Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Thành lập vương quyền (1S 8,1 - 10,8)

                             II. SAMUEL VÀ SAUL
                    1 – THÀNH LẬP VƯƠNG QUYỀN

Dân đòi có vua
 
           8. 1Khi Samuel đã già, ông đặt các con ông là thẩm phán trên Israel. 2Trưởng nam của ông là Yôel, con thứ là Abiyah; chúng làm thẩm phán ở Bơer-Sêba. 3Nhưng các con ông không đi theo đường lối của ông, chúng chiều theo lợi lộc, nhận quà, và làm nghiêng ngửa công lý. 4Tất cả các kỳ mục Israel tập hợp lại và đến với Samuel ở Ramah. 5Họ nói với ông: “Này, ngài đã già, mà các con ngài lại không đi theo đường lối của ngài. Vậy bây giờ, xin ngài đặt vua trên chúng tôi để xét xử chúng tôi, như trong các nước khác”. 6Samuel đã phật lòng khi nghe họ nói: “Xin ngài cho chúng tôi có vua để xét xử chúng tôi”. Và Samuel đã khẩn cầu với Yavê. 7Yavê phán với Samuel: “Ngươi cứ nghe tiếng dân, trong mọi sự chúng nói với ngươi, vì ngươi không phải là kẻ chúng từ rẫy, nhưng chính ta bị chúng từ rẫy, chúng không chịu để Ta làm vua trên chúng. 8Y như chúng đã từng đối xử với Ta từ ngày Ta đem chúng lên khỏi Aicập cho đến hôm nay – chúng đã bỏ Ta mà phụng sự các thần khác – chúng cũng đối xử với ngươi như vậy. 9Dù vậy, ngươi cứ nghe tiếng chúng. nhưng có điều là ngươi phải cảnh giới chúng và báo chúng biết cách xử sự của vua sẽ cai trị trên chúng”.

Những bất tiện của vương quyền
          10Samuel đã lặp lại hết thảy các lời của Yavê với dân xin được có vua. 11Ông nói: “Này đây thế nào là quyền của vua sẽ cai trị trên các ngươi: Nó sẽ lấy con trai các ngươi mà cho hầu xe, hầu ngựa của nó: chúng sẽ chạy trước xa giá của nó. 12(Nó sẽ dùng) làm cai ngàn (quân), làm cai năm mươi (quân), cho cày đất cày của nó, cho gặt lúa của nó, cho rèn binh khí và đồ đoàn xa giá của nó. 13Con gái các ngươi, nó sẽ lấy làm tớ gái nhồi hương, nấu bếp, làm bánh. 14Đồng ruộng, vườn nho, vườn dầu thượng đẳng, nó sẽ lấy mà tặng cho lũ bầy tôi của nó. 15Giống má và vườn nho của các ngươi, nó sẽ đánh thuế phần mười, để làm quà cho các hoạn quan và bầy tôi của nó. 16Tớ trai, tớ gái, và đinh tráng hảo hạng của các ngươi, lừa của các ngươi, nó sẽ lấy và cho làm các công việc của nó. 17Chiên dê của các ngươi, nó sẽ bổ thuế thập phân, và các ngươi sẽ thành tôi mọi của nó. 18Ngày ấy, các ngươi sẽ kêu trời vì vua của các ngươi, mà các ngươi đã tự chọn lấy cho mình, nhưng ngày ấy Yavê sẽ không ứng tiếng lại đâu!”.
          19Dân đã cự tuyệt không nghe tiếng của Samuel. Họ nói: “Không! Thế nào cũng phải có vua cho chúng tôi. 20Chúng tôi, cả chúng tôi nữa, phải được nên như mọi dân tộc khác. Vua chúng tôi sẽ làm thẩm phán trên chúng tôi và xuất trinh đi trước chúng tôi, và giao chiến các cuộc chiến của chúng tôi”. 21Samuel nghe tất cả lời lẽ của dân và ông nói lại vào tai Yavê. 22Yavê đã phán bảo Samuel: “Ngươi cứ nghe tiếng chúng mà đặt một vua trên chúng”. Samuel bảo người Israel: “Hãy đi, ai về thành nấy!”.

