Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

THÁNH VỊNH (Tv 11,1 - 19,10)

                                      THÁNH VỊNH 11 (10)
                                  Yavê là nơi trú ẩn an toàn
         1Phần nhạc trưởng. Của Đavit.
                     Nơi Yavê, tôi ẩn náu,
                     sao các người dám bảo hồn tôi :
                     “Trốn đi, như chim sẻ về ngàn”.
                 2Vì kìa quân gian ác trương nỏ, giây cung đã nạp tên,
                     trong bóng tối, chực bắn người lòng ngay.
                 3Một khi nền móng tan hoang,
                     người công chính còn phương làm gì ?
                 4Có Yavê nơi thánh điện của Người,
                     Yavê, ngai của Người đặt ở trời cao.
                     Mắt Người hằng trông nhìn xuống,
                     nhãn quang dò xét đám người phàm.
                 5Yavê dò xét người lành kẻ dữ,
                     ai thích hung bạo, hồn Người ghét bỏ.
                 6Trên phường gian ác, Người sẽ mưa xuống
                     than hồng diêm sinh
                     và vận số chúng là làn gió bỏng ran!
                 7Vì Yavê công chính, Người chuộng điều chính công,
                     những kẻ ngay lành sẽ chiêm ngưỡng nhan Người.

                                      THÁNH VỊNH 12 (11)
                                 Giữa một thế hệ bất lương
        1Phần nhạc trưởng. Hòa đàn bát huyền. Của Đavit.
                 2Xin mau cứu, lạy Yavê, vì người đạo đức đã tận số,
                     hàng tín nghĩa biến mất giữa con cái loài người.
                 3Người người láo khoét lừa nhau,
                     ngoài môi thơn thớt, nhưng lòng nhị tâm.
                 4Ước gì Yavê trừ tiệt phường môi thơn thớt,
                     cái lưỡi quen thói nói ngông,
                 5những kẻ ba hoa: “Lưỡi ta làm ta thắng thế,
                     môi miếng ta phò giúp ta, ai còn là Chúa trên ta ?”
                “6Vì kẻ khó bị hành hạ, người nghèo kêu rên,
                     thì đây Ta muốn đứng dậy, Yavê phán,
                     Ta sẽ tế độ cho kẻ bị người đời phỉ nhổ”.
                 7Lời Yavê, lời chân thành,
                     như bạc luyện lò hầm đất, đãi đến bảy lần.
                 8Chính Người, lạy Yavê, Người sẽ giữ lời,
                     Người gìn giữ chúng tôi khỏi giống nòi ấy cho đến đời đời,
                 9Dẫu rằng xung quanh phường gian ác tung hoành
                     và ô trọc cứ dấy lên giữa hàng con cái loài người.
                                    
                                       THÁNH VỊNH 13 (12)
                             Trong cơn hoạn nạn kêu cùng Yavê
          1Phần nhạc trưởng Của Đavit.
                 2Cho đến bao giờ, lạy Yavê, Người quên tôi mãi ?
                     Cho đến bao giờ Người lánh mặt với tôi ?
                 3Cho đến bao giờ tôi còn để hồn những lo toan,
                     lòng thời phiền muộn qua ngày qua đêm ?
                     Cho đến bao giờ kẻ thù còn hách dịch với tôi ?
                 4Xin đoái nhìn, xin nhậm lời tôi,
                     lạy Yavê, Thiên Chúa của tôi!
                     Xin cho mắt tôi rạng sáng,
                     kẻo tôi thiếp ngủ trong tay tử thần.
                 5Kẻo đứa thù tôi nói được: “Ta đã thắng nó ?”
                     Và phường bách hại tôi mừng rỡ, thấy tôi lảo đảo.
                 6Còn tôi nơi lòng nhân nghĩa của Người, tôi tin cậy :
                    Ước gì lòng tôi được mừng rỡ trong ơn cứu thoát của Người.
                     Tôi sẽ hát mừng Yavê, vì Người đã giáng phúc cho tôi,
                     tôi sẽ tán tụng Danh Yavê, Đấng tối cao.

