Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Sự tích Yuse - tiếp theo (Kn 49,29 - 50,26)

Yacob qua đời
          29Rồi ông truyền cho họ rằng: "Ta sắp được hiệp vầy tiên tổ: các ngươi hãy chôn cất ta với cha ông ta, trong hang ở đồng Êphrôn, người Hit-tit, 30trong hang ở cánh đồng Macpêlah, đối diện với Mamrê ở đất Canaan, cánh đồng Abraham đã tậu của Êphrôn, người Hit-tit, làm sở đất phần mộ. 31Ở đó người ta đã chôn cất Abraham và Sara vợ ông; ở đó người ta đã chôn cất Ysaac và Rêbêca vợ ông; và ở đó ta đã chôn cất Lêa. 32Việc tậu cánh đồng và hang ở đó đã làm với con cái Khet".
          33Yacob truyền dạy con cái xong thì ông thu chân lại trên giường và ông đã thở hơi cuối cùng, và ông đã được sum vầy với tổ tiên.

Đám tang Yacob
          50. 1Và Yuse gục mình trên mặt cha ông mà khóc cha và hôn cha. 2Đoạn ông truyền cho các thầy thuốc giúp ông ướp xác cha ông. Và các thầy thuốc đã ướp xác Israel. 3Việc phải đầy bốn mươi ngày mới xong, vì thời gian ướp xác phải đẩy ngằn ấy ngày. Và người Aicập cập đã khóc ông bốn mươi ngày. 4Khi những ngày khóc ông đã qua, Yuse nói với triều Pharaô rằng: « Nếu tôi được ơn được nghĩa nơi mắt các ngài, thì xin các ngài tâu tận tai Pharaô rằng: 5Thân phụ của thần đã dạy thần thề rằng: Này ta sắp chết, ta đã có ngôi mộ ta đã đào ở đất Canaan, con hãy chôn cất ta ở đó. Vậy xin cho phép thần lên chôn cất thân phụ của thần, đoạn thần sẽ trở lại". 6Pharaô nói: "Khanh cứ lên chôn cất thân phụ của khanh như người đã muốn khanh thề hứa".
         
7Và Yuse đã lên chôn cất cha ông. Đình thần của Pharaô hết thảy cũng lên với ông làm một với các quan đại phu trong triều, những kỳ hào đất Aicập, 8tất cả gia đình Yuse và các anh em, và gia đình của cha ông. Họ chỉ để lại những trẻ thơ, và chiên bò của họ trong đất Gôsen. 9Cùng lên với ông có cả xa giá và kị mã. Một đoàn hộ tống rất oai vệ.
          10Họ đến Goren-ha-Atađ - bên kia sông Yorđan. - Họ đã cử hành tang lễ rất lớn lao trọng thể ở đó. Và Yuse đã làm đám ma cha ông bảy ngày. 11Dân cư trong xứ là người Canaan đi coi đám ma ở Goren-ha-Atad. Và họ nói: "Ấy đám ma trọng thể của Aicập!". Bởi đó người ta đã gọi tên chỗ ấy là: Abel-Misrai: chỗ thuộc bên kia sông Yorđan. 12Con cái ông đã làm cho ông theo lời ông truyền dạy họ. 13Con cái ông đem ông về đất Canaan và đã chôn cất ông trong hang cánh đồng Macpêlah, (cánh đồng) Abraham đã tậu làm sở đất phần mộ, của Ephrôn, người Hit-tit, đối diện với Mamrê.
          14Xong Yuse đã trở về Aicập, ông và anh em ông cùng mọi người đã lên với ông để tống táng cha ông.

Từ khi Yacob qua đời tới lúc Yuse chết
          15Các anh của Yuse thấy cha họ đã chết thì nói: "Nếu như Yuse thù ghét ta và oán trả lại ta mọi sự dữ ta đã gây ra cho nó?" 16Và họ truyền một người đến với Yuse mà rằng: "Trước khi chết cha ông đã truyền rằng: Các ngươi hãy nói với Yuse: "Thôi, hãy miễn thứ tội ác của các anh con, và lỗi lầm của họ, sự dữ họ đã gây ra cho con. Vậy bây giờ, xin miễn thứ tội ác của những kẻ làm tôi Thiên Chúa cha ông!" 17Và Yuse đã khóc khi (nghe) các lời họ nói với ông.
          18Các anh của Yuse đến sấp mình trước mặt ông và nói: "Này chúng tôi xin làm tôi tớ ông". 19Yuse nói với họ: "Đừng sợ! Tôi là người thay thế Thiên Chúa hay sao? 20Các người mưu sự dữ hại tôi, Thiên Chúa lại mưu biến dữ hóa lành, để làm ra như đã thấy hôm nay: là cứu sống cả một dân lớn. 21Vậy bây giờ, đừng sợ, chính tôi sẽ cung dưỡng các người với các trẻ thơ". Và ông đã an ủi và ngỏ lời tâm phúc với họ. 22Yuse đã lưu lại ở Aicập, ông và gia đình cha ông. Và Yuse đã thọ được một trăm mười tuổi. 23Yuse đã thấy đến cháu tam đại của Ephraim, Makir con của Manassê cũng đã có con sinh ra trên đầu gối Yuse. 24Yuse nói với anh em: "Tôi sắp chết, nhưng Thiên Chúa sẽ viếng thăm anh em và cho anh em lên khỏi sứ này mà về lại đất Người đã thề hứa cho Abraham, Ysaac và Yacob". 25Yuse đã xin con cái Israel thề mà rằng: "Thế nào Thiên Chúa cũng sẽ viếng thăm các người, các người hãy đem hài cót tôi lên khỏi đây!" 26Và Yuse đã chết, thọ một trăm mười tuổi. Và người ta đã ướp xác ông và đặt ông trong một quan tài ở Aicập.