Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Tạo thành và sa ngã (Kn 1,1-2,1)

I. KHỞI NGUYÊN CỦA VŨ TRỤ VÀ LOÀI NGƯỜI

1–TẠO THÀNH VÀ SA NGÃ

Trình thuật tạo thành I
    1. 1Khởi thủy Thiên Chúa đã dựng nên trời và đất.

            2Đất thời trống không mông quạnh,
           và tối tăm trên mặt uông mang
          và khí thần là là trên mặt nước.
            3Và Thiên Chúa đã phán: "Hãy có ánh sáng!"
          và ánh sáng đã có.
            4Và Thiên Chúa đã thấy rằng ánh sáng thực tốt lành,
           và Thiên Chúa đã tách ánh sáng với tối tăm.
            5Và Thiên Chúa đã gọi ánh sáng là Ngày,
           còn tối tăm thì Người gọi là Đêm.
          Và đã có một buổi chiều và đã có một buổi mai.
           Ngày thứ nhất.

  6Thiên Chúa đã phán: "Giữa nước hãy có một cái vòm để nó tách nước với nước". Và đã xảy ra như vậy.
  7Và Thiên Chúa đã làm một cái vòm,cùng đã tách nước phía dưới vòm với nước bên trên vòm.
   
8Và Thiên Chúa đã gọi vòm ấy là Trời.
    Và đã có một buổi chiều và đã có một buổi mai.
     Ngày thứ hai.
     9Và Thiên Chúa đã phán: "Nước dưới vòm hãy tụ lại một chỗ, để cho khô ráo lộ hiện". Và đã xảy ra như vậy.
    10Và Thiên Chúa đã gọi khô ráo là Đất, 
        còn khối nước tụ lại là Biển.
       Và Thiên Chúa đã thấy thế là tốt lành.
    11Và Thiên Chúa đã phán: "Đất hãy xanh um thảo vật xanh tươi, rau cỏ nảy hạt giống và cây có quả sinh quả theo loại trên đất, những quả trong có hạt giống". Và đã xảy ra như vậy.
    12Và đất đã mọc thảo vật xanh tươi, rau cỏ nảy hạt giống theo loại, 
 Cây sinh quả trong có hạt giống theo loại. 
    Và Thiên Chúa đã thấy thế là tốt lành.
    13Và đã có một buổi chiều và đã có một buổi mai.
     Ngày thứ ba.
    14Và Thiên Chúa đã phán: "Hãy có đèn đóm trên vòm trời để tách ngày với đêm, và chúng hãy nên dấu định thời đại hội, định ngày, định năm.
    15Chúng hãy làm đèn đóm nơi vòm trời để soi mặt đất". 
      Và đã xảy ra như vậy.
    16Và Thiên Chúa đã làm hai cái đèn lớn 
    - cái đèn lớn hơn để cai ngày, cái đèn nhỏ hơn để cai đêm.
     Và thêm có các tinh sao.
    17Và Thiên chúa đã đặt chúng trên vòm trời để soi mặt đất,
    18Và để cai ngày và đêm cùng để tách sáng với tối. 
     Và Thiên Chúa đã thấy thế là tốt lành.
   19Và đã có một buổi chiều và đã có một buổi mai.
     Ngày thứ tư.
   20Và Thiên Chúa đã phán :
   "Nước hãy nhung nhúc những sinh vật lúc nhúc, và chim hãy bay lượn bên trên đất, nơi mặt vòm trời!".
    Và đã xảy ra như vậy.
   21Và Thiên Chúa đã dựng nên những thuồng luồng to lớn, và mọi thứ sinh vật vùng vẫy lúc nhúc dưới nước 
theo loại chúng và mọi thú chim có cánh, theo loại chúng. 
    Và Thiên Chúa đã thấy thế là tốt lành.
   22Và Thiên Chúa đã chúc lành cho chúng mà rằng: 

   "Hãy sinh sôi nảy nở, và hãy nên đầy dẫy trong nước. 
   Chim chóc hãy sinh sôi trên đất ».
   23Và đã có một buổi chiều và đã có một buổi mai.
     Ngày thứ năm.
    24Và Thiên Chúa đã phán: "Đất hãy sản xuất ra sinh vật
theo loại: súc vật, côn trùng, mãnh thú theo loại chúng".
    Và đã xảy ra như vậy.
   25Và Thiên Chúa đã làm ra mãnh thú theo loại 

   và súc vật theo loại, và mọi thú côn trung trên đất cát theo loại. 
    Và Thiên Chúa đã thấy thế là tốt lành.
   26Và Thiên Chúa đã phán: "Ta hãy làm ra người
theo hình ảnh Ta, như họa ảnh của Ta. 
    Chúng hãy trị trên cá biển và chim trời, và trên súc vật và mọi loài  mãnh thú và mọi thứ côn trùng nhung nhúc trên đất".
    27Và Thiên Chúa đã dựng nên người theo hỉnh ảnh mình.
     Theo hình ảnh của Thiên Chúa Người đã dựng nên nó.
     Là nam là nữ,  Người đã dựng nên chúng.
    28Và Thiên Chúa đã chúc lành cho chúng
    Và Thiên Chúa đã phản bảo chúng: "Hãy sinh sôi nảy nở và hãy nên đầy dẫy trên đất.
   Và hãy bá chủ nó! Hãy trị trên cá biển và chim trời và mọi loài sinh vật nhung nhúc trên đất".
   29Và Thiên Chúa đã phán :
   "Này Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ lả sinh hạt giống có trên cả mặt đất, và mọi thứ cây có quả sinh hạt giống,
    Chúng sẽ làm của ăn cho các ngươi.
   30Và cho mọi loài sinh vật trên đất và mọi thứ chim trời
   Và mọi loài nhung nhúc trên đất, loài có sinh khí nơi mình,
   Ta ban các thứ cỏ cây xanh tươi làm của ăn".
   Và đã xảy ra như vậy.
   31Và Thiên Chúa đã thấy mọi sự Người đã làm ra:
   và này tốt lành quá đỗi. Và đã có một buổi chiều
   và đã có một buổi mai.
   Ngày thứ sáu.
2. 1Thế là đã được hoàn thành trời và đất và các cơ ngũ của chúng hết thảy.
    2Và ngày thứ bảy Thiên Chúa đã hoàn tất công việc Người làm. Và ngày thứ bảy Người đã nghỉ mọi công việc Người làm. 3Và Thiên Chúa đã chúc lành cho ngày thứ bảy và Người đã tác thành nó, vì ngày ấy, Người đã nghỉ mọi công việc Người đã tạo dựng.
    4aThế đó sự tích trời đất, khi chúng được dựng nên.