổi khốn cùng.
            40Yavê đáp cứu và giải thoát họ,
                Người cứu giúp họ vì họ ẩn náu nơi Người .