Saul
          9. 1Có người Benyamin, tên là Qish, con của Abiel, con của Xơror, con của Bơkôrat, con của Aphiakh, con của người Benyamin. Ông là một người có thế giá. 2Ông có người con tên là Saul, tài ba tuấn tú. Trong hàng con cái Israel không ai tuấn tú bằng ông: ông cao hơn tất cả dân từ vai trở lên. 3Mấy con lừa cái của Qish chua của Saul, lạc mất; Qish mới bảo con: “Con lấy theo mình một gia nhân, mà chỗi dậy đi kiếm lừa!” 4Ông qua vùng núi Ephraim, rồi qua đất Shalishah; nhưng họ không tìm ra, nên họ lại qua đất Shaalim, nhưng cũng không. Ông đã qua đất Benyamin, nhưng họ cũng không tìm ra. 5Khi họ đến đất Xuph, thì Saul bảo người gia nhân đi với mình: “Thôi ta về! Kẻo cha tôi không còn màng nghĩ đến lừa mà lại đâm lo cho chúng ta”. 6Người (gia nhân) mới nói: “Này, trong thành kia có người của Thiên Chúa, một người đáng kính: mọi điều ông nói đều ứng nghiệm cả. Bây giờ ta lại đó, có lẽ ông sẽ chỉ cho chúng ta biết phải đi theo đường nào”. 7Saul nói với gia nhân: “Này giá như ta đi, ta sẽ lấy gì mà dâng cho người, vì bánh đã biến hết nơi đãy rồi và quà lễ thì không có để biếu người của Thiên Chúa? Nào ta có gì đâu?” 8Gia nhân lại đáp lời Saul và nói: “Này trong tay tôi có được phần tư seqel bạc. Tôi sẽ dâng cho người của Thiên Chúa, nhờ người chỉ đường hộ cho”. 9Xưa kia, trong Israel, ai đi thỉnh vấn Thiên Chúa thì nói: “Nào! Ta đi gặp thầy chiêm!” Vì tiên tri ngày nay, thì xưa kia người ta gọi là thầy chiêm. 10Saul nói với gia nhân: “Anh nói phải! Nào, ta đi!” Và họ đã đi vào thành nơi người của Thiên Chúa ở.

Saul gặp  Saul gặp Samuel
           11Họ đang lên dốc vào thành, thì gặp những thiếu nữ ra kín nước. Họ hỏi các cô: “Thầy chiêm có ở đây không?” 12Các cô đáp lời họ và nói: “Có! Này ngài vừa đi trước ông! Bây giờ mau lên, vì hôm nay người vào thành, bởi hôm nay có lễ tế cho dân trên cao đàn. 13Vừa vào tới thành các ông sẽ gặp ngài, ngay trước khi ngài lên cao đàn ăn uống, vì dân sẽ không ăn uống trước khi ngài đến. Quả, chính ngài sẽ chúc lành cho lễ tế, sau đó họ mới ăn uống. Các ông lên đi, các ông sẽ gặp ngài ngay tức thì.
          14Họ đã lên trên thành. Họ tới giữa cổng, thì này Samuel ra đón gặp họ để lên cao đàn. 15Hôm trước khi Saul đến, Yavê đã rỉ tai Samuel mà mạc khải cho rằng: “16Ngày mai lối giờ này, Ta sẽ sai đến với ngươi một người đất Benyamin: Ngươi sẽ xức dầu cho nó làm lãnh tụ trên dân Israel của Ta, và nó sẽ cứu dân Ta khỏi tay quân Philitin; vì ta đã thấy cảnh đoạ đày của dân Ta và tiếng nó kêu van đã thấu đến Ta”. 17Samuel vừa trông thấy Saul, thì Yavê ứng bảo ông: “Này là người mà Ta đã nói với ngươi: kẻ này sẽ cai quản dân Ta”. 18Saul tiến lại gần Samuel, ở giữa cổng, và nói: “Xin làm ơn chỉ cho tôi nhà thầy chiêm”. 19Samuel đáp lại Saul và nói: “Chính tôi là thầy chiêm! Xin ông lên cao đàn trước tôi và ăn với tôi hôm nay; sáng mai tôi sẽ tiễn ông về và tôi sẽ giải nghĩa cho ông tất cả những gì ông có trong lòng. 20Còn lừa của ông đã lạc, nay là ba ngày, ông đừng quan tâm đến nữa, vì người ta đã tìm thấy rồi. Vả lại mọi điều đáng mong ước trong Israel, là phần của ai, nếu không phải của ông và gia đình ông?” 21Saul đáp lại và nói: “Há tôi không phải là người Benyamin, một trong các chi tộc nhỏ nhất của Israel, và họ tôi là họ chót trong các họ của chi tộc Benyamin sao? làm sao ngài lại nói với tôi một lời như thế?”
               22Đoạn Samuel đem Saul cùng người gia nhân vào phòng và chỉ chỗ cho họ ở đầu hàng các kẻ được mời, chừng ba mươi người. 23Samuel nói với người đầu bếp: “Đem lại đây phần tôi đã trao cho anh và bảo anh: giữ lấy nơi anh”. 24Người đầu bếp nâng lấy chân giò và khấu đuôi mà đặt trước mặt Saul. Và (Samuel) nói: “Này điều để dành được, (người đầu bếp) đã đặt trước mặt ông: xin ông dùng đi! vì của đã được giữ lại có ý hầu ông khi tôi mời dân dự lễ”. Và Saul đã dùng bữa với Samuel hôm ấy.
          25Đoạn họ bỏ cao đàn đi xuống thành. Người ta đã dọn giường cho Saul trên sân thượng. 26Và ông đã nằm ngủ.