                                       THÁNH VỊNH 14 (13)
                                  Họ không tin có Thiên Chúa
          1Phần nhạc trưởng Của Đavit.
                     Đứa ngu dại tự nhủ đáy lòng :
                     “Không có Thiên Chúa ?”
                     Chúng ra đồi bại, hành vi bỉ ổi,
                     hành thiện, không còn có ai!
                 2Tự trời, Yavê cúi nhìn con cái loài người,
                     thử xem ai là người có lương tri, ai tìm Thiên Chúa.
                 3Hết thảy đều lầm lạc, hư đốn cả lũ,
                     hành thiện, không có ai,
                     một người cũng không!
                 4Phải chăng chúng đã thành vô tri,
                     cả phường tác quái,
                     những kẻ ăn thịt dân tôi như người ta ăn bánh,
                     và chẳng cầu khẩn cùng Yavê ?
                 5Nhưng tại trận, chúng phải kinh hãi rụng rời,
                     vì Thiên Chúa ở với giòng người công chính!
                 6Các ngươi bêu diếu nguyện vọng người nghèo,
                     nhưng Yavê là chốn nó dung thân.
                 7Từ Sion, ai sẽ ban cho Israel ơn cứu độ ?
                     Khi Yavê đảo lại vận bỉ của dân Người,
                     Yacob sẽ hoan lạc, Israel sẽ được vui mừng!

                                       THÁNH VỊNH 15 (14)
                                Khách ngụ Đền Thánh của Yavê
          1Thánh vịnh. Của Đavit.
                     Lạy Yavê, ai được ngụ dưới trướng của Người,
                     trên núi thánh Người, ai được lưu lại!
                 2Kẻ bước đi trọn lành, và làm điều chính trực,
                     cùng niệm suy lẽ thật trong lòng.
                 3Không mau chân múa lưỡi đặt điều,
                     không xử ác với người đồng loại,
                     với người thân, không buông lời phỉ báng.
                 4Đứa đáng chúc dữ, thời mắt khinh thường,
                     những ai kính sợ Yavê, thời tôn trọng kính vì,
                     đã thề, dẫu bị thiệt, cũng chẳng sai lời.
                 5Bạc tiền, không cho vay ăn lãi,
                     không nhận lễ vật hại người vô tội,
                     kẻ làm thế đời đời ắt sẽ không lay.
                       
                                      THÁNH VỊNH 16 (15)
                              Yavê, cơ nghiệp người thành tín
             1Se sẽ Của Đavit.
                      Lạy Chúa Trời, xin gìn giữ tôi,
                     Vì tôi ẩn náu bên Người.
                 2Tôi thưa cùng Yavê: Chính Người là Chúa của tôi,
                     hạnh phúc của tôi, có đâu ngoài Người.
                 3Các thánh, những vị ở trong xứ,
                     các ngài được Đấng Uy linh hết lòng quí mến.
                 4Thần tượng họ thờ cứ tăng lên nhan nhản,
                     và thiên hạ tới tấp theo sau.
                     Huyết tế thờ chúng, tôi sẽ không hề dâng,
                     danh tính của chúng, môi tôi sẽ không hề niệm!
                 5Yavê là phần cơ nghiệp, là chén của tôi,
                     chính Người là Đấng nắm giữ cơ đồ cho tôi!
                 6Giây đo phần tôi rơi nhằm nơi tuyệt mỹ,
                     cơ nghiệp ấy làm tôi sung sướng!
                 7Tôi xin chúc tụng Yavê, Đấng răn bảo,
                     tâm can tôi tỉ tê nhắn nhủ thâu canh!
                 8Tôi đã đặt Yavê luôn luôn trước mắt,
                     vì có Người bên hữu, tôi sẽ không lay!
                 9Bởi thế lòng tôi hớn hở, và dạ tôi nhảy mừng,
                     cả thân xác tôi cũng nghỉ ngơi an toàn.
                10Vì Người sẽ không thí bỏ mạng tôi cho âm phủ,
                     Người sẽ không để kẻ thành tín phải thấy mồ chôn.
                11Người sẽ cho tôi biết con đường sự sống,
                     trước tôn nhan Người, phúc lạc no đầy,
                     nguồn vui thú bên hữu Người muôn thuở.

