Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Kinh Thánh Cựu Ước

Sự tích Yuse - tiếp theo (39,7 - 41,1)

Yuse bị dụ dỗ
          7Xảy ra là, sau những điều ấy, Yuse đã lọt vào mắt xanh vợ chủ. Nàng nói: "Anh nằm với em đi!" 8Nhưng ông cự tuyệt và nói với vợ chủ: "Này với tôi, ông chủ đã chẳng còn bận tâm đến một điều gì trong nhà, mọi sự ông có, nhất nhất ông đã trao phó tay tôi. 9Trong nhà này, chính ông cũng không quyền thế hơn tôi: ông không cấm đoán với tôi một điều gì, trừ phi có bà vì bà là vợ ông. Làm sao tôi có thể làm điều trọng ác như thế và phạm tội nghịch cùng Thiên Chúa?" 10Vậy dầu ngày ngày nàng cứ năn nỉ với Yuse, ông cũng không nghe theo mà nằm cạnh nàng và tư thông với nàng. 22Xảy ra là một ngày kia, ông đi vào nhà để làm công việc, ở đó, ở trong nhà gia nhân chẳng có một người. 12Nàng nắm lấy áo Yuse mà rằng: "Anh nằm với em đi!" Nhưng ông bỏ cả áo trong tay nàng mà chạy ra ngoài. 13Thấy ông bỏ lại áo trong tay mình mà chạy ra ngoài, 14thì nàng gọi gia nhân lại mà phân bua với họ rằng: "Coi này! Người ta đã dẫn vào cho ta một tên Hipri để nó đú đởn với ta! nó xấn lại bên tôi để nằm với tôi, nhưng tôi đã kêu thất thanh lên. 15Vừa nghe tôi cất tiếng và kêu lên thì nó bỏ lại áo bên cạnh tôi, mà chạy bổ ra ngoài".
          16Và nàng đã đặt áo ông bên cạnh nàng chờ khi ông chủ về nhà. 17Nàng mới nói với ông, lời lẽ thế này: những rằng: "Tên tôi mọi Hipri ông đã dẫn về cho chúng tôi, đã xấn lại bên tôi để đú đởn với tôi. 18Khi tôi cất tiếng tôi kêu, thì nó đã bỏ áo nó bên cạnh tôi mà chạy ra ngoài". 19Chủ vừa nghe lời lẽ vợ ông với nói ông rằng: "Tên tôi mọi của ông đã làm thế này thế nọ với tôi", thì ông đùng đùng nổi giận. 20Và chủ của Yuse đã bắt ông mà tống hỏa lò, nơi giam giữ những tù nhân có tội với nhà vua.

Yuse bị tù
          Vậy ông đã ở đó, trong hoả lò.
          21Nhưng Yavê đã ở với Yuse, Người giáng xuống trên ông, lòng nhân của Người và cho ông được nghĩa với viên cai hỏa lò. 22Viên cai hỏa lò trao phó trong tay Yuse các tù nhân hết thảy có trong hỏa lò, và mọi điều người ta làm ở đó, đều do ông sắp đặt. 23Viên cai hỏa lò không ngó đến điều gì có tay Yuse tra vào vì Yavê ở với ông, và sự gì ông làm, Yavê đều cho ông được việc.