Xức dầu Saul
          Vào lúc rạng đông. Samuel gọi Saul trên sân thượng mà rằng: “Dậy nào, để tôi tiễn chân ông”. Saul dậy. Và cả hai đi ra, Saul với Samuel. 27Khi họ xuống tới mút cùng của thành, Samuel nói với Saul: “Ông bảo gia nhân qua trước chúng ta" - và nó đã đi qua - “Còn ông, ông dừng lại một lúc để tôi cho ông nghe biết lời của Thiên Chúa”.
          10. 1Bấy giờ Samuel lấy lọ dầu mà đổ trên đầu Saul, đoạn hôn mặt ông và nói: “Há (Yavê đã chẳng xức dầu cho ông đó sao, (để ông) làm thủ lĩnh trên dân Israel của Người? Và chính ông sẽ cai quản dân của Yavê, ông sẽ cứu dân khỏi tay kẻ thù xung quanh. Và này là dấu cho ông) hay là Yavê đã xức dầu cho ông làm thủ lĩnh trên cơ nghiệp của Người: 2Khi ông bỏ nơi tôi ra đi hôm nay, ông sẽ gặp hai người gần mộ Rakhel, trong bờ cõi Benyamin, ở Xelxakh; họ sẽ nói với ông: “Đã tìm được mấy con lừa ông đi kiếm rồi, và này cha ông đã chẳng màng tới chuyện lừa nữa, mà chỉ lo cho các ông, tự nhủ: Ta phải làm gì cho con ta?” 3Bỏ đó đi thêm ít nữa, ông sẽ tới cây Sồi Tabor. Ông sẽ gặp ở đó ba người: họ lên chầu Thiên Chúa ở Bêthel, một người đem theo ba dê con, một người mang ba ổ bánh, và một người mang một vò rượu. 4Họ sẽ vấn an ông và làm quà cho ông hai chiếc bánh và ông sẽ lấy tự tay họ. 5Sau đó, ông tới Gibơah của Thiên Chúa - nơi có đồn của quân Philitin – Ông vừa vào thành, ông sẽ chạm trán với một tốp tiên tri từ cao đàn xuống, có đàn, trống, sáo, nhị đi trước họ; họ đang nhập định tuyên sấm. 6Bấy giờ thần khí Yavê ứng giáng trên ông và nhập định tuyên sấm với họ và ông sẽ biến thành một người khác. 7Vậy khi các giấu này đã xảy đến cho ông, thì ông cứ tuỳ cơ ứng biến, vì Thiên Chúa ở với ông. 8Rồi sẽ xuống Gilgal trước tôi, và này, tôi sẽ xuống gặp ông, để thượng tiến lễ thượng hiến, và dâng lễ tế kỳ an. Ông sẽ đợi bảy ngày, cho tới khi tôi đến với ông, và tôi sẽ thông tri cho ông điều ông phải làm”.