                                      THÁNH VỊNH 17 (16)
                             Lời kêu oan cùng Yavê
            1Kinh nguyện của Đavit.
                     Lạy Yavê, xin nghe lẽ công chính!
                     Xin để ý tới lời tôi kêu van.
                     Xin lắng tai nghe tôi cầu nguyện,
                     do tự môi miếng không ngoa.
                 2Tự tôn nhan Người, hãy xuất hiện án xử việc tôi,
                      mắt Người thấu rõ lòng ngay.
                 3Người có thể hạch xét lòng tôi,
                     thăm dò giữa lúc đêm khuya.
                     Người thí luyện tôi,
                     Người sẽ không gặp mảy may ngan trái.
                 4Miệng tôi không quá phạm, theo hành vi nhân thế,
                     chiếu theo lời môi Người đã phán,
                     tôi đã tuân giữ lề lối luật điều.
                 5Xin cho tôi bước đi kiên vững theo vết của Người,
                     kẻo chân tôi thất thểu vẹo xiêu.
                 6Tôi đã kêu đến Người, mong Người đáp lại lời tôi,
                     lạy Chúa Trời,
                     xin ghé tai lại với tôi, xin nghe lời tôi.
                 7Xin lấy phép cả ra ơn, Người là Đấng cứu thoát
                     khỏi bọn người gây hấn,
                     cho những ai ẩn náu bên tay phải Người!
                 8Xin gìn giữ tôi như con ngươi đồng tử,
                     xin giấu tôi dưới bóng cánh Người.
                 9Cho khỏi phường gian ác nhiễu hại tôi,
                     cho khỏi quân tử thù đang bủa vây tôi.
                10Mạng mỡ lấp cả tim lòng,
                     miệng chúng phun lời ngạo nghễ.
                11Chúng xông đánh tôi, kìa chúng bao quanh tôi,
                     chúng để mắt lăm le quật tôi xuống đất.
                12Tựa như sư tử hằm hừ xâu xé,
                     như hùm tơ rình núp bụi bờ.
                13Xin chỗi dậy, lạy Yavê,
                     xin xung phong đánh quỵ chúng đi!
                     Xin tuốt gươm cứu mạng tôi khỏi đứa ác nhân!
                14Cái chết độc địa tự tay Người, lạy Yavê,
                     cái chết độc địa hãy chặt phăng mẩu đời phần chúng!
                     Án Người dành sẵn , bụng chúng hãy ứ đầy,
                     con cái chúng hãy no nê,
                     và dư thừa thì để phần cho cháu chắt.
                15Phần tôi trong sự công minh,
                     tôi sẽ chiêm ngắm nhan Người.
                     Và bừng tỉnh dậy,
                     tôi được no đầy dung quang của Người.