Yuse giải mộng cho các viên chức
          40. 1Xảy ra là, sau những điều ấy, hai viên chước tửu và ngự thiện của Vua Aicập có mắc tội với tôn chủ, là vua Aicập: 2Pharaô nổi lôi đình với hai viên thái giám, viên chánh chước tửu và viên chánh ngự thiện. 3Nhà vua tống giam họ trong nhà quan cai thị vệ, nhà hỏa lò chỗ Yuse bị cầm tù. 4Quan cai thị vệ cắt Yuse lo cho các vị và hầu các vị ấy. Họ đã ở một thời gian trong nhà giam. 5Hai người ấy đã nằm mơ thấy mộng, mỗi người có mộng của mình, cũng trong một đêm - mỗi mộng có điềm riêng của nó - viên chước tửu và viên ngự thiện của Vua Aicập bị cầm tù trong hoả lò.
          6Sáng ngày Yuse vào với họ, và thấy họ mặt mày thiểu não. 7Ông mới hỏi các viên thái giám của Pharaôâ ở với ông trong ngục giam,  tại nhà của chủ ông rằng: "Tại sao hôm nay nhan diện các ngài lại ủ rũ?" 8Họ nói với ông: "Chúng tôi nằm mơ thấy mộng mà chảêng có người giải mộng cho!" Yuse mới nói với họ: "Minh giả các điềm há không phải là thuộc quyền Thiên Chúa sao? Xin các ngài cứ kể lại cho tôi".
9Viên chánh chước tửu mới thuật mộng mình cho Yuse và nói với ông: "Trong mộng của tôi, thì này đằng trước tôi có một gốc nho. 10Nơi gốc nho có ba nhánh. Nho vừa đâm chồi, thì đã đâm hoa, và những chùm nho ương chín quả nho. 11Cốc rượu của Pharaôâ, nơi tay tôi, tôi vắt nho, tôi ép trong cốc rượu của Pharaôâ, và nâng cốc rượu đặt tay Pharaô". 12Yuse nói với viên ấy: "Này đây là giải thích điềm ấy. Ba nhánh tức là ba ngày. 13Còn ba ngày nữa và Pharaôâ sẽ nâng đầu ngài lên và cho ngài phục hồi chức tước, ngài sẽ nâng cốc rượu của Pharaôâ trong tay ngài theo nghi thức trước kia, khi ngài còn là viên chước tửu. 14Phải chi ngài nhớ đến tôi khi ngài đắc lộc, và đoái xử nhân nghĩa với tôi, bây giờ ngài sẽ nhắc nhở đén tôi trước mặt Pharaôâ và làm sao cho tôi ra khỏi nhà này. 15Vì kỳ thực, tôi đã bị bắt cóc đem đi khỏi vùng dân Hipri và ngay ở đây tôi cũng đã chẳng làm gì để đáng người ta tống vào hầm ngục".
             16Viên chánh ngự thiện thấy ông đã giải là điềm may thì nói với Yuse: "Cả tôi nữa, trong mộng của tôi: thì này trên đầu tôi có ba giỏ bánh miến trắng, 17mà trong giỏ trên hết có đủ thứ bánh mứt dâng Pharaô, công trình của viên ngự thiện và chim chóc mổ ăn lấy nơi giỏ trên đầu tôi". 18Yuse đáp lại và nói: "Này đây giải thích điềm ấy: ba giỏ tức là ba ngày. 19Còn ba ngày nữa Pharaôâ sẽ nâng đầu ngài lên và treo ngài lên súc gỗ, và chim chóc sẽ ăn thịt mình ngài".
          20Vậy đã xảy ra là ngày thứ ba, sinh nhật của Pharaôâ. Nhà vua đã cho dọn tiệc đãi các triều thần hết thảy. Nhà vua đã nâng đầu viên chánh chước tửu và viên chánh ngự thiệân giữa các đình thần. 21Nhà vua đã cho viên chánh chước tửu phục hồi chức chước tửu và ông đã nâng cốc rượu đặt tay Pharaôâ. 22Còn viên chánh ngự thiện, nhà va đã treo cổ, đúng như Yuse đã giải thích cho họ.
          23Nhưng viên chánh chước tửu đã không nhớ đến Yuse và đã quên bẵng ông đi.