                                       THÁNH VỊNH 18 (17)
                                        Vua tạ ơn thắng trận
1Phần nhạc trưởng. Của tôi tớ Yavê là Đavit. Ông nói lên lời ca này vào ngày Yavê đã cứu ông khỏi bàn tay các địch thù và khỏi tay Saul.
                 2Tôi yêu mến Người, lạy Yavê, sức mạnh của tôi!
                 3Yavê là tảng đá, là đồn lũy, là Đấng giải thoát tôi.
                     Chúa Trời tôi, Người là chỏm đá nơi tôi nương ẩn,
                     Là thuẫn đỡ, là uy tế độ, là đồn trú của tôi,
                 4Yavê Đấng đáng ngợi khen, tôi kêu khẩn Người,
                     và tôi được thoát khỏi kẻ thù tôi.
                 5Tròng tử thần bủa vây tôi,
                     thác ghềnh ma quái làm tôi ghê rợn.
                 6Tròng của âm phủ vây quanh tôi tư bề,
                     lưới của tử thần giăng ngay trước mặt.
                 7Trong nỗi ngặt nghèo, tôi kêu đến Yavê,
                     tôi la cứu với Thiên Chúa của tôi.
                     Từ Đền của Người, Người đã nghe tiếng tôi,
                     và giọng tôi kêu cứu với tôn nhan Người đã thấu tai Người
                 8Đất lung lay rung chuyển,
                     nền móng núi non rung chuyển,
                     chúng run lên, vì Người thét nộ.
                 9Khói phun ra bởi khí nộ của Người,
                     và tự miệng Người, lửa bốc ra thiêu cháy,
                     tự nơi Người, than đỏ rực trào ra.
                10Và Người đảo nghiêng từng trời, Người xuống,
                     và dưới chân Người, mây đen mù mịt.
                11Người thăng giá Kêrub, Người bay bổng,
                     Người lượn trên cánh gió.
                12Người lấy tối tăm làm màng kín bao quanh,
                    và trướng phủ Người là nước uy quyền, là mây trùng điệp.
                13Tự hào quang trước mặt Người,
                     mây ùn cuộn tới, mưa đá với than hồng.
                14Trên trời Yavê sấm sét,
                     và Đấng tối cao vang tiếng.
                15Người ria tên và đánh tan lũ thù,
                    Người ném chớp xuống và làm chúng tán loạn.
                16Và đáy nước banh ra,
                    nền móng vũ trụ phơi bày lộ liễu.
                    Bởi tiếng Người quát mắng, lạy Yavê,
                    bởi cuồng phong khí nộ của Người.
                17Trên cao, Người (chìa) tay xuống, Người nhắc tôi lên,
                    Người kéo tôi ra khỏi dòng nước lũ.
                18Người giựt tôi khỏi tay địch thù cường mạnh,
                    khỏi quân thù ghét, mạnh thế hơn tôi.
                19Chúng tấn công tôi vào ngày tôi lâm nạn,
                    nhưng Yavê là chốn tôi tựa nương.
                20Người đem tôi ra chốn rộng thênh thang,
                    Người giựt thoát tôi, vì Người đã đoái thương tôi.
                21Tôi chính trực, và Yavê xử hậu với tôi,
                     tay tôi trong trắng, và Người đã hoàn lại cho tôi.
                22Vì tôi tuân giữ đường lối Yavê,
                    với Thiên Chúa tôi, tôi đã không phản phúc.
                23Vì mọi phán quyết của Người tôi hằng có trước mặt.
                    Tôi đã không gạt bên các luật điều của Người.
                24Với người, tôi đã trọn tấm lòng thành,
                    và tôi quyết giữ lòng mình sao cho khỏi tội,
                25Yavê đã đãi ngộ tùy theo đức công chính của tôi,
                    Tùy theo sự trong trắng tay tôi trước mặt Người.
                26Với kẻ tận nghĩa, Người xử tận nghĩa,
                    với người thành tâm, Người thành tâm.
                27Với kẻ trong trắng, Người cũng trắng trong,
                    với đứa lưu manh, Người cũng lắm đường mánh lới.
                28Vì, dân nghèo hèn, chính Người đáp cứu,
                    và mắt ngạo nghễ, Người cho cụp xuống.
                29Chính Người chong đèn tôi lên, lạy Yavê,
                    cảnh tối tăm của tôi, Thiên Chúa tôi sẽ cho sáng rực.
                30Dựa vào Người, tôi xông nhào vào toán địch,
                    dựa vào Thiên Chúa tôi, tôi phóng mình qua lũy!
                31Chúa Trời, đường lối Người trọn hảo,
                    lời Người như luyện lửa lò,
                    Người là thuẫn đỡ cho mọi kẻ ẩn náu bên Người.
               32Vì nào ai là Thiên Chúa, ngoài đức Yavê,
                    Ai là Tảng đá, trừ phi Thiên Chúa chúng ta ?
               33Chúa Trời, Đấng lấy hùng tráng thắt lưng tôi,
                    và cho đường lối của tôi nên trọn hảo.
               34Cho chân tôi nhanh tựa hưu nai,
                   cho tôi đứng vững trên các nõm đá.
               35Người luyện tay tôi tham chiến,
                  và cánh tay tôi trương bắn nỏ đồng.
               36Người ban cho tôi chiếc thuẫn tế độ,
                  tay phải Người làm tôi kiên vững,
                  nhờ lòng từ hậu của Người, tôi nên mạnh thế.
               37Dưới thời, Người cho tôi thênh thang rảo bước,
                  và gót chân  khỏi phải vẹo xiêu.
               38Tôi ruổi theo quân địch và đã kịp chúng,
                  tôi sẽ không trở về trước khi chúng đã bị diệt vong.
               39Tôi đánh tan chúng và chúng vô phương chỗi dậy,
                   chúng lăn nhào dưới gót chân tôi.
               40Người lấy hùng tráng thắt lưng cho tôi,
                   Người bắt phiến loạn quị lụy quyền tôi.
               41Người làm cho địch thù tôi quay lưng tháo chạy,
                   và tôi tiêu diệt các kẻ ghét tôi.
               42Chúng kêu cứu, nhưng không người tế độ
                   kêu lên Yavê, nhưng Người không đáp.
               43Tôi nghiền tán chúng như bụi tung trước gió,
                   tôi chà nát chúng như bùn tóe ngả đường.
               44Người gỡ tôi khỏi những  tranh chấp trong dân,
                   Người đặt tôi làm đầu các nước,
                   dân tôi không biết làm nô lệ  cho tôi.
                45Giống nòi tha phương phải giả vờ nhân nghĩa,
                   tin vừa thấu tai, chúng đã vâng vâng dạ dạ.
                46Gióng nòi tha phương giẫy chết,
                    run lẩy bẩy chúng kéo nhau khỏi thành trì.
                47Yavê hằng sống!
                   Đáng chúc tụng thay, Đá tảng của tôi!
                   Thần tế độ của tôi, ước gì Người được tôn vinh!
                48Chúa Trời, Đấng đã cho tôi rữa hận,
                   và đã bắt dân hàng phục quyền tôi.
                49Đấng giải thoát tôi khỏi quân thù nghịch,
                    Người cho tôi hiển dương trên  phường nổi loạn,
                    Người đã giựt tôi khỏi ket bạo tàn.
                50Vì thế tôi sẽ ngợi khen Người giữa các dân, lạy Yavê,
                    tôi xin đàn ca Danh Người.
                51Đấng đã cho vua Người chọn, hiển vinh thắng trận,
                   Đấng đã xử nhân nghĩa với vị Kitô của Người,
                   vớI Đavit và dòng dõi ông, cho đến muôn đời.