Các mộng của Pharaô
         41. 1Mãn hai năm chẵn, Pharaôâ cũng nằm mơ: này ông đứng nơi bờ sông Nil. 2Và này tự sông Nil đi lên có bảy con bò cái, dáng đẹp, thịt béo và chúng ngoạm cỏ trong bãi sậy. 3Và này bảy con bò cái khác lên sau chúng, tự sông Nil, dáng xấu, thịt gầy và đứng bên cạnh các con bò kia ở vệ bờ sông Nil. 4Và những con bò cái dáng xấu, thịt gầy đã ăn bảy con bò cái dáng đẹp, béo tốt. Bấy giờ Pharaôâ tỉnh giấc. 5Ông ngủ lại và nằm mơ lần thứ hai: này bảy gié lúa mọc lên từ một cọng vừa đầy vừa tốt. 6Và này có bảy gié lúa lép và nám cháy vì gió nồm mọc lên sau chúng. 7Và những gié lúa lép đã nuốt chửng bảy gié lúa đầy và chắc. Và Pharaôâ đã tỉnh giấc! thì hoá ra chỉ là giấc mộng. 8Sáng ngày, ông những bồi hồi lòng trí, ông sai đi gọi hết thảy các viên « thị độc » của Aicập và các nhà khôn ngoan từ hết thảy. Và Pharaôâ đã thuật lại giấc mộng của ông cho họ. Nhưng không có người nào giải mộng cho Pharaô. 9Bấy giờ chánh chước tửu mới tâu với Pharaôâ rằng: "Thần xin đàn hặc tội mình hôm nay. 10Pharaôâ đã chấn lôi đình trên bầy tôi của người, và đã tống giam họ trong nhà của viên cai thị vệ, thần với viên chánh ngự thiện. 11Chúng tôi đã nằm mơ thấy mộng cùng trong một đêm, thần đây và viên kia, mỗi người một điềm riêng, chúng tôi đã nằm mơ. 12Ở với chúng tôi có một tráng niên người Hipri, tiểu đồng của viên quan cai thị vệ, chúng tôi đã kể tự sự cho hắn và hắn đã giải mộng cho chúng tôi, hắn giải cho mỗi người cái mộng của mình. 13Và hắn đã giải cho chúng tôi sao thì đều ứng nghiệm: thần được phục hồi chức tước còn viên kia đã bị xử giảo". 14Pharaô liền sai đi triệu Yuse đến. Người ta đã cấp tốc kéo Yuse khỏi hầm ngục. Ông cạo râu, cắt tóc, hay y phục và vào hầu Pharaôâ. 15Pharaô nói với Yuse: "Trẫm đã chiêm bao mà không ai giải Israel mộng cho. Trẫm đã nghe nhà ngươi có tài giải mộng". 16Yuse đáp lại với Pharaôâ rằng: "Tôi không đáng kể gì. Chính Thiên Chúa mới ban được cho Pharaôâ lời phúc triệu".
          17Pharaôâ nói với Yuse: "Trong mộng của trẫm thì này trẫm đứng ở vệ bờ sông Nil. 18Và này từ sông Nil lên có bảy con bò cái thịt béo, mã đẹp, chúng ngoạm cỏ trong bãi sậy. 19Và này bảy con bò cái khác lên sau chúng ốm hơn, mã xấu quá, thị lại gầy, trẫm chưa hề thấy bò nào xấu dạng như thế trên toàn cõi Aicập. 20Và những con bò cái gầy guộc xấu dạng đã ăn mất bảy con bò béo tốt kia. 21Chúng đã nuốt vào bụng các con kia rồi, mà người ta đã không ngờ được là chúng đã nuốt vào bụng các con kia, vì dạng của chúng vẫn xấu như ban đầu. Và trẫm đã tỉnh giấc. 22Rồi trẫm lại thấy trong mộng: thì này bảy gié lúa lên từ một cọng, chắc nịch và tốt đẹp. 23Và này bảy gié lúa ếp, nám cháy vì gió nồm mọc lên sau chúng. 24Và những gié lúa lép đã nuốt chửng bảy gié lúa tốt đẹp kia mất. Trẫm đã nói với các viên thị độc, nhưng đã chẳng có ai cắt nghĩa được cho trẫm".
          25Yuse nói với Pharaôâ: "Mộng của Pharaôâ chỉ là một mà thôi, điều Thiên Chúa sắp làm, thì Người đã báo cho Pharaôâ. 26Bảy bò cái tốt đẹp tức là bảy năm, bảy gié lúa tốt đẹp cũng là bảy năm: một mộng mà thôi. 27Bảy bò gầy guộc xấu dạng lên sau chúng tức là bảy năm, bảy gié lúa lép xẹp nám cháy vì gió nồm, tức là bảy năm đó. 28Đó là điều thần đã nói với Pharaôâ, điều Thiên Chúa sắp làm thì Người đã tỏ bày ra cho Pharaôâ. 29Này bảy năm tới, phong đăng lớn trên toàn cõi Aicập.
          30Đoạn bảy năm đói dấy lên sau, người ta quên tất cả phong đăng trên cõi Aicập, đói sẽ giày vò cả xứ. 31Phong đăng sẽ không được biết đến trong xứ vì nạn đói đến sau đó, vì thật là một cơn đói kém trầm trọng lắm. 32Và bởi mộng đã lặp lại hai lần cho Pharaô, thì quả là điều đã định hẳn rồi nơi Thiên Chúa và kíp đây Thiên Chúa sẽ thực hiện.
          33"Vậy bây giờ xin Pharaô nhìn đến người nào sáng suốt và khôn ngoan mà đặt trên đất Aicập. 34Xin Pharaô thân hành bổ nhiệm những việc hữu trách trên cả xứ và người bổ thuế là một phần năm trên đất Aicập suốt bảy năm phong đăng. 35Những người hữu trách kia phải lo tích trữ tất cả lương thực do những năm được mùa sắp đến và thừa quyền của Pharaô, họ phải chất đống lại lúa mì và thu lương thực vào các thành mà giữ lấy. 36Và như vậy lương thực sẽ có nơi tàng trữ cho cả xứ phòng bảy năm đói sẽ xảy đến cho đất Aicập, và xứ sẽ khỏi bị tiêu diệt vì đói".