                                      THÀNH VỊNH 19 (18)
                              Thiên Chúa tạo thành và mạc khải
       1Phần nhạc trưởng, thánh vịnh. Của Đavit.
                2Vinh quang Thiên Chúa,
                  trời thăm thẳm vang lời kể lể,
                  và vòm cao xanh thuật lại việc của tay Người.
                3Ngày cho ngày thổ lộ nên lời,
                 đêm với đêm tỉ tê rằng: Biết.
               4Nhưng chẳng rằng, cũng chẳng nói năng,
                 không vang một tiếng hòng lọt thấu tai.
               5Mà kìa văn lý thấu toàn cõi đất,
                 và từ ngữ đạt đến mút cùng dương gian!
                Trời cao Người dựng Trướng cho vừng thái dương.
               6Như một tân lang, Ngài bỏ loan phòng,
                Như kiện tướng, Ngài hớn hở rảo bước đường vinh.
               7Khởi hành từ mút chân trời,
                quỹ đạo theo hút cực đoài bên kia,
                 Chiếu nắng đồng đều, mảy may không luột.
               8Thánh chỉ Yavê trọn hảo, phục hồi vốn vía!
                Chứng chỉ Yavê chân thành, dạy khôn kẻ dại.
               9Mệnh lệnh Yavê ngay thẳng, niềm vui tâm hồn,
                 Lệnh truyền Yavê tinh toàn, rạng ngời con mắt.
             10(Lời) lẽ Yavê trong sạch, đời đời kiên vững,
                 phán quyết Yavê chân thật, nhất tề công minh.
             11Đáng mong hơn cả hoàn kim,
                 và vàng ròng từng khối,
                 ngọt ngào hơn mật ong,
                 và cốt mật cũng không bằng.
             12Nên tôi tớ Người soi mình trong đó.
                 Bởi tuân giữ lấy, thật là lợi lớn!
             13Lỗi lầm sơ suất, ai nào tường được ?
                 Tội sảnh có làm xin miễn chước cho.
             14Còn kiêu căng xin cho tôi tớ Người được thóa
                 Chớ để nó chế ngự được tôi,
                 bấy giờ tôi sẽ thành toàn,
                 và mình sạch trong thoát được trọng tội.
             15Ước gì lời miệng tôi làm vui lòng Người,
                 với điều lòng tôi to nhỏ trước tôn nhan Người,
                 lạy Yavê, Đá tảng và là Đấng bàu chữa cho tôi.

                                      THÁNH VỊNH 20 (19)
                                             Cầu cho vua
       1Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của Đavit
               2Xin Yavê đáp lại lời ngài trong ngày quẫn bách,
                Danh Thiên Chúa của Yacob hãy hộ vực ngài!
               3Từ thánh điện, xin Người tiếp viện cho ngài
                và tự Sion, xin Người làm hậu thuẫn!
               4Ước gì Người khấng nhớ lại lễ vật ngài dâng!
                Và lễ toàn thiêu của ngài được ngài thưởng thức.
               5Xin Người ban theo như lòng ngài ước nguyện
                và mọi dự định của Ngài được viên thành!
               6Ước gì chúng tôi được reo thấy ngài toàn thắng
                và nhân Danh Thiên Chúa, chúng tôi phất cờ
                Mọi sở nguyện của ngài xin Yavê làm cho viên mãn.
               7Ngay lúc này, tôi được biết:
                Yavê đã đáp cứu vị Kitô của Người.
                Từ  thánh điện trời cao, Người sẽ đáp lại lời ngài,
                tay phải Người ban ra những huân công tế độ.
               8Kẻ này cậy vào xe trận, kẻ khác nơi chiến mã,
                còn chúng tôi, chúng tôi khấn niệm danh Yavê
                Thiên Chúa chúng tôi.
               9Chúng thì ngã quị bổ nhào,
                còn chúng tôi vươn mình, đứng thẳng!
             10Lạy Yavê, xin cho đức vua toàn thắng!
                và xin đáp lại lời chúng tôi
                ngày chúng tôi khẩn cầu.